1 I 'l|A L 1 k 1 3»3e jaar. h 4 27 Juni IS77. J v 1 K L' N» 17 05». A naar *k* oevers van den Donau verplaatst. Don- I Kamer mannen t godsdienst, die, I 1 I Inschrijvingsprijs 5 /r. 'ajuarti; mei de pist 6 fr. .Men schrijft in hun Vaderland kunnen dragen; want de liefde tot Kerk, Godsdienst en Vaderland kan nooit gescheiden worden in de herten der volkeren. Mocht God Frankrijk bermliertig zijn, de al- gemeene kiezingen. die zullen plaats grijpen, voordeelig zijn aan den heldhaftigen maarschalk, en zijne ware, krislelijke politiek ondersteunen en handhaven! 1 MaoMahon en <lc fraiisciic Kamers. Eindelijk is maarschalk Mac-Mahon verlost van die woelzieke en goddelooze Kamer van Atgeveerdigden, die hem de speelbal wilden maken van hunnen haat en al wat godsdienstig en treffelijk was in geheel Frankrijk. De Senaat heelt, gelijk wij in ons politiek overzicht zeggen, mol 150 stemmen tegen 130, een advies gegeven, dat overeenstemt met de begeerte des presidents van de republiek, om de lagere Kamer te ontbinden. Nog nooit was de strijd tusschcn goed en loof en goddeloosheid zoo hevig geweest in Frankrijk als op onze dagen. Onder voorwend sel van republiek of gemcenebcst en bescha- deren en hunne geloofsblijdenis onmogelijk maken; ’t waren vrijmetselaars, of mannen aan gebruiken moesten, om de wetten der logien de goddelooze politiek der geuzen, en ze bedrei- uit te voeren. I' i .....i.... ,i„-i-_i.- - natie bij uitstekendheid: van het begin van zijn bestaan, is het groot geweest, zoolang het ge trouw bleef aan zijne katholieke grondbegin selen', en ’t is gevallen, telkens dal het trouw loos werd aan God en zijne Kerk. Dit groote land was vernederd sedert dat Napoleon lil met de ilaüaansche rooversbenden had eens geweest, om den Paus te vernederen en hem zijne Staten te ontrooven, en ’t was voor de eerste maal door de Pruisen verslegen op den dag dat de fransche troepen Home verlieten. Doch nu was hel nog slechter ingesclieept dan ooit, en Napoleon 111 had niet durven wagen walde laatste fransche ministers mei medehulp der Kamer hebben uitgevoerd. Mac-Mahon noglans, was een voortreffelijk man; hij was eerlijk, godsdienstig en uit der harten aan Kerk en Vaderland verkleefd. Presi dent der republiek verkozen, wilde hij lank moedig zijn zoolang het zijn geweten lijden kon en de Kamer volgen verder misschien nog dan hij het wel had mogen dulden. Toch eindelijk opst lande, gelijk beleen soldaat en een ware held verplicht is te doen, heeft bij een einde gesteld aan die groote flauwheid der ministers iiij heeft tot raadsleden gekozen mannen die Frankrijks naam zouden kunnen in eer houden bij de volken en den Godsdienst verdedigen. Zonder vaar noch vrees heelt hij zich op'het fransch volk beroepen; geheel Frankrijk door zullen er kiezingen plaats hebben, en T volk zal moeten uitspraak doen of het wil de goddeloos heid, het liberalism en zijne valsche giondstel- H ‘Isels, of godsdienslliefde en hel katholicism voorstianen verdedigen; of liet wil de slaaf zijn der francmaconslogien of de vrije kinderen Mijnheer Bonhomme, Op 'l vijftigjarig Jubelfeest van den onsterfelijken Pius IX, Koning, l’aus. Het jaar Ja MIJn iioD, hersteL. pIUs. paUs. Koning, BlssChop- .llblLarls in aL zIJnc reChlen! Politiek overzicht. Ondanks al de moeite, welke de republic- keinsche linkerzij zich heeft