F ©B^ja^T2iiÉI-B©BSa'I£I©EI3U -uv F I A 141 SP GEBKEVBTWIDE VBTTB.iv ECHTE GUANÖÏfPÉRir I voortkomende uil de magazijnen van M^'. I I r I o M* I ’j'rop^ I Raisins- P ectoral- n i s r MAYENCt /W sA-KUl ’dl AU DE TM’ISSIEKX, EIGEXWKS. E\Z.’ L E II 1 Iv K1 SJcpitHd 2 .1. VEiniOIJT-DEl.BAERE, winkelier te Veurne. Groote Markt, heeft bij zijnr» inenigviddigrartikt'ls gcvoegil hgl nieuw systeem van Hopirer-pnpirr zottdrr pcru. Prijs, 1 tv. - Elke gebruiker ondervindt er t van. Verkoop in 'l groot en Chemische Mrstslefrcn, Kakel SP1LLKKHT. J. DEMEULEN1ERE-IIAN OYCKE. OOSTSTllA.lT, I, Óf WEIHAÏE FIDEEL l'EEL, m I fi herberg’ bewoond door de eclitgenoo- ovcWlo^'^ l'iï r Ylurktprlj» vun teiarne. 4 april. 28 a 34 75 a -r 22 a 25 Ï9 30 a 20 50 -a- 14 - a 16 a- 24 50 a 30 a - 28 a 31 nnrnrM Veermum»»«a«ri» (niet smal he- uUEDLDI slag) te koopen bij Karei. Mierop, llamlboogstraat, te Veurne. 28 maart. i* IVL E TT B E ZL S Vele schoone en groote beneden-en boven kamers te 'paeblen in het huis thans bewoond dpor Constant Dvltlnoeye, Zwarte Nonnenstiaal. te Veurne. Te bevingen bij M. B1UL, Pan- nesti-aat. Antwerpsche Verzekerings-Maatschappij 3 B tl U M 3 tl* K S s s nnmnilT CH- BAUDEN, I 5 S - a ?-- Koopman-klecnnaker te Veurue, groote Ooststraat, 41 heelt de eer het publiek te l;it(;n wejeti d it zijn ,mig:i- ziju thans voorzien is van een volledig assortiment van alle voorname zomerstoffen, waarvan hel volgen de ci-n gedacht zal geven. Pt'RTf ÏÏT cu ^i:s|Ii|,;^ampeR8', iimp- K()()7.e--7jiiaiiiiii7.aaii(l. 1 Slerlclit amt <ir ii^ A Pu Tm TAHON, lamlbmi*''1’ l,> v"n U a ■o - e- - t - r-T?j=* UJ tp z -5 Ware g<-SM>i»<llt<‘idkvlllt‘M, Kachels van Gnrney. De Druiven-horstlionig wordt verkocht in tiacons van Ir. 1-.'>() eu2-.‘>0 van «len Notaris CORNllXI^ TK llllLVE/lI.MlHi:)!. HlaandaK :i<> April ibït, <;in 2 ure na middag, te Viuchem, ter herberg het lloozrhen, liewoond door de echtgenoo- teu J; nsseune-Delanghe Koopdag van llerbergiretuic, Nenm^ieuov.l m ai.der* la 'I I j M,,e *JKe- kiud'eren. hel publiek ten jrtwrel*^ te koop i !3 li liiitaadfiieel, A Bruges. 83. grande prijs Brugge. 83. Slcenslraat. 9 9 I •flpuirotil- null verkocht in flacons van -C -g ®'o nieuwe aaugeuimujigd om zijnen vette Beproefd uiiildc! tegen den Hoest, Keelpijn. Ibescliheid, borstpijn en kinkhoest. I I 20 j, ïb 50 83 50 33 3D IltiiiMHrlticre, Zaailarwc. Knik. Oude tarwe Hoede tarwe Kogge Haver Boonen Aanlap, per 100 k. ilvinder J. is aan Gein- Icrworptn dat voor tien handel. - C_. VAN W, >1. ZICKEN HEI MERTE MAINZ.. Pianos en palissander, tis neufs et saus défanls. h ■30 francs (au comptant). Bruges. 