r. rabauTlacoutebI- VEN D I T I E TJ -J van den Deurwaarder BRIL SCHOON WOONHUIS, met koetspoort, afzonderlijken keuken, paard en andere stallingen, toedies 3 aren 1 centi aren erf; gestaan en gelogen le gemeldw Alvériu- gliem-dor|»plaais, gebruikt geweest door iwjluti den beer Docloor bouten. Toewijzing in eene zitting, U'oennduK 1» April 1 Sï3, 3 ure na mid- .dag, afspanning den. Hert, Grooie üoststraat, te Veumc, van; N'tf.fnris SÏOES, De Notaris DEPUYDT, Woensdag April Notaris DECAE, te Vcuri nihstlag S April IHSï. s t r' a bk CO11NILLE, Notaris KANTOOR van den IjLQFSTEDEKEN, ie, Kntcrdag 9 April 1&9 9, om 9 ure voor middag, ten sterfhuize vau vrouw de weduwe Odeyu, te Isenberghe, koopdag van nienuifiesoetlercii ei» andere oerende w oor werpen. Rinsdag W April fl^9 9? ’L'L-’1 Philomena cm 4 ure ua bouwcrsdochler. Crombeke Crombeke de Brugsche dour het Ambt om 9 ure voor middag, ten sterfhuize Koop, 5. De E E N BANQUE DE BELGIQUE. Eehange des Certificats a 4 12 pour cent. Eene Woonst, met stal, erf en hovenierhof. gestaan en gelegen te Lamperuissc, bij de pastorij aldaar. Zich aan te bieden CiiAfipus JIokliox, tot Pour cw trait, (signé) ROUSSEAU. werkster, geb. te Hardifost, wed' van Felix Seru. 1 (Hl 'i' c u. j- -f v v*. i vinunui axil." bfurdus, GOj. 5 in., werkman, neb. te \ve< nni»..JIp echlg. van Carolina Samoey. Des porteurs de Cerlificats it'i p. c. s'étant iidressés a la Baiique de Belgique pour éne au- Xorises a ne faire Ie depót de Jcurs tiu cs puur la conversion qu'après avoii pu prendre connais- sance du biInn, qui vient d’etre disti ibué hux nctioniiaires a l’assemblée du 27 mars, la ban- que accede ;'i cette deniande. En coi séqucoce, elle vient de proroger au 15 avi il Ie délai pour Ie depót des Certificats 4 i 2 pour cent la Bapque Nationale ou dans ses agcnces. La circulaire du 9 mars, adressée par la ban- Élude dó Me ROUSSEAU, Avoué a Paris, rue de la Paix, N“ 19, (svccesseur de AD Pali. Dalpiux). quo aux porteuis de Ceililicats, démoutre it iïwideiice l'iulérêl vital qui s’attaclie a l’aclliósion des porteurs de certificats a cette operation. L’intérêi des porteurs de Cerlificats se contbnd ici avec celui de la batique et il serail incompre hensible, coramc le disail la circulaire du 9 mars, que l'adhésion des porteurs no flit pas unaniihe, en presence d’unc situation pleitte de perils, qui a été mise loyalemcnt sous lours ycux et que le rapport présenté ;t l’assemblée géné rale du 27 mars a exposée du nouveau. Studie van den notaris SIMPEL.AERE te Al verin ulieni. Stad Veurne. Koopt. De afspanning het Schippershuis, met overzolderd magazijn, peerdenstallen, keukengeböuw en II. 0,03.88 C. erve, tegenover de Nieuportbrug, boek der Statiestraat. Bewoond en gebruikt door A. Ketelers; in ge-, bruiklrcding met 23 April 1877. Koop 2. Overzolderd Magazijn met 11. 