WK ■V 1687. N I EU WJ A A R GIFTEN Vevrne, 14 Februari 1877. 33® jaar- 2333 70 133 17 5 00 10 00 2 00 Als gij uwe kinderen ter school zult zenden, Tc zamen fr. 2866 67 Eenige parochianen, Een Bijzondere, 7 00 2 00 overzicht. Nieuwe, gansoli onverwachte lijding uit Con- 20 00 2 00 16 30 3 00 Inschrijvingsprijs 5 Ir. 'sjaars; met de I st 6 fr. Men schrijft in l ij IIOSIIOVtlrMlVCkAMEVS LMl KI Ui ilTGlVk* E. II. Pastoor, E. II. Onderpastoor ccntius, Eenige parochianen, 61 00 67 30 de te zal. Worden zij gewaar dat een jongeling, die werkzaam, onderdanig, openhertig en god vruchtig was, al meteen vaddig, lastig, bedekt, onverschillig voor het gebed is geworden; wel moeien zij weten dal het oogenblik gekomen is, om in waakzaamheid en zorgvuldigheid te ver dubbelen. Wanneer zij nu de wereld ingaat, ontmoet de E. II. Pastoor, Onbekende, Onbekende, om den zegen van Z. II. te bekomen. dit gevaar zoo Z. ZET_ IP I TT S I Paus en Koning 8* en Inntwte lijmt- Bedrag der vorige lijsten, fr. Veurne. Billof-Borre en zijn huisgezin, Naamloos, het Lichaam kloekcr en schooner. Groöte en verrukkende deugd; doch, op onze dagen met zoo veel eti zoo ontzaggelijke gevaren bedreigd! Door eerie lange ondervinding geleerd, dur ven Wij vragen ot somwijlen de kinderen zel- ven, bij liet begin huns levens en onder bel vaderlijke dak, de eerste gevaren dezer ondeugd niet ontmoeten? Een ding is zeker de huize lijke opvoeding is heden in hel algemeen slap on toegevend; en daarom heeft zij, meer dan men denken zou, eenen beweenlijken uitslag. Vele vaders en moeders loonen aan hunne kin deren eene overtollige liefde en een betrouwen uit welk misbruiken ontstaan. Men waakt niet over hen, men laat ze zonder bezigheid, men berispt die schier nimmer; met zelden laat men onder hunne nieuwsgierige oogen voorwerpen komen, in hunne gretige ooren woorden klin ken, die helaas! maar al te zeer geschikt zijn om bet vergift in die teedere herten te storten. Vaders en moeders. Wij smeeken u, xvaakt over uwe kinderen, van hunne jongste jaren af, om ringt die met alle wijze voorzorgen; bemint die, ja, maar weel ook hel gezag ie gebruiken dat Go 1, tot uw geluk en tot hel hunne, u geschonken beeft, en verstaat wel, dat, volgens onze heili ge godspraken, Het goed is voor den mensch zoo hij van kindsgebeente af aan hel gezag is onder- veelvi u lig, zoo dreigend s van ver- Hoe veel jongelingen, hoe veel jonge het huisgezin beloofden te zijn, en die ellendiglijk i en onheil geworden zijn? En dit, omdat zij zulke plaats niet gevlucht hebben, zulk een verkeer niet afgebroken, zulk cone goddelooze of onzedige lezing niet gelaten heb ben u Om zoo pijnlijke verwoestingen te voorkomen, I hebben wij met hulp van onze ieverige en wel- I beminde medewerkers en met toedoen van onze beste familien, geheel ons Bisdom door, god vruchtige vergaderingen voor beide geslachten in groot gelat ingericht. Al wie belang stelt in hel welzijn der huisgezinnen en hot heil der zielen, zal ons ter hulp staan om die nuttige inrichtingen meer en meer te doen ceren en bloeijcn, om ze te verdedigen en te doen kennen voor wat zij zijn, te weten genootschappen be7 steind om hel geloof en de goede zeden te beschermen. Van eenen anderen kant, ver nieuwende alhier het strenge verbod door de godsdienstige Vlaanderen maar zelden "ie zien* IL Kerk en door Ons uitgesproken legen god- dclooze en zedelooze boeken en schriften, wer ken wij ook meer en meer om op alle plaatsen katholieke bibliotheken in te richten. Moge dit werk groeijen en bloeijcn, en in onze gelukkige streken de twee grondzuilen vestigen van alle ware grootheid en roem den Godsdienst en de zuivere zeden Opdat het zoo wezen moge, en onze wenschee en de zaligheid van al onze diocesanen verwezen!lijkt mogen worden, laat ons, gedurende dm heibgen Vastentijd die staat te beginnen, aan den God van bermherlig- brid aan hei zoele Herl van Jesus, onze beste gebeden en nithoeiingen opdragen. Bidden Wij voor onze dolende broeders die van geen bidden meer weien; bidden Wij voor de bekeering van alle zondaren; on trachten wij van den Hemel te bekomen dat in ons schoone Vaderland het geloof versterkt ca de goede zeden lewaard mogen blijven, en S. van St. Vin der onheilen, de opvoeding der