I DE KOMP'E J. DEVR1ESE le t in ne. heell de h I f. TE KOOPEN .1. vermoüt-drlbaërb; I I 1 X I AAN DE concurrentie werksters. SCHOONEN HUISRAAD II I* HIT HER HAHD TE KOOPEH om luuistotids in gebruik te treden. LAATSTE WOORD de huisgezinnen, werkers en SINGER OP 145 lilAVK MET DE BIJIIOOIIIGIIEDEN, HOIJTVEMMTIE R. RABAU-LACOUTERE PIIOTOGlt A l’IIIE S1T1 NBAKKF.IUJ, uit üe lamui te kuaape» of te huren <*al> uittchi-ijUt te waarden KANTOOR ÏX o t a r i s I 1 I. - DEFINITIEVE OVERSLAG E E N E II O F S T E 15 E TE ir.iroc, 36 uren oOctniiiareii klaver» het Bericht aan VAA \b:« -yokh HLVXK MET BE hctiuilbaar KOLEN, KALK, GUANO. (1 e ii 1 Houdertln^ UI" Juni 1 Ml 3? I I i K A N T VI :0 IX vud'Uen i Marktprijs van Veurne. 13 jiinrl 34 a 38 go -a -a- -a -a- 15 - a 17 - -a- 28 - a 29 32 30 it K A N T O O R van W Arthur TAX1)EXI1EfU-ill 15, NOTA1US TE PEP.VYSE. I - I 5 met den prijs haier vermaalde Naaimachienen te verminderen frank 50 cent, per week. Op Vrijtlns 21> Juni 1WJ1? J. O g Veurne, bij R.ABAU-LACOUTERE, koopman-kleermaker, Zuidstraat, 14. Eene sneê goed groen sainfoin geinen- geld met vevl klavers te koop. Te bevragen bij den drukker dezes. het Zonicrsaispeu Ir dus van de eerste en beste soort en dot*n brui g»a ue Marmcrwerker-Becldhoi - ([c minste concurrentie vreezen zoo wer. Ve: leiistraat. 1 12. 1 1-..,. Albumkaarten. i fis m tV 1 van te B’roven, A. Xatcrdng; 30 Juni 1K97, om 4 me na middag, ,te llousbi ugge, ter hei berg het Schutters Hot, Open!:are Vcrkoopliift* vdïi lbop llousbrujgé-llai ing/ie. nabij liet dorp llousbrugge, genaamd de Douvie- Tiengemeien, en meer andere daar nevens ge- llegen. l om 3 ure na middag, te AVa'tou, ter huWede rp" i bruikl door de weduwe Kousseet, hij den Gast- huismolen en in de bossclien daar hij, Afvul van eiken Hoornen? als kroonen, toppen,.spaanders, en;. Honderd»^; Juni ■®m 3 ure. na middag, te XViitou-plaats, H'1’ *1C1' bergen brouwerij der weduwe De Bruvne, van TE KOOPEN. Te bevragen bij P. BOUGKAEKT, winklier, Noordstraal, le Veurne. Donderdag tt> Juli J om l ure na middag, ter hotstede gebruikt.. I sieur Pielei Looirns, te Alveringhem, 1 Oerenbrtig, koopdag van I li r vermaalde Naaimachienen le verminderen voor van :m?2 «fe uc 'rw. m:- "h-c Kiiiitüuren, <12, Vandc XVeycistrair, Brussel, (tegen de Noordstatic). Uit der hand te koopen hei .Kaiitvur van 1 (hn Notaris SIMPEL AE^Ê’ Ie Atceriiigheni. id. id. KwtnriN «iz-W W^n-3- itfj vr&iij'L. ver? voor de Simon I IlondcrduK 3M Juni IM??- •oin 2 ure ua middag, le PEltVYSI., .ten huize alwaar vrouw de weduwe Ftaneiis Bouckouao- ae onlangs overleden is, KOOPDAG van eenen cm amlrrr roerende «oorttrrpvn. allen prijs; imt groot kredi»! wordt aange- 6 kaarten, l(| 12 id. 20 i i S’ ’■5 j Tien It'll 100 afslag A Bruges. 83. life des Pierres, pres la station, avant d'arnver a la place Simon Stévin, On pent obtenir des Pianos ,’i tons prix avec grande facilité de pavement 3 uns de crédit sont offerts 7 toute personne solvable. Pianos en palissandre. 7 octaves. 3 rordes. garan- ufs f t sans défauts, a 330 francs (au coinptant, Bruges. 