0,01,28 C. erve; palende zuid koop 1 en voorhoofdende west op den vaarldijk of straatweg. Koop 3. - Magazijn met afdak, erve en hof, groot H. 0,02.77 C., palende west koop 2, zuidwest koop I, en voorhoofdende zuidoost op de Statiestraat, Koop 2 en 3 ten gebruike van den verkooper heer Louis Cailliau; ingebrniklrcding 23 April 1877. Deze sehöoue en welgelegen eigendom, samen groot II. 0,07,93 C., zal ook bij gedeeltelijke en ge- heelc samenvoeging opgeroepen worden. Eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaarden bij den Notaris l»E JI11U H EKE, te Veurne. gebouwen, met 2G aren 10 cent. erf. 7'e verhoöge.n op 2800 fr. De masse dezer o koopen te verhoogen op 23.500 fr. IK S.CO. groot 35 aren yq centiaren, Liggende langs den steenweg van naar Poperiughe. In pacht gehouden door Pieter Decroos, tot 1 oetober 1883, mits 125 fr. bij jare. TE NIEVPOIIT, zttl openbaar verkoopen op Vrljtiitg, iau April om 3 ure na middag, TE NIEUPORT - STAD. in tCherberg de Leeuw, I* Een groot WOONHUIS, met ingang- poort, schuur en stallingen, en II. 0—07—72 C. erf, te Nieuport, in de Schipstraat, verdeeld in twee koopen. En 2° een HOVENIERHOF, te Sint Jooris, bij de stad Nieuport, palende aan de Brugsche kalsijde, groot II. 1—38—00 C. Kantoor van VANDE1NBERGHE, Notaris te Gyverinchuve. Maandag April 1S9 9, om 2 ure namiddag, ter herberg het Jagershof, bewoond door de weduwe van Pieter Inion, lang den steenweg van Crombeke naar Poperin- ghe, op 3 kilometers afstand van deze stad, Open hare Werkooping van Gemeente Crombeke. yAV- Een® nieuw bebouwd* HOFSTEDE, groot 14 heet. 47 aren 60 rent. liggende tusschen de steenwegen leidende der dorpplaats van Crombeke naar Rousbrugge en naar Proven. Bij plakbrieven verdeeld in 10 loten. In pacht gehouden door Ilenri Desomer-Inion, lot 1 octobcr 1881, mits 1984 franks bij jare. Gemeente iVestvleteren. BBC. EEN -<!«•«> groot 2 heet. 86 aren 80 rent., liggende langs den steenweg van Crombeke naar Westvletercn. In pacht gehouden, tot 1 October 1882, door de weduwe van Jacobus Parein, mits 400 fr. bij jaie. d hi gezonden, lij lens Napoleon I, leven er maar jicht meer, waan iu o in l bisdom van Brugge en 3 in 'i bisdom ,an Geut. In Brugge hebben wijlden heer kinouik V'erdegcm; den heer Cailewaert, oud-pastoor te Pervijse; den heer Persoonu, pastoor tcElleghein; den heer Ghysc- len, pastoor le Alveringliwn, en den heer Van Eecke, oud-pastoor van Moescroen. Zaterdag laatst heeft in hel gouvernements- hotel te Brugge, de openbare aanbesteding plaats gehad der uit le voeren werken voor hel delven van een kanaal bestemd om de waters der Ooslvaarl te leiden naar de nieuwe sluis van walerlossiug van Veuriie-Ambacht, in vervan ging der westafdeeling van de vaart van Veurne; en voor bel verplaatsen van het benedendeel der oostafdeeliug van dezelfde vaart, in de ri der nieuwe thans in aanleg zijnde sluis van Veurne, le Nicupoort. Bestek 188,150 Ir. Hebben aangeboden MM. Destderius Ver- straete, te Hamscappclle (Veurne), 199,000 ir.; Victor Scoyer, tcSeneffe, 181,500 fr. Nicaise en Delcuve, te la Louvrière, 196,500 Ir. Verledene