gegeven om de gemoederen ia opschudding te brengen en vrees aan te jagen, heelt de fransche Senaat het voor stel ter ontbinding der Kamei van Afgeveerdig- den gestemd, met 130 stemmen tegen 130, dus eenc meerderheid van 20 stemmen. Deze meer derheid mag aanzienlijk worden genoemd, wan neer men in aanmerking neemt, dat de konser- vatieven zich slechts aan een twaalf of vijftiental stemmen meerderheid verwachtten. De hevige redevoeringen der republiekeinschc sprekers hebben dus het uitwerksel niet gehad, welk men er van verwachtte, namelijk de twijlelachtigen naar de zijde van het radikalism te doen over- hellen. vaar bestaat voor buitenlandsche verwikkelin gen cu dal Frankrijk rechtzinnig den vrede wil. De TMMts d'ttn Speclateur incencn te kunnen verzekeren, dal de kiezingen voor de Kamer van Algeveerdigdco, ten gevolge der ontbinding op September, zullen bepaald worden. Men zou dit tijdstip verkozen hebben, omdat net volgt op den oogst der veldvruchten en den wijnoogst voorafgaat. j- v—-j,—..j.. De Seïialcurs der linkerzij hebben besloten na ycr katholieke, Kerk, die alleen ware liefde tol •dc stemming der ontbinding een gezamenlijk tnanilesl ;uiu dc kiezers openbaar te maken. Dc algcmecnc aandacht heeft zich van Parijs naar de oevers van den Donau verplaatst. Don- derdag nacht heelt het russiscb leger den over tocht 'van den Donau begonnen. De Kussen heb ben eene vlotbrug gelegd tusschcn Braïla en Isalscha. Van diebrug hebben zij met 6000 man den turkschen oever bereikt en zich meester ge- inaakt van Matchin, van waar het tnrksch garni zoen zich heeft verwijderd zonder den aanval der Kussen af te wachten. Deze laatslcu zullen eer lang den overtocht ondernemen te llirsowa, Gi- urgewo en Turnu-Magarelli. Men spreekt ook nog van eene vierde plaats, Ollcnitza. De Kussen hebben er belang bij den overtocht op verschil- lige plaatsen te gelijk te beproeven, om aldus de Turken te noodzaken hunne troepen over de ge- hecle lengte van den oever te verspreiden. In Montenegro hebben <le legerkorpsen van Suleiman pacha cn Ali-Saïh zich zaterdag ver- eedigd, en rukken zegepralend naar dc hoofd stad van Cellinje op. Hel gerucht loopt als zou prins Nikita het land ontvlucht zijn. In Azia hebben er den 21 cn 22 dezer belang rijke gevechten in de bergpassen van Delibaba plaats gehad. Men heeft er gedurende 33 uren gevochten. Dc Kussen zijn overhoop geslagen en teruggetokken op Zeidckan. De verliezen van weerskanten bedragen 2006 man. te het hoofd der bende, vallen uil tegen de pries- Iers die in den biechtstoel aan hunne biechlkin de francmaconnerie verslaafd, die al hunne macht deren de waarheid zouden voorhouden nopens Doch Frankrijk is de katholieke 1 gen zouden van de absolutie te weigeren zod zij v00r geuzen stemmen. De katholieken, bijzonderlijk M. de Lants- heere, minister van justitie, hadden schoon te bewijzen gelijk twee en twee vier is, dat zulk- danige bedreigingen geenszins onder de wet Ku men vallen, omdat zij noch lijdelijke noch tegenwoordige straffen booogen, dat de amende menten of wijzigingen van Kara cn konsooiten strijdig zijn met de giondwct cn hel strafwet boek; ten anderen, dal er geen een priester zou laten daarom zijnen plicht te vervullen; niets kon baten de geuzen mogen de Wet niet stem men van de francmaconslogien, en het voor wendsel hebben zij