.Mg XiWi Juni 1877. 1704 3 33e ;V Veiisae. 1; jaar rlc LX. pils, blssChop JliblLalrc. praak werd met luidruchtige immers, gelijk het geschreven 1 1 In de kerk van Sle. Walburga Maria sChetike Den paL's rllis IX aLLersChoon- sle JL’beLkroonen. G 30 7 -10 lusciirijvingsprijs 5 Ir. 'xjuurx; n.et de 1 xt. 6 fr. Men schrijft in Melomaoeu iudeK^rk eenige muziekstukken ter eere van aardig, en h.Ü'ü,! pelijk Kollegie, dc kerk der Zwarte .Nonnen en j het lokaal van St. Jozels genootschap, de ver lichting op die vier plaatsen was waarlijk boven alle inbeelding. Ten ‘J 1/2 ure 's avonds is de fakkeltocht uil- Bij M. Vanderbeke, onderpastoor van St. Ni colaus sClioon Dc goLVen woeDènD sLaan, Nooit zaL i'ctrüs sChlp Vergaan. kaal van den Katholieken Kling, het bisschop- phjs’ blssChoppeLIJk JUbeLfbesl VerbLIJDt heDen al. De VoLken. Bij M. Edmund Cailliau Js Bij M. Dicricx, koster van lucht deed weergalmen. Als de stoet binnen was gegaan, en plaats had genomen, kwam de zeer eerweerde heer Deken, omringd van vier priesters, allen met de beste kerkgewaden, uit het sacristie getreden, cn zij hieven den blijden lofzang statig aan, waarop al de leerlingen van het bisschoppelijk kollegie .en talrijke aanwezigen met geestdrift 1 te .„.woorden, j .W"" llel va" ^g«™o«cl.ap. Na den Te Deum speelde het muziek der i ledcH v;m d‘katholicken’kriim^de leden'van 1 Meloimmeu indeKt;rk eeing^muziekslukkei. ter S( Joseph> gclcid door |1U„HC|J ievcrjgcn p|.00st> cene j Sle Walburga, 1 oud-zouaaf: loEt L’l nlVers aCCtaMc vie IX granD pontile. L'W Lang LIJDen Wcze loCh Voorbij, Ja, Dit Is De WensCh L'Wer zWaVen. In het lokaal van den katholieken Kring De LcDen Van Den kathoLleken kring Wen- sChen rils bartel.IJk proficiat! Bij den E. II. Billiau, onderpastor patri i'lo IX, DoCtorl InfaLLIblLl, eplsCopoqUe slJpreMo. Dat is Aan onzen Vader Pius IX, onfaalbare lecraar, opperste bisschop. Ilandboogstraatje Komt maar binnen zonder schroomen T Is AL VOOR DEN PAL'S VAN PiOOMEN. Vele en schoone dingen zouden wij nog kun nen zeggen, maar 't is onmogelijk, en wij zullen ons kort verslag sluiten met een treffend woord dat geschreven stond in de groote Ooststraat Ongeloof en haat ten spijt Pius roem braveert den tijd Bij de Zusters Aiiuocialenboven deilien andere jaarschriften JLICht'. Chrlstene geLooVIgen, De .11 beLkroone siert rils’ eDeL hoof!) Bij de Zwarte Nonnen De hell.lge VaDer zaL Dc Vol.Lc zegepraal. aansChoL'Wen. Dc leesten van zondag laatst zijn te Veurne alierluisterlijkst gevierd geweest. Nog nooit hebben de oudste menschcn zelve iets zoo prachtig, zoo schitterend en tevens zoo stichtend gezien. Ónmogelijk zou het wezen alles aan te stippen wat onze aandacht verdient, toch zullen "ij trachten onze lezers van den buiten een klein gedacht te geven van hetgeen alhier ter eere van HIS IX, Paus en Koning, heelt plaats gegrepen, en onze lezers van stad dien schoenen dag nog eens ten deele te doen genieten. t Was cene kristelijke feest, en, bijgevolg, t moest met God beginnen. Wat de geuzega- zetten ook schreeuwden en tierden, de geloovi- gen wilden hunne verkleefdheid bewijzen aan de II. Kerk en haar onsterflijk opperhoofd Pius IX, Jubilaris; en zijn de tijden zoo slecht dat wij dit j godsdienstige feest niet kunnen vieren zonder politieke beteekenis