30- jaar. Veurne, 23 December 1874. NIEUWJAARGIFTEN 1575. I z. H. DEN PAUS PIUS IX. Vernomen hebbende, dat eenige kwade ton gen uil de groole Ooststraat, en ééne bijzonder lijk, sede.it eenigen tijd, met den Veurnaar mee net! te mogen gekken en diesaangaatidc de be- laphelijkste dwaasheden vertelden, schreven wij. In een vorig nummer hebben wij de dood vermeld van wijlen M. Desiré Dekeuwer. Vier lijkreden werden bij zijne teraardebestelling uit gesproken, die allen in het Advertentie-blad zijn verschenen. Wij moeten ronduit bekennen dat wij aardig getroffen zijn geweest door het een en het andere door sommige redenaars aangeraakt en voorgehouden. De stoutheid, ja, de onbe- si haadheid en zclts de onbeschoftheid die erin uitkomen, kunnen wij maar uitleggen of door verblindende drift en haat of door het vermetel gedacht dat een lijkredenaar alles mag zeggen, tot zelfs scheldwoorden en lasterende verwijten, ten opzichte van anderen, en dat deze, uit eer bied voor een gapend graf en den rouw eener weenende familie, den hoon zullen verkroppen die hun wordt aangedaan Maar, indien men eens geantwoord had, wat hadden zij gezegd? Wij laten den overleden in zijne grafstede sla pen, zonder den sluijer op te lichten, waarin de dood hem heeft gehuld en ook zonder te lezen wat de hand der historie op de bladen van haat boek heeft geschreven; maar wilt gij eens het oordeel kennen van eeneii vreemden advokaat over de wonderheden die hij hoorde Ik wist niet, zeide hij, dat de liberalen van Veurne zoo geavanceerd waren; in mijne woonplaats zouden, wij, liberalen, alzoo niet durven spre ken! En gij spreekt van gedoogzaamheid, van verdraagzaamheid, en gij scheldt uwe mede burgers voor bedriegers en bedrogenen, voor domme boeren die miskennen, eene daad stellen van schandelijke ondankbaarheid, en gij randt de leden des dooden’s familie aan, daar bij zijn graf! Waar hebt gij toch uwe opvoeding ont vangen? Wat dachtet gij? Gij looft de gemoedsstilte, en uwe woorden geven lucht aan drift en woede’t is gal en haat dat zij beteekenen! en gij vermengt er de woorden bij van zedelijkheid, van deugd, van volksliefde 1 Ja, M. Desmedt, gij spreekt van po- litieken tegenstand, om dien te laken! en gij, tegen wien hebt gij u niet gesteld? Uw vader, uw broeder en uw schoonvader zouden het u zeggen, indien gij het hun vroeg; maar gij weet het zonder vragen, en daarom moogt gij ner gens of nimmer van politieke tegenwerking spreken. Wij laten het overige van M. Desmedt’s rede voering daar; het zou immers geen wijsgeerig onderzoek doorstaan, en het ware bijna van zin snede tot zinsnede, dat wij zijne ongerijmdheden zouden moeten aanstippen. Het zou verloren tijd zijn voor ons en onze lezers; maar zoo hij nog eens spreken wil in het openbaar, wij zouden hem raden van zich wel de spreuk te herinne ren, welke hij zoo dikwijls te Doornijk en elders heeft geboord Avant que de pdrler, apprenez d penser. wonderbare wijze eene nieuwe kracht ontvangt. Dit alles doet de krachteloosheid uitschijnen van het nieuw aanvalsplan tegen de Kerk, waarvan de prins-kanselier het teeken gegeven heeft, met door den Rijksdag de jaarwedde des duilschen afgezants bij den H. Stoel af te schaf fen. Gelijk een correspondent uit Rome te recht opmerkt, wil Bismarck daardoor aan de mo gendheden een voorbeeld geven, dat zij moeten navolgen, gelijk hij, met het gouvernement van Madrid te erkennen, er in gelukt is Engeland, Oostenrijk en Frankrijk tot doen van denzelfden stap te bewegen. Ditmaal, men moet er niet aan twijfelen, zal hij zijn