VEN DITI E ter bolstede gebruikt door M. Ch. De Beerst, TE GAESKERKE, op Dinsdag t<> en Woensdag 11 Juli 187 7, ten een ure na middag, door 't ambt van R. DE GROOTE, Gre/lier te Di.rmude, van Toewijzing. Notaris DE CAE, te Veurne, Boterweegschaalstraal, n* 10. Mter CORNÏLLE, Notaris Uit der hand te koopen AkklplSCtltHlVSTE HENGSTEN Definitieve taling, '1 KANTOOR en 3 Lot 2. ver- Ilaver en KlaverN te velde. E C)o ter 3° k tarwe, maaigras. Opcnijare Vcrkooping van HnrKerlijke Stmt.l der Mtud Veurne. Geboorten. IC». Bartholomeus Emiel, z. van Pieter en Louisa Vandendiiwsche. Vcsteustraat. lit. Vieren Maria, <1. van Frans en Philomena Pouwels (op hun schip. boonen, Woeifsdag verkocht van IlecNtialen, Zool- en IViiictiliiii'iuis Kuip- en Keriiullnum, »Wenajjie-Boede- ren en Vruclileu op ntunt. L’attention publique se concentre avcc une fiè- vreiisc nuxiélê sur les évruemimls d Orient. L'Illu- stratimiEiiropéenneqiti saisit toutes les occasions, et <pii s'mipose tons lr> sa» ritices pour lenir ses noui- breiix abmim'-s au courant de ce qui sc passe dans ie inoiide, public Cliisloire detaillée de rotte lutte oriëntale avec des gravures dont le fini artistique ne Ir cède pas :i la tidèlc reproduction des scènes. 8 TT UJ e> 3 E van den ZSTot^t^js VALCKE, ^"KbSTKAXT, 38, TE IlIXMl'DE. Op Woensdag 4n Juli Woeitsdag 37 Jftni 1877, om 4 ure na middag, ter herberg de Parijssehaal, bij de echtgenooten Van Massenhovc-Everaert, Duinkerkslraat, te Veurne, Openbare Verknoping van 1" Gemeente Gary de, verre west van de Kerk, nevens de duinen. Een HOFSTEDEKEN met 1 hectare 1 are 2 centiaren Grond van Gebouwen, Tuin en Zaai- num- van den Donderdag 3« Juli 1877 en volgenden dag. noodig zijnde, telkens om 1 ure na middag, ter hotstede gebruikt door den heer Norbert Rooryck, burgemeester van Isen- berghc, landbouwer, aldaar wootiendc, S T BJ BB B. E VAN te Wulveringhem. Zaterdag C2 J«li om 5 ure s avonds, te Ilouthem, ter herberg van Leo Jannette, openbare verkooping van Een onlangs nieuw gebouwd VVoonkuis, met 3 aren 79 centiaren Erf, gestaan te Ilouthem benoorden den steenweg van Ilouthem naar Ilondschoote, gebruikt door de nalatenschap van Pieter Vandenberghe. t“ Vier perceelen allerbeste N1EU1VI.AX», teenen klokke, gelegen te Lampernisse, langs de kafsijdc van Lettenburg naai' Stuyvekenskerke, en bekend bij kadaster, sectie A, nummer 18, groot te samen 3 hectaren 50 aren 54 centiaren, gebruikt, tot 1 October 1882. door de kinders Con- standt, mits 8G0 fr. ’s jaars, boven de lasten. Een iVOOXuuis en Erve, te ilouthem- dorp, bewoond door A.-T. Ollevier, wed" llemeryck. van den Notaris DE IIKII U EIIII. TE VEURNE. ag Juli 8 877, middag, ten hove van den Delahaye, Oostveslle Di- bOOPDVG V\N nummers 195 en 196. Met lusscheiikumst van M Notaris le Alveriughem. oud m 5, 3 en 2 jaren, alsook een norland ruinpaarb, oud 5 jaren. Donderdag 13 Juli 1877, om 2 ure n.i middag, ter hotstede gebruikt door Carolus Deryeke, te Atecappelle, langs den steen weg van Avccappelle naar Eggewacrtscappelle, koop dag van BeeMtialen, Zool- en U'agenharnnn, Kuip- en Keriiallnaut en Vruchten te Velde. Woensdag 37 Juni 1877, ure na middag, Café de France, Statieplaats, le Veurne, Openbare Vcrpacliting voor 9 jaren, in le gaan met de jacht opening in 1877, van het ■crir' ■■.m?' op 1692 hectaren Duin- en Akkerlanden, ’teenen blokke, tusschen Nieuporl-badplaals en de Panne, als Lot 1. Ii,c* 842 op Oostduynkcrkc. Lot 2. 