J «1 J 1 f janr 1 kwijten de mannen van 4 1 groote liberale partij. Is het die partij van het kleven. De-priester. die de Kerk niet zou verde- toebrengt. J Inschrijvingsprijs ft /r. 'sjmirx; met de si 6 /r. Men schrijft in l.i; IIUMIOMHi-UVCkASHVS nkiiiui iitgkvkm 6 30 7 40 8 9 Oil gewoonlijk de katholieken v.nen, gemeen grtkend ais vijandig Iteken; hetgeen aan I dertelijk uu ongodsdienstig werk, en de priester breit niet alleen’hel recht, maar het is zijn plicht ile geloóvigch in den predikstoel te vermanen oifi ze te beletten die geuzenleerstelsels aan te er een goed en weIgeseltre- er niet van ot misprijst het. Met de kerkelijke plechtigheden lacht en schimpt bel liberalism; wordt hot Allerheilig ste in de stralen in. ptocessie rondgedragen, men ziet die hoeren liberalen, gelijk standbeel den met den hoed op het hoofd, de sigaar in den mond, vóór de deur der herbergen als op hunne stoelen genageld zitten; en dagelijks weiden de goede priesters, de bisschoppen en de Paus zelve bespot, gelasterd, en al wat heilig is met modderen slijk besmeten. Liberale burgemeesters verbieden de pro cessie, onlceren de kerkhoven, en het liberale IJditervekle-Veurne, S 30 9 08 1 33 8 43 Vettrne-Duinkerke. 7 40 10 13 2 39 stellingen aanrandt, en de liberale papieren prijzen hem aan, ai was hij; onder letterkundig of wetenschappelijk oogpunt, geen linnen knop •Is er ergens een priester die tegen het welle- lijk gezag van zijnen bisschop opstaat, hij wordt aanzien.nis een slachtoffer der priesterlijke on verdraagzaamheid en door het liberalism en gn on aivnllie Ie nntkon, on telkens krijgen w.j “'TEl’T’ zii',le te IwMrijjfe» ,i.., H.. ipi:J i ‘J antwoorden daarop dat de priester, die in den predikstoel of elders de Kerk verdedigt, geen misbruik maakt van zijn ambt, maar dit uitoefent en alleenlijk zijn plicht en anders niet Kerk, en daarenboven wil het nog den priester I 1 1 het ongodsdienstig doel dier sekte, 'de gevaar- lijkste ketterij die misschien ooit beslaan heeft. Het is een groot kwaad het liberalism te ’Be ding 1>Iallen <leelc« tijdingen mee over de 'eerste zittingen van cE.. Volksvertegenwoordigers. Niet i zestien talen zijn er vertegenwoordigd. De nuiboimnaaiKcbe afge.''t-.rdigiJen van hel binnen land rijn mei e.cn wezcoLjkrn geest van onaf hankelijkheid bezie ld 4' u wenschen rechlzinnidg het keizerrijk uit zijne puinenop te richten. De kristene atgeveeedigden daarentegen schijn, n •ion legenwoordigeti toestand slechts als een overgang te beschouwen en Dachten daarvan gebruik ie maken om hunne zaak in de gunst ’.der hooge ambtenaars aan te bevelen. M. de baron .1. WÏncqz, senator n burgemees ter van Soigmes, is'oveilei.len. dan zijn plicht doet. Indien bij in de wet ccne be scherming vindt, hel is krachtens de grondwet die de vrije uitoefening van den godsdienst waarborgt. In de gemeenteraden, in de Kamers, in de onderwijsgestichten, in de rechtbanken wordt er dikwijls, ouder bijzondere bescherming der wet, hevig uitgevallen tegen de Kerk, en men zou willen den priester beletten zijnen plicht te i en de Kerk te verdedigen tegen de aan vallen der geuzen Neen, liberalen en geuzen, gij kent de katho lieke priesters niet, als gij peinst hen te doen j zwijgen. Zij zullen meer dan ooit de bogen der I geloovigen trachten te openen, nopens het -1--1 eu vei.jerfclijk werk van ’t liberalism, zijnen aanhang en zijne drukpers.. Onze Volksvertegenwoordiger M. Visart in de Kamer en onze Stadhuisheeren te Veurne. Geen een kiezer is er in geheel Veurnambacht die de uitstekende hoedanigheden eu buitenge wone dienstwilligheid van onzen vplksvértègen- woordiger, M. Visart, niet kent en naar waarde schat. De laatste kiezingen hebben het uitge wezen de achtbare vertegenwoordiger bad do meerderheid in alle twee de büreelen, zelf in dat bureel, waar Veurne-stad moest stemmen, had bij 21 stemmen meer dan zijn tegenstrever M. Eduard Bieswal, tegénwoordigaan het hoofd der geuzerij te Schaerbeek. In onze twee laatste nummers hebben wij de redevoering medegedeeld door M. Visart laatst in de Kamer uitgesproken, om de intresten van ons arrondissement te verdedigen, en de wel willende antwoord van M. den minister Beérnaert. Wie zou bet