HO O I GRAS. VENDITIE HOOIVENDITiEfl.] A. - J.on<ler<las 3 J,.li l»SÏ, Mfe**WJHW Openbare Verknoping. Definitieve Toéuijïing. kantoor l'“w cei> tot 3 weken na de toewijzing. Ü*I„?AR HAND TE KOOPÉN ■^oml.t m gebruik te treden. 4 ALLERSCHOONSTE HENGSTEN 1 oud 7, 5, 3 en 2 jaren, alsook een NORMAND RU INPAARD, oud 5 jaren. Uit der hand te koopen j DEFINITIEVE OVERSLAG E E IN E 0] O F STEDE Groote Venditie TE VLADSLOO, I ver log 2° k Dinsdag 17 «Juli 1877 om 2 ure ...b j« hotstede gebruikt door tc Westvleleren. 4“ achter de I UND EN weide, gobruiH Merlevede. i C. alderbeste WAAIGRAS, 4" Apenbare Verkooping van hOOIgeazbn I Dinsdag 17 en Woensdag IS dull 187 7. ten 1 i ure juist na middag, ten sterf huize van Htndrik-Joseph Zivaenepoel-Dèseck, van AL DE WIENAGIE-GOEDEREN, l.aiidbouiversitllanui, BeeKtialeii, bestaande in 2 schoone Poerden, 7 melkkoeien, 4jnarlingvaarzen, 4 drinkelingkalvers, 47 groote en kleine zwijns, al het pluimgedierte waaronder een pauwaan; 11. 16-20-00 c. rogge, tarwe, geerste, vlas en klaver; veel Brandhout en strooi. 17 drin- tarwe, betonen, Woensdag verkocht men zich kunnen aan voornoemden CHARLES DE .1 ten dage der venditie bij inhoudende onder bebouwden grond, ^'t',!nón weidj en zaailanden, 4 hectaren 66 aren 10 centiaren, sectie C, nummers 48, 49, 50, 71, 72, 90, 91, 92, 93g en 110 en sectie B, nummers 602 en 603. Thans gebruikt door decchtgenooten Per- soonc-Pillc, mits 630 Ir. s jaars, boven alle lasten. Mot tusschenkoinst van den Notaris BOEG-”' Ql EY, te Poperinghe. Vooralle inlichtingen gelieve men zich te be- geven ten kauloore van den Notaris CAPELLE, ■te Watou. i om 2 ure, na middag, te Beveren ter herberg de Zwaan, bewoond door Joseph Top Openbare W’erkooping der wassende tc Beveren op de eigendommen van mijnheer Albéric-Marie-Chislain Baron des can tons de Mont-blanc d’lugelmunster. B. Vrijdag «lull 187 7, om 2 ure na middag, tc Stavele ter herberg en brouwerij der kimlers Markey, Openbare Vcrkooping der wassende te Stavele en Beveren, op de eigen dommen van den heer baron Pycke te Peteghem, te Gent, en den heer De Bie, te Oostcamp. Op gewoone voorwaarden Door bet ambt van den Notaris CAPPELLE, te Watou. Ruchtbaarheid. en volgenden dag, na middag juist te beginnen, op de "'kt ru=;. Benjamin Vandromme, Westvleleren, Maandag 33 Juli 1977, en volgenden dag, om 2 ure na middag juist te beginnen, hofstede alwaar de weduwe Debackcr overleden is, tc Crombekc, weinig noord van plaats, s©©s>s)a© vatti STUDIE HSTot-A-jris valc I. Op Woensdag 4" Juli 1877, ’’■om 3 ure na middag, ter herberg de Dank baarheid, gehouden door Karei Deuys, op Merckem-dorpplaats, KOOPDAG VAN 40 hectaren allerbeste Maai- gras op stam, binnen Merckem en Woutnen, behoorende juffrouw Louise de Tramecourt. II. Op Maand om 3 ure na beer doktor xmude, R. DE GROOTE, Alles op gewone voorwaarden en tijd van be taling, en breeder gemeld bij plakbrieven. van Studie van den notaris SIM PEL A ER E, te -S.lverimjliem. Op Maandag Juli 187 7, veurab. Schuur