1(184. N<> PACIFICATIE VAN GENT. NIEUWJ A ARG IFTEN 4 37 6 02 j Dixmude-Nieuport, 9 50 1439 23 wij, katholieken, helpen betalen om dusdanige 2 00 2 00 Levsele. beide partijen, om 1 20 00 Ii ■NtoriAclie be»elii*ijvuig van deu xtiii t. I Onbekende, Onbekende, id., id., 10 00 4 00 dat eene stad subsidien geelt om eene pat lij te bevoordeeligen? om kinders op te brengen volgens de liberale leerstelsels. 6 30 7 40 Een hezonderc, Idem, Idem, 2 00 2 00 3 00 Idem, Idem, Idem, Verscheide kleine giften, Inschrijvingsprijs 5 Ir. 'sjuurs; nud de G Men schrijft in 3 00 2 00 2 00 7 00 PIUS Paus en Koning 40 00 5 00 3 00 2 00 100 00 30 Loo. Een pausminnend huisgezin, OoSTDUYXKEItKE. Bedrug tier vorige lijsten fr. 80. (3* gift). 30 00 20 44 3 00 10 00 30 .par M. Detollenaere-Decock, burge meester, uit achting en liefde voor Zijne Heiligheid, den Paus, Eene dienstmeid, Eene wees, voor wel te mogen loeren, E. II. Ilellyn, pastöor, E. H. Busiau, onderpastoor. Een pausgezinde landbouwer, Een krislelijk huisgezin, Een huisgezin die de kloekmoedig heid van Z. Heiligheid bewondert, Eene dienstmeid, Een huisgezin vraagt den zegen aan den 11. Vader, Een kind van Maria vraagt den pau- zelijken zegen voor haar en voor hare medezusters, ('oxvde. E. 11. Eoipieur, pastoor (2e gift), Eene dienstmeid, Alvekinghem. E. 11. Ghyselcn, pastoor. H. Vader, bid voor mij en voor mijne ge liefde kudde, Bijzondere intentie, ld. ld. burgerij geopend en ondersteund worden, dat de meesten der professors als eene plicht aan zien van eene politieke partij voor te staan en hare princiepen te verspreiden; als de geuzen partij hel vereischt, de kinderen op te brengen zonder God noch Kerk, en aan allen den af keer en den haat der priesters en katholieken in te boezemen. M. Malou heeft in de Kamer een wetsontwerp aangeboden over het geheim der stemming en het kiesbedrog, dal is om hel vervalschen der kiezingen te beletten. Bara en al de liberale gazetten des lands, het hoe zijne pachters, enz., gestemd hebben. Welnu, de liberalen en geuzen, geheel land door, schreeuwen en bassen tegen M. Malou; de wet is eene parlijwel, volgens het Advertent ie- bladje; zij is niet alleen stout, maar zij is roeke loos, en M. Malou speelt een gevaarlijk spel. Dat de geuzengazetten ons eenigc punten in het bijzonder aanbalen; dat zij ons toonen dal deze of gene artikel der wel met partijdigheid is opgesleld, dan zullen wij kunnen redeneeren. 3" Lijst Bedrag der vorige lijsten, fr. Veck.se. De Congregatie van O. L. V. Onbe vlekt in ’t Bisschoppelijk Collegie, Zoiiavenkring ran’t Bissch. Collegie, Maria Demeester, Mathilde en Leonline Demeester, Mathilde Genachte, Dcmeestcr-Aftenaer, Maria Balloey, Einilc Depagie, Onbekende, i?i oo 2 1)0 i 3 00 i 10 00 11-1 ld Wij vragen het dan, is het rechtveerdig, dat wij, katholieken, helpen betalen om dusdanige scholen te ondersteunen? Is liet rechtveerdig, sten deele christen en katholiek zijn, moeten, Ei 00 1 00 50 j 00 en (jc Uelgen gehoond i heden te beschrijven, die de Geuzen, heel Nederland door, bedreven.... De Religionsvrede werd door de Geuzen geschonden evenzeer als de Pacificatie. De landvoogd, aartshertog Mathias van Oosten- 7‘!. sl)oedlö rijk, had in de eerste dagen van 1579 aan de der geuzen I Geusche magistraten der stad Gent bevolen, de af braak te staken der prachtige St. Pietersabdij. Hem- bijze heed het met diepen weerzin, en onder- teekende niet de abten van Sint Pieters en van Drongen liet volgende stuk Wij zweeren ende beloven bij God ahnachtich vast ende onverbrekelik thouderhoiidende d’ordon- nantie van den Religionsvrede up dexereitie van beede de religiën, bij den magislrael der stede van Ghendl den 27 December 78 ghepubliceerl. dien- volghende de priviligien der voorseyder stede, voor alle de insclemm der zuiver, zo van deeue als dandere religie, ghetrouwelyck te beschermen in lylve ende goede, ende te helpen houdenc in payse, ruste' ende vrede, up peyne van by tvommoemde magistraat, zo in lyfve ais in goede, gli pnniert te werdene, alweer wylieden, zo gheesteli. ke als weer- licke, ons li' rechte stellen en.Ie advoueere... er.de ommeby ons van roomsche religie alle dissidentien ende misvertrouwen te weerne, renunchieren ende exemption, die ons ut keyxirhekc. paasei.ke. can- nonicke rechten, conciliën ende ander? ms soude moghen te balen comurnn. zo bij ab.