er aan te geven, tis de schuld der geuzen, die op onze dagen tegen God én KcrA en l'aun den oor log voeren. Van ’s morgens om 4 i i ure, wanen de beide kerken vna Veuruc reeds «vet geloovigen ver vuld, die <*'ue M. Goiutaunie kwatnen opdragen voor zijim Zijne •Heiligheid den Paus. Zonder (•enigszins overdreven ié zijn, mogen wij ver zekeren, dat er, in binge jaren van hier, nog nooit zoo veel volk ter II. Tafel is genaderd. Geheel den dag, waren de goddelijke diensten met zorg gevolgd, en wel bijzonderlijk gedu rende den plechtigen Tf Drum, om 11 i,i ure •o dc kerk van St. Nicolaus gezongen, was ganscü Veuruc loegestrootnd om met de pries terscharen den Almachtigen God te bedanken over de mirakuleuse bewaring van den grooten Jubilaris Pius IX. Dc leden van den katholieken Kring, van den II. Vincentiusa Paulo en van St. Josephs ge nootschap, vergezeld door de leerlingen van het bisschoppelijk kollegie, trokken in stoel naar de kerk, voorgegaan van het muziek der Melomanen, dat zijne eerlijkstc toonen in de staken bij alle anderen eerst en vooral het lo- Inbisschoppelijk Collegie was er een op schrift Orbis calhoiiei Patri, Ponlifici Jubilario, Doclori Infallibili, Pio PP. IX, Studiosi Ju ventus Furnensis. Dat is Aan den Vader der Katholieke wereld, aan den Paus Jubibaris, aan den ontaalbaren Leeraar, aan Pius IX, de leerzame Jeugd van Veurne. ck opende den tocht; daarop volgden de I WonDerWaai De VaDer pal s rils, blssChop 1 JL’blLarls, WIJ WcnsChen U gcLL’k. nol's féLlCltoiis L’aDMlrabLc ponllfe, éVêque Bij M. Bieswal-Bril Tolls Les Vrals lErnols aCCLaMent I.e granD I God-eu van zijnen Stadhouder op de deu eei‘w. lieer Vanderbeke, en daarna i vemikte de aanhoorders door de otlle||jarc menigte volk van alle kondilien de juistheid en den zwier die de muziekanten reeds jieereil en damen vermengd niet de ■aan hunne toouen weten te geven, dank aan hunnen kunsligen bestuurder den heer J. Van- ■derstraete. geroepen van Leve Piux IX! en l.eie de Kunimj! begroet. Na den Te Deuni heeft de aangekondigde brooddeeling aan den arme en de werklieden der stad plaats gehad. Laat ons een woordeken zeggen over de ver sieringen der straten en de verlichting des avonds. De beide kerken waren luisterlijk op gezet, zooals men ze nooit op de grootste feest dagen bewonderen mag. Om waarheid te spreken er waren eenige der liberale kopstukken die wilden hun gedacht ge trouw blijven en hunnen haat tegen Paus en Kerk betoonen door zich te onthouden van alle versiering. Maar in 't algemeen, Veurne was op Zondag schitterend van' schoonheid. De vlaggen wap perden in alle straten, groene bladeren en fris- sche bloemen versierden de huizen, jaarschrif ten en gedichten waren op alle muren te lezen. De groote Ooststraat en de Zuidstraat verr dienden cene bijzondere melding, alsook het Handboogstraatje en de bewoners der huizen van de wed* Vanderstraete, in de dreef, welke wij met achting noemen willen, om te protesteeren tegen de belcedigingen zondag tegen hen in het geuzenbladje gedrukt. Eenige huizen zijn er ook nog die wij geheel in het bijzonder moeten ophalen. Al de priesters en de kloosteren van stad hadden gewedieverd om tet prachtigste hunne voorgevels op te luiste ren door bloemen, schriften, drapperien, enz. Onder de bijzonderen