voor onze i zeesas den bassin-h-flot, welke de Al wie een weinig gezond oordeel bezit, ziet genoeg waar de geuzen eigenlijk naartoe wil len. Daarom hebben de katholieken van Antwer pen het grootste betrouwen dal de achtbare heer Osy met eene groote meerderheid zal gekozen worden. Ilaihle iiiHiu* ecu kutlioliek £e»»ceHt. Wij lezen in de Xelmeizer Zeitung, van Bale u De besluurdei van eene weezeschool te Zoflin- giir. jonge twereldsehe; schoolmeester van 23 jaar, hoorde 's nachts i-rn jong niiid weenen en snikken in zijn bed. Vergramd van m zijne rust gestoord te worden, vroeg de iirtdevulle bestuurder wie dal ge rucht maakte en het vernomen hebbende, belastte hij veilige leerlingen den ki ijsschor te doen zwijgen met vuistslagen, hel arme kind, 10 lot 12 jaar oud, kon zijne tranen tiiel weei houdrii. Het leed afgrijse lijk aan zijne borst en niettegenstaande hel verbod van zijnen meester, kon het met laten van zuchten. Meer en meer verwoed, stond de bestuurder op, bracht den armen zieken een goed nieuw pak vuist slagen. trok hem ml zijn bed en v hij was. in eenen konden gang, met nog wat slamm Dc kiezers van Antwerpen zijn op 10 April bijeengeroepen om eenen senator te kiezen, in vervanging van M. Aan Dellt, overleden. De kandidaat der katholieken en van de Mee ting is, gelijk wij hel reeds gezegd hebben, M. de baron Osy, een verdienslige heer die de achting van al dc ware Antwerpenaren heeft verworven. De geuzen hebben voor kandidaat M. de Bosschaerl, voorzitter der liberale asso ciatie, een strooien man in dc handen van den aartsgeus Pecher. Dc geuzen gevoelen dat al hunne geweldena rijen hen bij het ware volk hatelijk gemaakt heb ben. Men is nog indachtig te Antwerpen hoe hel kleine volk, door de kopstukken der geuzen op gemaakt, de huizen ging plunderen na de kie zing van 13 juni; boe de geuzen den godsdienst beschimpten in hunne kalverkaden van Half vasten, en de kiezers zijn weinig genegen hunne stem aan dusdanige vijanden van godsdienst en vaderland te geven. Daarom heelt de aartsgeus Pecher in zijne redevoering de zaken een weinig willen verfraaien. De geuzen, riep hij uit, ran den den godsdienst geenszins aan, zij eerbiedi gen den godsdienst, zij zijn godsdienstige!’ en christelijker dan de katholieken, de priesters, de bisschoppen en de Paus zelve. Spijtig is bel dat zijne vrienden weinig daar na zijne woorden door hunne werken kwamen omverwerpen. Op Goeden-Vrijdag II., vergader den zij in het Hótel de Hollande, te Antwerpen, om, uil baal tegen den godsdienst, een banket te houden, waar men alle slach van vleesch en visch opdiende, en alzoo de wetten der II. Kerk onder de voeten te treden. Hue liberaler» koiurquent zijn niet limi eigen zeilen. Sedert den fatneuzen klop dien de Antwcrp- sche geuzen kregen in juni laatstleden, scheeuw- deu al de geuzen, geheel het land door, dal de kieswet moest hervormd worden, dat de ge kozenen volgens de bestaande wet eigenlijk de vertegenwoordigers van het volk niet waren, enz., enz. Men zou denken, als de wet zoodanig slecht is, en de kiezingeii geenszins de uitdrukking van den wil des volks kunnen zijn, zoo lang die wet bestaat, zullen de geuzen in liet strijdperk niet meer treden, zij zullen de nieuwe wel ver wachten, om alsdan te zegepralen, 'feu anderen, 't zal maar duren lot in 1878 en in de algc- mccno kiezing zullen zij er boven op wezen. Doch ziet, een senator van