20 Juni 1S77. 1705. Jaar" I r l - V<-urm--Dixmude-Lirhtt,rv.7 37 Volgens belofte en ook otn het Advertentie- j der jaarschriften, ter gelegenheid van’l Piusfeest: Bij M. Cli. De Meester-AfFenaer aCCLaMons Lc saint pontlfe-rol ÖcVx fols JUbiLalre. Bij de kinderen Montaigne nooit Volprezen pal's, col) sChenk,e V WcLhaast De sChltterenste Der zegepralen. Bij Jan Vandendries MoC.hl rils Victorie aL spoeDIg zlJn JLbcI.feest Volgen. aLLe heLsChe MaChtcn Deinzen, til' Voor rils zegcWapen, Bij L. Dcclerck (Staticplaats) Leef VIJfllg .laren Langer, nleuWc MeLChiseDeCh In de Drie Koningen aCh! MIJn LleVe goD, stel. rils Weer in aL zlJne reChlen. Bij Arthur l’yson heil! geLLk! Den Martelaar Van CbrlstUs, VUftlg Jaar blssChop. gansCh 't ChrlstenDoM, Jl'ICbt 14J ’tJL'bcLfeest Van rll's. V’ Liehtervelde-Veurne, 8 45 Veurne-Duinkerke, 1 35 8 2 39 9 O,; in de Dreef, aan den uitweg der huizen van de i weduwe van Jozef Vanderstraete MIJn goD, stel rils, blssChop-JI blLaiis in aL zlJne reChlen VrlJ. Buitengewoon veel tnensclicn, zegt liet i ’’H 8 bILarls in ag z[jne reCliten hcrsteLD Wezen. is Veurne is wel j I Bij M. Kesteman-Zoete Bij de kinderen Cornilïe Maagü gansCh sChoou, gansCh onbeVLekt, Verbef binnen TJaar ills IX. Bij Bietvelt ’t VLaaMsChe bLoel) WIL Voor pallzens zegepraal Loeien. Veurne, Den palid, noMe LW MlDDenpl nt, De heMeL LW erfDcel. Driedubbel Jaarschrift). Bovcns ons bureel Vieren WIJ idls IX, Die Dertig Jaar palJs- konlng, VIJftig Jaar blssChop, aCIitenVUfllg Jaar priester, VUfëntaChtlg Jaar oi l) Is. Bij M. J. Vérinout-Delhaere - Ja, Doze eel W zaL De Ll'lstérLiJkè eet W Van Den g’LorleVolLen pils IX Wezen. Ja, MIJn c.oD, herstel idlls, paüs-konlng blssChop-JUblLarls In aL zlJne reChlen. JPolitick overzicht. De oorlog duurt altijd voort in het Oosten. De i Bussen zijn iti Azia nog al zeer vooruitgetrok- krn, maar sedert eene week schijnt alles te .slab bakken. Volgens de Turken, winnen de Turken; volgens de Bussen, zijn liet de Bussen. Van we derkanten zoeken de oorlogvoerders onderwor pen volken tegen hunne vijanden op te hitsen, doch schijnen niet al te wel te gelukken. In Europa zijn de Bussen nog altijd even ver, en liggen op den oever van den Donau. Niksick is dóqr de troepen van Suleiinan-pa- clia bevoorraad, doch er wordt gemeld dat, langs den kant van Albanië, de Hoepen van Ali- >iaid verslagen zijn door de Montenegrijnen aan gevoerd door Petrovich. Volgens een ander be richt, zou vóór Kars een gevecht van drie dagen hebben plaats gehad, waarbij de bezetting der stad de Bussen met groot verlies zou hebben achteruit geslagen. j IVor vnu den Jubilé van 1O J«mi. ’t Adtrrtenlie-bladje schrijft dal de feesten van den jubilé le Veurne niet bijzonders zijn geweest, noch voorde versiering der straten, noch voor de verlichting des avonds. Wij willen ons de moeite niet geven daarop te antwoorden. Al de Veurnaars en buitenge woon veel volk van den buiten zijn getuigen ge weest van de feesten zij zelf Kunnen oordcelen en besluiten hoe men geloof moet hechten aan al I hetgeen hel AdverteJilu-bladje schrijft. Wij moeten nog eene vergetenheid herstellen, die wij woensdag begingen. De géburen die j wonen bij de Dmnkei kbrug, hadden hun best gedaan om hunne straat in eene dreef’ te veran- deren, waar vlaggen en opschriften le midden i Ilv Duinkei ke naar Veunie. 