83. rue des Pierres, Té B.'ngge. Sleensti-aat. alvorens aan de Simon Stevens limits toe te komeu, wu yean Kan bi'-H krijgen pianos v:jn allen prijs, met groot facilite de pavement 3 ans de eréflit sont offerts a Remak van betiding 3 jaicii krwliel wordt aange- 11 boden aan elk solvabel persoon. Pianos iij palissander. 7 octaven. 3 koorden, gr- -I er..!, f.MtiiL 27 M. a- - a 2!) - 20 - a 27 - a 22 'a 22 a 27 - a 11 - a- i 28 a 31 50 -a- 23 - a 25 - -a- -a 14 _a 16 --a- 53 a 28 i 28 a 30 I'riJ» nun ii'i ll.i’ii lui iiici’iil 'i rii ilfel di r hakkers, te n lo ui'ii rati iimij/ra, bet bemd zullen rerkoopen Brum per 1 1/2 kilo’. 48 cent.-, halfwit, Go n-nlim. onmiddelijk het nut in *t klein. Veurne. Dixinude cn Nienport. van brdrijf. in hot gebruik te tro- wrl'gelalanten Hnpri. -- w U3 c-aii* 5 «3 - g’-5 V j? i i- A Bruges. 83. rue des Pierres, prés la station, avant d’arriver a la place Simon Stt-vin,. On pent obtenir des Pianos !i tons prix avec it®., q i;t toute persoune solvable.. te bel.ninen bij Bimxn vi.-s, Noorilstiuiit, Veurne. kleci kus$«-n ««li XC» lot 45 fr. BrikirbaLkvu v m 20 tot 35 fr. KoiiiouMleit van 20 lot 25 fra ReiskotT t i van H u J2 fr, Brdrirlfi tc ko«»pvn of tv ImrrH - I .ifrl.%, cm. lodien iematnl xijn sf hik ni«-t «011 vii <l<*n getrerf ht'f kun spordig freduttii woiden volgens order. Het Huis AVYBAI W en Nalieplaals. II. te Brunei, verzeitdl onvergeld op ver'iw-k aliassen met stalen van alle slacli van ntcubelpapiei-en, gewoom-. gedorrcrdi-. geglaceerde, gobelins, enz.. van af 25 centiim-n de rol. HollandM'lie J I.OI NO A (gr-brcveleerd). door eene enkele koord bewogen; plaatsing in de provin cie. Indoiisehe stoers, gex lnldcrde en gedrukte stoors van alle prijzen’. Vermindering van l.r:o\ IlYGKFAVAEBT-DEBl YZEBEherliergier en koopman in kolen. Kleine Ooststraat, te Veurne, heeft de eer hol ubliek te laten welen, dat er bij hem, ten allen tijde, te bekomen zijn MTAVIvKlIl.KN. bij kleine en groote Inx veelheid, per maat of per gewit lit. Door zijnen geringi-u prijs en goede maal hoopt hij de gunst zijner kalan ten, alsook van hel geëerd publiek meer en meer Ie zullen verdienen. II. QUMIIOÏ maakt de landbouwers be kend, dal. zooals vroegere iaren. zijne magazijnen voorzien zijn van eeltlr Peru-Bu«»>>*»« imge- levertl zonderde minste vervalsrhing, nel zooals hij nilgevoerd wordt van de eilanden. - Verders zijn nog bij hem te bekomen lioulr.. Rtlktirkrn, alsook I.iji.zuixlineel. Eerste kwaliled. TMJF.W Itlt WIM1F.VA t K yfantschajipclijl, Cupilual (>,349,200-00 l'rankeii. Deze maatschappij, tic otitlntr l»rk«*i»«l en eene Ier meest verspreide in Belgie. verzekert tegi-n brand loor vuur, gaz, onweder ol bliksem veroorzaakt, dsook legen de schade door bliksem zonder bram! ie weeg gebracht, alle roerende en onroerende goe deren huizen, pachlbovcn, ingcoog- te vruchten, beestialen, meubels, enz, dit itllt-x i>U<m zeer iilittiztlr premien. Alle