r;w 1 7 Februari 1877. .V Hi 86. taar I Vecrne, NIEUWJAARGIFTEN AA.V 50 i -- 33e .aar 4 37 6 02 j Dixmude-Nieuport, 9 50 In de kiezingen voor den Duitschen Rijksdag 120 00 2 00 Ji. Vanleke, 60 00 60 00 2 00 10 00 bijgebrachl 15 00 8 00 5 00 5 00 20 00 6 00 22 00 5 00 10 00 6 30 7 40 Inschrijvingsprijs delijken I it den Oosten is er al niet vee! nieuws. De gi'ooip l'tirk js ju iecl!lsii(““ksche onderhande- Ougeii getreden met de Serviërs en 9 08 1 35 8 10 15 2 39 9 0(j dusdanig huwelijk; de tweede wet gelukken? ’t Zal moeite kosten; want reeds is transeh den katholieken gods- Staal Florida. Een krislelijk huisgezin, Vader, moeder en hunne 4 kinderen, Gyveiuxchove. De E. II. Pastoor en parochianen, De EE. HII. Pastoor, onderpastoor en eenige parochianen, Hoctiiem. E. II. I.onckc, pastoor, E. II. Plaetevoel, onderpastoor, E. II. Charlier, pastoor, E. II. Vandeizippe, onderpastoor, Eenige parochianen, Leysele. E. II. Dehaeckcr, onderpastoor, Twee onbekende, elk 5 fr., Steexkeuke. Een inwoner vraagt den zegen vanZ. II., WcLVEKIXGIlEM. Een pausminuend huisgezin, de Monlene- herkent geen >s over de zondagrusl. De f'ransehe geuzen willen geheel en dienst uit de zeden bannen. Z. PIUS I ZSL, Paus en Koning 7' Lijst Bedrag der vorige lijsten, fr. Een lid van St. Josephs-getioolscliap, M. 11. Cuvelier en zusters, Vier arme kaarters vragen den zegen over hun en hun vaderland, omdat God bet verlossen zou van hel geiizenras. Onbekende, Onbekende, Eene dienstmeid. Een lid van Sint Joseph's genootschap, De huisvrou w van Leonard Deleforterie, J. Verimml-DeLbaere, E. P. 11. E. geelt uit liefde aan Z. II. Al.VEllIXGIlEM. (2,le lijst). De EE. 1111. Coadjutor en onderpas toors met de gilt der beide Con gregatiën, Mgr. <Ec Bisschop van UaïbES*. en de Burgemeester van Cïtênce. Mgr. de Bisschop van Luik Leeft een schclm- Duinkei ke naar Veurne, 6 3.” 11 10 3 40 5 00 Nieuport-Dixmude 7 30 Veuruc-Dixrnude-LHiterv.TS? 1211 grijnen om den vrede te teekenen. Hij zou aan i deze laalsten eenige vermeerdering van land toestaan, en, wat Servië betreft, alles laten ge lijk vóór den oorlog. Maar aan Servië vraagt hij waarborgen, om dat het in ’t vervolg den vre de niet meer zoude kunnen stooren. Eene depe- 1 che uit Weenen meldt dat Servië deze waarbor gen niet wil geven en dat de onderhandelingen Onbekende, Lconieeu Euphrasic Rattel, elk 5 fr. Beveiiea. De geestelijkheid en inwoouers, aau Z. 11. Pirns IX, Paus van Rome, Brj.sc.AMi'. I 11 'J E’oliliek overzicht. Het hans h ministerie komt eene nieuwe en nog ai harde nederlaag te ondergaan. M. Martel, minister van justicie, had, over eenigen tijd, in volle kamer, een arrest van het hof van beroep van Besancou al'gekeurd en 1 bijgebrachl om dit vonnis Ie doen geven. Het verbrekingshof licell nu, in sliijd met de be- sluitseleu van d arrest bevestigd en ongidijk gegeven. Iiitus.-clien gaan de radikalen haastig te werk zij hebben i 1 j-0 waaruit wij deze inlichtingen putten, zegt niet 7 - ver loren door de nationaal-libcralen, gewonnen heeft. 31 00 welke partij ol fraktie de overige stemmen, 5 00 1 00 i 5 00 i 1 50 De lichte ongesteldheid waaraan de Paus I dezer dagen heeft geleden, geelt aan de gcuzen- drukpers van Duitschland en Italië wéér gele genheid om de vraag te bespreken, wal er zou gebeuren hij hel overlijden van Pius IX. Volgens uin. umw», een duitsch dagblad zou het italiaansch gouver- om de'katholiekcn op allerhande wijze in hunne neinent gemeend hebben met de andere mogend- heden middelen te moeten beramen, ten einde te voorkomen dat de Jesuieten een nieuwen Paus zouden doen benoemen, zonder de kannon- nieke en wettige vormen in acht le nemen. Te Berlijn