week is de liberale notaris Re- noz door de rechtbank van Luik veroordeeld tot 4 jaren gevang en 17 maal 26 fr. boel, vooraf- troggelarijen beloopende tot 150 duizend Irank, ten nadeele zijner kalanten gepleegd le hebben. Er zijn op enkele maanden lijds, haast tien zulke modelmenschcn gevonden in de partij die zich den titel geeft van partij der eerlijke lieden. Een geuzenblad van Antwerpen meldt dat een liberaal comitcil aldaar is ingericht, ten ein de de sermoenen in de kerken der stad en om streken te coutrolccren. Wat al lieve dingen die partij van licht, be schaving en progres toch weet in te voeren. De geuzen van Gent hebben een nieuw middel uitgevonden om hunne verdraagzaamheid te bewijzen. Het karillon heeft binst de Goede- Week blijven spelen en de aria’s zullen maar met Sinxen vernieuwd worden. In Cannstatt (Duilschland) is de voorzitter 'van de spaarkas en een der kopstukken van de Uiberale partij, de iplaat gepoetst met een le kort vau B60 duizend Irank. Het assisenhof van Luik heeft de zaak gevon nist van den liberalen bestuurder van de afdeeling der Nationale bank, M. Gillard, te Hoei, en Mar tines, kashouder van de afdeeling. liet hof heeft Gillard plichlig verklaard aan opsluiting, afpersing en boosaardige vernieling van titels; -doch hij is vrijgesproken van de beschuldiging <le nioordpoo"ii>^ betreffende. Maiüm-s is veroordeeld voor misbruik van vorirouwen, doch vrijgesproken van de betich ting van diefstal. Het hof veroordeelt Gillard tot 3 1/2 jaar op sluiting en Martinés tot 3 jaren derzelfde straf. Le tirage au sort organise par rjllustration Euro- jjcenne parmi les abonnés !i ce journal qui avaient onvoyé .la solution d’un rébus, a eu lieu au local de J’Admiuistration, le 19 de ce mois, en presence d’uu très-grand nonibre d’abonnes taut de Bruxelles que de la province. 4269 solutions exactes out été enregistrécs et le N” 182, sorli 1c premier de 1’unie et proclamé le numéro gagnant. a été reconnu avoir été altribué ft madame BEKTRAND DE LHONEUX de Huy. La prime consiste on un Piano deluxe enbois de pa- lissandre, de la valeur de 11OO francs, sortant de la maison Florence, Ed. Wecrts, successeurl Bruxelles L'importance ct la valeur d’une prime pareille avait excite parmi les inilliers d'aboiiiiés que coinjite jetle, intéressante publication, unc rmiilation qlii s'e.d traduite par I’envoi du chiil're incroyable de solutions exactes que nous venous de mentioimer. Ces liiages i primes soul un.j heurense inuovation de l.i part de i'Jllustratmn Europumm: ct mms a rojons savoir qne fiére dn succes que cette inialive lui a va’u, I’Adniinistrauon sc propose de faire mieiix encore lamme prochaine. Nous pouvons lui pci dire. s’il en ctail ainsi, un nombre d’abonnes double de celui de I’aimce courante. Qui ue voudralt (Immer 10 francs par an pour avoir d’abord ntie publication charmante pendant nnc anntie rntmif, et se eréer ensuite la chaiice de gagm-r uu objetdé [dus de 1000 francs de