83. rue des Pierres. -ra:., Schoon RtNTFNIFRSHU'S met Wa.whkeiiken. Slallingeii. Koetshuis en Hoving, slaande en gelegen te Veurne. S 1 l)..nijsplaals en uitkomende op de Stadswandeling. Zich le bevragen bij deu Notaris D£ BRAUWLKE, te Vim lie; va» olie nnixliire ijz.c- w riiic voor taetioiiwen, ook hekkens, grillagien, balkons, seeren. pon- 1 r., Moerstraat. 22. bij Ken- heeft, <e« «evoljre barer imrinaur «r.het middel gevonden om (goed werkluis goedkoop te verkoop»*», Te Biugge. Sfciiistraat. alvorens aan Stevens;.) laats toe te komen, Kan men krijgen pianos van gemak van betaling 3 jareu boden aan elk solvabel persoon. Pianos in palissander. 7 octaven. 3 koorden, ge- I waarborgd nieuw en zonder gebreken, aan 350 frank I (komptant). I Brugge. 83, Steenstraat. Tarwe, per 143 lit- b). nieuwe Kogge Siurioen ld. nieuw Haver ld. nieuwe,., Boonen Nieuwe Erwten I’ril* aan t, het brood zullen verknopen 1 i,-’kilo, 50 cent.; - -- - ,<e V. ii n<’ llewesterpoort, bij de heiberg van Leojpold P.ekaei't, aan de Adinbei ke-brng, zijnde de feesten van SS.. Petrus rit J’aultiK. om 3 ure na tnifliilag. Door bet ambt van den Deurwaarder DE~ S?ODT, te Vi urne. i i iiMlhuitr ■■-*•«««. r r betalingen met gei eed geld. Oprechte waarborg zonder bepaling 5 van lijd. - Kostelooz.c onderwijzing ten huize. iiuin in Uelfcie i Brussel, OudkIrrrkooprrMtrimt, 31. x-5. --■--J| Vrij.lot Juni IMÏJ, -om 2 ure n i middag, in de lielie fue, te Kcyem- i herberg den plaats op< nbare verpachting, voor 3, (i uf 9 jaren. niet wcdêrz.ijdselie oblie, in te gaan de.n 1 .oclobcr 1877. van de onroerende goederen de kerkfabriek san Keyem, 20 Juni. 33 a 3G -a- -a -a -a - lë a 17 -a - 28 a 29 -a 30 a 32 welken het meerderen deel der hakker te rekenen run morgen, het brood zullen verknopen jBruin por 1 1,2 kilo, 50 cent.; halfwit, G2centim. staamle te Veurne, aan t j.o bcvlemmingen, zooals voor magazijn, schuur of zwin gel kot. Voorwaarden bii d*-n Deurwaarder PIERIIET. 31 i i.' V.,.,...., i m keneerief. >t. Jacob traat, 61, bij tic Ezelbrng. te TE Mt'HTI-A, voor 1 Mei miasl het ach t r- - it 4Brugge, van Jule* Bcriioletx ilb m ^t waarborg nebouw eener sehliur. lil err>k ilrrrt. le \euriie. Dri r i L Inlichlingi n bij den iKmnvuarder PIERRET. ,lJ ^lk,d,«slK kl,,« *'l‘ ;,an ,k te Veurne. piijz.cn. I KOOP.VIAN-KLEERM.VKER.- I Xuillatrnwt, 14, te Veurne, .inaaKi iHM iiu ...j in de bijzonderste en Lmiardste fabrieken des lands zijne aankixipen Ihel Zoniersaisoeii heeft gedaan. Al zijne stoffen zijn Idusvan de eerste en beste soort en doen fieri geeim ne minste iv...Tonder opzicht der hoedanigheid als door de extra lage prijzen van ver- koop. l)it doet hem hopen, dal hel vertrouwen waarmede hij steeds door zijne talrijke kalanten en meer zal aangroeien. Kleermasing op maat in 24 uren. Depot van Naaimachienen Singer en C’. nll'j Assortiment klakken, cols, crawatlen, foulards en andere mansartikclen. Men vraagt kleermakersgasten. 