850 op Coxyde. brengt de vrijdenkerij voort. En noglans zul len er sullen blijven en grootsprekers gevonden worden die zullen beweren dat men liberaal en ■katholiek te zamen kan zijn. Maandag naast zal fcene belangrijke proef neming van vuurwerkkunde gedaan worden sloor onze militaire genie le Middelkerkc, bij Oostende, in 1792 leed, op de hoogte van dat dorp (juist ter plaats van hel strand, waar nu Kiene badstatie is opgericht), een groot vaartuig, met ijzer geladen, schipbreuk. Dit vaartuig het welk na verloop van jaren voor drievierden «onder het Kind begraven werd, is nu nie" meer zichtbaar dan bij laag water. Om eene proef te nemen of' dit wrak niet kan worden uit den weg geruimd, zal de compagnie pontonniers zich den •zondag 25 juni naar Middelkerkc begeven om de proef te nemen het schip te doen springen. Daags nadien juist op den middag zal er worden gebruik gemaakt van de hooge tij, opdat het wa ter zou dienen tol demping om hel wrak bij middel van dynamite te vernietigen. Onze lezers zullen zich noch de verschrik kelijke ramp herinneren die verleden jaar plaats •gehad heelt te Wambrechies, nabij Kijsel. De 'rechtbank dier stad heelt als volgt de schade loosstellingen verdeeld die aan de slachtoffers verleend zijn Aan de vijf minderjarige kinde ren Becquet, voor de dood van hunne ouders, ■en rekenschap houdende van de wonden van Jlej. Maria Becquet, is er toegestaan aan Maria Becquet 450,001) fr., aan ieder andere der meerderjarigen, 120,000 fr. Aan de minderjari gen Becquet, August Delives, jufvr. Flora De- iives, is er verleend voor de dood der weduwe Defives-Koussel, moeder van Flora Defives en grootmoeder der andere minderjarigen, -40,000 dr. te werdeelen tusschen de minderjarigen Becquet, 5,600 fr. aan A. Delives, 5000 fr. aan Flora Defives. Aan den minderjarigen A. Defives ds er voor de dood zijner ouders en van zijn jongen broeder verleend eene som van 160,000 fr. Aan Karei Chalet, dienstknecht, die bij de ramp geweldig ten gronde geslingerd werd, is eene som verleend van 4,000 fr. waarvan 3,000 fr. te plaatsen in eene inschrijving op staas- renten, die hem bij zijne meerderjarigheid zal gegeven worden, onder voorbehouding der rechten die eene verergering in zijnen toestand hem zoude kunnen scheppen. In totaal veroordeelt de burgerlijke recht bank den baanwachter Gentil, solidairlijk met de Nooixlercompagnie, lol 814,000 fr. schade loosstellingen, boven de onkosten. mets 13, 1», I.», 16 en 17 der wijk C. 2 Gemeente Coxijde. 1 hectare 83 aren 33 centiaren ZAAILAND 3" Nmj (jemeente Coxyde, van zuiden het Nchabbelinkleed. 1 hectare 81 aren 37 cent. WEIDE en ZAAI LAND, verdeeld in 4 loten. 4° Gemeente Lampernisse. Eene VETWEIDE, groot volgens kadaster wijk G, nummers 385, 386 en 387, 2 hectaren 57 aren 20 centiaren. 