!709. Veurne. 16 Mei 4 37 6 02 j Dixmudc-Nieuport, 9 50 zeggen aan de reklamcn der katholieken (het strekkende om de pastoors zitten, dat plicht der gansche chi istenheid heden, en in plaats, zegde hij, van zijn socia- listsch program uil te voeren, vergenoegt hij de de keld en aan M. Janson, die als eene kanonbal in de Kamer moest vallen, 1 Inschrijvingsprijs 5 /r. ’.sjaars; niet de I sl 6 l’r. Men schrijft in is er ten hoogste gestegen. riep M. Woeste hem toe; dat het woord dat cn w‘e °P Seen kussen van ioz.cn zat, was wel M. Malou heelt de voorstellen Frère-Janson De katholieke bladen hebben doen opmerken hoe gegrond de klachten van Pius IX zijn moeten, daar de beruchte v.ct op de zoogenaam de misbruiken der geestelijkheid, door de Italiaansche Kamer gestemd, door den Senaat is verworpen geworden. Ware de wet rechtvaardig, redelijk geweest, par G 30 9 08 1 35 8 7 40 10 15 2 39 9 0- de Russen nog op andere punten min L zondere berichten beweeren nogtans dat afzon- zijn gelukt den stroom over te komen en dat de onder de bescherming van I plaats, insgelijks deu anderen oever te bereiken. Dc koningin van Engeland heeft vrijdag te Al dershot de troepen in «ogenschouw genomen. Hare voldoening uitdrukkende over de goede houding der soldaten, voegde zij erbij Ik hoop dat ik geen gebruik zal moeten maken van uwen moed in de moeilijke omstandigheden waarin Engeland zich bevindt; doch indien, te gen mijne verwachting, de dapperheid der en- gelschc troepen in hel Oosten moest worden te werk gesteld, zou ik hcj grootste vertrouwen hebben zoowel in <lc vaderlandsliefde van het leger, als ia de verstandige verkleefdheid der officieren. I>c Kamer. De Kamer van volksvertegenwoordigers is nog altijd bezig met de algemeene beraadsla ging over de nieuwe wel op het kiesbedrog cn bet land wil nog niet in oprocr komen, ondanks al de slaps der geuzengazetten en het lawijt dat men rond die wet heelt gemaakt. Verscheidene redevoeringen worden voor en legen de wel uitgesproken M. Frère, heeft nog al tegen het ontwerp uitgevaren; geheel zijn diskoers was de her haling van hetgeen wij sedert maanden in de geuzengazellen gelezen hebben over bedrei ging, vreesaanjaging, valsche kiezers, en veel andere dingen meer; nogtans zal bij de wet stemmen, alhoewel hare grootste tante, vol gens hem, is dat de pastoors mogen blijven kiezen. Na hem, is de socialist Janson opgestaan; hij heeft gepoogd de oude roode kap over de haag te werpen en sprak als eene oude liberale pruik; even als zij, durfde hij zeggen dat het liberalism logen den katholieken godsdienst niet is. Ver volgens heeft hij willen antwoorden op de wij- ziging voorgedragen door M. Victor Jacobs, be- die zich gansch bij de feestviering heeft trekkclijk de patenten der klerken. Maar M. gesloten Jacobs beeft gansch het stelsel van aantijgingen X'. door de liberale redenaars tegen de katholieke i grootste drukte gedurende de feesten, wa.,. partij opgetimmerd, op klinkende wijze omver- wij in een vorig, nummer bet program hebben geworpen Zelden werd M. Fiére zoo algela- meêgedeeld. Vaderlandsche arias en gezangen I I l I tr\ «X tl O I X Ki l I a I I II *11 I 1* t 1 1 1 - .a weerklonken er gedutpg. Kortom de geestdrift heeft de redenaar op I De eerste vrucht der klachten van de katho lieken inde gansche wereld, opgewekt door de pauselijkc allokutic van 12 Maart, is dat de ita liaansche senaat met 105 stemmen tegen 92 het wetsontwerp op de zoogezegde misbruiken der geestelijkheid heeft verworpen. Volgens een italiaansch blad, zou M. Dupretis, voorzitter van den ministerraad, in eene verga dering der parlementaire meerderheid, verklaard hebben dal deze stemming van den senaat geen invloed zal uitoefenen op de samenstelling van het ministerie, hetwelk ppzichtens de geestelijk heid zal volherdcn in de politiek aangekondigd in de redevoering door hem te Stradella gehou den. Volgens andere berichten, schijnt het gouver nement voornemen? een veertigtal nieuwe mi- nisterieele senators te benoemen, en alsdan de wel op nieuw voor te dragen. Dit is een onfeilbaar middel om dc wel te doen doorgaan. ten einde gebracht zijn voor maand Mei Totdat tijdstip zal er vermoedelijk van weinig anders sprake zijn dan van scher mutselingen en kanonschoten, gewisseld van den ecncir