cu II üi& ,gro”‘, J voorgrond en hom/’ Lr'01H’ lusseheu .Ic Ilo. J,ie ver,led,I. 3 koopen berber herberg te aan ulpen-dvk, 4’Utie Verkooping Een HUIS, herh"^ e'7^"7’ van K^.V^RSHUIS niet IVaSehkeiiken. t -is en Hoving, slaande en gelegen 'L-nijsphiats en uitkomende op de ^’^agen gjj jen gyuty£R[, ..f iiyr.to jiU ^'6’s'3-a\'SJAKKEKI.J, ,<S -toJ 'T,* k»«lT. h,u„i™ - b'j <1= «*r^» l>. Dc Ito- tn z\. De Bralwebi-, tc jdcupori. Kantoor van iV11" ViVNDE!NBERG11E, i Notaris te Gyverinchove. ter hotstede gebruikt door M. Ch. De Beerst, TE CAESKERKE, op Dinstlas; f O en Woonst! fl fl Juli A877, i ecu ure na middag, van R. DE GROOTE, Gre/lier te flia’niuile, ‘eau 3 en I1U1SKATHEI- LEN, graanzakken en zeefden, kcrnalaam, botermijn, 12 schoone mclklrakkeu in zink, seulen, standen, kuipen, enz. Brandhout, diltpersen, hooi, slroo, enz. WAGENHARNAS wagens en 2 dricwiel- karrcti, allen met breed beslag, J ploegs, 'eggen, tooi, aalkarteelen, pompen en stan den, spaden, rakels, groepen, windmolen, en verder akkergetuig; rijtuig met twee zitbanken. 3» Pomuielé merriepeerd, baaid gecroiseerd ruinpeerd, achtiienmaaiidsch grijs mcr- riepeeru. -p-yp 14 melkkoeien, 5 bekalfde schotvccr- zen, gecroiseerde jaarlingstier 17 drin kelingkalvers. 4°. 22 I1EKTAREN sucrioen, tarwe, boonen, aardappels, haver en maaigras. De Vruchten zullen den Woensdm» worden. Voor het NAGRAS, zal bieden bij den v BEERST, of tc wel ag Juli 187 7, middag, ten hove van den Delahaye, Oostveslte Di- KOOPDAG VAN Zaterdag 98 «Juli 187 7, F,, niet verre het dorp, op de landen gebruikt geweest I’ 1 hcctane 42 aren Haver, 2" 1 hectare 20 aren Tarwe. K A N T 0 O R Donderdag 98" Juni 187 7, van 77; lU/M gg weide en A J NTO REN van de OP STAM, TE CaESKERKE. verre noord der kerk, in den Door 't ambt van den op de (le dorp- k. I eh 41 jaren. lire na Isenlmrglle, ISïï, k ten door’t ambt i Langenhoek. Notaris LAURENT I ihecrseh, Zool- en i Veldvruchten □n IT 1 A IHUVblCLU. ter hofstede i Oerenbrug, te.Alveringhj I wagcnhariias, stroo, 2 v i uA I TE FYNTELE. De Notaris bYofeiv, te Loo, zal op de volgende agen. ter herberg de ()ui/e Gusselne. te Fvnlele. openbaar verknopen voor den ontbloot van 1877, de ’"f!' 11..\ "°*nl'azf,n, meest al lijn paardenhooi Juni om 4 ure na mid- 'L' l1,11 11 111 Ooslvleteren (Fijntele-brouck). Zaterdag j„u f J 1(1 partien m Ooslvlelm I hnehove ('oorbruuck) en Door 't ainbt - PROOT, te IVuumen. om Schoon Stallingen, Koêui^ te Veurne. b.< Stadswandeling Zich te 1 te Veurne. «SI 1 ."BE Xi/UESi DCC.ZSZ Q-2 DWm IMB WiXiW. KOOPDAG van MenagieKoederen, Boerallaaiu, Zool- en Wu|tenlinrna«, BeeNtittlen, Veld'vrweltlen en Fuurriigien. HIeni*Kie-soe«leren, Boerallaaiit, MVagciiharuaM, BeeMialen, a en Fuui'i'iuien. van Uen XOOItDSTliAAT, 3S, TE DIXMLDE. om 4 ure na middag, ter herbergden Gouden Appel, te Alverilighem van 1“ Woonhuis méterf ter dorpplaats van Alvcrin- ghem, gebruikt duur den lieer Louis Prooi. Ingeiteld bÜUO fr. 2° Herberg den Gouden Appel, in het Appel- straatje te