6 35 11 10 3 10 5 00 j Nieuport-Dixmude, 7 30 I)umk<ik< naai turn., c y g0 Om onze lezers te laten oordeelen hoe de schrijvers van 1 Heken Godsdienst en de 11. SiTcramenten eer biedigen, willen wij liier eenigc regelen over schrijven in 't voornoeiml gazefje gedrukt, ter gelegenheid van den Pauzelijken Jiibilé Leugeiuailje, zijn zondag te biecht en te Com- inunie gegaan. Wij gelooveti dal hel waar is veranderd sedert 30 a -40 jaarWant sedert dar er hier zooveel congrcganisten en ’t jeef- keus zijn, is Veurne een droef steedje gewor- den, en die veel kwaad doet, moet veel biechten. ’t Is wel -uitgepeinsd en voorwaar allergemak kelijkst uitgelegd. Wij zouden wel willen we ten wie zulke verstandige en levens godsdien stige regels heeft uitgevonden. Zeker is het geen inboorling van Veurne, moet ieverands een vreeme zijn, die misschien in katholieke feesten de rol van mouchard of spioen uitermate wel weet te spelen en zijnen haat en misnoegen met eene voltairiaanschen spotlach heeft wilen verzachten. Nog eene eervolle melding voor jonkheer J. Ilerwyn, die, te midden van luidruchtig handge- i klap en blijde kreten van leve Pius IX! eenen 1 schooncn ballon, om 0 ure 's avonds, in St. Jo- veHengenï en wd 'haar zelfs de' dïskussic over j sephs genootschap deed opstijgen. Van alle kanten van ’ibisdom van wege een der liberale kopstukken! .2° Zoude het ons ook niet kunnen zeggen wie er, omtrent de Oude Beestenmarkt, bij de knech ten van eenen heer dezer stad, is gegaan en ge bod heeft gegeven van de keursjes die ontsteken waren uit te blazen en van de vaandels der wijk 1 los te doen van de haken in den muur geslagen? 3’ Hoeveel huizen er zijn in stad, van de wei- I nigen die niet verlicht hebben, die uit vrijen wil I van zekere iiaatvolle kopstukken? ’t Advertentie-ldadje den kalho- i T- - „,t- 1 bladje pleizier te doen, geven wij heden de rest 1 ,1a.. I.inrcnhviHnn t01’ Crnl O.TAr. I. .1 - - - In Holland hebben er verledetie week kiezin- gen plaats geluid voorde kamers. De katholieken ■die moesten herkenen worden, zijn al wederom gestemd; doch de lil>eruleu hebben zes plaatsen gewonnen op de auli-revolulionnairen. l)c radikaleu, in Frankrijk hadden gehoopt zaterdag, bij de heropening der kamer, l.iwijt te kunnen maken, maar hel gouvernement heeft hen schaakmat gezel. Bij de herneming der werkzaamheden, heeft i hertog de Broglie, voorzitter van het nieuw mi- historic, door maarschalk Mac-Mahon aangesteid om den radikalen weerstand le bieden, aan de kamer verklaard dat de voorzitter der reptihiiek aan den senaat eene boodschap had gezonden, om de ontbinding te vragen der lage kamer die al te radikaal is en geenszins de orde wil hand haven. De bewoordingen van dit document zijn zeer krachtdadig en leggen eenen strengen blaam op ■de revolutioiitiaire houding, door de meerder heid van de kamer legen en gedurende de op- schorsing genomen. De maarschalk verklaart dat het gevaarlijk is, het bestaan van zulke kamer le het budget niet vragen. De bureelen van den senaat hebben maandag 1 djit het feest overal schitterend de ontbinding der lage kamer gestemd met I stemmen tegen 121. De senaat bestaal uit 300 leden; 9 zijn overle den; er waren 7 afwezigen, blijft 28,4. Dus zullen er algemcene kiezingen in Frank rijk plaats hebben. Mmdit dit schoon land ver lost worden van al die radikalen eu geuzen die zoo zeer zijn ondergang bewerken. Eere toch oan dien detligeu en edelmoedigen maarschalk, ■die alle wettelijke middelen wil inspannen, om het geloof’, den godsdienst en tevens de samen leving te redden. M. r.onnet-Duverdier, voorzitter van den pa- «■ijschen gemeenteraad, is veroordeeld tol 15 unaanden gevang en ■die met hem deel maaku* van de vrijmetselaars- wereeniging van ling gehouden hadden, is vangen 1000 fr. boet veroordeeld. De eigenaar ■der zaal, waar de vereeniging heelt plaats ge duid, tot 1 maand gevang en .’