|d J in L'/- IW l( 89. PACIFICATIE VAN GENT. mar onbekende. (1) Heiiibijze en Rijhove. i 3 40 5 00 Nieuporl-Dixmude, 7 30 4 37 6 02 Dixumde-Nieuport, 9 50 Ziedaar wat Lot brusselsch straatgazetje de Chronique schrijft; onlangs nog zegde het gent in chrijvingsprijs 5 /r. 'sjaars; met de I .st G Men schrijft iu 28 Februari wij niet onze lezers kunnen door bun i oordeelen <e Iets dat bewezen is door de statistiek, 8 9 06 Velhni:, Vervolg en einde. Pin dens vvn Ih yse zeide het wel 'i Wa.-> twist en tweedraclit heinde en veer, De burger werd verdrukt, verschopt, /:'n trien hel hurt voor Rome klopt. I er/deltcrl tie ijzeren voetzool weer, L'n trien hel hurt voor Spuitje slaat, I unit roor verdraagzaamheid weer haat! (t) 'f<n i.E.vs was protestant, en men mag hem dus ge heel wel geloven als hij zegt Ja, Alva zelf scheen minder wreed Onidat de geus als Alva deed! De hervormde eeredienst werd de ceredienst van den Slaat, of, gelijk men 'theette, de heerschende godsdienst, zoodat men, om een ambt, waardigheid of bediening le verkrijgen, of invloed op de regeering te hebben, protestant moest zijn. Weldra werd de vervolging zoo ondraaglijk, dal verscheidene prov Heien zich losseheurilen van hel bondgenootschap; ja, weldra keerden de vijftien ge- wesien der Nederlanden vrijwdlig onder'tspaansch koninklijk gezag terug. De bond der gcuzenklieken of liberale asso- cialien heeft besloten dat de leden dier asso ciation le Brussel zullen bijeengeroepen worden. Men hoopt dat er.... 100 duizenden dien opioep zullen beantwoorden De vrijmetselaarslogien hadden dal al beslist van toen zij gewaar wierden dal. bel gcuzenspel in de theaters overal fiasco maakte. Nu wil men eens te Brussel probeeren of het niet pakt. Men zal er huilen van d bas Malou, il fuut le prendre la corde au eauen roepen voor het paleis van den koning Leve de honing! Heg met het ministerie! Eene briefwisseling uit Brussel zegtlet toi lette sera de rigueur, dat is, dal al de geuzen die naar Brussel willen optrekken, moeien gekleed zijn in zwart habiet en witten crawat Vroeger probeerde men te manifesleeren met den werkmanskiel; nu dit afgezongen is, wil men de komedie mol hel zwart habiet beproe ven. ook mei bet geld Ier katholieken, zij weten meer wal antwoorden; noglans zij roepen tieren, maar zij liegen wetens en willens, durven anderen voor i laire, hun opperhoofd en der der leugenaars, beeft het gezegd maar, liegt maar j wat van blijven. Of als zij niet loochenen kunnen, omdat de waarheid al te klaar is, dan landen zij de manier aan van onderwijs en op voeding ie geven, en verhellen tot in de lucht hunne geuzenscholen door de lastcnbetale:s ondersteund Somtijds gebeurt het toch dat het een of ander gcuzenbladje, uilvalt en de waarheid doet kennen. De Chronique, hel trottoir-gazetje van I’ heeft dezer dagen eens v Wij willen ee schrijven; bemerkingen erover maken, Onder dit dubbel oogpunt wint bet menige geestelijke school op de koninklijke athe- 1 neuuis, zegt het genlsclie blad, en de officiële of liberale professor heeft geen invloed op hel hart der kinderen. Vaders en moeders, gij zijl verwittigd 1 ’t Zijn geene katholieke gazetten die zulks schrijven, maar geuzengazellen die gedwongen zijn de waarheid te bekennen. De zaken moeten verre gaan, om alzoo hunne eigene vrienden te be lichten. »i> Lichlervelde-Veurne, 8 45 1 eurne-Duinkerkc. Wij hebben eindelijk gezien, dat num met fraaie woorden van vrijheid, een ondragelijk juk op onze schouders geladen heeft; door verandering van re geering wilde men alleenlijk een nieuw spél spelen. Hel volk werd mi brnikt in deze beroerten; in landers, tot schande der natie, voor vreemdelingen achteruitgezet, uil hunne woning verdreven, en velen door eigene vrienden en bondgenooleu vei- moordl... De lyranie der gewaande vrijheidsmannen moet wel groot zijn gewe.st. dal. om Zich van hen le ont slaan. Zuid-Nederland zich losscheurde van het noord, ub el, en aai.drong bij den koning van Spanje om toch weer soldaten naar hier te zenden... In dit feit, ja! ligt geheel de maat van de genzeupopulari- leitmen