bls- toCh VeLe Gulick, die, op zijn verzoek. geheeL 't ChrlstenDoM. In zlJu van gé- indringend V Bij JI. den advokaat Ghewy 11 inols, aCCLaJfons De lol l Ceel’r ide IX, rol. huisvrouw Ghristiaen. werkster te Pollinchovc, tot F. Plaetevoet, en tot fr. boet, voor met vuiligheid op Plaetevoet gesmeten bcWaar In helL, al.JIaCInlge GoD, ills sChop JI blLarls. Bij Gesar .•imlersljacle Verhoor I W Christen Vof.k, gij onbe\ Lekte MaagD, \VeLk 1 Voor Jest s toLk, ziJu idl’s, gillisten Vraagt. In de Ziemin ge- be- gc- Bij JI. Varidcrheyde in den Pnpeijuai Geplant op de rots Door Go/, zelfgebouwd, I i\v troon blijft beschouwd En straalt doör ’t gevaar, Spijts 't t riesschend geklots Der woedende baar. Bij Tiinmerman-Dehaeze 's paUzen Vijftigjarig blssChopsChap Vcrhelgl liet machtige Duilscbland, zegt professor Bourgondische landen, burgemeester te Couckelaere; F. Sagaert Bij Verminek-Sches Jesls-ChrlslUs, otiDei sChraag rll’S rooMsCh Vallkaan. Zondag, ondanks de slikkende hitte en den langen weg, hebben een honderdtal leden van Sl. Jozelsgeiiootscluip en andere personen den oproep van den cerw. heer proost beantwoord, en aan de bedevaart naar 0. L. V. van Isen- herghe deel genomen. Bij hel verlaten van het lokaal, speelde het muziek der Melomanen, dal met outridden standaard voorat ging, eene lieve niarche, en bij T uitgaan der stad werd de Tot beden hebben wij nog hel verslag over hel bestuur onzer stad niet ontvangen. Wij zou den wel ecus den u’iKirom daaivan willen ken nen. Onze bestuurheeren behooren allen tot de partij des lichts of der opene kaarten, meenen wij, en als dat waar is, waarom blijft voor ons onder den domper? Bij koninklijk besluit van den 11 juni is M. Bij Claerljout gi LlelDe VaDer, GoD Verl.eene I troostVoLLe Jaren. Bij I). Viaene, bakker iil.Le groot JlocDIge Christen .11 ICIit ld.IJ .11’- DeLieesl Van ell s IX. Bij de weduwe Evcraert-Vcrhaegc Dit Jubi’Lleesl Van idl’s Is De bLIJDsChap AL- LergeLooVlgen. Den lieer zij lol. die ons, tot vreugd der goti sche aard. Pins, den groeten Paus, zoolange heeft be waard. llecliCei-lIj kr Kronljk. Zijn door de korrecliontiele rechtbank van Veurne verm rdueld Zitting van den 14 juni. Bysseit Anastasia. 10 lï. boel, voor slagen op te hebben. Glaeys Hendrik, kleermaker te Hoogstaedc, tot eene maand gevang, voor slagen op Pieter Debacker, en tot 2 maanden gevang en .32 lï. boet, voor scheldwoorden, bedreigingen en daden jegens den veldwachter van Hoogstaedc. Tamboryn Frans, landbouwer te Bulscainp. tot 1 fr. boel, en Priem Henrica. huisvrouw P. Ileschry- ver, te Bulscamp, tot .3 fr. boet, voor wedcrzijdsche slagen. Iloet Livinus. werkman te Leyscle, tot 8 dagen gevang, voor diefte van hesp, ten nadeele van Sera fin Loones, en tot 26 fr. boet, voor scheldwoorden en bedreigingen jegens (‘enen gendarm. Gapio Theotiel, soldaat te Gent, tot 7 maanden gevang en 26 fr. boet, voor medeplichtigheid aan diefstal. Zitting van den 13 juni. Desbueqtiois Alois, gareelmaker te Dixmude, p tol 8 dagen gevang, voor slagen op Lodewijk Brunch), van Dixmude: 2" tot 8 dagen, voor braak van afsluiting, ten nadeele van den licibergier Desoulter; 3" lol 10 fr. boet, voor braak van mobilaire, voorwerpen, ten nadeele Sleenkerke is ook niet ten achter gebleven in de viering van ’l Jubelfeest des II. Vaders Pius IX daar gelijk elders,'was hel volop leest. Heeds van den zaterdag kondigde hel klokgelui den nakenden blijden dag aan. 's Zondags korts na hel kiemen van den dag, was de kerk vol geloovigon, die aan 't altaar des Heeren vurig kwamen bidden voor -den algemeenen Vader der christenen en voor Hem eene II. Communie opdragen. Verre boven de 200 11. Communiën zijn op dezen schoenen dag uilgedeeld geweest, tn de goddelijke diensten nog ecus smeekten evenveel christene herten het Allerheiligste Hert van JcsuS opdat PiuslX, de stadhouder Christi op aarde, welhaast den bitteren kelk van lijden, verdrukking en vervolging zou mogen zien ver dwijnen en zich verheugen in de zegepraal der II. Kerk over hare vijanden. Zoo wel op de dorpplaats