1(195. jnar Veuïhf. 19 Lpril 1S77. Het geuzengouvernement tijd tol tijd maskaradcn te houden om den do belangen van Europa. en Lichtervelde- Veurne, 8 45 Veurue-Duinkei Ke. 12 »n nen en den algemeenen vrede te verzekeren. In dien de vrede niet behouden wordt, 't zij voor oorzaken in het protocol voorzien, 'tzij ten ge- G*laniteii van het lAbcralisin. Zoodra de liberalen of geuzen aan het hoofd van hel gouvernement zullen zijn, zullen alle de katholieke kerkhoven verweieldlijkl worden. Inschrijvingsprijs fi /r. .'.s jaar*: met de I G Men .schrijft in l ij IIOMIOWME.IIVCKASKYS iMkiiitM uv*;rvra Donderdag laatst begroef men te Isenberghe renen ouden Napoleonist, den veldwachter Marinus Mael- staf. Het was een van die rechtschapene Vlamingen, die men van langs om raarder aan treft. Goede chris ten, treffelijke burger, getrouwe echtgenoot en zorg vuldige huisvader, had hij ieders achting verworven. Maslstaf was met hert e.n ziel aan deh godsdienst ver kleefd; zoowel als hij diendeonder Napoleon, als in lateren leeftijd, zag men hem, zonder vaar of vrees, •zijn* christene plichten kwijten. Hij hield het voor eene cere van nooit, noch op het slagveld, noch el ders, eenen enkelen keer zijnen paternoster gelaten te hebben. Ook is zijne godsdienstigheid zijn steun en troost gebleven in al de moeilijkheden van zijnen 85jarigen levensloop. Meer als vijftig jaar heeft hij in vrede en peis geleefd met zijne vrouw Maria De Byscr, die hem slechts zeven maanden naar de eeu wigheid is voorengegaan. Bij is 54 volle jarén veld wachter geweest, en in -zijne nederige bediening heeft hij, door zijne oppassendheid. hei vei trouwen van al zijne overheden weten te winnen, on door zijne, bedicn.stigheid jegens rijk en arme, aller ach ting verdiend. Zijne memorie blij ve in zegen vu zijne rechtschapene ziel ruste in vrede. KIEZING VAN ANTWERPEN. Zegepraal der Katholieken. Gisteren heelt te Antwerpen de kiezing plaats gehad voor eenen senator, itt vervanging van M. den baron Van Delft, overleden. M. de baron Eduard Osy <le Wychen, kandi daat der Meeting en vim de katholieken, heeft ge zegepraald met 460stemmen meerderheid, dat is ''ageiioeg 3D0 stemmen meer in de stad dan ii: de kiezing van juni. Dit is een bewijs dal de geu- Zl'1 ij door de Antwerpsche bevolking wordt ver oordeeld. Er wiin ii 9477 stemmers’.Witte briefjes, 85. j Wilsiit kli nieeitteiheid. 4(597. M. Osv bekwam 40X0 sieiiiinen. <-n M. de Ifosséhaert. kandidaat dei geuzen. 44««. Politiek overzicht. Diz dagbladen deden den tekst mede van - - NIcdeilceliBigeu* Die priester deed dus zijn plicht. Is het zijne schuld dat die uitgeefster zich buiten de wetten der Kerk, plaatst? Wij begrijpen zelfs niet, dat men nog iets wil 4e doen hebben met de Kerk en de priesters, als men deze zoo gedurig aanrandt? Welnu de geuzengazetten schreeuwen van «onverdraagzaamheid van dien priester. Dat is leeuemaal valsch die priester doet zijn plicht, en indien qr iemand hier onverdraag zaam is, dan zijn hef alleen de geuzenWaden d e iels van dien deken eischen, dat bij als man van eer, als priester niet doen mag. Wonderlijk! de geuzengazeUen spotten ge durig met de 1111. Sacramenten, cn nu zijn ze kwaad, omdat de deken in kwestie z,e niet kan verleenen aan een hunner g-uzinnen! Dal is toch zeker niet logiek. fi trekuren van Hei» ijzerenwer van liuinkerke, Veurne, Ui* Duinkerkc naar Veui’iie. 6 35 11 10 3 40 5 00 Nieuporl-Dixmudc. 