moeten wij onzen dank bewijzen aan den achtbaren heer L. Bieswal- Bril, aan den heer Charles Bernier d’Hongers- wal, aan M. De Meester-Aifenaer, de gezusters De Meesier, M. P. Devoghel, M. J. Vermout. M. den ridder J. Herwyn, M. E. Cailliau, M. Cleen- werck-Pladys, M. Bril, M. Missuwe, M'. Edm. ftonse, M. Vandendries, M. Vanderheyde-Ghc- wy, M. Vanderheyde-Tabary, M. Viaene, M. Maelstaf, M. Ghcwy, enz., enz. Wij zouden zon der einde moeten namen schrijven, en die wij hebben vergelen zullen het ons niet ten kwaden duiden, daar liet ónmogelijk zou wezen allen op te halen. i Des avonds was dc verlichting buitengewoon schoon, treffend en algemeen; al de stralen waren zoo klaar als te midden den dag, en men kon onverhinderd door al de straten wandelen. Vier plaatsen zullen wij slechts noemen die uit- Wij geven heden maar eenige opschriften die aangeplakt waren vele zullen wij vergeten, T is immers? onmogelijk alles aan te teekenen en op te halen. Daar de plaats nu ontbreekt, zullen wij de overige die wij opgenomen heb ben, in een volgend nummer mededeelen. Bij den eerw. Heer Verliaeghc, pastoor van St. \Valburga stond er HelL Den onfaaLbaren patsLang LeVe De aLLerhelLlgste plL’s IX. Dit JUbeLfeest VerbLJJDt ALLe IcVerlge Christenen Van T LanD. armen, wil den allen hunne blijdschap betoonen over Pius i mirakuleuze bewaring. Er waren noglans in den sloet eenige spioenen en vmuchards die meêgin. Vwrolga» lei* S«« o» alles „r<e loeren, lid volk heeft zo goed stoet de heeren van den katholieken kring naar hun lokaal, onder het spelen van een blijde muziekstuk. Daar werd door den eere- moeten getuigen dat alles in eerbaarheid voorzitter van den Kring eene warme hulde deugd i febracht aan Christus Stadhouder op aarde °n tevens ook aan onzen welbeminden Koning Leopold 11, en deze korte doch schoone en 'felTende aans 9 08 1 35 8 10 15 2 39 9 0ó bemerkt en met dc vingers gewezen. Maar wij I zijn er in het geheel niet spijtig üni zij zui|eil l en is voltiokken, dal het een oprechte kristelijke volksfeeste was, niet tc vergelijken met de leesten die de geuzen geven, en dan nog mei 'tgeld der lastenbetalers. Iedereen verslond stond in het tettreteurrN drn iJxereMn«S «HU nuiuke. Ue, VeUi >ie, A.eupor-c jLi^ttuer»-I ()(.mh -I'TG-- Duinkerke naar Vetiriie, 6 35 11 10 3 40 5 00 Nieuport-Dixinude, 7 30 12 4 20 »»i I Lichterveldc-Veurnc 'eiirnc-Dixmiide-Lichterv.7 37 12 11 4 3< G 02 Dixmude-Nieuport. 9 30 2 20 8 45 Vcurnr-Duiiikerke. MWMr/5mrwi I r“! i KftslH s nuukkik I.ITUHH Zwmi ir.Xnu,«,r>nri« Vrurn»* ie. Op cene steenrots ziet de heilige Kerke staan'. Wacht u van tegen Haar uw'krachten af te steken, (iij zult niet slechts uw hoofd en uw verstand verbreken, Maar tegen deze rots uw' macht steeds zien vergaan. liet muz C-l triplih lino rzirx t'z. I xxrl x» Aanzict eens Petrus’ schip, geslingerd dour dc baren. Het moet een wreed tempeest, dc woeste zee doorvaren, r Maar! d'onweerstaanbrc stem van Hezen die niet faalt. Spreekt slechts een enkel woord.... De Kersc zegepraalt. I I T 1 I Aftfto.xeKK, 20 ct. per rej. ld. rechterlijke. 50 cl." Eet hei stellingen, 1 fruulc. V <10 1 tol 5 reg. 1 lï. Een nummer 15 .eutiineii. Alzuuderliike nummers tuur artikels, em 20 Ir. lu-l IUO

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1