inlichtingen bij L. BliTSERAEN. hoofd agen; 'e Veurne. Duinkerk-1-aal. N“21. S sx-F-x - X i J J dei liichfpijpt.jkkei In; hct fl tnij z liof vcrlhrid <>u vv A.inveciii, ‘enz Depot» r Ie VeiirtlO. port, bij Van llinsbergh, Tot voorkoming voorzien van een rood briekslenipel. Ut lU 1 i I»«»tet.in«rkt. Ie Veurm’ "Y k“ I ilLlIlVlIl I publiek bekutul. <lal ineu allcr- bekoiuen alle slacli van stoelen, groote (.|>z. liaiKle lioutvverk, als z.eehlen. kloelTen, (,or> «iiès aai bollamlsche biezen, terpentijn eu vernis- geuadise prijzen. s 7 pr 7- 7 27 21 - I 20 21 a 22 23 a iG 10 a i0 50 KoolzaaJ Aim 103 k. o0 30 a i l.mzaadolie. 105 kil. 57 - a- 5vcl Vnor g* dr kleinsitt kninrrs. 1c Pèirij* lijn uicrr d in J00 t»i vervHiifrrii door k achei.B VAtl Gt'iimii. kachels ia v»*rl {roedkoopar d.m alh* and r Zich te inicfrouwen wan d» t.ili tjke ini'imaksels. Mm kan franco alle »nl c.htiii{»m bekome*», nlsook d>* lij .t d- r .yslichtrn waar tulke ka< hel*, {j»’plaa!M lij» ir TAniJH. Hoi - i.KviKfi St Martin. 13. Lenigste huis voor Door ulfneliridinc l’it er hand te koopen. om den met de geldtclling een v»inrlmolrai. met deszelfs dinaiende en roerende werken, benevens een Boskot, het Woonhuis, de Schuur, de Stallingen, de Beestialen. de Meubelen, het Landxalm, het Hovenierhof en Gras. Met gemak van betaling. Voor alle inlichtingen begeve men zich bij; Ji i.es W.v.xian ii. Hotel de l'itardenpnsterie, te Dixinnd". de gunst van het publiek te ver- ouder controul der Staufs La^dbouu -proefstatie van (d’iubbiiirS. hij Hard Ililluf. koopman. Duinkerk- straal. te. Veurne, sedert ics jaren in Veurne en ninli*|;eïidc p.irochien door de boste en uhuwkmii^sti* liindbonyrryi^ gebruikt, heeft deze vol ledige vette reeds de Qnvvi warhlstc mislagen »>p;;eleyerd. /har en boven overt t el t zij door h.«re ge)\v>Girboi<;de goedheid alle andere nicstsoflei» Koopet s van 1000 kilos mest.stoffen of van evenveel grond stoffen, kunnen het Kclieikundjg ondeizocX daarvan koitc/ooi I fi laten doen door de Staats Luidbotiwslalie van Gemblours Wanneer de ineststoffoi bij Ivt onderzoek niet aan de bij de C factuur opgegeven gehitlh* m’odhbu» .beantwoorden, wordt-aan L den kuoper eene korting foégestaan overeenkomstig niet de ge bleken mindere gehalte, volgens d voorwawdetr vast gesteld door de landböiiwstatie trt Gvniblours voor het ondórxoek der fnrit*tofr<,n. P Ntien van miust*-ns 400 kilos dt^er vette worden franco aan alle slatten valt Belgie bé’orgd Rij dcnzelfdrn verkrijgbaar alle shell vim Plantzaden en zitN’i- saden. koolzaad- en linz.tadkoeken, roggen- en iinzaadmecl, I alles aan voordeehge prijzen 1'.'rijzen Op voorhand rast te stallen Volledige 'kostnimm in engelsrlic. f/.;:: 1 sclm en inlandsehr stoffen, zooals melton, grain diï m