Te verhoor/en up 7000 k «<<■4’lilt-rlc j k e Si rvnijk Zijn door de korroclimmcle rechtbank van Veurne vei trordeeld diction, van 10 eieren en Engel Vaneeeke, landbouwer, ie Merckem. }jler Bij Pieter Turckx stond ec: Leve Pms IX, .Paus en Honing! AVemCht zlJn LleVcn aChtbanen naaJI Voor aLtl.J 1) .helLlg. nen. de partij des lichts of dor opene kaarten, ineenen wij, en als dat waar is, i dal verslag voor <ios' onder den domper7? middag, ter heiberg den T.ui'r - 35 “ml blijft Pilis nog staan sa ti hel drit:i;endsl geweld; ia Til den Heiland ontstaan, «*»ataus macht is geveld. 3KO£j)nin<i op 't rijk dezer aard, «Bok ongescliondeii moet blijven uw (remt IWTqg woeslaards, rond u geschaard, jan dolle vreugde. zij vergen uw Kroon. TMsiabiJ is 't eind der geweldenarij -ffliij zijt Rolling. ja, enKimiiig bfijtl gij! B ’•ausgezinde. Christen hroedrensc’naar, hsa heft den kreet eens aan! M jit; lung leve J’ius, Koning. J’niis'. ■^Steeds Jee.v, leve’ Vatikaan11 E. A. Kesteman. De volgende jaarschriften zijn in ons laatste nummer vergelen geweest. Wij geven ze nu, om plerjier te doen aan het Adverlentie-bladje, dal uiterst gaarne die huldebew ijzen aan den grootwn Paus Pms IX zal lezen Boven de deur van de heiberg de.n Koning, stond er MlChltd.s WeusC.ht 'Den paL's Veel gel.L'k. Voor de vilrien van den suiker- en taartenbakker Maelstaf, waar de versiering zoo lief was, dal hij zelfs door talrijke liberalen, gecomplimenteerd werd, las men MaeLslaf WensChl i IEs Veel, helLVoLLc Dagen. Bij de verlichting des avonds, hebben de lekker bekken zijn winkel als bestormd een ieder wilde alles van nabij zien, en tevens wat lekkernien bin nenspelen, en bijna in geen tijd was alles uitver kocht. Koop 2. Erni allerschoonst ilOFSTEDEKEN mei de gebouwen en 11. 3-23-59, C. Grond van gebouwen, HovenieHiot, Boomgaard, Gras- en Zaailanden, ie Isenberglie. Te verinnigen op 27,200 fr. grinnikt door FransTSyssau, afgebrand. Alles is vern eld, behalve de beesten, die men lieetl kunnen redden. Er is vooi‘* 2(100 lol 2.",00 Ir. schade; niets was verzekerd. Te zelider tijde is de bliksem gevallen op de paardenstal der we- i duwe Bruni'cl-Crevils, en heelt een der twee paarden, die in de stalling stonden, doodgesla gen, zonder andere schade te veroorzaken. Te Boerst, heelt de bliksem eene grip uitge- slekcii Ten hoeve van M. Karei Avereiu, langs de deur Innuengetreden, en er hel panned uit rukkende, is hij eene kas ingeloopen en heelt heel netjes de kleederen van de lappen genomen, zonder andere sporen na te laten. De voerman van deur Vm.meste, van l.lper naar Dixmude gaande mei zijnen wagen, heelt liet gareel van ziju roepaa d zien aan Benters s’rnan,zooda er geen duim hout geheel bleet, en paard was ongedeet d. Te. Noordschuule, is de donder gevallen op de schouwpijp eener hofstede, heeft cc hel wa ter dal op 't vuur stond verspreid, hel vuur uit gedoofd, den knecht aan den voel en de dienst meid aan de vingers gekwetst. Te Gortemarcq, is de bliksem gevallen op eene hofstede; doch men heelt spoedig den brand kunnen blusschen; Te Hongk-de, is de hofstede van Bootte, nabij Slrooveldkruis vernield. Te Knocke is de bliksem gevallen op de schuur der hotstede bewoond door Beenaard Gulle. Een groot gedeelte van den oogst, het paardengeluig en andere voorwerpen zijn ver brand. Toen het otigeweerle uitbrak, hadden 14 persoenen in de schuur eene schuil plaats ge- zocht. Twee persoouen, Gh. Quadriilon en Pie ter Viane, zijn doodgeslagen. De schade van den' brand beloopt tol 70,000 fr. Alles was verzekerd In dien omlrek, op .hel bollandscb grondge bied, zijn nog twee hofsteden door den donder vernield. Te Wez< ren (Limburg) is de donder geval- Dinstlag 17 Juli 187 7. om 1 ure m middag, ter hofstede gebruikt door d kinderen Huyglie, le Lampernisse, bij de Lellen- bitrguio|en, langs den steenweg van Pervysc