kinderen mis lukt heeft; indien de jongelingen met twijfel reeds en ondeugd in hunne ziel, de geleerdheid zijn gaan putten uil bronnen die vergiftigd zijn! Niet zelden zal het dan gebeuren dat die arme jongelingen, nauwelijks uit school, al de gods dienstige en zedelijke gebruiken hunner acht bare familien laten varen. De vrees en bet ge dacht van God hebben zij verloren, de II. Kerk en haar gezag miskennen zij, om eerst in het gedokene en welhaast in hel openbare, aan :d de godsdienstige oefeningen ic verzaken, die alleen bekwaam zouden geweest zijn om hen te genezen en te redden; en alsdan, xveggesleept door de verwaandheid en den drift der jeugd, overwonnen door de beloften en toejuichingen hunner verleiders, zullen zij welhaast stand gaan nemen bij de vijanden der Kerk, en het werk gaan bestrijden van den God dien hun kindermond op moeders schoot had leeren zegenen, en die hunne herten van vreugd had doen springen, op den dag hunner eerste Com munie, helaas! te vroegtijdig vergeten. Is er wel, Z. L. I!., voor eene christelijke fa milie eene grootere oneer, is er voor eene god vruchtige moeder eene schaad die vergeleken mag worden met degene van een kind, van eenen zoon die in opstand is tegen God, die alle lasteringen tegen de Kevk, tegen hare leering, n'urPeH geneest (iun., Ill._i). tegen hare dienaren aanveerdl en verspreidt, en I s 06 u"c kinderen ter school zult zem en, I zijnen haat, zijne verachting werpt op al wat ^11clll1u 'an te dc,lke,n dal “we yerantwoorde- 1 zijne ouders bet meeste bemind en geëerbiedigd komt te staken. Hoe deugdzaam en Peljlje,)? godvreezende de meesters mogen wezen aan Hoe groot ook dit ongelijk moge weze, een we^e gij uwe kinderen loexertrouvxt, blijft ander is er, dat riög beweent ijker is, omdat het 1 cveil)ve 1 ie werking onvoldoende. \adcr en zonder hulpmiddel blijft. Als de mensch van u\°cder moeten waken beneiens den meestel, jongs af heeft loeren twijfelen en dolen, daar is 1 Z|j m°e’CI1 personen en plaatsen kennen met schier een mirakel noodig om hem tol God te welke hun zoon in verkeer komt, welke lemn- doou wederkëeren. Dit mirakel is ónmogelijk. &en hij doet, welke gewoonten Inj aannemen Het gebed van den stervenden Stephanus be kwam hetzelve voor Paulus, de gebeden van Monica verwierven hel voor haren zoon Augus tinus; doch mol bet grootste getal gaat het on gelukkiglijk zoo niet. Doorgaans groeien hoog moed en haat met de jaren op, de vooroordeclen versterken, de banden der driften sluiten nau- I wer toe, verstand en hert zijn niet meer open L - voor hetgeen van hierboven mag komen, en de 1 jonkheid wan beide geslachtwi schier overal het verzaker zijns geloofs rolt van afgrond lol 1 dubbel gevaar van verderfeijke gezelschappen afgrond, om maar al te dikwijls in versteende en ^zingen. XX ij zeggen bel icchtuit nimmer onboelveerdigheid te gaan sterven. Mors pecca- was dlt ,8e\aai’ z0° veclvi u lig, zoo dreig""' lorum pessima (Vs. XXX11I22)! roept de Profeet. a’3 nu-Die zicil aa’> hetzelve blootste t, die Wat men ook moge zeggen of doen, toch is en i daar lliet wegylucht, moet noodzakchjk blijft de dood van den zondaar hel rampzaligste S,aan- doe yye^ jongelingen, hoe xeel j en het schriklijkste dat eenen mensch kan over- I dochters zelfs, die de eer en steun^xan komen; want even als de dood zeker is, zijn l Gods oordeelcn, zijn hel en eeuwigheid ook deszelfs^ schande zeker en onvermijdelijk. In de goddeloosheid sterven! Ziet daar dan, Z. L. B., hel lot aan xvelk, ten huidigen dage, meer dan een christen blootgesteld blijft. Vaders en moeders die ons aanhoorl, haast e toch om dit uiterste gevaarte voorkomen; haast u om uwe pogingen bij de onze te voegen opdat de zielen uwer kinderen aan Jesus-Chrislus niet ontrukt zouden worden; laat u noch door uit- zinnige hoop verleiden, noch door ijdele bedrei- gingen bewegen; woest gedachtig dat het geloof onze rijkste schat is, en dat in vergelijking met het eeuwige geluk, eer en rijkdom en voorspoed dezer aarde voor niets mogen rekenen. Dank zij aan God, Z. I.. B., die opene god deloosheid diewij komen af te schetsen, die ver zaking des geloofs in strijde met de kerk van Jesus-Cliristiis, is tot nu toe in ons geliefde en Nogians is het gevaar staande, en de maat