schitligv 'kleuren;' ten keuze, aan PardesHuS (deifii-saistun voor nians. Broeken, hooge fanlaisie of andere. Gilets. Gelietde- kosttimen voor Tegen dezi' prijzen dewijl ze gesteld zijn om winst, eenigste uiogelijke middel om gi e Ikoopsten te bedienen. Door zijne g trouwe en sp 'edige bediening, hoopt hij meer en meer 1 werven. T de eei inaguiijn Wobll i„ilid<T»'g ïd' - i in - .i. volledig «lijn. jTarwe, per 145 lil. I ld. nieuwe Rogge tjucrioen ld. nieuw Haver ld. Boonen Nieuwe Erwten A la Coupe Furiioixe, uu Hun J. DEMEULENAERE VAN DYCKE. >'eef lijuH tab ijle k.il.iuti'ii ter kennis te breuken d it i'j11 voorzien is. voor het zofi)ersarz<*eii, van een bn’l' ’’u' Sortiment nieuwe koopwaren aan groote ver*1*--- prijzen, en die bestaan in Eerste soort van fra» sch Laken, duilsche, enbc^c‘,e laridsche «h4ickeu; modcsfofl'eii voor broeken i'.t koslllimen; gilets in zijdr-pnn»?, cachemire »*n satijn, voor watc» proofs, voorts nog o> leans. ca< hemi* e' #^>fl'Hel|. loillt-hine, moskou amode en blauwe ba.nsf<dfeti. '".i, enz enz. M.iushoeden in zijde, castor, feutre; slr00l(i’1 V,0 ,e v.m alle slach en een groot assortiment klakken* u‘ u mo e k» uv van Par. p nies, Parasols en Wandelstokken- Dit alles naar den iaatsteu smaak, ten ird*ns vohloei» aan eene bnitengrwonne verinindeiing van prijzen e,‘ *e.1 N. B Al'e de stuflen kan men bekomen pei meter, ,a of geheel stuk. Jü III till 1 lii-di'ti Ir Iscnbcrghi', m tken be kend, d;it zij den hamlid in K<>len en Gmmo van wij len hunnen vader zuilen voortzellen. Zij hopen het zelfde vertrouwen van tpubliek le genieten en beviden zi< li in de gunst van een ieder. (MIK'. 1 >if r, t i - 7 octaves. 3 cordos. garan- waarborgt! nieuw en zoruba' gebleken, a.ui 33<l trank i (komptunl). I I Brugge. 83. Steenstraat. 28 a 2!) 1’ 28 2G a 2<> a te bekomen hij Sim i.ivim, kotpman l>' M-' £j2J\kerke. bij Veurue. maakt la k''1"I gekruiste norniandschen spTi,|r!'' zijnen Imve. dagelijks Ier beschikking is. 11 [|t.vinden I den Woensdag, op welken dag hij zie!' ':l1 i.^H.vde. 11 Ier herberg tien J'api'iiaai. bij Charles 'a’l‘1 1 groote Ooststraat. te Veurne. II Prijs, comptant. 3 fr.. per kat litel, l;’ ‘l eevstej| Deze hengst is bekroond geweest im’1 1 prijzen: le Ruusselaere Isegltem en Tb0'111’ ",TP?<’'’l,fransfh''. I zvvmdsche. duitsche ''n nCindeT I landbouwers hebben 'b'11 "po^nadll aangeumedigtl om zij,,c’1 I steeds groot, r en grooler te maken. b(>eten.|| Voor alle gra.it.soorten, weiden. '’“^.•rkieZ'-ii.l I enz., is deze vette boven 'alle amlerc b' dndért.jj dewijl zij den aard ven het land ni'‘[ v 1 ,p Dell maar inl''g,mdeel nua z dfslamligh "-1' .„.„„.