7 30 12 4 20 Vetirnc-Diximidc-Lii lili'i v." 37 12 11 4 37 6 02 j Dixmude-Nicuport, 9 50 nu 2 20 r Onze geuzen willen den krijgsdienst het i jdiclilend maken voor alle menschen, zelfs protocol te Londen onderleekcnd en donderdag de jong» seminaristen en kloosteilingen, in liet Lagerhuis nedergelegd. Het dokument l»ev.it niet eene bedreiging aan 1 Turkije, niet cene rechtstreeksche bemoeiing in zie binnenlandsche zaken. De mogendheden, na de noodzakelijkheid herinnerd te hebben om hunne overeenkomst in stand te houden en bet belang te bevestigen dat zij in hel lot der chris- ténen stellen, nemen akte van den met Servie gesloten vrede, wijzen grondslagen van eene mogelijke schikking met Montenegro aan, stel len de goede gesteltenis vast der Porte, oin de hervormingen die haar aangeraden zijn, te ver wezenlijken, hopen dat zij er de toepassing zal doen en moedigt haar ingevolge aan om hare krijgsmacht op vredesvoet te brengen. utle, Aietiport i.utii' l.ivh&erveldle. 1 octob. 1876. Lidhtervelde-Veurne, 6 30 9 08 1 35 8 i>» »;»i> 8 45 1 Vcurue-DuinkerKe, 7 40 10 15 2 39 9 0' ■RechterlijkTSronijk Zijn door de korrectiomiole rechtbank van Vomne veroordeeld Zitting van den 5 april. Dcsodt Leonard, werk man te'Woumen, tot 3 maal 26 fr. boet, voor cer- I Sedert verscheidene weken lang vragon de katholieke gazetten van Gent inlichtingen no pens de 172 duizend frank, welke de geuzen- kalverkade aldaar gekost heeft, en er is geen woord te bekomen van de papieren, die de gentsche liberale modelbesluurders verdedi gen. Wel is waar een dezer papieren heeft gespro ken om niets te zeggen, of beter, om met Let publiek den zot te houden. De burgerij klaagt dat 172 duizend frank voor alzoo een karnavai- spel, wat zout en gepeperd is, en het geuzenpa pier durft schrijven dat men verwonderd is dat het niet meer gekost heeft!!! Als men niets anders te vertellen heelt, dan zou men beter doen van te zwijgen. Is er mis schien niets goeds te zeggen over de rekenin gen der falsificatie, en heeft men geoordeeld van liet potje gedekt te laten? In dat geval, verstaan wij, dat het zwijgen onverbeturlijk is. Noglans de mannen van het licht die 't sche- pcncpllegie uitmaken, hadden beloofd van alles vóór de oogen van de raadsleden te leggen en grenen duit meer te verteren dan 50 duizend franks, cn zij hebben meer dan driemaal zoo veel uitgegeven, zonder aan deze laalsten de «;oed- keiiring te vragen. Ware er maar kwestie van cene kerkfabriek die, hoe weinig ook, d» te verteeren kredieten zon te boven gaa», ge zoudt. die gasten bunnen bril zien opzeilen om alles fijn te doorsnufjelcn; want dat steekt dan op feen ajuiiipcelke, inaar als liet sommen van duizenden geldt voor de geuzerij Ie verteeren, oh dan zwijgen de wijze liberale bestuurders. Het liberalism is immers de partij van het licht.... ónder don domper. -.11 f Al de liberale bladen, tol liet Veurusch gcu- zei.bladje toe. houden zich met een geval bezig ie Lier voorgevallen dy eerw. heer De Coster, deken aldaar, vond eich in de droevige nood zakelijkheid, de wetten der Kerk legden liet hem op, aan vrouw de weduwe Van Mol, uitgeef ster van den Lierenaar en de Hnri/erij, te be richten, dal zoolang zij drukster hiijft van die twee geiizeuweekbladeji; hij haar niet tot de Hei is eene belaclirlijke zaak dal de mannen, die il. Tafel kan loelalcn. •''au gi ene onsiei lelijkheid di r ziel ure, .vei rijze- Die twee weekbladen zijn beiden van de ge us