Antwerpen komt te sterven, de baron Van Delltde kiezeis zijn bijeengeroepen op dinsdag aanslaande, om eenen opvolger te kiezen, cu aanstonds de geu zen vereenigen zich; zij zullen nogmaals de kans wagen, en hun kandidaat is een zekere ridder De Bosschaert. Veronderstelt eens dat de geuzen winnen in dc kiezing, iels waaraan wij grootelijks twij felen zullen zij dan ook mogen roepen dal de wet niet en deugt, en dat ridder De Bos schaert geene macht van het volk heelt ontvan gen? Was alleenlijk om gerucht te maken en oproer te stoken dat zij schreeuwden.; de geu zen immers wilden in troebel water visschen, maar het heelt niet gelukt! Zoo konseipicnt zijn de liberalen met bun eigen zei ven. Hel Veurnsch geuzeiihladje schijnt de maske raden van Brussel en Antwerpen te willen ver ontschuldigen. Volgens minister Dele«ur, heb ben zij geheel hel land door eene gegronde ver- ontweerdiging veroorzaakt, omdat men de ka tholieken in hunne godsdienstige gevoelens had gelaakt. Volgens het rechtzinnig vischwijtspa- pierlje, heelt men alleenlijk paters en nonnen verbeeld en dat is loegelalen. Zelf den acht baren heer Kervyn die heelt durven die ge gronde veruntueerdiging der katholieken in de Kamer voordragen, noemt hetpater Hinuo Kervyn. Eerst en vooral vragen wij aan het recht zinnig bladje ot uien den spot niet gedreven heelt met de godsvrucht tot het II. Hert van Jesus en of men liet II. Hert niet spolsgewij* heeft verbeeld? Ten tweede, wij viagen of men den spot niet heelt gedreven melde'godsvrucht toil). I,. V. van Lourdes en met hel mirakeleus water van LourdeB? Ten laatste vragen wij of men den godsdienst niet aanrandl, als men zijne instellingen dooi den modder sleept? Het geuzenbladje zal toch zeker niet houden slaan dal de kloosters geene instellingen der II. Kerk zijn, en bij gevolg, als men den spot drijft met paters cu nonnen, bis schoppen of met den Paus van Rome, 'lis regel recht den godsdienst dien men aanrandt. Voorts verslaan wij heltoCli niet waarom men gedurig op dc paters en de nonen valt T zijn menseden die niemand kwaad willen. Volgens de Grondwet hebben zij recht van bijeen te wonen, en zij werken aan niets anders dan aan het geluk der samenleving. En menigeen die geuzen, die zoo rug vallen, zullen blijde zijn aan I of voor dc opvoeding hunner kinderen pater of eene non te vinden. stond de bestuurder op, 1 slatten, trok h<-m ml zijn bed en wierp hém, gelijk ..,1 voel- -eu daarbij. Iel kind huilde voort, de tijger herbegon zijne wreedheden en wierp zijn slachtoffer in een koud kotje van het eerste verdiep, waar er noch bed noch wing. En menigeen van I strooizak lag. Hij liet hem daar gansch den nacht en onbermherlig op hunnen I zegde zelf aan de andere leerlingen Men moest hun ziekbed djne kloeten in stukken slaan on den kop van dien i....... eenen deugniet! 's Anderdaags m hlend was het arme kind dood hij was bezweken aan eene ontsteking der longen, - en werd den 12 maart begraven. Geen eene geiizengazelte spreekt van dit feit. Wij jurven weddcii dat mis geuzenbladjc ook zal zwij gen en van met gebaren. Hadd«’t maar een katho liek geweest. Hel avondplelzier of ruileubrekerij der Geuzen op 13 Juni laatst te Antwerpen, is door de rechtbank dier .stad geschal op de som van 37 duizend 711 fr., eene nogal lamelijke schooiie som welke de stad voor het pleizier der geuzen zal te betah-n hebben. Eu nog zijn al de zaken niet