valeur.' D’un jugemeni rendu par le tribunal de com merce de la Seiue le frojs Mars 1800 soixauie- sept, enregistré, dorit expédiiioii a été dépósee le vingt-six Mars 1800 soixiiujie-scpt, aux gref- ,1-- a >»<<<ƒrƒzc l>( 1>CI ~1 fC~ Paix du neuvième arrondissemeut, il apperi que i óïit;tot October 1877. lasociété anonyme dile Compagnie du Liwnin de fer de Dunkerque it Fumes, dont le siége est ii i De Dell 1‘Waai‘dcr PlERRFT Paris, 51, rue de Ja chaussée d’Ainiu, a été dis- i q’i? vriq>vK 1 soute et que M. Ramos, ancien jsecrélane-géné- ,.i rat de la compagnie, et M. Giraud, deiueurant li gaail tOl de \01gCllde Vetldilic (Ona 3 tire na midday, te Veurne, Stati’- plaals, in liet Hotel de France, van ver- scheine stukken goede Hordeaux-ivijucn van en andere soorten bij plakkaten bekend gemaakt. le Veurne. IlinMla» 19 April om 4 ure na middag, ter heiberg den liaan, bij Engel Leroy, te Alveringhem, Openbare Verkooping van een Terstond aanslag. i Dinxduy; »O April iöï'ï.'Om 3 ure na mid dag, te Oosldnynkcrke, Ier herberg bewoond door Stockelinek, koopdag van gezaagd Hout. «iiiadwx 13 April ts'ïï, om 1 ure na mid dag, ten verzoeke van Engel Hosten, te Eggewaerts- cap[>elle, koopdag van nieuwe, koopwaren, als, glas-, gleis-, aardewerk en eenige andere artikelen, mena- giegoed en herberggetuig. na. van den Hotetweegschaalstraat, n‘ 10. om 3 ure na middag, ter lierbergvaii Alious Blomine, te Leysele-doqqdaals, overslag, bij licilatie, van (lemreiite Lcysele. Koop 1. De-herberg de Slachterij, nu-' 3 aren 18 centiaren bebouwden grond, koer e«. tuin. 'l'e vi rlwogen <>p 2.0(10 fr. Koop 2. o3 aren oO cent. Zaailand, tei* ger huelite den Geldzak. Te verhoogen op 3200 fr. Koop 3. De lierberg den Tttrfwcg'. mot 2 heet. 20 aren 44 cent, grond van gebouwen, boomgaard en zaailand. Te rcrhooghi <.p 12.1)0’0 fr. Gemeente Ilouthmh. Koop 4. GS aren 20 i cnl. Ziailan l. gèlegeii bij hel Doorntje. Te verhoogen op 2500 /'ei Gemeente Isenberghe. Koop. 5. De Herberg den Snoei l en verdere Paris, boulevard Beaumarchais, N" 101, en out j été nominés liquidatcurs avec les ponvoirs les i plus étendus. j I 1 op 3 aren 40 centiaren cijnsgrond, gebruikt -1"" 1 ,v'": 1 Bruiio larnite- Coulier. Digesteld 2000 frank; "oFieWBARE VERKGOI’IAG 13 EENE ENKELE ZITTI.iG, door 't ambt van den Notaris Ijaurcat JPHOOT, ie Woütnen. Cïy Maandag £3 April 1M7 9, j na middag, te Dixmudc, in het Vredegerecht, van 1° Een gerieflijk WOONHUIS en H. 0-37-24 C. ERF le Woumen, langs den Steenweg, wijk De Roone. Bewoond door Dieter Tourlous.se. 2“ Ecu IDEM en 11. 0-43-40 C. ERF te Wou- men, nabij de Sleenstraat. Bewoond door Ser- vaas Desodt-Tourlousse. 3' H. 0-48-85 C. goed ZAAILAND le Wulpen, langs de lange Lijsbeek kadaster sectie A, dl nununei’67a. Gebruikt door Philippe Cloet-De- les du tribunal de commerce el ia justiqc de i fnt (Vlnho„ i C77 Parsnetwsèms arrondissement, -jiji-lque la sociélé anonyme dite Compagau; du Gfwwujjjpde 1 i I 1 «Ij-. 