zocht bij Spanje, gehaat en verafschuwd voor de vroeger gepleegde wreedheden, bescherming tegen een broedervolk Moest de dwang, de tyranie der geuzen niet groot zijn i Ook. welke vreugde brak er los in Vlaanderen en Brabant, toen Parma de laatste geuzenbende op onzen bodem had verpletterdDer Geuzen uutvaert werd met geestdrdt aangelieven van Sl-Wuioksber- gen lol de boorden der Schelde, en Karei v.m Au- weglieu zong den beminnelijken Calvinisten in een dichlj n toe Ghij. Calvinisten hoort, Verlreckt nu rechte voort Uul GhenJl, die schoone slede, Dc schaamlelooze vermelelln id der geuzen, huu inzicht om de kiezingen te vervalschen en door geweld weer aan ’l roer te komen, beeft in geheel het land de katholieke partij uit den sluimer gewekt, in welken zij maar te lang ge dompeld lag. In al de vereeiiigingen onzer ge zindheid, dezer laatste dagen gehouden met het oog op de kiesweibeweging, heeft de laai der verontwaardiging geklonken, is een krachtig protest tegen de gcuzcnschandalen opgegaan, beeft men zich bereid getoond liever alles te ondergaan, dan eene nieuwe onderdrukking der bekomen door oneerlijke middelen, of door geweld een oproer. Neen! de katholieken zijn van dat gedacht niet, het gouvernement der straatleiren en de schandige dwingelandij van zijne liberale ma jesteit, den Opstand, te ondergaan. Kalm is hel besef van hunne macht en hun recht willen zij, dat de grondwet geen ijdel woord zij, en zullen ze niet gedoogen dal de geuzen er eeue schendende hand aan slaan Ziellier hoc M. de Masnuy, gouverneur van St. 0- maars, de gronden uiteen zet, welke velen aanzette- den om de partij der ganzen te verlaten Ik kan niet nalaten aan te merken, dal uwe Excellentie de prins v«n Oranje geene bijzon dere oorzaak tot bevreemding heeft, omdat een deel des volks zich, na de uitspattingen der Gentenaars, van de gemeène zaak heeft afgescheiden. Dit ver schijnsel vindt zijne verklaring in de groolc vijande lijkheid, waarmede katholieken en in hel bijzonder de adel door de gereformeerden worden behan deld.... Weinige plaatsen in Vlaanderen, waarover het Genlsclie onweer losbrak, konden den katho lieken godsdienst voor ondergang bewaren. Men zag weldra dat het die partij minder le doen was om de uitbreiding harer leer, dan om hare hebzucht en wraak te bevredigen Zij. die de macht hebben om zulks te verhinde ren, hebben tot schande van hunnen rang en roe ping daarbij de schouders opgehaald, en toegelaten, dat uit eene kleine vonk een groote brand is ontslaan. die thans geheel Vlaanderen en de ingewanden van ons vaderland verscheurt. Het zal zwaar zijn, dien le blusschen, terwijl de Nederlanden met een groot aantal vreemdelingen van alle natiën overstroomd zijn. Onze kassen zijn door degenen, welke men ter verdediging van het land in de soldij genomen heeft, zoodanig uitgepiit. dat er niets meer overblijft om de hebzuchtige huurlingen te bevredigen dan roof en uithuiterij zoo i sc‘ie »euze:ildad le Journal de Gand, dat in de spreekt de Chronique, 't is dat onze atheneums i *‘beialc scholen de lichamelijke en de zedelijke de middel- opvoeding veronachtzaamd wordt. i gi uzeu, Onze gemeentescholen voor het middelbaar (hetzelfde mag gezegd worden van bare scholen) niet al te bloeiende zijn. Welhoeals bet vraagstuk van het onder wijs in alle graden voorop aan ’t hoofd staal van onze maatschappelijke dagorde, het gebeurt dal onze primaire scholen van het liberalism (sic) om zoo te spreken dat onze atheneums verlaten worden door een groot gedeelte van het jongelingschap. Indien men bekennen moet, vervolgt het blad, dal dc bevolking onzer atheneums dezelfde blijft sedert tien jaren, dat is bekennen, dat het liberaal onderwijs in eersten graad op den weg is die regelrecht naar het verval leidt. W; ar gaan die leerlingen naar toe, die in 1 geen atheneums zijn? Waar gaan zij? raagt het aan de wervers voor kollegien van Jesuielen, van Joscphieten en van andere geestelijke spe lonken Eli wel! eene der ongelukken en misschien wel het grootste, is juist het vervallen van zekere onzer onderwjjsgesichten en