Alveriiighein, met 10 aren 13 centiaren Erf; gebruikt door Louis Pirard. Staat op 6760 fr. 3' Herberg den Burginolen, te Alveringhenï, eh 43 aren 47 centiaren Erf, in gebruike van Katel Vandenberghe. Ingesteld 4060 fr. 4° Werkmansbuis en Erve daarmede te Alverin- gliem, gehucht Burginolen, bewoond door dé we duwe Monteyhe. Ingesteld 400 fr. En 5“ Herberg genaamd de Loobrug. en G aren 81 centiaren Erf, te Pollinchove, gebruikt door Charles Ëraern. Slaat op ooOO fr. Alles om niet 1 Mei 1878 in gebruik te treden. Tijtels en konditien bij den Notaris SIMPE- ■LAERE, te Alverilighem. ^VoeiiNtla^ Juli 1M7 7, om 4 ure na middag, ter herberg den Boeren Opzet, te Veurne- i Bewcsterpoort. licitalie-verkooping van 4“ De Herberx den Boeren Opu't, met schuur en stallingen, en la aren GO centiaren Erf, gebruikt door den medeverkooper Henri Vermeersch, tot 1 mei 1878, mits luü fr. bij jare. i° Een tweewoonstig iiuiw waarvan het eene dient voor he berg te Comte de I'ldndre, en hel ander voor beenhouwerij, gestaan te Veurne, bij de Adin- kerke-brug, op cijnsgrond der provhicie, gebruikt door August Degrieck en Flurimond Houvenagiiel, tot 1 mei 1878, te zamen mits 244 fr. bij jare. üoiiilerdifc 1O Juli om 1 ure na ter hofstede van Pieter Loones, bij de lem, koopdag van zool- en wrrkepaardcn, 4 melkuoeien, 2 schotvearzen, 7 jaarlingen. 2 kak'eis en 8 hectaren s mu 4 ure na middag, a en (Fijntele-brouck), Poi- Reninghe. V van den Aotaris 3JI8 4UW4EBE, 'l eener zitting, van IIEKBIinci'1'^ 'VOO.NIIWS. Bewoond en ;i;,lljJ|ggcnde hofgrond. Reynaert tot »>ebi uikt door Karei Lodeunjl; Nadere inl’i 'm-'vektn r,a ^’toewijzing. DIJ BRATTaA'111^'5'1 1,'J genoemden Notaris v^EjttJE,$iDmiijSjilaats. Veurne. «ut ’^."«l te StoopeM of te litiren om c ,lz ’c,!hrijUt te orileii J eerste’ klas, il'iii' til volle werkzaanih ,'l> beden n‘<'l gebouwen en alhankhjk- Zater«!nK a l Jtili IfeSï, om 2 ure namid dag. ter hofstede van Frans Vienne, te Isenberglle. koopdag, door't ambt van den Notaris VAXI1EK- BERG lil t<’ Gwerinchove, van i> Neeraren vruchten. 1 paard van 2 diensten, 3 melkkoeien en het boeralaam. WoenMdnK Juli om 1 urena middag, ter herin rg den Boeren Üpzet, bij H. Ver- .„.,-.^1., te Vemtie-Bewcslerpoort, koopdag’, poor ter her- j sterfg“val, van lb•rbergg’Auig, Imisraad. paard, 2 koeien, landsalaam, vruchten en brandhout. SlanudAS 1> Juli ISïT, l na middag, ter herberg de Iloog- arv verkrmning voor den ge wonnen onioioot van 1877, van 7 hectaren 39 aren Honigras in Stavele en Beveren. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling. Zeer sclioone «KTifaaRrinmai V—iiinJ ia benoorden der steenweg van Houlhem naar Hondschoote, gebruikt door de nalatenschap van i’ietec andenlerghe. l>ontler<ltt£ Qfd Juli 3825, te Leysele om I ure na middag, ter hofstede gebruikt door sieur Antonius Amclpot, 2S 2> D 4Ï van Menagie-goedercn, kuip- en kernallanm, al het landbouwgetuig, ongeveer 3 heet. 43 aren tarwe; 4 heet. 29 aren boonen, 73 aren haver, 59 aren huttebóonen, 68 aren