als te lande had iedereen hel zijne bijgebrachl om iels te doen voor Pius IX; zoo is ’t dat de pastorij en heel hel dorp in wimpels en vlaggen was hangen en vele huizen mei jaarschriften en Iiikwenschingen versierd waren. De verlichting der dorpplaats was algemeen. Voor wat. de verlichting van te lande aangaat, had de cerw. heer pastoor, om alle gevaar van brand op de hoven te vermijden, zijne parochianen verzocht mee te helpen in de verlichting van het beeld van onzen Zaligmaker op den Calvarieberg der kerk. De slem van den door de Steenkerkenaren zoo geliefden herder had nauwelijks in den Tempel Gods weerklonken, of ieder kwam geestdriftig de getuigenis brengen van waar geloof en tevens zijne liefde en verkleefdheid betoonen voor den onfaalbaren en grootmoc- digen Paus-Koning Pius IX. 't Was schoon, die honderden waslichten, als zooveel liefdebaden, hunne vlammen le zien hemelwaarts verbeffen, alsom de zegepraal van Pius IX at te smeeken. Om 11 ure eindigde dit schoon feest, dat nog lang bij de Steenkerkenaren zal in ’t geheugen blijven. Eere aan de ware katholieke inwoners van CéLébrons aVeC Jole I.e beal’ JEbILé Du poulite Mastal-iciTCttl. van dcnzclfden, en 4" lot 10 fr. boel, voor nachlge- i uciil. Dutreeuw Leopold, werkman te Dix rilde, tot 8 dagen gevang, voor slagen en wonden op Hendrik Hiivghe, schipper te Dixmude. Fr.turbo». Pieter, sciioe.nmaker te Pollim hove, tot 1.3 dagen gevang, voor slagen op zijne dochter. o’ en p ,v, Europa, bare misdaad bekend. rang, Aan de Duinkerkbnig, waar men eene geheele •dreef in groen had gemaakt Charl.es oblJu, WIJkMeesler, VerLangt ril s zegening In De sCheerzaaL. Ja Charles Obyii, eu wij allen gebeurs, vragen nu Pins zegening. Qlaart van Kuropu. Met hel oog op een algemeenen oorlog dus eene verandering in de kaart van I zijn Duilsche geographen van naam en r reeds druk bezig met het opmaken van kaarten van het nieuwe Dtufsche keizerrijk. I.o'br, zal aan Frankrijk geen rust laten voor dat de laamsche en I' vroeger aan het H. Kijk ontnomen, zal hebben I teruggewonnen. De kaarten zijn zeer duidelijk opgemaakl. In 1 hel geheel zou men van Nederland en Luxem- 3,568,000, van België 2,626,000 inwoners willen verpruisen; verder van andere landen, die aan Duitschland grenzen; in hel geheel 13,000,000 zielen. Hei schoonste gedeelte van Belgie wordt als Duilschen grond beschouwd. De inpalming zou natuurlijk niet in cens ge beuren neen, dit program zou als een testament van Peler-den Groole zijn, dal men altijd kan loochenen, doch voor welker uitvoering men gedurig werkt. De Fransche dagbladen signalceren die pan- germaansche denkbeelden, en waarschuwen de verschillende landen. En toch gaat de geuzen partij van Belgie bij diezelfde Duilschers ter schole Steenkerke, die altijd, op bel eerste en eenvou digste woord van hunne zielenherder, bereid zijn voor godsdienst eu vaderland, hem te aau- liooren en zijn voorbeeld met liefde te volgen. Een lainhjebruiLcr. sdmoone jlin/ni/ieat aangebeven en door talrijke dal verslag stemmen beantwoord; langs den weg werden - 4-- psalmen gezongen en bij 't doortrekken der ge- B- Deruylter benoemd tol schepene te lland- gemeenten Vinchem en Wulveringhcm, galmde zaeme, in vervanging van M. J. Vanhonsebrouck. weer hol Magnificat in de lucht. —Bij koninklijk besluit van den 12 juni is de geestelijkheid, met het wapen des slrijds tot kommissaris van hel zeewezen van 4” klas, VcUl iiuvii «ohm; t u om de bedevaarders naar de kerk te geleiden, ouder hel afwisselend zingen van lofzangen en hel spelen van muziek. Ter kerk gekomen zijnde, werd een solemneel lof voor Pius IX en het heil der kerk gedaan. De godgewijde tempel was te klein voor de talrijke geloovigen die, met de Veurnaars, voor de zegepraal der Kerk kwamen bidden. Na deze godsdienstige plechtigheid begon eene tweede ter cere van O. L. V. van Bermhertigheid in de kapel aan haar toegewijd en waar.de H. Moeder Gods, ge heel het jaar, door duizenden bedevaarders ver eerd en aauroepen wordt. Daar werd de litanie der H. Maagd door de bedevaarders