des vleesclis gelooven, i.i do gewijde aarde moeiisten die er beslaan; de religie en hare willen l i-guneii weiden ;:ij zoeken hie-in ie.s dienaars l m er wekelijks in bespot, beklad- anders dan de katbolieken lastig te vallen. derd en s mikkend. ponen, zal het protoix?! vernietigd zijn. Wat de ontwapening van Rusland betref), liet is door pene verklaring buiten bet protocol ge daan, waaruit volgt dat Rusland, willende ont wapenen, Turkije nilgenoodigd heeft eenen af gezant tiaar St, Petersburg te zenden, ten einde de kwestie (c regelen. De russisChe afgezant heeft nogtans namens zijn gouvuriieinent, laten weten dat, indien nieu we moordèrieu in Turkije begaan wierdeu, liet hem niet mogelijk zou zijn zijne legerbenden terug te trekken. Eene gewichtige tijding is deze weck uit Vierlijn toegekomen, meldende dal prins vou Bismnrk zijn ontslag heeft gegeven als kanselier van het Duitsche rijk. De keizer heeft dit ontslag niet annvecnl, maar den kanselier een verlof van een jaar toegestaan. Ziehier hoe de Moriünri Past dit geval beoor deelt. Het is weinig vleiend voor de Duitsche politiek Deze val van de grooten duitschen minister zal uit de raden (van Europa?) cene bestendige bedreiging van onrust verwijderen. De vrij- «netsclaarsgazctten schijnen aan dit geval minder belang te hechten. Dat is begrijpelijk. Volgens latere berichten zou de keizer het ontslag van don kanselier niet willen aanveer den noch zich van hem verwijderen, zelfs zal von Risinark maar voorlopig vervangen worden. Onze geuzen willen den krijgsdienst ver- 'i voor om alzoo het getal priesters tn kloosterlingen te verminderen en den ondergang der Kerk Ui be werken. De geuzenpartij vraagt dat de wet van 1842 ingetrokken worde; zij willen dat liet onderwijs wereldlijk, dat is, onchristelijk zij. Men zal den priester in de school niet meer gedoogen. Het geuzengouvernement zal ophouden aan de priesters eene jaarwedde te betalen en hulp gelden toe te staan tot het onderhouden en opbouwen der kerken. Diegene welke bestaan zullen hot eigendom van den Slaat verklaard van worden. Alle godsdienstoefeningen buiten de muren _JP_rr_... der kerk, zoo als bedevaarten, procession, open- De mogendheden zullen de manier doen na- bare bedieningen der zieken, zullen verboden gaan, waarop Turkije zijne belofte zal vervullen, worden; men zal verlof aan de wereldlijke rc- oindat een toestand, die de verdrukking der geering moeten vragen om de klokken te luiden, christenen zou behouden, tegenstrijdig is met Daarentegen zullen de geuzen gewettigd worden belangen van Europa. I van tijd tot tijd maskaradcn te houden om den In dit geval behouden de mogendheden zich godsdienst te bespotten. bet recht voor, in 'talgemeen de maatregelen te I. Binnen de mui en moeten de sermoenen afge- onderzoeken, eigen om het welzijn der chrisie- i luisterd worden, de bevelbricven der bisschop- nen en deu afgemcenen vrede te verzekeren. In- pen onderzocht en alle aanvallen tegen het li beralism cn de geuzerij voor de rechtbanken vervolgd worden. De geuzen willen cene alge- volge eener weigering van Turkije om te ontwa- incene inquisitie invoeren in de steden en in do dorpen; zij willen de voorbeelden van Pruisen en Zwitserland navolgen, de katholieke Kerk haten en vervolgen; zij hebben eene samen zwering tegen de katholieken opgericht, cn zij werken om het huid geus te maken. De liberalen en geuzen verlaten de Kerk, de ware katholieken