gevonden zij moeten er nut uit trekken. Niettegenstaande hunne vroegere verklaringen in openbare zittingen, al de li beralen stemmen gelijk één man, tegen de wel. Noglans wordt zij aanveerd, omdat de katho lieken in meerderheid zijn. M. Malou wil toch uil die wet alles laten wat zou kunnen onaangenaam zijn aan de linkere zijde. In de zittingen der kommissiën stelt M. Malou voor het art. 46 weg te laten en de wet te stemmen zonder dit artikel. Wie zou het gelooven? Nog eens tieren de geuzengazetten en zeggen dal de liberalen nog hunne goedkeuring niet kunnen geven aan hel ontwerp-Malou. Dat heel treffelijk bandelen in ’t liberale land Men ziet nu klaar hoe de geuzen benauwd zijn hun gezag te verliezen, van zoohaast het volk vrij naar de stembus mag gaan. Voor ons, hoe vrijer de kiezers zijn, boe liever wij hel hebben want ’t volk is katholiek en is dc geuzen moê. De senaat moest van deze week een besluit m men over de kiezing van M. Dela Roche, katholiek, geko zen te Soignies, in vervanging van M. Wiiu-<jz. over leden. Er bestond eene moeilijkheid M. Dela Roche, die zijn recht om gekozen te worden staande hield, moest in rekening brengen, om genoeg te betalen, 1’hetgeen hij aan de-schatkist veiplichl is voor,goe deren die in zijne familie zijn onverdeeld geblev, n; i" het deel dat hij betaalt als gróót aklionnaris eener naandooze maatschappij. Deze prelentien kon hij slaande houden, a ingezien de bestendige deputatie van Luik, die ganseli uil li beralen is samengesteld, dusdanige princiepen liad aanvaard. De bestendige deputatie van Bergen heeft, hel tegenovergestelde verklaard. Den smaal was het bijgevolg te beslissen in welken zin de wel moest verstaan worden. Dc kommissie had voor verslaggever den a ditlia- ren heer d’Anethan gekozen, katholieken senateur van Thielt. Deze heer is ziek gevallen; daarom heeft de kommissie, ten meerderen deele uit katholieken samengesteld, oenen anderen verslaggever benoemd, den liberalen heer Dolcz (’tgeen bewijst dat de ka tholieken uit geen partijschap handelen). De kom missie aanveerdde dc wet volgens de beslissing der llencgauwsehe deputatie, cn met 13 stemmen en 1 onthouding, verklaarde de kiezing van M. Dela Ro che nietig. De senaat, waar de meerderheid nogmaals katho liek is, heeft vervolgens moeten overgaan tot de stemming, en zonder eenige tegeasjiraak is de kie zing vernietigd geworden. Hadden de liberalen de meerderheid gehad in de kamers, en hetzelfde geval zon zich voorgedaan heb ben. zeker is liet dat de kiezing niét war; vernietigd geweest. Nogtans keuren wij Je handelwijze der ka tholieke senators niet af recht voor iedereen, dat is de spreuk der katholieken. Er zal dan eene nieuwe kiezing te Soignies plaats grijpen, en de liberale Indépendance verzekert dat de katholieken reeds hunnen kandidaat gekozen hebben ’l zou M. Raatard zijn, die vroeger de te genstrever was van M. Wincqz. Wij wcnschen dat de nieuwe kandidaat moge ge lukken gelijk M. Dela Roche, en dat de katholieke kiezers van Soignies hunne vlag zouden in cere blij ven houden, gelijk zij het laatst hebben weten te doen. IJ duwd door den grooten mm,m van Mac-Mahon, I In het art. 46 spreekt de wet straffen uit hertog van Magenta, die president is en was der gen al wie, door bedreigingen, enz., dc fransche republiek, waren er in de fransche 1 heid