1/ O 1/O r I ill Uitvindingsbrevet verleend RLuI\UL.LUI. bij ministerieel besluit van 15 juli 187G. Beweging der zwaarste klokken door de. enkele macht van eenen man. Schoon akkoord. Toepasselijk aan alle oude, klokken met kleinen kost en zonder schade voor klok of toren. Bij den uitvinder llenri nuhor<ii>H, wagen maker te I.oo, bij Dixinude. winkelier te Veurne, Groote Markt, heeft bij zijne, mcnigviihligeartikels gevoegd liet nieuw systeem van Ho|»i«*«*r-pi*|»ier zonder pern. Prijs, 1 fr. Elke gebruiker ondervindt er onmiddelijk het nut van. Verkoop in 'tgrooten in 'tklein. Ecnigste huis voor Veurne, Dixmudi; en Nipuport. L,,VH (;llAMl>N. te Coxy.le I 3* ki:,t dat uien pp zijn d i- iRl^‘Jj rinkstuk allei bcslcii Dar nk kan 1 ekomen aan garingen prij». Ilc weg is. te Ventn ■- langs de Kaaidreef recht naar het Sasjc; van daar ">:,:,kl bekend dal nij i voort zal een if’dt r den te volgen weg aanw ijzen. liet publiek keniiaar te ma ken. dat hij een magazijn komt Ie openen, voor zien van alle sl.u h van marmeren schouwen, vloe-|\v()rdt vereerd','meer ren, parketten enz., monumenten m fransch en blauw steen. Magazijn van gi breveleerde cinieiit-vloeri n in dessins. Bijzonder Depot van Portland Cement van the' Folkestone Cemt nt Couipanij limited, ilichantillons kosteloos). Aan zeer voordcelige prijzen. den Notaris CORNILLE, te Wulvertiighem. VIontlcrduK «ïuli om I ure na middag, Ier hofstede gebruikt door sieur Anlonius Ameloot, 1) D j» 3 A Ti van Menagie-goedereii, kuip- en kernalhinm, al liiet laiidLoiivvgeiiiig, ongevi er 3 heel. 43 aren tarwe; 1 heet. 29 aren bi onen, 73 aren haver, 39aren hiitteboonen, G8 uren erwten, 43 .aren klavers (1' en 2" snede), 15 aren lu zerne; 1 nierriepeerd, 3 melkkoeien, 2 jaai- liiïgen (met grasloop) 2 kalvers, 2 zwijns, benevens eene groote hoeveelheid mest en surooi. (lp gewone voorwaarden met lijd van be taling,* mits borgstelling. Vrijdag «O Juni Sinte Pietersdagi, oin 2 ure na middag, ter herberg den ïiirj- weg, te l.eyscde, Openbare Veiling van deel olmen, hollanders, abcclcn, populieren, wilgen en essehen hoornen, zich bevindende bij ”de hofstede de llaai-Baai, langs den steenweg van Isenbergbe nsar I.eysele. C. Dl'Ij.l.YOYE, pliuKiucaphe. Xuidwirwat, «O. Ie Vr»r»e, laat weten dat hij s-d-i t den 1 Juni, werkt met cei geheel nieuw stelsel, dooi hetwelk hij tegenwoordi; zijne portretten zoo s< huim muaki als de best» huizen van ons land. De prijzen zijn als volgt Ordintnfe kaarten portretten, 3 fr. 6 id. 5 o 12 id. 10 (leemaiileerde kaaien i L .1 G kaarten. 12 Ir.; 12 kaarten, 24 fr. Geene portretten zullen nog tea toon ge: winden zonder de toestemining der eigenaren. TE PACHTEN i Een Huis, ten dienste van broodbakkerij, ook kunnende dienen Voor alle slach van nering, voorzien van groeten eitern. steen put met pomp, zeer groeten aalpul, groot stal en andere verdere gerietlijkheden. slaande te Aherin ghem-florpplaals, n" A 29. Te bevragen bij Lotus Moraal, te Alveringhem. Schoenen eigendom, groot H. 5-14-62 C- I rnil. ■eerste klas, thans Mto«ua-*tareiibukkt*>*ij 1,1 volle werkzaamheid, met geliouwen en ;,;hanklijk- JiedfM. cgélegeii d>c.ht aan de stad Nieiiport. op de rivier don User. De koipei’ mag «en rleel der ko< p oai iir handel» houden. Nadere inlichtingen hij de notarissen |i. JI.e llnvi- weki:, te Veurne, en A. De Bhalwebc, Xe NieupoU- 1" Woonhuis met slagie, erf en hovenierhof’, 2 m en 13 centiaren. 