^t.' I vruchten wassende op huiden niet zijn ais '.ware gewaarborgd een Ie zullen opleveren. Deze vette is vei kibghaar bij den VANDENPLASSCHE, té Sl. enkei k<'- de t himii ke jiroi t er l.mdbouwstiti1' v blmirs. even als te Gent en te Brnssel 0,11 j geweest, alwaar de bewijzen zijn idg1 dezelve de beste vc'te overtreft. verzocht Om alle bedrog te voorkomen word* 1111 i/(, bij elke baal een bewijs te risehen d:,l zuiver en onvervalscht is. Vmrtlö. Prijs^*5 f*-. per 10 kilo, geleverd u Vandeuabeele. eenige concessionnariss''11 111 °p |l van het gouvernement van Peru, ti-A1’*"I' bekomen bij F. ClrlFYK-HFUCtG ,e Röosëudaalstraal ibij het Sasje). -ola’lit 11 l)'ezé (iuano is grivuarliertjd zuiver en o’H'1’"1 7 Si i H7 - I 7’£. .ai - inaa^x ei slcrlv» n<l*‘ *‘n zuivcreiMh- I’ILLI'IX, ijererd ijeinaald duur >1. Nianclari-t, aputneker, Steenstraat. N1 29. te Brugge. Die pillen bevallen iel reu- nitner.ilr nniii-hcid zij zijn tul niets anders saiiicii;p s^»‘l(i dan «iif niltirksrls van de zhitrr* S*r plintslidlen, wier Irj’CJiM ooi di;;hcnl in 't In-liuam van drn incnscli geen de nuns,Ij* stoornis ie L »n brcngrii. Him gr- bnhk vu i*eht geen bljZ"i deréti Ie» f egel, cn m< o moet z«* hij vooikeui mei eene goede in al’ijd nemen Zij smelten inde linken zit h me«’s»er van alle oniiiilligc vurblrii, (|w: zij nfdiljvcn en litruren’ vlijen '▼<*g tot hel vci.spicidcn van al de grondstoffen eener g e voeding Wanneer men van dtc pillen ren m«tii; doch geregeld geUuik luaakt. mag men \rr/.ekenl zijn van all’^d cue got-dt* gezond heid te genieten, want al dr kwalen en ziekten vhii den mriisrh komen voort ml hel vei blijf in ?t hcbiiam van slefhtv vochten dir h«-t bloed bederven en oiil»t»‘kingeu Ie wrge breugrii. Me pillen vom konen co genezende ziekten die door de gal rti d»t vochlen zijn vonïlgvb»A*,hlzoo al* de Irvei- tm miltziekl« n de gf*lezuubt, de ziekte der maag en der darmen, de znurhedt-n, -1 \<l!l V I j<t ino(.j|jjk(» vei teeiing en de wm men. fr. ia lol 120 Met itch vun de slijmen meester te maken voorkomen zij du horstziekten. den bm-st. de grijp, «ie kurtborttighrid, de zenuw, zrekten, en de losse hoofdpijn All zware, vollijvige rn hkmdrijke personen moeten van d< zu pillen een bijzonder gebruik inakcn. ii dien zij de geraaktheden (zvopi.kxiF. POUbKOYANTK) willen vooikomen. Zij voorkomen ook de kw-uidaardige en afgaande koorlica, di>* ouder den imam van **pul<lrrk»»orlscu” gekend zijn Z j zijn ook zeer wel opende tegen de jichl cu dr zinkingen.en bov mal het i umalhismus, omdat zij de sleem ii Lelrtleu zich te vereenigi’n Zij genezen en voorkomen alle velzieklctn. zooals de zweren, hel «chiil t. de kinderpok ken. de roos, in ren woord, hI du zteklrn die dooreen onzuiver hh»rd vei«»or»a«kt worden 1‘liI.IS Ir. 1-50 de doos run 35 pillen. Depot tr Veurnv. bij M. Dl (’.LOS. apotheVeitil Ie OoMrnde, bij M KOCkENPOO. apotheker, lamismdraat. ’l ot