naar Dixmude. SCHOON’E KOOPDAG van .'Yleniigie-goederen, Kuip- en Kcrnal-. luam, lleeHtinleti, Zool- cn WHjénlinr- nas, Vruchten te velde en anilere roe rende a oor t-rpen. Verschilli&e tijdingen. Tol heden hebben wij nog hel verslag over het bestuur onzer stad niet ontvangen. Wij zou den wel ecus den waarom daarvan willen ken- Onze bestuurheeren behooren allen lot richt medegedeeld nopens de intrekking der 1 kleine ontmuntte geldstukken. Dit bericht raakt waarom blijft in ’tgebeeeï ons land niet en hel bestuur van fi- nantien van Frankrijk is aan die bekendmaking Zondag I juli is T verplichten le zitting voor Imel vreemd. De Journal oipeiel laai weien dal hel zich la zig houdt mol de intrekking der oude stukken, die sedeil 1870, opnieuw in omloop zijn icegd len,maar daartoe nog het fijdslipniei heel, i t parld.endal al deslukken, waarvanin de berichten der dagbladen gesproken vvoitli, hun nen wcuelijken koers zuilen blijven behouden, in Frankrijk, tot I januari r.aast. de donder herhaalde malen gevallen. Een per- soou die zich achter eene mijl schuilde zou dood geslagen zijn. Wij hebben in ons vorig nummer een be- van den Notaris DECA.E, le Vcurnr, lioln ux r)0 h n“ Donderdag ‘4ö «Juni 1M77, om o ure na middag, ter herberg de Drie ITid- der.s, bij sieur Henri S.tmpers, ter dorpplaats van Iscnberghe, üelinilicve Toeslag van Koop I. I1EKBERG de Drie Bidders, cn II. 1-64-50 C. Gras en Zaa.landen te Isenber- ghe. Te verhw'fjcn op 17,000 fr. 1' L t. Gezegde Herberg met 64 aren 03 centiaien Grond van gebouwen, uitweg en gras land. al de Kerkraden van België. Hel budget van 1878 moet in deze zitting vas gesteld worden, indien dit werk nog niet verricht is; men zou, anders handelende, oorlof moeten vragen om eene buitengewone zitting te houden, vermits I et budget vóór den 13 Augusii tol den ge meentel aad moet verzonden worden. Donderdag, in dennamiddag,gcdurendccen aar uren woedde boven onze stad en omstreken en hevig ongewcerle, dat ons den weideenden regen heefl aangebracht, dien de landbouwers mei verlangen te gemoet zagen. In langen tijd hadden wij geen zulk onweer gehad. In onze stad mi den buiten zijn er wel is waar geene ongelukken gebeurd, doch op andere plaatsen zijn er verscheidene branden en rampen erdoor ges.iciit. Alleen hebben wij vernomen dat een jaarling in de weide van sieur Sarrazyn, land bouwer op Beweslerpoorl, door den donder is dood geslagen. Het beest is verzekerd. fe Avecappelle, zijn de stallingen en do ■schuur der hofstede gebruikt door Frans De- ghcple, en behuoreude aan de weduwe Demeers- niaii, te Brugge, geheel afgebrand. Hel verlies wordt geschat op 3370 fr. Alles was verzekerd. t e. Houthem is een gedeelte van bel hofstedc- Ke i van sleur Rielhaege in asch gelegd. Te Stuvvekenskerke is eene koci door den bliksem doodgeslagen. Te Lampt r.iisso, bij den landbouwer I.ou- wagie, is een iwcetander verongelukt. Te Fessen, zijn het paard van M. P. Decroos, en bet paard en kachlel van Amaml Bonte dood geslagen. Te jlerckem, zijn de gebouwen der hofstede Lot De Gebouwen met 37 aren 76 centi aren Gropd, l itweg en Boomgaard. Te verhooijen op 6000 fr. Lot 2. 72 aren 03 centiaren Gras. Lot 3. 69 aren 87 centiaren Zaailand. Lot 4. 7.3 aren 84 centiaren Zaailand. Lot .3. - 68 aren 9 centiaren Zaailand. Loten 2, 3, 4 cu o te verhoogen op 17,000 /r. Doudei’daK 5 Juli 1M77. om 1 ure na middag, le Sleenkerke, bij de \V(ie.sbru(), ter hofstede gebruikt duor de kin deren Vandenbnssche, SCHOO.NE KOOPDAG van Beestialen, Vruchten te Velde, Menagiegoe- deren, Kuip- eu Kernallaam en Zool- cn Wagen- liarnas. 7unaüi'.