afgedaan. Daarbij is er een der, •benadeelden niet te vreden met de uitspraak; en de recht bank heeft M. Van Boghoul bemachtigd hel be wijs te leveren dat hij eene grooter sciiade heeft geleden dan er door de experlen vaslgesteld was. Ziehier de versehillige sommen welke de stad voor schadevergoeding en beschadiging aan de volgende personen te betalen heeft Dc W inter-Lauwers, 7325 fr.; Deridder (lo kaal Vogelzang), U)78; J. De l.aet en C’, 1035; L. Moretus, 237; C. Dellufaille (werkmanson- derwijs), 421; O. L. V. Kollegie, 1702; J. De l.aet, 1097; H"“ Gilles de Pclichy, 663; St. Nor- hiftlus gesticht, 897; Mertens, 621; katholieken kring, 2221; Guctgebeur, 941; Baron Osy (Grondw. Vei eemging), 1067; Moretus-De- 'l'lienx, 289; 'l hoinas(St. Thomas), 1765; L. Dek kers (Koninksken), 3810; F. van Boghoul 3240. Bovendien wordt de stad verwezen lot het betalen aan elke der partijen, de rechterlijke kosten, die voor elke zaak een 300 fr. bedragen. Had men te Antwerpen den 13 Juni maatre gelen genomen gelijk te Amsterdam, de geuzen zouden geene enkele ruit kapot geslagen heb ben, en <le burgers zouden nu, voor het plei- zier eener bende inbrekers en aanvallers, geene duizenden schadevergoeding moeten betalen. Ziehier de woorden uil du Stad .\ienpoit Deze woorden van den heer minister zijn hoogst vohh ende voor onze streek in hel algemeen en voor .Xieiiport in het bijzonder. Hel is onbetwist- baar dat de werken voor dc walerallossingen van den User en der aanpalende kanalen deze laatste jaren niet z.i ldzameii spoed i n kunde voortgezelzijn. De oude sassen van A'ieup'Oit verdwijnen en zijn door schooiie breede sluizen vervangen, enkel nog i> het Upersas moet herbouwd worden, ende werken n ten dien einde zuilen voor den zomer aangevan- j> geil vvorilell. Deze week nog worden di* delvingsvverken dér i> twee nieuwe gedeelten van kamden bij Aieupoort u n .nbe;.sleed; de hergraving en verdieping der Slop- gulvaart gaat insgelijks begonnen worden, en de n heet minister kondigt dc aanvraag aan van nieuwe o kredieten voor de voltooiing der werken van den User. Wij mogen dus verhopen dat welhaast het nieuw a stelsel der vvateraflossing gansch zal voltrokken zijn cu dat onze streek welke zoo lange jaren door rampvolle overslroomingen geteisterd is geweest. eindelijk de weldaden der uilgevoerde werken zal -i kunnen genieten. De heer minister Bcernaert. wij zijn gelukkig hel te melden, bekent het hoog belang, welk men aan onze zeehaven moet toeilragen voorden bloei en liet welzijn van geheel het land. Niettegenstaande zekeren partijdigen tegenstre- ver. is hij ook de haven van Aieuport indachtig, welk“, door hare ligging ea hare wateratlossingen. w zoovele natuurlijke voordellen aanbiedt. De heer minister is melden slechten staat der Langehrug bekend en verklaart ingevolge, dut de herbouwing dezer dringend is. De herbouwing der Langehrug begrijpt tevens, volgens hel ontwerp van het Bestuur van Bruggen en Wegen, voor de verbetenngswerken onzer u haven, de rechttrekking van het Chenal, welks richting en opening in betrekking moet staan met de nieuwe sassen, ten einde het water der over- i> stroomingen rechtstreeks naar de zee te geleiden. De herbouwing der Langebrug en de rechttrekking van het Gheual zal de groote. stap zijn haven; want dan behoeft er nog enkel een geliouwd te worden om 17 hoop én de toekomst van den handel van Nieupoorl 'S, te