schappelijke toestand doet het dagelijks ver meerderen. Als wij daarover spreken, kwijten wij den eersten en di ingendsten van al onze plichten. Doch met gelijke kracht moeten wij opstaan tegen een ander kwaad, zoo verdeiflijk niet voor den geest, maar de herten verslindt, en I door zijne algemeenheid een grooter getal der voor ‘1C1 Sc’uk zielen bedreigt. Wij willen spreken van de zedeloosheid. Och! ware het ons gegeven, Z. L. B., voor uwe oogen te doen verschijnen, met hare engel- sebe schoonheid, met haren verrukkeitden plans, de edelste der christelijke deugden, de iiemelschc deugd van zuiverheid, die Wij geern zouden de christclijkste aller dcugdën noemen, ingezien zij bij het heidendom nauwelijks ge kend was. Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn, jcmit ;ij zullen God zien (Matt., V. 8). De zui- 1 verheid verheft het verstand en verdubbelt zijne kracht; zij veredelt het hert en doet er man- gevoelens in rijzen. Ja, zelfs maakt zij i i JOANNES-JOSEPHUS FAIGT, oh’iir de brrinhertigheid Gods en de genade van den Ajmstd'jJ.en Stoel, Bissehop van Brugge, 1/uis- J'rel.iat van II. Bins IX en Assistent bij den 1 Jtnsrliil.en Troon, aan de Geestelijkheid en de Gelnoi tgcu vtui ons Bisdom, zaligheid en zegen. Zeer Lieve Broeders! Ouder de menigvuldige plichten die op eenen Bisschep wogen, is de eerste en onbetwistbaar de zwaarste degene die hem verbindt om kudde, die, ;uin zijne zorg is toevertrouwd, keiimm on die met oogen hert te bewaken. Lil kracht van den naam die hij draagt is de Bis schep altijd een wakende herder, die den handel en wandel der zielen gadeslaat, die op hen standvastig zijn oogen laat rondgaan, om zeker te weten of zij allen op weg zijn naar hel hemel- sebe vaderland der zielen en door geene geva ren bedreigd zijn. Ik heb u gesteld als waakzame sehitdwarht over het huis van Israel. (Ezcch., XXXIII. 7.). Ziet hij eenig gevaar, of eenigen vijand die zijne schapen wil verleiden ofont- rooveii, het staat den herder niet vrij van te zwijgen, maar nood moet hij roepen, zijne stem moet hij verheffen en, gelijk de Profeet Isaias spreekt, dezelve doen galmen als eene klinkende trompet (Is.. IA III. I Helaas, Z. L. B., in de riislelooze tijden die wij beleven, zijn wij bedreigd met eene reeks van gevaren en verleidingen die aan malkan le ren geschakeld hangen. Langs waar wij ook onze oogen wenden, zien wij rondom u de schandigc buitensporigheden van het heidendom oprijzen te samen met al den hoogmoed, met 1 al het geweld, met al den blinden baat der ket- 1 teiij. liet is alsof deze negentiende eeuw legen de waarheid en legen de kerk, de onsterfelijke bewaarslei Jerzelve, de xereenigde woede van alle sekten en van alle tijden moest zien los breken. De waarheid des Hoeren, wij weten het, zal eeuwig blijven (Ps. CXVI, 2) en de machten der hel zullen niets vermogen tegen de kerk die op de, st enrols gebouwd is (Matt., XVI. 18); doch, indien hel werk van God niet kan vernield xvorden, de menschn uogtans kunnen maar al te veel op den dool geraken en ellendig veilorcn ga:in- Inderdaad, wal zien wij op onze dagen, in l i nrd len onzer christelijke bevolking en in dc Imwgezinncn zelfs die tol nu toe den gods dienst zoo diep verkleefd waren geweest? Overal waar de ouders het gezag laten schieten dal zij van God over hunne, kinderen hebben ontvan gen, overal waar zij liet gevaar der luiheid .la ten bestaan, en zekere gezelschappen, zekere lezingen daarbij laten komen, zullen zij wel haast hun huisgezin zien veranderen; den eer bied, de golvrachtigheid, de overeenkomst, het -oduk zien verdwijnen, om plaats te laten aan xvederspaanigheid, onverschilligheid, twee- i d acht c:i alles 'wal verkeerd en droevig is. -Maar wat zal het zijn, indien, door het groot-'. Aiaeringiiem. (2!'' lijst). De EE. UIL Coadjutoren Onderpastoors met de gift der beide congregatiën, Pervyse. Ch. B. vraagt den zegen over hem en zijne kinderen, o-*! K O <>5 \Yl I.VEtllNGUEV. 7-w-t it.XoiiHt n»tr ti. lc Vrurne VtNCllEM. AAN Annongek, 20 et. per reg„ ld. rechterlijke, 50 et. Eerherstellingen, 1 frank. Van I tol 5 re<£. 1 fr. Een nummer 15 centinien. Afzi>Tul< rbike nummers voor artikels, en?,,. 20 fr, het HO. POLLINCIIOVE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1