der kiezers zou beletten. De gelegen Kamer mannen gedrongen zonder geloof noch j is gevonden, om met schijn van recht de wet te in al dc wetlen door hun ge- 1 verwerpen. Dc geuzen der Kamer, met Rara, slotnd, niets zochten dan de katholieken te vei ne- 1 door do kanonikkeii van Doornijk opgevoed, aan 1 In dc beraadslaging welke de stemming vooi- afging verklaarde de minister M. Brunet, dat de Mees'voor een staatsaanslag op niets ernstigs ■was gegrond. Hel ministerie verdedigt de ge matigde en voor herziening vatbare republiek. In zake van oflicieele kandidaturen zal het ministerie alleen de ware vrienden van maar schalk Mac-Mahon aanwijzen. De vrees voor den staat van beleg is even ongegrond, zoolang de radikaleu door hunne oproerige houding dien maatregel niet tioodzakelijk maken. M. Brunet herhaalde nogmaals dal er geen hel minste ge- Nicts dat wonderlijker is dan het gedrag der geuzcndi ukpers en der liberale volksverte genwoordigers in zake der nieuwe kieswet. Na hunne nederlaag in de kiezingen van juni 1876, moesten dc liberalen ten allen prijze eene nieuwe kieswet hebben die den burger zijne volle vrijheid zou schenken en het geheim der stemming waarborgen. M. Malou stemt er in toe eene nieuwe kieswet aan de Kamers voor te dragen hij vraagt dc medehulp der linker zijde, opdat dc wet geheel en gansch onpartijdig zou wezen en met alge- meenc stemmen zou aanveerd worden in de ka mers. Dc liberalen meenden dat dc katholieken achteruit hadden gedeinsd; dat rij bijgevolg in de kieshervorming eenc reden zouden vinden' om het volk tegen dc meerderheid op te bitsen en misschien al revolutie te maken gelijk in ’tjaar 1871. In hunne hoop bedrogen, wat doen zij? Zij weigeren deel te nemen in bel maken der nieuwe wet. Met eene buitengewone patiëntie schrijft dc minister Malou met eigene hand een geheel wetsontwerp, waarbij het volstrckstc geheim wordt verzekeid, cn alle valsche kiezers van de lijst geschrabd. De liberalen vallen nog eens aan’t schreeu wen dat dc wet partijdig is cn dc zegepraal zal verzekeren aan de katholieken. Om alles uit den weg tc ruimen wat zou kunnen tweedracht ver oorzaken, laat M. Malou al dc artikels achter die de geuzen niet aanstonden, zoodanig dat de li beralen zelfs in de openbare zittingen der Kamer hun woord gaven dc wet te zullen stemmen. Ja maar, dc francmaconslogien rooken look in den meersch, zij verstonden dat het geheim kwaad, tusschcn orde cn wanorde, tusschcn ge- 1 der stemming noodlottig zou wezen aan hunne iazxC i.n. wv partij, omdat bet belgisch volk voor het alge- I 1 meen goed cn christelijk is, cn, kost wat kosten wil, de wet moest verworpen zijn. 1 le de vrij- De gelegenheid verwerpen. De geuzen der Kamer, met Rara, ll I l k Is ff WlMOt.»II11 »h—aMM Lij ItU.NHüMME-HVCKASEYS UkUkkKk LITbkVI» Zwui ii-Aoïi ttcn*ir:««l. Ir Vrunie A*xo*cEtf. 20 ct. ce r ld. rechterlijke, 50 et.. Eer hnr^te!iïo«;èli, J Crank, Van I tot 5 rcg. I It. Een nummer 15 eentnnen. AfzcndrrEike nummers vuur artikels, ei»., 20 fr het 100 I Gij hebt niet al mijne verzen voor het vijftigjarig Jubel feest van zijne Heiligheid den Paus opgenomen; hier volgen mijne naamdichten, gelief ze in uw blad van 27 dezej- te drukken. Aanvaard, Mijnheer, mijne hartelijkste groetenissen. Uw Dienaar E. A. Kf.ste.man.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1