-olu‘ .-:i. gratiën, indulten, di pra. alien, vercreghen oil- te vercry- ghene by gecslelicke ofte v.cerlieke oveii yt (Wordt voorlgezctj. Eene HChreeu wende nnreelilveertlisclieid Over eenigc weken heeft M. Gallier, profes sor bij de hoogeschool van Gent, openbaarlijk, in de tegenwoordigheid van zijne leerlingen, den katholiken godsdienst aangerand en zijne waarheden durven loochenen. De hoogeschool van Gent behoort aan den Staat; al de burgers van Belgie, die ten groot- I ten hunne kinderen naar die school te zenden. Met die duizenden franken wal al werken zou men tot Veurne niet kunnen verrichten! De stra ten zouden moeten vermaakt worden op vele plaatsen; als hel regent, ziet men hoeveel put ten er in de kalsijde liggen, zoodat men niet droogvoets door de straten kan gaan de Groote Markt zou ons alleen tot voorbeeld kunnen dienen. En de verlichting, hoeveel nog laat zij nog niet te wenschee. Des morgens, bij voor beeld, de werklieden die naar hun werk gaan of zich ter kerk begeven, moeten opletten om dik wijls legen geene muren le loopen en aan geene ramp te komen. Dat men die duizenden door hun geld, M. Gallier en consoorlen onder- profijte houden en betalen, ’l Is dus eene schande voor geheel het land, dat dusdanige ketterijen in de scholen van den Staat mogen geleerd worden, 'in I gevoelens. Ten minste is hel eene les voor de katholieke ouders, om hunne kinders nietnaar die verpestende universiteiten en scholen te zenden. 73 00 Maar een ander vraagstuk is ons te binnen ge- i 13 00 komen. Wij zien in alle middelbare scholen, i 3 00 atheneums, enz., die door de penningen der 3 00 burgerij geopend on ondersteund worden, dat Veihae. 24 Januari 2877. 9(18 13» 8 10 15 2 39 9 0ó Advertentie-blatlje. medebegrepen, hadden die wet gevraagd, na den schrikkidijken en onver- wachteu klop, dien zij kregen in juni laatstle den. M. Malou verzocht de liberalen om samen met de katholieken eene wet le maken die van allen goedgekeurd zou worden. Natuurlijk, de liberalen of geuzen weigerden. Zij wilden im mers alleenlijk een middel vinden om aan het hoofd te geraken dat is treffelijk zijn voor de geuzen. Nu, M. Malou heelt de wet op zijn eigen ge maakt, en, naar zijne gewoonte, al de libera le willekens ingevolgd. Bij voorbeeld, hij heeft Men zal ons misschien zeggen De priesters den beiachclijken couloir of gangske aanveerd, en de katholieken hebben scholen, waar zij maar de vragen der katholieken van kant gela- hunne leerstelsels verdedigen; waarom zouden ten. De katholieken wilden de stemming in ie- de liberalen en geuzen ook de hunne niet heb- dcre gemeente, opdat de builcnkiezers zooveel tijd niet zouden moeten verliezen; zij wilden nog dat de geuzen van Brussel geen 13 verte genwoordigers zouden hebben, daar het volk van Veurnambacht er maar éénen heeft. M. Malpu, uit voorzichtigheid, heeft deze pun- rrlrrhuren van «ten ijzerenvan lluinkerke, l enrne, Uix.ainle, Aiewjiurt liaan* l.i~i>lervel«!e. I cetob. '1876. Duinkcrkc uaar Veurue. 