5“ Gemeente Wulpen. Eene VETWEIDE, groot 2 hectaren 89 aren 40 centiaren bekend bij plan kadastraal, wijk C, MaamliiR t<> Juli 1877. om 2 ure na middag, ter hofstede het Hooge Zand, gebiuikt door sleur Rommelaerc, le Stcenkerke, koopdag van 2 7 hectaren Tarwe, Gerxl, Uoonen, om me u;} tOf herht>rg de Dank- baarheu gehouden door Karel Denys, op Merckem-d()1.1)p|.iatSj koopdag van -1O «*cehiren allerbeste Maai- binnen Meickeih en Wpumen, behoorende juffrouw Louise de Tramccourt. S3. ÖJjj om 3 me na lieer doktor xmude, EDondertlitK 38 Juni 187 7, om 5 ure na middag, ter herberg de Drie Rid ders, bij sieur Henri Sampers, ter dorpplaats van Isenberghe, Definitieve Toeslag van Koop 1. HERBERG de Drie Ridders, en II. 1-64-50 C. Gras en Zaailanden te Isenber ghe. Voor het NAGRAS, zal men zich kunnen aan bieden bij den voornoemden CHARLES DE BEERST, of le wel ten dagb der veuditie bij R. DE GROOTE, Alles op gewone voorwaarden en tijd van be en breeder gemeld bij plakbrieven. Dinsdag 17 Juli 187 7, om 1 urena middag, ter hofstede gebruikt door de kinderen Huyghe, te Lampernisse, bij de Lelten- burgtnolen, langs den steenweg van Pervyse naar Dixmude. SCIIOON’E KOOPDAG van MenaKie-xoeilcren, Knip- en Keriial- Innm, llecMtiulen, Zuol- en Wagenlun— hum, Vruchten te velde en nndere roe rende voorwerpen. Maandag 35 Juni 187 7, 2 ure na middag, afspanning Gouden Arend, Ronsbrugge-plaats, EINDELIJKE TOEWIJZING ’t eener zitting van II. 3 ït l't ('..bebouwden Grond, Hoving, Weiden en Zaailand, in 8 koopen verdeeld, gelegen le Beveren Rousbrugge, ’.ogen de plaats. Gebruikt door Karcl-Lodewijk Ruyssen tot Baafmis 1878, aan Ir. 720-00 ’s jaars boven de openbare belastngen. k‘ BEERNAERT, l'e verhoogen op 17,000 fr. T Lot. Gezegde Heiberg niet 64 aren 63 centiaren Grond van gebouwen, uitwegen gras land. Te verhoogen op 7 000 fr. 2e Lot. 51 aren 57 centiaren Zaailand. 3' Lot. 51 aren 87 cent. Zaailand. Loten 2 en 3 te verhoogen op 7000 fr. Koop 2. Een allerschoonst HOFSTEDEKEN met de gebouwen en H. 3-23-59 C. Grond van gebouwen, Hovetiierhof, Boomgaard, Gras- en Zaailanden, le Isenberghe. Te verhoogen op 27,200 fr. Lot 1. —- De Gebouwen met 37 aren 76 centi aren Grond, Lit weg en Boomgaard. Te verhoogen op 6000 fr. Lot 2. 72 aren 03 centiaren Gras. Lot 3. G9 aren 87 centiaren Zaailand. Lot 4. 75 aren 84 centiaren Zaailand. Lot 5. 68 aren 9 centiaren Zaailand. Loten 2, 3, 4 en 5 te verhoogen op 17,000 /r. Donderdag 5 Juli 1877, om 1 ure na middag, le Stcenkerke, bij de ter hofstede gebruikt door de kin deren Vaudenbussche, SC11OONE KOOPDAG van Beestialen, Vruchten le Velde, Menagiegoe- deren, Kuip- en Kernallaam en Zool- en Wagen- harnas. Maandag f> Juli 1877, om 1 urena middag (precies), ter hofstede ge bruikt door Philippus Detollenaere, te Wulpen, langs de straat leidende van Wulpendam naar Wulpen, MERKWEERD1GE KOOPDAG van Mennxie-xoetlereii, Kuip- en Kern- nlluum, Iteectioleii, Zool- en U ancnliar- nuN, Vriiebteu te Velde, en andere roerende voorwerpen. Met tusschenkomst van Mlet BEERNAERT, notaris te Alveriughem. Zeer ccboone 1» Alle slach van MEL’BELS en I1V1SKATIIEI- LEN, graanzakken en zeefden, kcrnalaam, botermijn, 12 schoone melkbakken in zink, seulcn, standen, kuipen, enz. Brandhout, diltpersen, hooi, stroo, er.z. WAGEN11ARNAS wagens en 2 driewiel- karren, allen mot breed beslag, plocqs, eggen, tooi, aalkarteelen, pompen en stan den, spaden, rakels, greepen, windmolen, en verder akkergetuig, rijtuig met twoe zitbanken. Pommelé merriepccrd, baaid gecroi’seerd ruinpeerd, achtiienmaandsch grijs mcr- riepeerd. 