erwten, 43 aren klavers (P en 2’’ snede), 15 aren lu zerne; 4 meir'.upeerd, 3 melkkoeien, 2 jaar lingen (met grasloop) 2 kalvers, 2 zwijns, benevens eene groote hoeveelheid mest en strooi. Op gewone voorwaarden met tijd van be taling, aiits borgstelling. Vrijdag 97 «lull 1877, ■om 9 ure 's morgens, te Vinchem, op de hof stede thans gebruikt door sieur Franches De- ■quidt, bij het Gouden Hoofd, Veiulilie van Meubels, Huiscatheilen, Menagiegoederen, Kuip- en Kernallaam, Al.kergetuig, Beestialen Vruchten te velde. - V JOL W -om 3 ure juist na middag, te Houlhem, ni ■van p— J r, _r ■dour wijlen Michiel Sampcrs, 'Venditie van f Vier percrclen allerbeste AIEU1VI«A.VI>, J t'eencu blukke, gelegen te Lamjiernisse, langs de i middag, kalsijde vau fclteiiburg naar Sluyvekenskerke, en bekend bij kadaster, sectie A, nummer 18, groot te samen 3 lircnirvu 5O uren .»4 centiaren, j gcliriiikl. lot 1 October 1882, door de kinders Coii- j xiuchten. stmidl. mits 860 fr. 's jaars, bovi-n de lusten. Een wtMl.V51 ÉIS en Erve, te Höuthem- lerp, bewoond deor A.-T. Ollevier, wed" Hemeryck. V.G) (Icil AotariM 2 3 D-C W B 'iim 3 ure na iui>blag, te Watou-plaats, tv-i bergen brouwerij flei weduwe De Bruyne, nabij den Verbranden .Violen, Autorissen VANDEPUTTE. te Rumbeke en PROOT, te Dudzeele. Donderdivj; naast 98 Juni 0 87 7, ten o ure na middag, in het Hotel den Hertog van Brabant, te Rousselaere, OVERSLAG der vol gende goederen 8l u> Rpt'Gff, Zilverstraat, Een notabel WOONHUIS met erf, geteekend Most'-e/’ nUIUinei gebruikt door M. Syoen- c T Niet ingesteld. biAD iHouiïour, ('buiteni, langs den steenweg ,,llgr Handzaenie. Eene schoone HOFSTEDE, groot II. 23-51-00 gebiuikt door Charles Bossuyt. Niet \ngestel<l.‘ Gemeente Reninghe ('arrondissement IJper). I erre west van de Kerk. r\" o/5,!??: 14 REBOUWDEN GROND, L door vidua Jacobus Niet Inyesteld. - «p» uiuci'uwic m.’irnUU.1U, genoemd de Pape Gemeten. Niet ingesteld. looi sein even goederen zijn bezwaard met x uiclitgcbi tuk in voordeel van een persoon, oud Op Maandag 9 «lult 1877, om 3 ure na middag, ter herberg de Barrière, bewoond door Amand Van de Casteele te Caes- kerke, zal R. DE GROOTE, Creffiér Dix- mude, openbaarlijk verkoopen ten verzoeke en in het profijt van M. Cu. De Beehst, te Caeskerke: 1° 1 partij Hooigras, circa 25 aren, staande achter de woning van Ch. Dehouck. 2° 1 partij Hooigras, groot 60 aren, achter de herberg der weduwe Demeuninck. 3° 1 partij Hooigras van 39 aren, achiu. S- herberg van Amand Van de Casteele. 1 partij Hooigras van ruim 2 hektaren, ver- deeld in verscheidene koopen, bij middel j van stringgrachtjes, loopende west en I oost. Alle inlichtingen kunnen bekomen worden ter hofstede van voorzeiden heer De Beerst. Deze maaigrazen zijn degene waaraf de ver- kooping reeds aangekondigd was bij de alge- uieene affiche der ven-kooping van de andere vruchten op 11 JULI. I teil 4 ure juist wöorten ontbloot van 1877, Op gewone voorwaarden

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 3