zou men verzekeren dat reeds in dit vooruitzicht eene konventie gesloten is lusschen Italië, Oostenrijk en Duitschland, niet alleen om zich gezameiillijk legen de onwettige aan stelling van een kandidaat der Jesuictcnf?) te verzetten, maar ook om al hunnen invloed te gebruiken ten einde een prelaat tot Paus te doen benoemen, die den godsdienstvrede bemint. Ónmogelijk is het ons Ie begrijpen hoe gou- I vernemeuten nis die van Duitschland en Italië waar de vervolging der katholieken en hunner priesters aan hel dagorde staat, on waar de I 2052 39 t i onderbroken zijn. hebben de nationaal-liberalen niet minder dan 22 leden verloren. De progressisten blijven hunne vorige getalsterkte behouden en de soci alisten hebben 4 stemmen gewonnen. Het blad, .■«l.ioiil r I i ,.l. -- stuk bedreven! Hij heeft den burgemeester van Chêaeë in den ban der 11. Kerk geslagenWelke onverdraagzaamheid! Welke heerschzuchl Alzoo roepen al de liberale gazetten geheel het land door. Maar waarvan is er dan kwestie? Ziehier de zaak in korte woorden Een ieder weet, hoe de katholieke Kerk er aan houdt hare kinderen in gewijde aarde te begraven; hoe zij afschrik en afkeer gevoelt telkens dat men hare gewijde kerkhoven onteert en onweerdigen ie midden harer afgestorvene leden delft. In de fransohe revolutie der jaren 90 der ver- ledene eeuw, was alles wat heilig is onder de voelen getrapt; de gewijde kerkhoven werden ook gesloten of geschonden en alle menschen zonder onderscheid begraven. Napoleon 1 wilde liet volk tot hem trekken en herstelde de Kerk. Door zijn dekreet van 23 Pra irial Jaar XI opende hij op nieuw de kerk hoven en gebood dat men er vcrdeelingen in zou maken: een deel voor iederen eeredienst in de gemeente geoefend. Dat dekreet werd uitgevoerd: de katholieke Kerk kreeg haar gewijde kerkhof weer; waar er protestanten woonden was er een protestansch kerkhof, een joodsch voor de joden, enz.; over- 1 was er daarbij nog een deel voor diegenen die van geen dier eerediensten erkend waren hetgeen men noemt den geuzenhoek. Tol over eenige jaren bestond er de minste Sacramenten te willen ontvangen, of zich zelven om het leven brachten, werden in den geuzen boek gedolven. Ja maar, sedert eenigen tijd, willen de geuzen meester maken op de kerkhoven; de burge meester heelt hel toezicht over de kerkhoven, en de geuzen maken gebruik van deze macht, - - 1 godsdienstige gevoelens le kwetsen. Zij zelven w llen uitstéken of iemand aan de katholieke religie behoort of niet, en doen in de gewijde aarde begraven dezen die in den schoot der II. Kerk niet gestorven zijn. Om nu op de zaak van Cliêuce te komen. Op die parochie van hel bisdom van Luik was een protestant gestorven die zich had gezelf- im ord. Bijgevolg twee redens om in liet ka tholiek kerkhof niet begraven te worden, zoo veel te meer, daar er eene plaats bestaat om düsdanigen te ontvangen. De geuzmiburgemees- nieester, alleenlijk om de katholieken te tergen, niettegenstaande de wetten der Kerk, de burger lijke wet en hel bijzonder reglement door den gemeenteraad gemaakt, doel dezen protestant in gewijde aarde leggen. Mgr.de bisschop van Luik wilde de geuzen en met de macht die hij van Christus zelf, door de lusschenkomst van den Paus, ontvangen beeft, sprak hij den kerkdijken ban of excommunicatie uil legen den burge meester van Clicné'J. Wat was er natuurlijke! De bisschop heeft macht in de handen gekre gen om de wetten der Kerk le doen eerbiedigen, en bij zou aan zijne plichten le kort blijven, zoo j ze niet gebruikte om de woede der vijanden te br.ken. Ten andere, de geuzen drijven den spot met danig schreeuwen als er een van de hunnen met die stratlëii geslagen