>00 fr. boet. Lit de getuigenissen der policie blijkt dat M. Bonnet-Duverdier maarschalk Mac-Jlahon uit- gemaakt had als verrader, lafhartige, sabel- I sleper en kapitulcerder van Sedan, enz. j mgcu me mn >uiui. I zijn achtergebleven, en niet uit dwang en vreeze Inschrijvingsprijs 5 \r. 'sjaars; met de 6 /r. Men .schrijft in van groenten uitschetien. De wijkmeester Obyn, dien zij over eeuige jaren gekozen hebben, al hoewel hij tliaar geringe burger is, had, met zijne geburen, willen toonen dat hij toch ver sland genoeg bezat om de wijk goed op te pin- I ten, beter zelfs dan sommige jonge heertjes door i anderen aangesteld. 12 4 20 Liehtervelde-Veurne, 6 30 9 08 >i» 2 20 8 45 Veurne-Duinkerke, 7 40 10 15 I Nog bij de Zusters Annuntiaten VIVci.e nobLe ponllfe-roLsLCCesseUrLégllLMe De saint iderre. Den achtbaren VertegenWoorDIger Van goD praChtlge zegepraal., Lang geLLk! aCCLaMons, eXaLtons toL’s Le DéVol’é ponllfe-rol. De aChlbare aLLerVerDLLDlgste rll’s zegcprale Welhaast. féLlCItons Le Dlgne pontlfe, LTLLUstre Monarql’c prlsonnler. aCh! Laten WIJ Den heiligen óppeilierDer heDen gULharllg toeJITChen. VIVe Le pontlfe De La salute égLIse CathoLIqÜe, apostoLIqüe, roMalnel col) VerLeene Maria’s LIeVen gUnsteLIn^ tióost- YoLLe, heilrijke oogcnbLIkken. attaCheMent InVIoLable aU saint slége, aU nobLe pontlfe-ról, jiaSlél’r De Ji’égLIsc! noble, Cher perséCCté DL’ VatICan. VóUs trloMpherez Lang LeVe De paüs! De aChlbare grIJzaarD rlüs, blssChop-J UbiLarls! helL U, kLoekMoe-DIgc paUs rils, blssChop- JL’blLarls! Drie vmiceit unu 't A«liertenlie-bliulje. 1" Zoude hel Adverteutie-bladje ons niet kun nen zeggen in welk huis van de groote Oost- straatdat de bewoners reeds glazen of' keersjes hadden in gereedheid gebracht voor de ver- 2000 fr. boet. Ecu persoon lichting, en verbod kregen van le illuminecrcn 1 I Si. Denijs, waar zij eene mee tol 2 maauden ‘ge ilen kan denken hoe woedend het radicailie is. vernemen wij l is geweest. 1 147 Kortrijk, IJper, Thourout, Rousselaerc, Thielt, i hebben uitgeschenen door hunne versiering en 1 verlichting; toch is het de bisschoppelijke stad Brugge, die boven alle andere uitschijnt door den pracht en luister der leest. Ecru aan ons bisdom van Brugge! Mochten die kristelijke eu katholieke gevoelens altijd in de menigte blijven cn nog meer en meer toe nemen. i j Uit liefdezucht Van 'dit gehucht Is Pius, spijts het helsch geweld. Als Vorst in recht te zien hersteld. Annonce.*?. 20 ct. per relir. ld. rechterlijke, 50 ct. Eei herstellingen, 1 frank. Van 1 tot 5 reg. 1. fr. Een nummer 15 centime». Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 20 fr. het 100. O Jeugdige grijzaard, op de eeuwoude rots, Als Bisschop gij troont nu reeds yijfmaa! tien jaren. Mocht God aan onz liefde 1nog lange bewaren, Uw Rechten doen eeren als Paus en als Vorst. c Vertrekuren «‘en tjizerenweit urn k. 1 I AM.. 1. ...Mn.n-.-w I j IIOMIOMME-KVCKJ-Ll S ui.bkl.aa-LiTt.BVka. IrXuiiHciiLtr^at. Vrwr»i* Iluiilkrrkr, Veurne, Uixmude, .Vieupurl nunr Liehterveldi*. 1 octob. 1876. I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1