vervvozentlijkcn. Dat is het ooi deel dat geveld moet worden dooi al wie zich niet laat verblinden door partij dige baatzucht ot blinden haat. Maar laat ons zien wal de meesters en steun pilaren van het Advèrtentie-bladje van Veurne hebben gedaan. Welke werken van openbaar nut hebben zij uitgevoerd? welke wegen heb ben zij verbeterd? De Zuidslraal wordt opnieuw gekalsijd, maar 'l is gouvernement die de kos ten moet dragen. Tveemt al de straten die 'l be stuur van Veurne aangaan, en geene ééne is cr die behoorlijk genoeg, zelfs voorde kleinste ge meente is. Het deel der groote Markt datdoorde stad moet omlci houden worden, ligt vol diep ten waar het vvalei blijft staan als het wat ge geild heeft. Gaat dan naar de Statieplaats 'lis ecu oprechte modderpoel, ende vreemdelingen die van de statie afkomen, moeten een klein gedacht hebben van eene stad, welker intrede zoodanig verslijkt ligt. Van den toren, die sedert jaren dringende herstellingen vraagt, zullen wij maar niet spreken. Worden er dan nog eenige werken uitge voerd, ge kimt gemakkelijk zien welke eigen dommen in die stralen gelegen zijn, zoodat er versehillige eigenaars en neringdoeners met reden geklaagd hebben over de sledelijke ad ministratie van Veurne. De beslotene werken werden gestaakt, zonder dat men eenige ge gronde redens kan vinden. Bij vooi beeld, in de Zuidstraat moeten er nieuwe trottoirs gelegd worden verscheidene eigenaars moeien den ingang liinmer kelders veranderen; maar als men de Markt nadert, dan mogen de oude ver- sletene trottoirs blijven liggen en de groote openslaande kelderdeuren zijn daar toegelaten. Oprecht genzenbladje van Veurne, ge zoudt beier doen uwe vrienden van hel stadhuis, oude of jmige, eenige lessen te geven, en als uwe op stellers bij het schepenkollegie eu den gemeente raad iets vermogen, dat zij aan die hoeren de admiifislr.itie leeren, op voorwaarde uogtans dat zij zelve de administratie kennen. Maar onzen achtbaren volksvertegenwoordiger M. isart eu het gouvernement aanranden, en bij zonderlijk zoo ten onrechte laken, dat is geens zins treffelijk noch rechtzinnig bandelen. Vcr*ctiilllgc tijdingen, M. Theodoor Vanlioutle, van Wulpen, oud- leerling van het bisschoppelijk kollegie dezet’ stad en student bij de universileit van Leuven, heelt, krachtens de nieuwe wel van 20 mei |876 zijn examen afgelegd van 1" doctoraat in de ge nees-, heel- en vroedkunde. Bij koninklijk besluit van den 24 maart is M. L. Maryssael, ontvanger der direkte be lastingen te Ooslvlcleren, lol ontvanger bo* noemd te Langemarck. M. D, Wauters, ontvan ger te Dotlenvs, gaal over naar Raiuscappelie. bij Meuport. De bestuurraad van de naamlooze maal- schappij van den ijzerenweg van Duiukerke op Veurne, waarvan de zetel te Parijs is, zijn ont slag gegeven hebbende, heelt een vonnis van dc koophandelrecljiliank dei Seine (Parijs) van maart laatst deze maatschappij ontbonden. M’ Ramos, oud algenieeii-sccrelaris dezer maat schappij eu M. Guaud, heide Ie Parijs, zijn dooi hel vonnis tot sclmldveretfenaars benoemd. De minister van justitie maakt de polici® beambten opmerkzaam op het houden van haiietr en andere dierengevechten, welke, ondanks d< schikkingen van het strafwetboek, in sumniip1 gemeenten plaats hebben, Van bij dc 2(11) seminaristen van Gent. 'I'1 naar Wezel of naar Parijs in ballingschap w'Ct I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 2