Ka O 1691. 14 Maart 28^7. le schooien. wa-e christene religie beslaat zonderde Inschrijvingsprijs 5 /r. 'sjaars; met de. fist 6 fr. .Men schrijft in bij I UMKnillE-IIYCKA.'.EYS uHUKKMI VITMkVK* N-: Te Antwerpen hebben twee politieagenten den L. 11. Reynen. onderpastoor in St. Caroluskerk, ach- I tervolgd. toen hij zijne ronde ging doen voor de contrei ie van O. L. V. der zeven VVeëen. 'Zij waren op loer, en nauwelijks was hij iu het huis van enen Oer confraters getreden, of zij volgden hem aanstonds op en verboden den geestelijke win... te schooien. •doeu? Zouden zijne leeciligen wel zoo hatelijk on zoo ■hoe uitgelezen zij wezen mogen, ervan Nog een bewijs dat de geuzen tegen den godsdienst niel zijn De sociëteit la Libre Peiisde, van Antwerpen, heeft, op date van 17 Februari laatst, naar ai de liberale genootschappen van het land een brief gezonden, geteekend door F. Magcrmans, pre sident, en E. Van Bladcl, sekretaris, waarbij zij al de leden dier cerkels uilnoodigen op een groot banket, aan3fr. per man, welk zal plaats hebben op 30 Maart, den zoogezeiden Goeden Vrijdag. De geuzen willen op dien dag, wan neer de II. Kerk het bitter lijden en dood van Christus den geloovigcn voorstelt, de zegepraal vieren der hcdendaagsche princiepen 'op de de leering der 11. Kerk. Advertentie-bladje, hebben de Veurnsche libe ralen ook zulke uitnoodiging ontvangen? Met wien ge verkeert, wordt gij geëerd. Lezers, wat zegt gij daarvan? De geuzen zijn tegen den godsdienst niet, integendeel! Veurue, Derde LEUGEN Hel fransch dagblad l'Yonne vertelt, in zijn nummer vaji 20 februari Twee meisjes die ter school gingen in een kloos- ter van St. Leger-Vanban (Frankrijk) werden tot straf door eeue goede mm met de bloote billen op >i 't gloeiend deksel eener stoof geplaatst, waarin men veel vuur maakte; hel kind was als gebraden en zijne t anen en gekerm konden de non maar niel bewegen. Gedurende eenige dagen stonden de bladen der eerlijke partij vol vm die lamentab’e historie, zelfs in de wetgevende Kamer werd erover gesproken; doch er kwam welhaast ook eene klinken de logenstrailing van den meij.r van St. Leger- Vanban. die verklaarde dat g diecl die lengen uit- gevonden was door personen die niet anders zochten dan onrust en tweedracht in de gemeente te brengen. Wat mij aangaat, zegt de meijer. ik aanzie geheel de kwestie anders niet dan voor eene lafte infamie. Eergister een bissi hop-valsche munter, gister een kind gekruisigd, heden een gebraden, morgen misschien eene andere afschiiwlijkheidzoo ver tellen de geiiz.engaz.elten eiken dag nieuwe eerloos heden op rekening van priesters en kloosterlingen, om de aandacht van 'l volk af te trekken van die liberale gasten die dagelijks wegloopen met het geld van anderen en zich aan andereniel ingebeelde, nuar wez< n ijke schandalen plielilig mal en. I>rlc IjCiigeias. Dezer dagen was de gansche geuzendrukpers in jubilatie. Ze had drie veile brokjes gevonden om er aan te knagen. Onze lezers weten sedert lang, dat de zooge naamde liberale gazellen tol zending hebben allerhande en zotte dingen op de kap der geeste lijken tc vertellen. Als die bladen niets bij zonders hebben om te vergrooten of te ver draaien, vinden ze iels afschuwelijks uil, en men zegt: zekere priester, in zekere stad, heeft zekere persoon, enz. en de liberale lezers slikken al die domme en laffe vertelsels zonder pinken en zonder eens cm tc zien of er een schijn van waarschijnlijkheid in kan gevonden worden. Het geuzenpapierke van Veurne, dat, in zijn zouden tol vijftien maal het woord Leugenaar uilbraakt, 1 I 11 rtfr r» zx n sx1 .1 J »*OÊ- i ten meedoen. II. Kerk. Christus heeft de Kerk ingesteld, en die zich aan de Kerk niet wil onderwerpen, ver werpt de leering des christendoms. Maar kan er wel eene Kerk bestaan zonder opperhoofd'; En, als de Paus opperhoofd is der Kerk, moet hij geene macht bezitten om weerdiglijk en wczeni- lijk te besturen? Moeten er in de Kerk ook geene bisschoppen en priesters zijn met eene zekere macht bekleed? Bij gevolg, wie zal zich mogen christen noemen die gedurig de priesters, de bisschoppen, den Paus van Rome zelvcn durft aanranden? En, men kome niet razen dat de priesters in hunne kerk blijven en zich met geene politiek bemoeien.Wij zuilen zelve niet antwoorden, maar roepen nog eens de getuigenis iu van een der opperhoofden en leidsmannen der geuzen, De Laveleye, in zijne Revue de Belgique: «Als