6 35 Tl 10 3 40 5 00 Nieuporl-Dixinude, 7 30 12 4 20 I Liclitervelde-Veurne, V<‘tiruv-Dixumde-Lichterv.7 37 12 11 4 37 6 02 j Dixmude-Nieuport, 9 50 2 20 8 45 Veurne-DuinkerKe. gebruike tot verbetering der stad, zij zullen ten 1 i van een ieder gebruikt ,wordcn, maar niet om eene politieke partij te bevoordeeligen, j en wmuvu, 1 hunne godsdienstige Het was uit Geul vooral, dat de verdrukking uit- Sihg. Geene kerk, geen klooster, geene kapel bleef ongeschonden; bet goed der godsdiensligc instellin gen werd gestolen; de uitoefening van den Jldomselien godsdienst verboden Gccm- pen is in slaat! de wreeo- ben? Welk oneindig verschilDe katholieken be talen hunne scholen met eigene penningen; en geen ecu liberaal moet er voor, tegen zijnen dank, een enkelen duit geven. Dat de liberalen hunne scholen stichten, dat I ten laten varen. De wet verzekert alleenlijk aan zij leeraars roepen en betalen, maar ons geld I al de kiezers eene volle vrijheid niemand zal niet komen afpersen, als wij het niet mogen meer kunnen geteekendc briefjes geven, of zien weigeren. Wat een sledelijk bestuur, volgens alle recht, zou mogen doen, het ware subsidien geven aan de scholen van beide partijen, om geene burgers voor anderen te bevoordeeligen. Dal is waar, voornamelijk in kleine sleden, gelijk Veurne. Jaarlijks kost onze middelbare school verscheidene duizenden hanks aan de stad. De helft der burgers trekt er geen profijt uit, en noch burgemeester noch schcpene, noch wie hel ook zijn moge, kan de ouders verplich- IIIIH—MWIMMI tl m II11! Ml hel gepeupel, dat men volle vrijheid gaf om te roo- vcn. ware hier nooit de vestiging van het protestan tisme mogelijk geweest. Dan had de goede, deftige, waarlijk vrijzinnige burgerij het handvol vreemde (’(lukzoekers en eigene roervinken wel meester geworden. De kopstukken moesten dus wel het canaille hunnen zin geven de 1 afi/ieutie vertrappen Een hekeldichter legt in een Oorlofdicht (Vaarwel) v.ui jonker Jan van flembijze, toen dit kopstuk der Gcntsche geuzen, eerste schepen of burgemeester, niets kent van de vaderlands) he geschiedenis, zon weg\ Inch lie. dezen bloedhond de volgende woorden hel heelen een Av immers men besluit met den wenseh. dat heden, op het gebied van vrijheid en verdraagzaamheid', eene nieuwe 1 *aciftciitieongeveinsdelmk ende in goeder trouwe. onder alle burgers Worde Men staat onthutst hij zooveel trouwloosheid, bij zooveel oubesi li.iamdheid. als mca gez.en he» zeer de geschiedenis verminkt en vervalschl den is om d. l zoogenoemd historisch lafeieol te hangen. schandelijk bedrog, door Willé zijn aanh.iup, g. jdeegd. B.uu.exki ek ipro- t in de J>nijr<iplue natioimle (artikel liiitlhiins dat deze er legen was u voordat II illeni run (srmije en AJarni.r cr al de ongenniliben. en ge nu e uil) eon luidden erkend. (Jugcmakken n gcwiien, inderdaad! Zonder I 'er volg. X. OmlerteekenenK la(«i licitti«< op liet StmlliuiN. Ook dit wordt in het logenprogratnina ralseli en trouweloos voorgesteld; wie dal programma leesl. en heilig vreèverbond van Nederland; I op de tong Neen! de Par fic.ilie is geene bevrediging gewei st. maar een schandelijk bul rog, door Willem den Zw ijger en tcstanl) Zegt rwn b.xjtt.y.-.-Ar I i.. j iiomiomme n» ckasevs UWI.LLt.R-1'IVULVU 7 wji IriXoii nrfittr ml. te Vrurne AAX I V A\5üNCF5. 20 et. p**r re-j. ld. i pclit'-t lijke. 50 et. Eerherstellingen., i frank. V «Hi 1 hit 5 r«'g I fr. Een nummer 15 ernliiiton. Afzonder lijke iiuminers voor ar til els, enz 2U fr, het 100 BlLSCOIP. (-) itiek» ballade», ui!"u»i:veudoor de t Iwv.-.-he Li- bh boeren van hclibc doen pilliet en uofu branden en derrlie ’l zelve te Wclleie, le .Helle zacli, liet dient ghc- [w.ieelit, wonden apiicyn Ihib'echl. Ahcliielkrii en (iruclit ovemccht Die d..rr <qn imaei 1i( k h.irr büuslicit oiilboiiden. (1) 2 1 11 i «IVdf I zx 11 1 l i I Adieu, urine boeren van de (ihentsclie qu;ti lieren J Die ie hebhe doen pilliei cn en janiineriic huplaecht rouwen en doe..let oneerhc aura scht‘//icrcn} SlOU'U z//o,^ tlOfii bramlen en derrlic rerjff-chly Zoo men dl llf)(‘- Poet eenitjlic fntrimj'ien twintic/ija drrtich gewor- 1 oj)

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1