het ceolric toe.ne.men VAN SCHOLEN DER GEESTELIJKEN. Men moet bekennen dat de buitengewone voorspoed der klerikale kollegien niet geheel en ganscli zonder reden is. onderwijs zijn slecht bezorgd, ongezond, on- gemakkelijk, WEINIG BEWAAKT EN DIKWIJLS SLECHT BESTUURD. Ten andere,die deugnieten van Jesuieten hebben integendeel goede gebouwen en zijn voor de leerlingen zeer bezorgd, ’l geen hel I hart des moeders raakt Zouden de oversten en studiemeesters van onze atheneums niet kunnen zorgen, bij voor beeld, dat de regeltucht goed genoeg onder houden worde door de leerlingen, opdat deze een weinig meer gemanierd in en uit de klas zouden gaan Zouden zij niet kunnen, zonder zich kinder- meissen te maken, een weinig beter letten op de manieren en geheel den handel der leerlingen ‘l E><- 4«rii«eiMchoIeii door <Ie C>«eiizeii beoordeeld. De beste middel om sommige geuzenbladjes tot zwijgen te brengen, is wel voor oogeu te leggen hetgeen 'Ie kopstukken der geuzen over oe betwiste vraagstukken zeggen en schrijven. Nog niet al te lang is liet geleden, dat wij bewezen door hetgeen twee liberale toon gevers in de liberale llevue de Uelgigue en in de riandre libérale schreven, dat er in Belgie maar twee ji.ttlicn meer beslaan GELS en KATHO LIEK, vn dat al die liberale mannetjes, die wil len wel siaau nu t God en de Kerk en samen voor tic geuzen werken en stemmen, niet anders zijn dan lafiici ligen en valscliaards (par couar- dise el hgpucr.sie). De geuzen doen nok niets liever dan de pries ters en de katholieken in het algemeen atschil- dcren voor bestrijders van volksonderwijs en volksbeschaving. De geusclie schrijvclaars welen wel dat er niemand meer opofferingen doel voor het onderwijs, dan de katholieken; dat de geu- zeiisclicpcnc van 'l onderwijs te Gent bitterlijk klaagt, omdat de katholieken gedurig nieuwe scholen openen om het onderwijs kosteloos te geven; zij welen dat er bijna geen óen dorp in geheel ons Vlaanderen kan gevonden worden, waar dc kalholieken geene scholen hebben op- gcricl.l, en dal zelf IC Veurne de kostelooze school voor meisjes door katholieke penningen is gesticht;zij weien dal de katholieken daarvoor h'ii omh rsiitnd der Insteobelalers niet moeten inroepen; en als wij de onreclitveerdigheid doen zien die er bestaat in geuzenscholen te onderliomleii met hel geld 'Ier gemeenten, dus i niet en en leugenaars uitgeven. Vol- harlelap, de aartsva- gedurig, er zal toch iets of die spreekt dat men in die scholen liet schijnt ons ’t is altijd de Chronique i niet ge noeg AAN DE OPVOEDING DER KINDERS WERKT. Hoe dikwijls hooien wij niet zeggen mijn zoon in het AHII NEI M PLAATSEN? Ik BEDANK U ER VOOR H1J ZOU ER SCHOONE MANIEREN' LEEREN (Mettre IllOll /ils O l'alhcnée! Merci bienil y apprendrait de jolies ma nierest). Waarom zouden de kinders in de athe neums slechtere manieren leeren dan bij de Brussel, I Jesuielen (en andere priesters) integendeel! waarheid gesproken. I Maar bij de Jesuieten (en dc priesters) houdt men m'ige regelen uil haar artikel over- j zich met de opvoeding bezig, en in onze scholen zullen alleenlijk met het ouderwijs. Nog ontvangen als Nieuwjaargiftcn voor Z. IE den Paus Pms IX Van een lid van hel Bewarend Vctbond van Veurne, Cd au een onbekende. 20 00 V vilrekureii »an «uil UutiiiKerke, Vvurne, ülixmif, ftieuporl tiattr ü.i veUJe. J octob. 1876. Duiidrk<- naar Veurne. 6 35 41 10 3 40 5 00 Nieuporl-Dixmude. 7 30 12 4 20 Lichlervelde-Veurne, 6 30 9 08 1 35 Veurm -Li.\mude-Li< hlerv.7 37 12 11 4 37 6 02 Dixmude-Nieuport, 50 2 20 8 45 1 Veurnc-Duinkerke. 7 40 10 15 2 39 jaorwr*ir.-iix J jrasn.w I?-- BliH(<>ri.<s<-b<- hcsrlii'ijvuiK vail <!<‘il Mtoet. r I»; l l)S| OVM, KAMAS PNLXKLM tlTubVttl 11. fe Veurne A\mi>cej. 20 ct. pei reg* ld. rechterlijke, Ó0 ct. Eci herstellingenI frank. Van 1 lot 5 reg. 1 lï. Een nummer 15 een timen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 20 fr_ het ICO. «1 1 k O a d -isirm orrn i.t .vr n w.Tr.Tgr tacnnaiMiraraiaaomai t eigen uren iivi Liegt j -- -j - - DE OPVOEDING

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1