de Kerk waarlijk beslaat en de christene godsdienst waarheid is, de priesters mogen niet anders hande len dan zij tegenwoordig doen. Zoo spreekt een geus die zijn aanschijn durft toonen. De pries ters mogen immers niet gedulden dat men den godsdienst van kante steke, zijne wellen onder de voelen trede en gedurig besuijde zonder we derstand te bieden, en, door alle middels, de waarheid voor te slaan en te verspreiden. Het gevolg van dit alles is klaar en duidelijk Alhoewel het Advertentie-bladje door geuzen godsdienstig genaamd worde, en zich als gods dienstig uilgeve, is het niet anders dan een te- genstrever der 11. Kerk; daar het altijd, niet rechtstreeks, durft hare leering aanranden, valt het op hare dienaren, om ze bij hel volk bela chelijk en hatelijk te maken en alzoo zijn einde te betrachten. Alwie zijn geloof is vaslgekleefd en in de Kerk wil blijven, lette dan op wat hij van zulk gazetje moet denken en hoe hij diensvolgens I moet handelen. Politick overzicht. Graaf de Chambord verliest geene hoop, eens op den troon van Frankrijk te komen. Hij heeft te Goritz, in lllyrië, eene deputatie ontvangen uil Marseille, en ter dezer gelegenheid eene aanspraak gedaan, die een echt manifest is. Iu dit stuk spreekt de prins van zijn recht om Frankrijk met Gods hulp te redden, en hij hoopt het gunstig uur te zien naderen om zijn plicut te vervullen. De graat de Chambord verklaart dat hij sterk door zijn recht, tegen de lasteringen en kuipe rijen zijn besluit stelt om zijnen plicht te vol brengen, als het gunstig uur tot zijne rechl- .'•treeksche en personeele werking zal gekomen zijn; dat bij niet zal toelaten dat Frankrijk aan liet keizerrijk of aan hel radicalism overge leverd worde. Ziehier eenige regelen uil dit hoogst gewich tige document Ja, ik wist het reeds, men heeft durven zeggen, dat ik. om in eene gemakkelijke rust te blijven, Frankrijk in gevaar liet, en weerstond aan alle hoop het te redden. Hel is door deze hatelijke logen, waartegen ik protesteer, dut de vijanden van het beginsel der erfelijkc- monaraehie, den twijfel in de geesten, de wanorde eu de ontmoediging in de harlen be houden. De ontmoediging. Mijnheeren, ziedaar het groot gevaar, dat ik u aanklaag, en dal men bestrijden moet. De revolutie is in hare rol, zoekende om van de openbarelichtgelooviglieid misbruikte maken, manl ik blijf onbeweegbaar in mijn recht en vastberaden •om mijnen plicht te volbrengen, als het gunstig uur zal gekomen zijn voor mijne rechtstreeksche en per soonlijke wei king. Ik vraag aan mijne vrienden, gelijk aan alle mannen van goeden wil, zich voor te bereiden eu betrouwen 1c hebben. Met hunne medehulp, zoo ’t God b-licft. zal de Monarchie geene n vrijen weg laten noch aan de avon turen des kiezerrijks, noch aan T geweld van het wadicalism. dat riuds victorie meent te mogen kraaien, door alles te bi-leedigen wat eene natie ver plicht is te eerbiedigenindien zij wil dat zij geëerbiedigd worde de geestelijkheid en de ma gistratuur. dit wil zeggen de godsdienst en de justitie, hel leger, die levende beeklUmis van hel volken vau zijne eigene eer. Is uit die edele woorden op te maken, dat de graaf de Chambord zich aan hoofd der defti ge fiansclieu zal .stellen, wanneer ofwel het keizerrijk, ofwel de tweede Commune zal op dagen bekentenissen hadden gedaan en weldra zul te len gevonnist! worden. Van geheel dit vertelsel is geen enkel woord waar. Niel alleen in Bolivie, maar in geheel Zuid-Amerika bestaal er geen bisdom van Limera o/ Lemera. Hel woord Limera is enkel uitgevon den om de geuzenzaak te dienen, en geen enkele kaart der nieuwe wereld, noch aardrijkskundig woordenboek maakt er melding van. De eenige bisdommen van Bolivie zijn La Plata (Cbarcas), La Paz, Sauta-Cruz de la Siërra en Cochabamba. Die bisschop-valscbe munter leeft enkel in de verbeelding van den eenen of den anderen geus, die liet geradig zal goordeeld hebben de aan dacht af te wenden van de liberale schurke rijen gepleegd in T openbaar en in ’t bijzonder leven, en die meende zijn doel volkomen bereikt te hebben met eenen priester, eenen kerkvoogd, te belichten van eerloosheid en misdaad. Allo! geuzenblad, zult ge nu deze leugen her roepen Deze eerste LEUGEN zal waarschijnlijk liet Advertentie-bladje geheel verkropt hebben, want hel heeft lol heden de twee andere nog niet medegedeeld, alhoewel zijne konfralers van hel licht, de wrekers van de openbare zede