14 melkkoeien, 5 bckalfde schotvcer- zen, gecroisecrde jaarlingslicr17 drin- kelingkalvers. 4° 22 UEKTAREN sucrioen, aardappels, haver en De Vruchten zullen den worden Maandag 33 Juli 1877, om 1 ure na middag, le Leysele-dorpplaats, hofstede gebruikt door sieur Bernard Fevs. SCHOONE KOOPDAG van Menasic-Koedereu, Kuip- en Kernnl- laiun, UeeMtioleu, Zool- en Wagenhar- naa, Vruchten te velde cu verdere Voor werpen. TE FYNTELE. De Notaris SVOEIV, te Lob, zal op de volgende dagen, ter herberg de Oude Cassélrie. te Fyulele, openbaar verkoopen voor den oiilbloot van 1877, uc volgende Hooigrazen, nwstal lijn paardenhooi Vrijdag *9 Juni 1 S3 1, om 4 uit na mid dag. 8 parlicn in Oostvletcren (Fijnlele-brouck). Zaterdag 7 Juli isïj, om 4 ure na middag. 10 partien in Oostvleleren (Fijulele-brouek), Pol- Lncliove (Voorbrouck) en Reninghe. Studie van den notaris SIMPEL AERE, te AlveringheM*. Op Maandag 3 Juli 187 7, om 4 ure na middag, ter herbergden Gouden Appel. te Alveringheni Van 1" Woonhuis niet erf ter dorpplaats van Alverin- ghem, gebruikt door den heer Louis Proot. Jngestfld 5000 /f- 2° Herberg den Gouden Appel, ii) het Appel- Straatje le Alveriughem, met 11) arm 15 centiaren Erf; gebruikt door Louis Pirard. Staat op üiafl fv. 3'’ Herberg den Burgmolen, te Alveringhem. en 13 aren 17 centiaren Èrf, ju geln uike van Raid Vandenberghe. Tngesteld 4000 fr. 4n NNerkinansliuis en Erve daarmede te Alverin- gliem, gehucht Burgmolen, bewoond door de we duwe Munteync. In gesteld 400 fr. Eu 5“ Herberg genaamd de, Loobrug. en 6 aren 81 <-■ nliaven Eri, iq iMlJinehove, gebruikt door Charles Braein. Staat op 5500 fv. Alles om met 1 Mei 1878 in gebruik le. treden. Tijtels en l.onditicn bij den Notaris SIMPE- LAERE, te -Mveriughcm. Woensdag 4 Juli 187 7, 3 ure na middag, in nagcmelde te verkoopen herberg, Roosendalestraat, te Veurne. Bdcitutie-Verkooping, eener zitting, van Een onlangs nieuw gebouwd WOON'IHTS- HERBERG, de Zagerij, met groot Magazijn, Schuur en II. 0,05.66 C. bebouwden grond, voorgrond en houtwerf, zeer voordeelig gelegen tusschen de Roosendalestraat en de Nieuport- vaart. In drie koopen verdeeld. Bewoond en gebruikt door de wed® Fcr- 1 meersch-Planckeel, tot 3 weken na de toewijzing. Vrijdag Juli 187 7, 3 ure na middag, in nagemelde herberg te koopen herberg, aan Wulpen-dyk, liicicalie Verkooping 't eener zitting, van Een Hl’lS, herberg St. Eloi; met Paardesmis, Stalling, Schuurkcn, Koolkot, en II. 0,02,32 C. Grond dier gebouwen eu plaats, mede het erl- pachtrccht lot 30 April 1895, mits 8 fr. ’s jaars, aan 58 centiaren zuid aanliggende hofgrond. Bewoond en gebruikt door Karei Lodewijk Reyngert, tot drie weken na de toewijzing. Nadere inlichtingen bij genoemden Notaris DE BRAUWERE,Sl, Denijsplaats. Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 3