het liberalism. Zw n lr,V1ni|ll bul r i» tte Vr nFiir Ahnoncen, 2ü et. per reg ld rechterlijke, 50 et. Eei herstellingen. I frank. Van 1 lol 5 reg I fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 20 fr. het IVO Mijnheer de Opsteller^ Toen ik mij over ecuige dagen op reis begaf langs de kanten van den UserLoo. Pollinchove, Stavele. Crombekc, RouV- Brugge, Poperinghe, .enz men maakte mij schier benauwd van al die kanten den typhus te gaan halen. Een commis* voyageur is juist doorgaans van de stoutste niet, maar hij moet er toch do >r wilt hij zijne artikels niet laten verpieteren. Ik riskierde het, bij hVt oud spreekwoord al dat God bewaart ia wel brwaard! en Karei trok op met zijne twee malen wel voor zien van *t schoonste, *t beste en natuurlijk goedkoopste goed van de v e eld. Gelijk altijd, de reis was gezegend. Karei ver kocht dat het een pleisier was, wel is waar met geringe winst,’ doch om te leven en te laten leven Maar a propos van den lyphus? *t Was juist belgeen waarvan d<it ik wilde spreken Maar ik overpeis mij. Zeg ik de waarheid, al mijne confra’ers loopen er naai toe, doch mijn tournee tic is nu gedaan en mijtte artikels tamelijk goed geeconleerd, z'et hier de waarheid gelijk of zij is. Primo te Ronshrugge b. v. 'wrat- van er zooveel geschreeuwd is, is ei geen enkel mensch. n<n h klein noch groot van typhus gestorven. Alleenlijk intwee menagien heeft er wat typhus geweest. In de schooi of pen- pensiomriat hebben drie pensionnairen er wat van aangedaan geweést, zij zijn gans th genezen. Niet één v^n d’cxternen of .y loopers, gelijk men zegt, heeft ziek geweest. En ’l is uil en ’t is al. Wat er toch is, niet waar van den klap en den tater der menschen! besonderlijk van yjrre *k heb ook gezien dat al de scholen cn ’t pensionn.nt in gang zijn, als te voren, dat er reeds een nieuw schoollokaal bij gebouwd is en dat men aanlegt om ’t Pcnsionnaal te verdubben, ingezien de menigvuldige aanvragen van nieuwe leerlingen die er, zegt men, gedaan zijn tegen de groote vacaueie. ’k Was curieus om te welen hoe lang, het Pensionnaat van Ronshrugge al bestond, want men sprak eertijds veel van Bons- brugge-Damen. van dit laatste is er nog een overblijfsel v ui, die nu een pachthof is. Maar’t nieuw gesticht, bestaat nauwe lijks vijf jaren. De liatste gio »te Vr.cmcie waren er reeds 56 geheel»* en halve pensionnairen, waaronder verschelde van onze streken. Zijt gij nu nog begerig te welen door wien het bestierd wordt? Karei kan ’t u ook zeggen *1 is dc-or de Zus ters van O L. V. van Namen, ’t zelve van de Noime-Bossölien (Nouveau-bnis) te Gent en van ’t groot Pensionnaat van Elsene, bij Brussel ’k Vroeg aan een winkelier die veel goed zeide van ’t klooster aangaande de gezondheid van de gebouwen, van uc propreleit van 't logement, van de tafel en bijzonderlijk van ’t leeren, hoeveel de prijs was Hij antwoordde mij 375 fr Is het niet spijtig, voegde hij er bij. dat nn-n van verre zoover! gerucht maakt van eene voorbijgaande ziekte waar niemand vrij van is cn hier niemand van gestorven is, en die bijna sedert twee maanden gansch weg is. Ehwcl’ zei ik. van morgen schrijf ik na ir Veurn© en naar Dixmüdd om de waarheid te zeggen en de klap te doen ophouden.’I Is’t geen ik nu d<»e, Mijnheer, cn, all het met uwe goedheid ov< reenkomt, gel ef hét door u(v geëerd blad luchlbaar te maken. Uw dienaar Karei. >»e

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1