geloovcn? Desniettegenstaande randt het geuzenpapiertje reeds tweemaal onzen volksvertegenwoordiger aan, alsof hij niets deed voor ons arrondissement, alsof hij al onze belangen veronachtzaamde, en niet weerdig ware ons in de Kamer te vertegenwoordigen. Voorzeker heeft het bladje en zijne opstellers vergeten boe bet zelve, over twee jaien, den lof van M. Visart uitsprak. In eene korrespon- dentie, uit de Moeren toegezomlen, las men den toast door M. Cortier uitgesproken, waai de achtbare lieer burgemeester der Moërcn M. Visart bedankte voor al het goed dat hij gedaan had aan de Moeren en hel stellig beslail nam van nooit op eenige manier M. Visart te be strijden, maar altijd voor te staan en te onder steunen. liet heelt nog de feesten vergeten, die te Nieuport over zoo wat een jaar plaats grepen, en de artikels door dó liberale Stad Niéuport geschreven, waar meil de bezorgdheid en den lever van onzen volksiertegCnwoordigcï tol in de wolken verhief. Maar dit alles is reeds te lang' geleden, liet geuzenbladje, dat de waarheid altijd en overal verdedigt of ten minste zegt te verdedigen, zou ons kunnen opwerpen dat M. is<irt nu niet geheel Europa hevig rawil tu uauu gevolge zijner moedige allocu- gen, en andere die handelen zonder overleg of slecht''^todd^Ercr jtorie van 12 maart, waarin hij verstand zijn liet niet meest overal mannen >4 ii]1(„’ai;ein die naar de kerk niet gaan, geuzen, joden, ket ters, fanemacons, vrijdenkers, afgevallen prie sters, enz. die aan hoofd dier sekte staan. Al wie de katholieke. Kerk bestrijdt ot ver loochent vindt er bijval, wordt er met opene armen ontvangen, voor die reden alléén. Er moet, hij vooibeeld, maar een boek ver schijnen, die de Kerk bespol, God, de zeden, de onsterfelijkheid der ziel, de kerkelijke in- •schijnsol voor. De proteslautsclieitijdschriflcn., waard. Veijuxt. 4 April 1*^77, l digen tegen de aanvallen van het liberalism, zou verachtelijk zijn niet alleen in de oogen der katholieken, maar zelfs in die der vijanden van de II. Kerk. Maar, zeggen de liberale papieren, de pries ter, in zijne hoedanigheid van priester, wordt bijzonder beschermd door de wei; hij mag dan geen misbruik maken van die bescherming, om, •llc iD'HTOfrir ’züiT/i t A/vAtmiVtii Iwi.'IxiiAan Wij antwoorden daarop dat de priester, die in Ziet men niet, bij elke belonging .tegen gods dienst en Kerk,.de liberalen on geuzen aan Dit laatste is een onafhankelijk tijdseinift, dal ’t hoofd dor manrtesteerders, eti hunne gazetten i recht laat weder- zijn te klein om die manifestation te vereffen, De Saturday Review daarentegen is al- i Integendeel, wordt alles wat aan den gods- aan de kalho- dienst en Kerk voordcclig is door de liberale bare vcroordeeling van het gazetten verzwegen, bespot, bestreden of ver- iialiaaiiscli^gouvcrncmcnt eene groole weerde boden; verschijnt geeft. 1 ven werk dat de christene leer verdedigf, de li- Voegcn wij nog daarbij een artikel van ’tor- 1 beralc pers, spreekt gaan van ’tcngelsch ministerie, de Pull Mali (hizettc, wam in gezegd wordt dat het ilaliaansch gouvernement zich door zijne wet op de mis bruiken der geesielijkheid, in cencn valschen toestand heeft geplaatst. Het engelsch orgaan noeml bet zeer onpolitiek, den culturkampl in Italië te beginnen, op liet oogenblik dat von Bismark in Duiischland zich begint terug te itrekkcn. Duinkerke naar Veurne. 6 33 II fü 3 40 00 Nieuporl-Dbmude. 7 30 12 4 20 Vriiriic-Dixmudc-Lichtci v.7 37 12 11 4 37 6 02 j Dixmude-Nieuport, 9 30 2 20 Worden er priesters of bisschoppen door den eenen ol anderen vreemden dwingeland in de heeft verhinderd. De wet op de misbruiken j dreven ■en verbannen, al de’liberale •der geestelijkheid 1 stuur en de regeltucht der kerk geheel onmogc- den te gdlijk toe te juichen! lijk te maken 1 minder duidelijk ten gunste van den Paus uit. p ro de lurksche Kamer van I minder dan jauhnghel valt de bedevaarders aan met slokken, 11 dolken en zonneslagen In de school, in bet bestuur, in de samen- Inving, bcstripli hel liberalism de katholieke meer handelt gelijk voortijds, en dat M. Eduard Kei k, mi daarenboven wil tiei nog den priester Bieswal veel riEimimat en beter ons arrondisse- belélten de geloovigen te verwittigen nopens