gezongen, waarna eene overheerlijke Cantate en hel I’/nt Pin Nnnn, met begeleiding van muziek, volgde. Na den afloop van het godsdienstige deel van den tocht, brachten de Melomanen eene serenade aan den eérw. lieer pastoor, die hen in zeer welwillende woorden, over de blijken negenbeiu voor Kerk en Paus bedankte. beantwoord; langs den weg werden I Wulveringhcm, galmde zaeme, in vervanging van M. J. Vanhonsebrouck. i Bij koninklijk besluit van den 12juni is Bij T inkomen der gemeente Isenbcrghe stond Thomas-Jan Mesdagh, zeekapitein, benoemd te allen geloovigen, hel kruis Christi, gereed Nieuport, in vervanging van M. Florimund Van - r. i i i van deze beuliening ontslagen is. Bij koninklijk besluit van 2 mei wordt er aan de gemeente Lampernisse een verschot van 10.000 fr. toegestaan voor het bouwen en be meubelen der school. Bij koninklijk besluit van den 6 juni is M. A.-L. Demansard, ontvanger der belastingen te Melleghem, in dezelfde hoedanigheid benuemd te Cortemarc([. M. Maelfait, priester in seminarie, is coadjutor benoemd van Jl. den pastor van Swevezeele. Vrijdag noen is de hofstede van Karei Mat- thys, landbouwer te Loo, geheel afgebrand, wederom binst bet noenuur. Het vuur is begonnen in het wagenkot en zette zich zoo spoedig voort, dal men schier niets heeft kunnen redden. Xaar men zegt zijn er maar twee kalvers en 17 oude en jonge verkens in den brand omgekomen. De kindermeid, eene dochter Wylio, nauwelijks 14 jaren oud, is aangehouden en alhier in liet gevang gebracht, beschuldigd dezen brand vrij willig te hebben veroorzaakt. Zij heeft reeds De volgende, hoeren zullen deel maken van den jurij bij hel hol van assisen te Brugge, welk den 23 juli geopend wordt 11. Desniet, gemeenleraadsheer te Veurne; K. Basvn, bakker te Nieucappelle, G. Desnick, '1 ..G ge meenteraadsheer te Cortcmareq, en 11. Delimi- gere, huidevetter te Loo. Wij herinneren er aan, dat den 3(1 Juni de I uiterste datum is voor de intrekking der afge- zette muntstukken, door hel Fransch gouverne ment. Na dezen lijd zullen zij niet gangbaar meer zijn. Hel zijn de volgende stukken l’ransche stukken. De 2 frank-, I frank- en 3(1 centiemen-slukken, die niet de beeltenis der republiek of van den gekroonden Napoleon lil dragen. Belgische. De stukken urn dezelfde weerde vóór 1866 gemunt. Italiaanschc. De stukken van dezelfde weerde vóór 1863 gemunt. Zwilsersche. De stukken van dezelfde weerde van het jaartal 1830 tot en mei 1832; de stuk ken van 2 en 1 Ir. met de jaartallen 1866-1863. Als eene zeldzaamheid meldt men dat er de vcrledene week ter hofstede van de kinders Bruynooghe, landbouwers, nabij den Slatin te 'llmuroul, eene kooi vier kalvers ter wereld ge bracht heeft, die allen in volle gezondheid waren. Do liberale gazetten melden dat het gou vernement aan de Kamers 12 tot 14 millioen i (andere geven nog grooterc sommen op) zal vragen voor de voltooiing der verdedigings werken van Antwerpen. De Pntiic, logenstraft dit en zegt dal de militaire kwestie voor'toogen- blik gcene kredieten zal vereischen. Men zal eventwel met die werken eenen aanvang maken op den Kupel en de Neeth. Er is kwestie den halven kring forten rond Antwerpen te ver wijden, uit hoofde van de verre dracht der verbeterde artillerie. Zoo zou men bij middel van batlerien te Waarloos eu Contich geplaatst, Antwerpen gemakkelijk bombardeeren en het is om hel bombardement dér stad zoo moeilijk mogelijk te maken, dat men forten zal aanleg gen te Temschc, Boom, Duffel en Lier. Krijgs kundigen beweeren dat men, met die nieuwe forten gedurende langen tijd een indringend lezer zou kunnen tegenhouden. Te Verviers is een kring of vereeniging gevormd, die den naam van de Godlootheninr) n heelt aangenomen. Dit moet niet verwonderen de vrijdenkerij leidt natuurlijk tot de godlooche- ning, en wij zullen er bijvoegen het liberalism V lit Vieren wij om te meert Pius schoü.i Jubbclfeest. Z-. f zal aan Fianiki-ük mat hitóq voor 'tl -- I’ I I M AJV/ll (_71* lift V4 l J V l Lz

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 2