wordtEn daarbij, die, gedurende zijn leven met de katholieken niet wil leven, waarom zou hij na zijne dood, met de 1 katholieken vereenigd worden? en 2 aemokiaten), o leden der tweede 1 1 c rechters (2 republikeinen, 2 demokraten en 1 die andere partij be- pogingen 12 4 20 Lichtcrvelde-Veurne, »ii 2 20 8 45 1 Veurnc-DuiiikerKc, Eene depeche heelt te Brussel en te Parijs hel gerucht verspreid dat Pius IX overleden was. Dat gerucht, even als al de tijdingen door de geuzengazetten over den slechten gezondheids- loestand van den Paus, verspreid is valsch. Pius I IX geniet eene goede gezondheid; alleen heeft I hij aan eene verkoudheid geleden. I God schijnt onzen 11. Vader op eene bijzon- al j dere wijze te bewaren, en wij verhopen wel dat o 00 l'Ö de zegepraal der Kerk zal aanschouwen. De j0 oo i hevigheid immers van den strijd en het geweld i der vijanden doen ons die zegepraal te gemoet moeilijkheid niei; die stierven zonder de H. zien. de Vereenigde Stalen en de republikeinen schrijven zich de zegepraal toe. De kiezing i.111 I.1 minister van justicie, had, over eenigen tijd, in den advokaat-geue- raal afges teld, omdat hij bijzonderlijk veel had de demokraten (katholieken) verschillige stalen lijdt tegenspraak en reeds wil leven, waarom zou hij na zijne dood, met de 11 Ziel daar geheel de zaak van Cliênée. Wij -- i valsche leerstelsels tegen de Kerk, wie is er in dit geval onverdraagzaam? (lp wien valt er te schreeuwen? Is het op Z. lluogw. den Bisschop van Luik, ofwel op den geuzeuburgemeester van Chênëe? Iedereen oordcele. al hel Wij hebben reeds aan onze lezers doen ken nen waarom de geuzen van alle slach en aard zoodanig verwoed zijn legen de nieuwe kieswet. Die wet zal de vrijheid erven aan de kiezers om te stemmen volgens bun euvelen; mi vrijheid alle moeilijkheden te vereffenen. Die kommissie - i !’est:,al uit "leden van den Senaat (3 repiibli- 4 i in de Kamer van afgevaardigden kernen M 1 r twee wonen nedergelegd, de eene den maag-I Kamer (2 republikeinen en 3 drmöki'mi.nï slaat der priesters afscliaftende.cn1 *.,OK,dien) Inin toelatciide den huwelijken staat te aan- I noch aan'de eene noch aan de veerden, ton minsle voor de wet, want de Kerk hoort). Zal deze kommissie iii haie er on verschil bestaan over de kiezing in den heerschende partijen bij hoog en leeg beweeren wat'’iutoomee dat de Staat met den godsdienst niets te stellen 1 Christus zelf heeft, zich het recht zouden janinatigen in de benoeming van oenen nieuwen Paus tusschen 1 le komen. Wij doelen echter bovenstaande ge- 1 ruchten slechts onder voorbehouding móe, te vens de hoop hebbende, dat Pius IX nog lange jaren bel ongeduld zal tarten, waarmee de vij anden der Kerk zijn overlijden te gemoet zien. De uitslag der kiezing van eenen voorzitter der republiek van de Vereenigde Stalen van 1 i de ko.kel.jko straff»; ilan wd- van len prokureur-generaal. hetzelfde I zijnde twee partijen handgemeen geworden dus den minister openlijk i Eindelijk is er eene kommissie ingesteld Avbcappeixe. 5 /r. 'sjaars; met de )rst 6 Men schrijft in lij IHIMHIMMIEYCK ASIA'S khVllka ltul*»k w-1 iciXouhoir tv Vrurn* i CoXYDE. IIOOGSTAEIIE. ISEXUERGilE. Veiiixe. «*A«S3Qdl2Z255£DB*A«i»— V crlrekiirrii vmu dien ijzereniiejï vnn I I i JytnAn /I.. nnfinnAnl - uO i 1O0 00 -----XOJAOUMg I I 1 1 1 X I v.. m ucmuMiiien) en 5 IluiiiUerke, Veurne, Mix uUe, ftieuport nuitr l.i jiilervelde. 1 oclob. 1876. Ankoncen. tJO ct. per ld. rechterlijke, 50 ct. Eei herstellingen. 1 frank. Van 1 lot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 2U fr. het 100 - 1J"'11’ - lij I' fit' J J J 5 l .4.»~..t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1