lijkheid,» reeds de diepe verontwaardigbeid van hun rein en deugdzaam hert voor hel ijselijk en afschuwclijk geval hebben uilgesiort. Met eene hand bevende van at keer en woede, schrijven ze het volgende Een knaapje, een schooljongen, had een kanarievogel laten vliegen, die aan een pater te Capua (llalie) toebehoorde. Die eerwaarde goede pater bad daarom den jongen op eene tafel genageld (gekruisigd) en daarnade voelen atgekapt, omdat de tafel tc kort was! Meest al de liberale en geuzengazetten heb ben die schrikverwekkende misdaad ver teld, en heel de kliek der liberale gapers lachte iu de vuist over de geestigheid die legen de papen was uitgevonden. Maar die vreugde is van geen langen duur geweest, want de Syndic van Capua heeft aan de Perseveranza, van Milaan de volgende logenstraffing gezonden Direzione Perseveranza. Milano. Btiggia fatlo crocifussione funciullo narato dal Giornale di Napoli. Prego smcnlire tutto. BitANbi, Sindico di Capua. hetgeen zeggen wil Aan de directie der Perseveranza. te Milaan. Het geval der kruisiging van een klein kind, verteld door hel Dagblad van Napels, is eene LEUGEN’. Ik verzoek u hel feit totaal te logenstraften. Dat is nu kort en duidelijk, maar wat geeft dal aan de bladen van de waarheid en hel licht. Zij zullen daarvan geen zier herroepen; eu hun ne lezers zullen blijven voortvlocken legen de afschuwelijke papen die de kleine kinderen aan ’l kruis nagelen. men een weinig aandacht neemt, dat zijne schrij vers geem- hoegenaamde achting hebben voor de katholieke religie. Wij zouden kunnen eenige artikels aanbalen, doch nmi groot iu getal, waar het bladje regel recht de leering van de H. Kerk beeft bestreden, zelfs in punten die het geloot aangaan Alsdan zwom de waarheid boven. In het algemeen slaat het geuzengazcije eenen anderen weg in, j om langzamerwijze lot zijn doel te geraken, te I weten den waren katholieken en roomschen j godsdienst bij hel volk hatelijk te maken eu zoo te verjiietigi-n. t buitenhoedje van den bisschop een geheel Wij willen niets voorhouden, zonder bet te werkhuis met gereedschappen voor hel ma- bevfstigi-i). Niemand zal durven staande houden, ken van valse,hc munt gevonden had; dat de (lat de wa: e eliristene religie bestaal zonderde bisschop en de bêdimtden v,ait zijn munlholel I>c gevuen xijn tegen den Gods dienst niet. Fame zaak moet wonderlijk schijnen aan ie dereen die nogeenige grondbeginselen van den katholieken godsdienst herkent eu Imzit. De geuzenbladjes, bijzonderlijk in de kleine steden, waar liet volk uil Ier harte aan zijnen godsdienst verkleefd is, spieken gedurig van hunnen eer bied voor de religie, voor hel Evangelie, enz. Des- «lictlegenstaaude zijn zij iedere maal opgepropt «nel alle slach van aanvallen eu vuige lastertaal legen de bisschoppen, de priesters, de religieu zen eu allen wie den godsdienst zijn toegenegen. Neemt, bij voorbeeld, het geuzenbladje van Veurne in de band, dat gazetje, door de geuzen- Torkmust, van IJ|ter, hel godsdienstig Advertentie- idad geuaaiud. Elke week zijn er verschillige kolommen beklad met laster tegen de geestelij ken. Wel is waar, de geestelijken verliezen er ■nii t bij, iLtar .men het als eene eer mag aanzien -door liet geuzenbladje gelaakt te worden. Maar <4ich, waa om moet het Advertentie-bladje gedurig een valsch masker voor zijn aangezicht afschuwclijk zijn, dat zijne lezers zelf, j nummer van 3 Maart, gelijk ecu echt vischwijf, j wezen mogen, ervan.; 11 J •uebtoruil deinzen? Immers is het zonneklaar, als 1 heelt natuurlijk in het concert der geuzerij Uit eenen mestput, heeft het bladje, dat zoo geern met het woord leugenaar omgaat, eene infame LOGEN opgevischi. In een artikel, getiteld Een Bisschop-valsche- munter, begint het met de geestelijkheid in ’l al gemeen aan te vaMen, en vertelt dan dat de katholieke Bisschop van Limera Claviso, in Bolivie- zich plichtig had gemaakt aan tabrikatie van valsche munt; dal hij de kerk van Cohoni geheel van hare talrijke weer den had ontbloot; dat liet gerecht op een buitenhoedje van den bisschop een t werkhuis met gereedschappen voor hel ma- i 7 w.i| i<-.\oii ,h iintf l( (e vuriir Amwncex. 20 ct. per reg- id. rechterlijke, 50 et. Eer herstellingen, 1 frank. Vein 1 tut 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afziunierl jke nummers voor artikels, enz., 20 fr. hel IOO - -J, J w... IJ l i 1 I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1