ï »g; U Juli 1M77, om 1 ure na middag (precies), ter hofstede ge bruikt door Philippus Dctollcnacre, te Wulpen, langs de straal leidende van Wulpcndam naar Wulpen, MEKKWEEKD1GE KOOPDAG van 7Iena»ie-icoedereu, Kuip, en Hern- 'allaum, Heentialen, Zool- eu Waiseuliar- naM, Vi uciiten <e Velde, en andere roerende voorwerpen. Met tusschenkomst van MU| BEERNAEBT, notaris te Alveringhem. Donderdag 1*4 Juli 1M7 7, om 2 ure na middag, ter hofstede gebruikt door (,'aroht.t Denjeke, le Avecappelle, langs den steen weg van Avecappelle naar Eggewaertscappelie. koop dag van 5 lleeMtialen, Zool- en IVaKenltarnaN, Kuip- en Kernallaam en Vruchten <e Velde, ^Baandag 1G Juli 1877, om 2 ure na middag, ter hotstede het lloogc v Zand, gebiuikl door sieur Rommelaere, IC Steenkerke, koopdag van Maandag Juli 1877, 1 ure na middag, te Leyselc-dorpplaats, lei',* hofstede g' bruikt door sieur Bernard Feys, SCllOONE KOOPDAG van JlenaKie-socderen, Kuip- cn Kernal' laain, Heeatialen, Kooi- eu Wagenlinr- uae, Vruchten te velde en verdere Voor werpen. Donderdag ‘4G Juli 1877 cn volgenden dag, noodig zijnde, telkens om I ure na middag, ter hofstede gebruikt door den heer .Wrbert Rooryek, burgemeester van Isen- berghe, landbouwer, aldaar wooncode, van BeeMialen, Kool- en Waxenharnaa, Kuip- eu Kernallaam, .1Ieu»Kie-goede- ren en Vruchten op Ntam. S T U I> llF CORftlLLE, Notaris te Wulveriijghem. Vrijdag 3f) Juni 1877, Sin te Pietersflag), om 2 ure nat weg, te Leysele, Openbare Veiling van (’ecl olmen, hollanders, aheelen, populicic"1 wilgen en esschen hoornen, zich bes inden h' bij de hofstede de Haai-Baai, lings de*1 steenweg van Iscnberghe nsar Leysele. Zaterdag II Juli 1877, om 3 ure ’s avonds, te Houthem, ter heiberg van Leo Vunneste, openbare verkooping van Een onlangs nieuw gebouwd Woonhui^ met 3 aren 79 centiaren Erf, gestaan le flouthein 2" l.ot.’— f.1 tirt’ri’W ccnttaron Zaailand. 3" Lot. - 31 aieu 37 cent. Zaailand. Loten 2 en 3 te wrhuugeu op 7000 fr. man te NieupoiT, eu zijne huisvrouw Sofia Gloedt, elk tot eene maand gevang en 26 fr. boel, voor roverij van wassende vruchten. Maes Richard, werkman le Duinkeike, lot 3 jaar gevang, voor dietle. bij middel van braakt van eene, som van ongeveer 360 fr. in goud en kleediiigslukkeu, ten .huize van Karel Lahaye, landbouwer le Brouckei que (Frankrijk). Zitting van den 22 juni. Pollevyt Guslaaf cn Deplae, Eduard werklieden le Veurne, elk lol 8 dagen gevang, voiar wcderz.ijdsche slagen. Baecke Emicl, oud J4jaar, le Merickcm, om tot zijne meerderjarigheid ter beschikking van barak gedrongen, alwaar twaalf bijmiddel van braak cn beklimming, gedood en twee andere bekwamen zwaïe brand- Tc Ghalelel is eene vrouw die haar kind voede, lam geslagen. Tusschen Saint-Gerard cn Fosse's (Namen) is len op de fiofslede bewoond door den eigenaar Uuibert. Ineen oogwenk waren de gebouwen, Zitting van den 27 juni. Vinck Jan, werk- j de schuur<m de athaiigclijkhedeii in lichte laaie vlam. Het beestiaal is gered. De schade bedraagt 13,000 frank. Te Paturages (Henegouwen) heelt de bliksem vijf personen gedood, drie kooimqnders eu twee kimlers. Te Quaregnon is de genaamde Toussaint Criquclière, oud 21 jaar, door de electrieke stroom gedood, terwijl bij steenen vormde. Te Hornu heeft de donder eene schouw en het bovenste van een kolengesticht vernield. j fe Gharieroi, nabij de kuoliioju van Foniaine- l'Evêque, is tie bliksem langs eene gebrokenc run in eer.e barak gedrongen, alwaar twaalf hel gouvernement gesteld te worden, voor 3 steenbakkers z»cii schuilden. Een van hun werd 2 dtiivcn, ten nadeele van 1 wouden. om 0 iCtarKerlijke Stand der «(uil Veurne. Geboorten. -20. Vandcnwe^he Maria, d. van Ernie! en Sofia Rabtey. Sewesteipourt. Daiickatrt Edmund, 4. vut» Isidoor cn Sofia Bril. Binnepalen. 21 Decorte Oct.nia, <1. va» Frans en Amelia Russey. Vestenstroat 24. Vanbeveren Murtha, d. van Jan-Frans cn Paulina Laliayu Zuidstraat. Sterfgevallen. 22 Thomaero (dood geboren). sa 8 7 hectaren Tarwe, Gerwt, llooncii, Haver en Klavers te velde. VAX

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 2