1. -• toatreeriijke Aiuiitl der mart Veumn. Geboorten. 22. Rillof Maria, d. van Jan en Sofia Rat'ckelbóoni. I Klaverstiaal. Dubois Elza, d. van David en ichtmg i Leonia Lazoore. Bewesterp. Blanckaerl Hektour. j z. van Pieter en Melania Vanysacker. Ooststraat. I 24. Minne Veronica, d. van Èduard en 1 VU1 U1U im mmuug, ter nerberg en bterbn .Staelen Bewesterp. 27. DovoghelGusiaafcuSofia, i wcrij dCn Zwart en Leeuw, bewoond door si twéefingkindeien van Karei en Maria Bessant, ld. Sei..ühl [[ouvenaeghel, ter dorpplaats Declerq Augusta, d. van Karei en l’lulomena Got- Q;,|,, 11 try. Id. 9 Huwelijken. 28. Rabay Amand, 47 j., landbouwer, geb. te Adinkerke én woon, te Lampernisse, wé'dr van Anna Vandamme, met Decroos Philomena, 28 1,2 j., land- Sterfgevallen. 27. Deywel Maria, 1 m. - 2 in. 28. Vergoole Hendrik, 74 j. 3 Vanbevcren Franciscus, GOj., werkman, geb. Nlaanda^ 30 April om 8 ure'smor gens, tusschen de doiqqdaats van Al'.cringheiii en Forthem. koopdag van P ter herberg de Vrange, bij Fl. Candaele Meubels en onlangs nieuw Hei berggereedschap. 2“ ter herberg den Hoepel. bij Ed. Ryckeboer: Herberggetuig en andere voorwerpen. te Wulverin3hem. SHisHdiijv 1O April ibïï (O.L. 1’. Boodschap), om 3 ure na middag, ter herberg van Heuri \'u'nee- grqo-Baonefaes, telloutheiu, koopdag vari allerhande gestaagde en oxigezaaade Luuultt aren. i middag, ter herberg en bierbrou- sieur „_.rr...„ls van Ley- scle, OVERSLAG, BIJ LICITATIE, van een «ie cj» .-w a a <j a en aflianglijkhedeh, gestaan ter gemeente lieyselc, .mlandschoot Arthur, lol den 1 mei naast door de weduwe v tj. m..w-,., bruiker, geb. te Steenkerke, wed. van Maria David. - ---o- - te 1 Rauiscappclle, wed. vau .Maria Goddeiier, echlg. van 1 Hortensia Dawyndt. 30. Vanaeker Melania, GG j. .„i. 11—12*—. j 2 April. Top Sofia, 2 m. 20 d. Torhoudl Wille- werkman, geb. te Avetappjle, amoev. ten 2 12 ure juist NIaan<ï*ff 30 April fHJÏ, om 1 ure na middag, ter herberg de Drie Ridders Weegseheede. veiling van 30 Manassen ch 30 Hoofdeinden zeer schoon opgemaakt en gevuld met goede wol en peerdshaar. «t/azer?: ■wnn.''- Te koopen, met gemak van betaling, of te pachten, om er af tc Mei 1877 in gebruik te komen Eene Woonst, met stal, erf pastorij aldaar, pan te Alveringhem. «OOIOIAX-KLIILKMAKEK. Xoidsitraat, X’ 14, te Veurne, maakt beke'id dat hij i(1 j(; bijzonderste en ver- maardste fabneken des lands zijne aaukoopen voor het Zomersaisoen heeft gedaan. Al zijne stoifen zijn dus van de eorste en beste soort en doen hem geene de minste (’oncin rentie vreezen zoooiider opzicht der hoedanigheid als dpoy .Je extra lage prijzen van ver koop. Dit doet hem hopen, dal het vertrouwen waarmede h>j steeds door zijne talrijke kalanten wordt vereerd, nicpr en im-er zal aangroeien. Klcermakiiig op maat in 24 uren. Depot van Naaimachienen Singer en Ch'. Assortiment klakken, cols, c’rawilllen, foulards en andere mansartikelen. Men vraagt kicerinttkcrsgasten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 3