doel niet bereiken; maar wat zal er uit volgen? Het zullen de mogendhe den zijn, die in hunne dierbaarste belangen over de afschafling van het diplomatisch korps, bij den II. Stoel, lijden zullen en de nieuwe tijd van de katholieke wereld zal niet min zijne ont wikkeling bekomen! Zaterdag is de zaak von Arnim gevonnist; prins von Bismark kreeg gelijk voor de wet, en deed den vriend van keizerin Augusta tot 3 maanden opsluiting veroordeelen, waarvan de maand voorlopige gevangenis, welke hij heeft uitgedaan, zal afgerekend worden. Wat prachtige overwinning voor den vijand der echtgenoote van keizer Wilhelm, want in haar treft hij nogmaals die gehate katholieken; immers de keizerin is veel te toegevend voor dat volkje, hetwelk zich alleen tegen den opper machtiger! herr vón Bismark heeft durven ver zetten. Het schijnt dat de fransche politiek niet vreemd is gebleven aan dit proces, want de dagbladen der verschillende gezindheden in Frankrijk, zijn zoodanig legen elkander opgehitst, dat er aan geene overeenkomst meer te denken valt. Alles wat door dit proces aan het daglicht kwam, was olie in het vuur, en waarschijnlijk zal die twist van de drukpers naar de Nationale Vergadering worden overgebracht, hoe wel dit ook ecrèt na de Nieuwjaarsvakanlie recht duidelijk zal ge voeld worden. Een telegram uit Mexico meldt eene belang rijke tijding de Kamer heeft daar de afschafling der kloosters gestemd. Nu is Mexico zeker gered. M. Bonhomme, Als het met uwe goedheid overeenkomt, ik zou willen voor de derde maal vragen dat gij iets van mij zoudt willen in uwe gazet drukken; het zal niet lang zijn, want ik heb bij lange zooveel geen genie of rechterlijke. kennissen als die schoone hoeren schrij vers van het Advertentie-blad. Ik heb nooit het gedacht gehad van te verschoonen hetgeen kwalijk is; ik zoek niets te verduiken noch te verdraaijen, maar ik zog 1“ Dat men geene vergadering moet responsabel maken voor de daden van een alleen; 2" Dal men geene valsche beschuldigingen of leu gens moet inbrengen, om op iemand misachting of achterdocht te werpen; 3° Dat men ten opzichte van iedereen op gelijke manier moet te werke gaan; 4" Dat het de hoeren schrijvers van het Adverten- tie-blad precies niet al te stijf afkomt van een ander te beschuldigen van beestachtigheid, huichelarij, lasteringen. grove aanvallen, onrechtschapenheid, on eerlijkheid en ik weet niet wat nog al; a" Ik heb informaties genomen bij de hoofden van St. Joseph, en niemand had hem bij hun aangeklaagd noch beschuldigd, tenzij den dinsdag vóór zijne ver dwijning, en seffens hebben zij de zaak onderzocht en maatregels genomen; zonder dat, had de zaak ge makkelijk kunnen in den doodboek blijven. Nooit hadden zij hooren iets ten zijnen laste leggen wegens zijn gedrag te Rome; nooit had iemand hem bij hen verdacht gemaakt; 6" Die Advertentiebladschvïjvevs weten van niets, tenzij hetgeen zij aan katholieken willen ten laste leggen; al hunne vrienden en kennissen, dat zijn de trenelijkste, eerlijkste, deugdzaamste, ja, de heiligste menschen der wereld! In Veurne wn omstreken weten ze dat beter; maar als er een ander niet boft met u, ge moet het zelf doen. Ecu dingen om te eindigen, hel is dat de gordijn over al die heilige mannen wel dichte toe gehouden moet worden en dat niemand uit de school mag klap- den. ’tZal nogtaus wel uitkomen, want aan alles komt er een einde. Waarmede ik blijve, van St. Joseph. 20 december 1871. -vhii Duinkerke, Veurne, JDixmude, Meuport nuar JLiclitervelde.1 atig. 1874. 