oever des Donaus op den anderen. I 8 45 Veuriie-Duinkerke. I meer dan een punt doen gevoelen dat hij in Kamer de eerste viool i.iel speelt gelijk in Internationale, en dat hij in plaats van eene kanonbal, tol nu toe niets anders is dan een sisser. M. Jacobs 1 eelt de huichelarij der liberalen ge heel ontmaskerd cn andermaal doen zien dat de fabrikalie van valsche kiezers het werk is der liberalen, juist die mannen welke zich daarover beklagen. Onder andere, zeidc spreker dal onder de gefabrikeerde kiezers van Antwerpen klerken zijn die dikwijls niet kunnen schrijven. Een klerk door de Antwerpsche geuzen kiezer gc- I maakt, trouwde en moest verklaren dal hij zijne i trouwakte niet kon teekenen om de eenvoudige derlijke russische kolommen, te Matihiu, Turken pogingen doen om tegenover Widdin, in de rangen der liberalen, die reeds zeker het geschut dezer meenden te zijn de stem des opperpriesters voor j - eeuwig aan banden te hebben gelegd. Van den dadei? e“ vond «>ets dan tegenstrijdig- I anderen kant is 'took waar, dat de stemming I J""1'"' p1"-'11’ j van den Italiaanschen senat van aard is om de listsch Pr08rain uit le voeren, vergenoegt hij katholieken van alle landen te bemoedigen in z*ch met legen het klerikaal spook te schermen. bunnen kamp tegen al hel liberaal „eweld om G1J zlil luer 0,11 socialism te maken maak i ’t even vanwaar hel inoge komen. Zij zien nu cr! Glj Zlil !lier om de republiek uit te roepen nogmaalsen thans d'oor de nitsnrnak hunner i aliens, aan twerk! «riep M. Woeste hem loc, «ad<-, .Vu'u|iurt iiuui* Ei jnterveildw. 1 octob. 1876. >i» »i) Liehtervclde- Veurne, had zij een loffelijk doelwit gehad en beant woord aan eene maatschappelijke noodwendig heid, het is zeker dat de Senaat haar zou ge stemd hebben Maar de tweede Italiaansche Kamer, ofschoon geheel en al samengesteld uit overdrevenc liberalen, is teruggedeinsd voor de r het einde der pauselijk gezag, tegen de Kerk in baar schild reden dat hij niet schrijven kon! Duinkerkc naar Veunie. 6 35 11 10 3 40 5 00 Nieuport-Dixmude. 7 30 12 4 20 Veurne-Dixmude-Lh httTV.7 37 12 11 4 37 6 02 j Dixmude-Nieuport, 9 50 2 20 het gouvernement niet zal wachten, om tusschen i het zou zelfs tusschenkomen in geval eene aan randing tegen Egypte of eene I zetting van Bulgaria, de belangen van Engeland in het (losten moest bedreigen. Aldus mag de Czar in volle vrijheid oorlogen, dank aan de onzijdigheid van Engeland; maar, wanneer hij de vruchten van zijne zegepraal zal trachten te verzekeren, veronderstellende dat bij er bekomt, zou hij Engeland voor zich vinden om hem den weg te versperren. Maar M. Cross hoeft geëindigd met te zeggen, dat, indien het kabinet zijne macht kent, hel de wijsheid van deu sterke betoonen zal, en dat, indiende gelegenheid zich voordoet, het zijne goede diensten zal aanbieden om den oorlog tegen te houden. In dc beraadslaging in het engelsch Lagerhuis over deoostersc.be kwestie, heeft M. Cross, mi- uister van binnenl mdsche zaken, verklaard dat hei guuxernemuH nie. zai wacmen nogmaals - en thans door de uitspraak hunner e komen tot dat Konstanlmopel wordt bedreigt, ^te vijanden zclven! - C.„ 1.. I...t geval eene aan- h(£ yan |(jus JX waai.hcid d ^ne pC1je Janson .111^1 11 r> ,G klachten niets overdreven, met gedeinsd be- j •did()U heelt de voorstellen 1 rère-J.mson n Vim Emreiano dat (oestand 0Ildl.age|jjk eil het dö bestreden, omdat het twee ónmogelijke stelsels plicht der gansche christenheid is, hem niet zlj"< welke met alleen de geestelijken van kies- enkel door hare gebeden en liMdcbetuigingen rccllt’ ,naar ook de schoolmeesters en een aan- tc vertroosten, maar ook door haar verzet tegen iedere liberale gewelddaad te ondersteunen en te versterken. Pius IX heeft dc sluwe ontwerpen der vrij metselarij verijdeld; dc stem der waarheid en der verdrukte onschuld is maebliger geweest dan de listige, logenachtigc taal de Laliaansche ministers; ook alzoo zal, vroeger misschien dan men denkt, het gehecle kraam der kerkvervol ging ineenstorten, al worden aan de vier hoeken der wereld duizenden hoofden en armen, cn eene macht van goud en wapens te werk ge steld om de Kerk te ondermijnen, te vernietigen! tal andere ambtenaars berooven zou. Daarom wilde dan ook de minister het voorstel van M. Jacobs niet, hetwelk de klerken uilsluit Zonder de provinciale en gemeentelijke amb tenaars te rekenen, bestaan er in België 8626 personen die huizen bewonen ter hunner be schikking gesteld; in dit cijfer zijn slechts 222 priesters begrepen. Ziedaar dan duizenden cn duizenden personen die door,M. Frère bun stem recht zouden ontnomen worden. Hoe zou men nu het lawijt der geuzerij uitleg gen, toen deze beweerde dat het ministerie hot getal der kiezers wilde verminderen!