Kus pi 1 p Hi97. 5° April 1877. 33e jaar godsdienst een doodclijkeu haat gezworen, en is geheel Gods wi.s'ieid liet i inschrijvingsprijs 5 Ir. jaars; mei de Men schrijft in wreedheden welke voor die der poel niet moeien r...;.,d Veerne, Donderdag II. werd voor de recht bank van Veurne de zaak bepleit van TL AdJf De Hoon, ingenieur alhier, tegen de eigenaars der Moe ren. Deze laatste zijn betrokken voor lastertaal, omdat zij den heer De Hoon beschuldigd hadden eenen maatregel te hebben genomen die schade lijk was aan hunne eigendommen en ze op zeke ren nacht ie hebben ouder waler gesteken. I kwaad zal weten te trekken; en wij bidden zijne Alvoorzienigheid van toch in deze moeilijke om standigheden ons geliefde Vaderland, ons katho liek lïelgie te sparen en te behoeden. schreven wij, en ’t Advertentie-bladje I der belichting, legen don hisschöp rem do •.■.•r.r.rhrid van ons gezegde P- uitgebracht, verklaard, dat De beurt van Prutsen zal konten. De katlio- liekc Kerk zucht er onder deu ijzeren arm van goddeloozc veroveraars eet der misschien dan wij tneenen, zal God uit zijnen slaap wakker schieten en den keizerstroon van Duilscldand om verre schudden. stuur beknibbelen omdat het. de personen die daar wonen, onkosten wil versparen, enz. maar wat wij beknibbelen en ten hoogste af keuren, is dat het gemeentebestuur twee maten en twee gewichten heeft, in geval de uitleggin gen van het Advertentie-bladje waarheid zijn. Wij kennen eigenaars die, in de Zuidstraat, gedwongen zijn geweest hunne keldervallen langs builen te sluiten, en alzoo de waarde van hunne kelders merkelijk hebben zien verminde ren. Men sprak hun van imdemnisatie, maar al de indemnisatie die zij gekregen hebben, is van de onkosten aan metsers, enz. rog te moeten beta len. Waarom de eenen sparen en de anderen verdrukken? Is het misschien omdat de eene de vrienden zijn en de aanhangers van de kliek Bê- haeghel-Vaii Crombrugghe-De Hoon, en de an dere tegenstrevers? Dal mogen wij niet veron derstellen van rechtschapene bestuurders; doch het Advertentie-bladje, dat in nauwe betrekking is met de stadhuisheeren, geve er ons een woor- deken uitleg over. In de Zuidstraat is er daar nog ecu eigenaar, voor wien de trottoirs reeds twee, driemaal ver legd ziju geweest om den uitgang te vergemak kelijken. Is dit ge laan met het geld der gemeen te, of met eigene penningen? Wij zouden dit ook willen weten; het zou ons kunnen stichten over het gedrag onzer stadhuisheeren. Bijgevolg, het orgaan der liberale kliek ziet dat wij geenszins de diskussie vluchten, 't Is waar, hel geeft ons uil voor schoolvossen, voor professors die niets kennen van al wat adminis tratie betreft, cnx. Maar aanvallen en lastertaal zijn in ons land geene redens. Later zullen wij nog andere punten 'aanraken; doch reeds mogen wij te recht besluiten dat de administratie die op het stadhuis zetelt, geen de minste acht neemt voor het welzijn van Veurne. lluiiikei'ke, V«*iii*ne, 13 4 20 2 20 l>e stadhuisheeren vau Veurne. Duf! ten langen laatste zijn wij er gekomen. In ons nummer van 4 april II., hadden wij eenige bemerkingen gemaakt nopens den slech ten slaat der wegen in Veurne. Het Leugenaartje (stijl van ’t Advertentie-bladje) durft de administratie van .MM. Behaeghel, Van Crombiugghe, De Hoon, enz., aanranden en af keuren. Welke abominatie! Ook zal het pa piertje, door die heeren ondersteund, zijne meesters verdedigen en den Veurnaar eens goed óp zijne plaats wederzetten. Het professorxgazetje (sir) kan wel oordeelen over de traditien en super stitiën, over het bezittelijke en het vragende, enz., doch over alle andere zaken heeft het verkeerde denkbeelden. Desniettegenstaande, laat ons eens onderzoe ken hoe het de reputatie der stadhuisheeren tracht op te helderen en overal te doen schitte ren. Eerst en vooral moeten onze lezers weten, dal de schrijvers van het Advertentie-bladje inge nomen zijn van hel ihuetai.; zij antwoorden geern in drie verschillige