2“ Schuur, koolinagazijfi, stallingen, groot 2 aren 9 .centiaren. Ijeveren, langs den steenweg op (Justcappel. 3“ Huis ten twee woonsten, peerdensial, ho- venierbof', tezamen 3 areir. 4° Twee Gebouwen en Hovenierhof, groot 3 aren 20 centiaren. Alles gebruikt door de kinders van den heer Jean Lehouck. Aanslag met de geldtelling. B. Honderd»;; 5" Juli IS3 7, 4 ure na middag, le Beveren-liousbrugge, ter n .l^.i Gouden Leeuw, Openbare Verpachting vuor den ontbloot van 1877, van allerbeste -XSf. MMAJKAiKaKlW IN BEVEKÈN, te.Leysele i li O O I* A U van tiwblj «Ie» Verhrantleii .lloleii, inhoudende onder bebouwden g1’0"1?'. weide en zaailanden, 4 hectare»» ,lt’ aren .10 centiaren, sectie mimul,’l> 48, 49, 50, 71, 72, 90, 91, 92, 93g en 11° cU seelie B, nummers 002 en 603. Thans gebniikl door de ceh! ge noot eil l’el’ soone-Pille, mits 630 Ir. 's jaars, boven »l*‘e lasten. Met lussclicnkomst van den Notaris QtEY, te Poperinghe. pi=-■ Vooralle inlichtingen gelieve men zich te b»- w geven ten kanloore van den Notaris CAV15G'»-<> oil ie Waitmr Studie eau, il der hand te knopen, met veel gemak van be taling. of wi l le pachten, om eraf urMoint in ge brink te treden Eene si limme XVcrkmans-wooiist. met stal, erf ei hovenierhof. gestaan en gelegen le LAMPEKN1SSE. legen de dorpplaats. Zich aan te bieden bij Guaiu.es MOKI.ION, Fort- hem-straal, le Alveringhem. in het dorp. I Ueenii.tleii, 1 ruclilrn. Zot,]. e» 11 Iiurtiw», iiuoi, bUou e» b»««kII»**®**’ Oltl.|evt.1ill>t.eil} VoornnnniHte Depot te \eurue, mj I Beste grove kolen voor marcliands. brouwers. L stokers, sineders en steenbakkers, aan lage 1 prijzen. I Grooten handel in kolen der sociëteiten llnrloz. i en Gósson Tilleur. Bonne tin, llaut pré. Grand Bae. Lahaye en Coekerill. Charleroi en Centre, Mariemont. Ilaine St. Pierre. Amerco-iir, Monceau Font.tine. Sacré Madame en Tiieu Raisin. Sleenbakkerskoien Luik, GO <i/() grof fr. 11 12. steld tijne 5 50. Charleroi 50 0 0 grof fr. 12 1,2, tijne G 1 2. rienukulen (Bergen) 50 "'„grof, 15 fr. de 1000 k Luik of Charleroi. Machienkolen, 1 2 vet. fr. 8 de 1(100 kilos. Ily«Iraiilieke Hetwerslinlh, Döornijk, fr. 120 de tien duiZAild kilos. Namen, 80 d" (góedgek. door den Staat). Vette landkalk. al brokken, fr. 75. lloox I’ei-u (entrepots le Antwerpen/. Beste bekende vette Guano, direkl II Verzonden uit Antwerpen, franco uit alle staties, fr. 28 30 de 100 kilos, volgens hoeveelheid. Men vraagt depothouders. De generale Agent der engelschc sociëteit, Nédée NOI.E. Ook bureel voor Guano, n° 3‘>, Oude Beurs, Ant werpen. Eenen grooten schoonen Notenboom (okker- noothoorn) in de Pastorij, te Alveringhem. D hl'Vfll ILTVI) L1 l‘lafonneur. te V.-Hine, I IJlNIIIIlI LIIL, gcla.4 zich met h.-t droog maken van kelders alsook rheiimatieke muren en waarborgt zijn werk voor vijf jaar. ^Een kloek Gebouw in conditiën, i hout, dicht 4c.;.> n. 'I Sasje. dii'iislig tot velerlei 1 zoo c treilen met aanhoorigheiieii, enz van Menageren. Stoven en t. .»<U 'I Jule» llernolen alle< m"t waarborg volledigste bevveiking en aan i’

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 4