3 45 5 03 Nieuport-Dixmude, 7 40 12 4 24 5 56 7 Lichtervelde-Veurnc, 6 30 9 08 1 35 7 55 1211 4 40 6 02 •‘i'-nimfo-NioniMirt. 9 45 10 35 2 20 5 10 8 40 j Veurne-Duinkerke, 7 40 1015 2 39 9 01 Politiek overzicht. De Fransche dagbladen kondigen de ver taling af der redevoering, door den II. Vader uitgesproken op den dag van O. L. Vrouw Onbe vlekte Ontvangenis. Pius IX, die voor zich de vertegenwoordigers van al de liefdadigheidsgenootscliappon van Rome had, deed aan zijne toehoorders verstaan, dat deze sociëteiten, met te pogen de kwalen te verzachten, waarmede de hoofdstad door de revolutie geslagen is, het beste bewijs leveren der valschheid van de beloften, door de heden- daagsche hervormers aangekondigd, onder het groote woord de nieuwe tijd. Zijne Heiligheid toont aan. dat deze uitdruk king integendeel rechtvaardig is, als men ze t0,‘past op de teekens van godsvrucht en kloek- nioedigj^ij, die heden onder het christen volk uitschijnt. jjen ziet het, de tempeesten, die de vijanden der Kerk, door den heer Bismark opgeleid, tegen het suhipje van Petrus doen ontstaan, zijn er verre af, dat zij den stuurman zouden verontrusten; ja geven hem de gelegen heid om te bewijzen, dal die schuit op eene Gelijk op andere jaren, zullen wij in ons aanstaande nummer de inschrijvingslijst openen voor de nieuwjaargiften aan onzen H. Vader. De langdurige beproevingen welke het Paus dom te lijden heeft, in plaats van te verminde ren, groeien dagelijks aan. Dreigende wolken broeien aan den gezichteinder; de toestand van den II. Vader wordt van dag tot dag moeilijker en maatregels van geweld worden aangewend om de onrcchlveerdige berooving van het erf deel van den H. Petrus te voltrekken en den Paus allen schijn van tijdelijk gezag te ont nemen. Ondanks deze bedroevende omstandig heden, blijft Pius IX, beroofd van zijne wettige inkomsten, doch bijgestaan door de jaarlijksche giften van luillioenen trouwe katholieken, de verbannen bisschoppen en de vervolgde pries ters krachtdadig ondersteunen. De vijanden van den godsdienst pogen de liefdadigheid der katholieken te doen verflauwen door arglistig te kennen te geven dat de Paus die hulp niet noodig heelt, dat hij jaarlijks mil- lioeneu van Victor-Emmanuel ontvangt, enz. Meer dan eens is het bevestigd en bewezen, dat Pius IX er nimmer aan gedacht heeft een enke len penning uit de banden zijner verdrukkers te aanveerdeu. Men herinuere zich slechts welken indruk zijn krachtdadig non pussumiis gemaakt heeft. De .Siut-Pieterspenning en de Nieuwjaargiften zijn hier in Belgie goed ingericht, doch beide werken zijn niet zoo bloeiend in andere landen eu brengen zeker minder op dan men er met recht zou mogen van verwachten. Thans dat eene beslissende krisis schijnt op handen te zijn, is het ongetwijfeld aan God hel zoo vurig ge- wenschte uur der verlossing te bepalen, doch onze giften kunnen misschien bijdragen om het gelukkig oogenblik te verhaasten, waarop wij eindelijk de zegepraal van de heiligste der zaken zullen mogen vieren. Inschrijvingsprijs 5 /r. 'sjiuirs; met de post 6 fr. Men schrijft in Vertrekuren wun den ijz.ereimen Duinkerke naar Veurne, 6 45 11 15 Veurne-Dixmude-Li<'hterv.7 43 Dixmudc-Nieuport, 9 45 10 35 2 20 5 10 8 40 i Veurne-Duinkerke, AAN Annoncrn, 20 ct. per rej. ld. rechterlijke, 50 ct. Eerherstellingen, 1 frank. Van 1 tot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 20 fr. het 100. E VEURNAA Lij bOSUOMME-UYCKASEYS Bil Atilt-VITL.MIK Zwarle.NuiinruilrMai. Ir Vewrne Ilicupvik'l/IAIUUUVI 4 24 5 56 7

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1