keeien. Het drietal is im mers het getal der volmaaktheid, en daarbij, men wint tijd, en wat meer is de verstandige lezers zullen driemaal met bet Leugenaartje kun nen lachen. Als wij zegden dat M. Jotlrand, vader, die verre is van katholiek te zijn, jaarlijks inschreef vuur St. Pieterspenning, omdat de katholieke gods dienst alleen waarlijk volkslievend mag genoemd worden, en bijgevolg dat men het geld naar den j Paus opzendt, aldau wilde liet kladje ons tot nniEMAAi. loc logenstraffen, en eindelijk moest het de waarheid van ons gezegde bekennen. Nog eens, bet antwoord op onze bemerkingen is in niiiE verschillige nummers opgedischt. In de twee eerste artikels zoudt ge peinzen dat de schrijver alles zal verslaan hij declameert, hij Mislukt!! Het vernuft der liberale pennen, in de maand maart door de francmacouslogien op contributie gesteld om de lezers der geuzengazetten eenen nog meerderen afschuw van papen en nonnen Ie doen krijgen dan zij reeds hadden, heelt, gelijk men weet, drie grove beschuldigingen in de wereld gebracht. 1° De kruisiging van een kind door oenen pater; 2" Het verbranden van een meisje, op eene gloeiende stoof, door eene nou; 3° Het slaan van valsche munt, door eenen bisschep. Wat er van j gekomen, weel een ieder, die iets 1 I begaan. 3" Het parket van Bolivië heeft, na onderzoek van Li mica .1 er geene de minste reden bestond om dezen te vervolgen. Dus: het liberaal werk an de maand Maait I en al voorden koning van Pruisen schandelijk uitgebrand gelijk een sissertje! De liberale pennen zullen dan, het vall niet te betwijfelen, andermaal aan den gang moeten, om weet nieuwe historiën legen papen on non nen te verzinnen on de wereld rond te zenden. tok gebeuren moge, wij lippen en be dui Gods wrs'ieid hel goed uil het Frankrijk had inde verlcdene eeuw het voor- tecken der goddeloosheid gegeven sedert de drie vierden eener eeuw is Frankrijk gedurig beproefd. Te beginnen met de republiek van 93 en Napoleon I tot op onze dagen, is dat land ge durig in oorlog geweest co zijne jongelingschap is op het slagveld gesneuveld. Frankrijk heeft geene aandacht genomen op de straffen die op hem wogen, en nu licht het te zuchten in den staat van vernedering die zijne vijanden zelf verwondert. Doch veel goed is er in Frankrijk te vinden, en T zou ons geenszins verwonderen, kwam het zijne oude plaats te hervatten. Politiek overzicht. De oorlog tusschen Turkije en Rusland is iiak-ude en misschien reeds verklaard. God weet wanneer hij zal eindigen! De oneindige Wijsheid drijft den spot met de wijsheid der inenschen. De conferentie van Koh- stantinopel, de fameuse russische protocol zijn verdwenen en te niet gegaan. De hcdendaagsche gouvernementenwillen God uil de samenleving bannen in hel open haar moet men den waren God niet meer her kennen, men moet regeeren alsof er geen God bestond. Maar God, zal tegen wil en dank der mogendheden, wederom zijne plaats hernemen, al moest hel oude Europa omvergeworpen zijn en geheel en gansch ten kwiste gaan. Duinkerke naar Veurne. 6 35 11 10 3 40 5 00 Nieuport-Dixniude 7 30 '••iirn<-Dixiimde-Li< hti rv.7 37 12 11 4 37 6 02 Dixiiiude-Nieuport, 9 50 Maar de Kussen, bij hunnen haat legen den katlwlieken godsdienst, die de eenige ware godsdienst is door Christus ingestela, voegen nog de laagste schijnheiligheid't Is Busland alleen die de schuld is van den oorlog die zal losbersten. En welke redens kan het inroepen? Zij willen de christenen verdedigen tegen de vervolgingen der Turken! Dat zij eerst hunne vervolgingen staken tegen «ie katholieken van hun eigen land. De ongeluk kige Polakken, die getrouw blij ven aan de II. Kooinschc Kerk, de Grieken, die bel hoofd niet willen buigen voor den keizer van Busland en mishandeld, ter dood gebracht of naar het ijse lijk Siberië gestuurd! Hel engelsch gouverne ment heeft nu in het Lagerhuis eenige./.eer uil- gebreide officiële stukken ncdergelegd en lx- diepten op do Houtmarkt, op de Appelmarkt, i kend