ment had vertegenwoordigd. Wij willen ons gedacht niet laten kennen; men zou kutuieu peinzen dal wij “spreken uit --- partijschap. Wij zullen hier alleenlijk over- omlersteunen en -inode te helpen in zijn ver- j schrijven hoe cenc hbi’rale gaztlle iie Stad Nicu- ,.i- krin-ncHn, a jtl zjjn laatste numuie?, liet gedrag van M. Visart en van den k.uhólieken minister M. Beeruacrt bcoordccdt, eu zekeren partijdigeii tegenstrever eene nog al harde kaaksmeet Politiek overzicht. I'aschen heeft vrede aangebrachl! lijdingen uil Londen en Si. Petersburg melden dal de En- gelsch-Russische overeenkomst zaleidag avond geleekeiid is. De l’idrie van Parijs deelt een belangwek kende berekening mee. namelijk wal de revo lutie van 4 sejitember 1870 eu hel schrikbewind <ler Commune aan Frankrijk hebben gekost. In deze berekening worden aangohaald de voort- zeiiing van den oorlog gedurende vijf maanden; de verliezen in de oveiroinpolde provinciën; de belli der oorlogsbelasling, die zeker de belli minder ware gmVeest, indien men de vrede in september had’gesloten en eindelijk de verliezen door de (hmtmune veroorzaakt. Dit alles te zamen geiionu n komt op de som van zes mil liards, zi've.u honderd en tachtig millioen, zon der de duizeiide mannen welke gesneuveld zijn ten gevolge der oidtekwaamhcid én der onge regelde hecrschzucbt van september. Sedert eenige dagen wordt de II. Vader door de geuzendrukpers van geheel Europa hevig aangevallen, lelt lie in het konsislorie van 12 maart, waarin bij •onbesehioomd bij de katlioheke wereld de on- rechtveerdiglieid van hel italia.anscb gouverne- nienl heeft aangeklaagd. Ten einde te voorkomen ■dat de mogendheden door verkeerde uitleggin gen zouden worden misleid, heeft hei Vatikaan aan de verfegenwoordigoï's van den 11. Stoel in den vreemde eene memorie gezonden, waarin de teesland der Kei k duidelijk wordt gemaakt. In Engeland doet zich een verblijdcmJc ver ouder andere de Saturday Review en de S/wctatnr lieomdeelen de pauselijke allocutie op eene billijke wijze. Eerstgenoemd tijdschrijfl verge lijkt de aanspraak van den Paus met eenige redevoeringen van italiaansche Volksvertegen woordigers over de wet legen de geestelijkheid en besluit in ’l voordeel van den II. Vader. Deze zijne papieren geprezen. heeft, volgens de Saturday Review gelijk tegen over hel ilaliaansch gouvernement, dal open lijk den gang der Roomsch-Katholieke kerk gevangenis geworpen, of uit hun vaderland ge- 1 k» I I I i Z1 ZV J I /V «W a C* I V Ir zif l I t 1 a»ZV t */V tl zxtl Al.h A I V 11 I I heeft voor doel het be- papieren zijn daar nog eens, om met twee ban- De Spectator drukt zich niet lie briester en lid lAbcralisni. Zeer dikwijls reeds hebben wij gezegd dat liet liberalism eene goddclooze sekte is, die geen ander doel heeft dan den katholieken gods dienst tegen te streven, en alle middelen uit zocht om de Kerk en hare dienaren hatelijk te maken, ten einde aldus hel ongeloof in de harten van vele goedsheugige menschen te doen drin- tot antwoord, dat de liberalen geene godsdienst haters, noch goddeloozen zijn! En nogtans is liet leenemaal onmogelijk nog te bestrijden dat bet liberalism slechts een politiek stelsel is en zich met de zaken van den II. Godsdienst met inlaat; want het liberalism is anders niet dan het tegenovergestelde van hel christendom, hel is een dekmantel waaronder de vijanden der I éénige ware Kerk zich verschuilen om ze te be- strijden en, indien het.' mogelijk ware, ze totaal te vernietigen. Men moet immers niet lang zoe- ken om hel bewijs dier waarheid te vinden. Wat bestaat er. immers in die zoogeroemde zoogenoemd licht niet die idles beschermt, ondersteunt, roemt en prijst wal onzedelijk, on- geloovig en bedorven is. Behalve eenige dutsen, meesttijds gedwongen hunne meesters te vol- /u Ji IcNnn t*rt)*i r.<atr S'rumr Xiviipo.-t muil' l.iJlterVehlr, 1 Oetüb. 1870. Amsoncen. 20 et. per- re.; ld. rechterlijke. 50 ct. Eer lierstclliugen, 1 frank. Van 1 lol 5 teg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderh.ke nummers voor artikels, eni., 20 fr. het lOO -..wrMBiM—-- --BEairw»- IrrlrrUurrn tuil «e»i ijxrre»»*»»-» vim l.iiiiikri-Ui-, i>iK

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1