heden hèblwn dm kachels .mei groot vooideel al de ntid’Te verwal minghl»*l- sei»t vriwmgci». die boven hunne grnole kosten van plaatsing *ei’ i warmte gevro, veel v< rhi A*»«leii en alle jat en hei’srellilig' n moeten ondergaan De hACNEI.S T%I <il R\FT. g» \rn Veel waiRile. met weinig kolcr, nioelrn nooit vcmnikl wmdeu en verwarmen zachtjes ’t ge. n ;trr vooiderlig ts voor du grzomi- lietd De li A(.NII.5 VAN (it'livu V. rvaiigUli I ul de aiidcic stelsels van kachels en I dezelfde buizen blijven dienen. Dr K A( H» I R v si Gl UT» 1 dienen zo«»- •n als voor •du stelsels Hel pla.Hst ii dezer De I*. nitr.i-borMtlioiiiM; wordt aanbevolen door talrijke beroemde geneoheei'eiien gewaarborgd dooi’ duizenden yeibi uikers tegen alle' slacli van keelziekte», xcronderdé heeschheden, borstziekten, kuch- en st.k- lioe>t bij ktiideien. <;uii»>«iur l>rt*iJ*Mukkrn uit llrlkir. Bmgge, 51 Mei 1875 Mijnheer. Uw Druiven Borslhonig wordt hoogst geprezen dnor niijuèvlieuicii »*n in liet kanl«ui Brugge. Il. f z>j»i vooral de rnidur- lingen ei> de kind.rreii <lie denZ'-lveu gebruiken e»i d- dergdrlijkln id erv.tn ondei vinden in alle l»orslz»eklen Gelief niij ten spordigsle nog fl.icons zetulen. - Aanvcerd. M mijtte groetemssen. I'ICHARI) b’ilOST. apotheker. SI Jacobstruat. ï?l». Brugge. We» clgheni (Wesl-X I i u mieren). Mei 187 i Mijiitieer Scdei I .‘O jn en lijdende a ui eene «erljnrig»* <»i t-zteking ui. heb ik U"»*it Di n v eu - B' i s'h'dii;; bepimfi eh zrkeie er'icliting gegeven z odnt ik e« in grooler illen g-bruiken Ik vraag «tr dus enz .1 -C Van \<:k»hk. burgem te U evrlghrm bij Dobbelaerc-Decroó. drogist; Nieu- cn bij Bucrt-V-an Ackcr, tc Oixtiiudc. K A N T O O R rurm.de voorwerpen. ST al 2J J J J JA soor |Jrhou»»en, zoo ook hr-kkens, grillagien, balkons, scercn. pou- ticHcii met aanhoorigheden. enz.. Moerstraat. St. Jaeobskerk. te Brugge. M IOAZIJN van .Menageren. Stoven en Keu- kengericf. St. Jacobstruat. 61. bij de Ezelbrug. b Brug-e. van J.il.-m Ueruolet; alles niet waarborg der volledigste bcweiking. en aan de genadigsle prijzen. bekend dat zij voorzien is van eern-n schoom'ii keus Parapluie's eu Parasols, van alle stoffen en kleuren. Wandelstokken, enz.., alles naar de laatste mode, ter ieders voldoening en aan eene buileng,>wone vermin- d. ring van prijzen en ter trouw. "gij gelast zich ook met alle herstellingen en aaiiveerdt de oude pa- rapluic’s en parasols aan eenen hoO'-en prijs, nuts koop van nieuwe. p van bedrog en unmaking, is elke ila.-on eap>ule met liet hiernevens staande la- fransche. duit- v.. eheviolte. in de poudre, diagminle. coulils, laken 1- 3(1 tot 90 1 tot 30 6 tot 20 lo tot 50 is alle kojik'irréntii-ónmogelijk. veel tc verkvopën met kleine

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 4