gemaakt, welke de afgrijselijkheden laten 1 vinnchhA.,,t O1>, ,k„ kennen tegen de katholieken in Busland ge pleegd. Die documenten loopen van 21 septem ber 1871 tot november 1876 en bevallen het verhaal van v Turken tegenover de Bulgaren onderdoen. G30 «108 135 8»» 7 40 10 15 2 39 9 0j Nu is liet oorlog tusschen Turkije en Rus land. Welk dezer twee lauden is het minste plichtig in Gods oogen? De Turken die Maho- tnctanen zijn, hebben, wel is waar, den christen godsdienst een doodelijken haat gezworen, ca l i vervolgen de christenen die onder hun gebied schreeuwt op het Leugenaartje, brengt getuige- zuchten. i nlssen bij, en 'val wcet ik n0? meer! Men zou waarachtig peinzen dal zijne verohtweerdiging (en top gestegen is; ongelukkiglijk, hij vergeel in de twee eerste artikels waarom hij geschreven heelt, ’t is slechts de iieiide maal dat hij de punten I rankt, waarvan wij spraken. En och Hemel toch wij meenden verpletterd te worden, en... ’t.ld- vertcntie-bladje schrijft dat onze bemerkingen juist zijn, en de slaat van zaken zooals wij zeg den. Toch wil het uitleggingen geven. Wij zegden dal de Groote Markt vol diepten ligt. Men'zou moeten blind zijn om het niet te zien; zoo t peinst ton minste hel volk. Doch neen, 't zijn lië) heeft geschreven, dal er geen enkel woord in zijne, dei herstellingen die verleden jnar aldaar zijn uit- stad. 2" Do rechtbank van Avallon (Frankrijk) hooft I bésl'st, dat noch uit het onderzoek, voelt utt de debatten gebleken is, dal de bratiiiwondou van I 11 >A A I nn .>1 ziin«1^... I 4 t'4 voort uit de herstellingen die misschien over zouden ziju van eenen misslag, door die Zuster ..üra i i Misschien is het uur van Gods recht'oei dig- j beid geslagen; misschien zal de reus van het I gemeentebestuur vuaojt mol recht, enz. Ni»<ird(»n vergruist! <*u <le vrijheid nan do kalho- lieke Kerk in Busland wedergegeven worden, lijk dal de Slaat zijnen steenweg van vijf meters Tenaudeie, wie weet of do oorlog niet ge- zou verbroeden. Geheel de plaats is geen twin- be.el Europa door zal woeden? of de lijd niet tig meters breed, en de Staat gekomen is om de goildelooze gouvernementen meiers kalsijden. Ten andere, heelt de Staal i ■en trootten omvorre le werpen? ie weel of God «lezen oorlog niet beschikt om de H. Keik van bare vervolgers fo verlossen en den Paus van Rome de vrijheid weder te schenken zou moeten vijf in \curnede kalsijden nj,et verbreed aan de Nieu- porlbrug en qati hel gevang? Als de stad eene plaats aan do sialie \\d maken, dat zij /.orfr dra'ge ze naar belmoren le onderhouden. Eindelijk bet hladjc handelt over de trottoirs in de Zuidstraat. Ja, wij bobben van deze trottoirs willen spre ken. Wij willen geens.ins «liet gemconiebe- de drie gewichtige misdaden is meer leest dan oen papier van ’t liberaal licht. Inderdaad I" De syndic of burgemeester van Capua (Ita- - - flïs hunnen Paus erkennen,Worden vervolgd, x'echts eenige steenen die. gezonken zijnten gevolge waar was vtin ’t kruisigen ecus "kinds i gevoerd. Laat ons de uitlegging aanveerden. Maar de I vnfnn nn do IInntt nn dn A rvrvnl de Vleeschhouwerslraat, enz., komen die ook twee leerlingen der betichte Zuster het gevol<r twintig of vijf en twintig jaar gedaan zijn? De Sialioplaats is een oprechte modder- I, zon moet wederom de waarheid 'van bekennen. Doch, volgens het bladje, blijftTet gouvernement aan zijne vi r.ri.icimNGEN te kort. Let wel op de woorden aan zijne verplichtin gen. En daarna voegt het bladje er bij Het Wat vraagt nu hel gemeentebestuur? Alleen- 11 et G /i li| MlMIOMMX.KYCXA'tYS AVal i r trouwen 4«<^ -CW»Xni£CCTni - I l -- -- trrtrekurrn Hit Urn ijzrrrnnrK vim Annunckk, et. p^r ie^. ldrechterlijke. 50 et. Ec-f herstellingen. I frank. Van I lol 5 leg. 1 fr. Een nummer 15 centiinen. Afzonderlijke nu miners voor artikels, enz., 20 fr. het I0U -zr tul«, ft’ieujiorl imur IJ1 octob. 1875. m» lachtervelde-Veurne, 8 45 Veurne-DuinkerKe,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1