* Is het inte gendeel niet M. Frere met geheel zijnen libera len aanbang die zich aan de inkrimping van het kiezerskorps zou le Willen schuldig maken, in dien de katholieke meerderheid niet daar was, om dien moord der vrijheid te beletten? M. Malou wil aan dc klerken het stemrecht geven, doch niet bij middel van bedrog, en dat bedrog is te Antwerpen zóó groot, zegt de mi- nister, dal de ontvanger der belastingen aldaar, 193! (ja, negentien honderd een en dertig) pa tenten heeft gesignaleerd, die verdacht worden valsch te zijn. Df.iitiex verklaringen van klerken aan de suk- kursaal der nationale bank, te Antwerpen, zijn door de bank zelve, als bcdricgelijk erkend. De liberalen zaten tamelijk verlegen bij al die verklaringen. Nog andere zullen volgen onzin delijk zal men voor gansch liet land die grrrroo- le eerlijke liberale partij ontmaskeren. -- FrvKt van <lc Concorde, te ISrtigge. De Concorde, de oudste der katholieke kringen van België, heeft verlcdene week den 2!’>"“ ver jaardag van zijn bestaan door luisterrijke leesten gevierd in de hoofdstad van West-Vlaandercn, ,i;„ ..,,.1. i.:: .1„ -uan_ j gesloten In het lokaal van den kring lieerschte de i, waarvan j Zaterdag heeft M. Malou zich bezig gehouden I met de voorstellen van MM. Frère cn Janson, i en de kloosterge- j meenten die nu kiezers zijn, hel stemrecht te j benemen. Pius IX, dat builen Italië weerklank heeft ge- 1 staatkundigen cn wetgevers, cn dat zelfs in hel de^KameiJs gekomen, dan v>as bet wel dat on- Woeste heeft hem verweten dat zijne in de Kamer juist bet tegenoverge stelde, was van ’t geen hij altijd gewild had. Slap voor slap ging M. Woeste den interiiutiona- iist-socialisl na; hij vergeleek zijne woorden met Politiek overzicht. Het eerste ernstige feil wordt ons van het oorlogstooueel aangekondigd. Eene poging der Russen om deu Donau, nabij Reni, over te trek ken, is mislukt. De Turken heliben de brug ver nield, welke over den Donau geworpen was. Het is de Daily Telegraph, die ons deze tijding meldt. Wij laten er haar de verantwoordelijk heid van, nogtans herinnerende, dal onlangs in de Lordskamer van Engeland dc minister van buitenlandsche zaken de uitmuntendheid der inlichtingen van dit blad heeft erkend. Overigens, alles doet voorzien, dat de samen- ij.. trekking der Russische troepen niet zal kunnen j nieuwe misdaad, die de vi ijmetselarij tegen het voerde. Die stemming is te danken, wij zullen niet ware mogelijk wat vermetel geoordeeld) maar aan hel krachtige en waarheidsvolle woord van Pius IX, dat buiten Italië weerklank heeft ge-' M. Woeste heeft dan M. Janson aangeval en Volgens tijdingen uit Konstanünopel, zouden vonden lot in de vergaderingen der Euröpeesche er ooit een lid, letterlijk uitgeklecu, ml ‘tussen nog op andere punten en met even- staatkundigen cn wetgevers, cn dat zelfs in liet de Kamer is gekomen, dan was geluk den overtocht hebben beproefd. Bij- protestantsche Engeland protestatien heeft doen gelukkig lil der liitcinatiomile. .ere berichten beweeren nogtans dal afzon- t ontstaan, gericht legen de schandelijke onrecht- ^üesl9 Heeft hem yerv ijke russische kolommen, le Matiliin, er ia I vaardigheden van de Italiaansche regecring. eerste slap in de Kamer juist gelukt den stroom over te komen en dat dc Hel spijt zal groot, de razernij zal hevig zijn stelde, was van t geen hij all El’«Ac-MIJUO I i i I mnnnlnn mn I-»n»/«oi I bij HOMKOIMtl-IOCKASEÏS OBllLKR UTfeMlB 7w»i if.\onr>« te Vrurnr i t i i noiiA 1 aikrii J Amsonce.n, 20 et. per rej. ld. rechterlijke, 50 ct. Eet herstellingen, I (rank. Van 1 lol 5 reg. 1 fr« Een nummer 15 centimeti. Afzonderlijke nummer s voor ar tikels, enx., 20 i'r. het 100 l' 16 a s 2- ...j.. Irilrekiirril um «ieM ijKrreHvveg van liuinkrrke, Veurne, Unix. - V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1