Juli 1S77. 1 i 33e jaar V de geuzerij, de kalsijden loochent zelfs al hetgeen alle komen overeen om er zich een wapen legen Rusland van te maken. Dit artikel ment der biecht men gezegd en 6 30 7 40 Walden oorlog belieft, de Kussen kunnen de feilen niet nicer loochenen: hel is onbetwist baar, dat de Turken in -Armenië veld winnen. Aan denDonau gaal hel echter anders. De over tocht gaat geregeld voort, zonder dal de Turken in staal schijnen de Kussen tegen le houden. gedurig zaagde op de biecht Hoe weel gij hel, vroeg Inschrijvingsprijs 5 /r. 's pairs; met de geus hij ook was, die ooit iets uit de biecht heeft verteld. T." veis ook mogen toewerpen wat een liberalen re den biecht- vutters zouden verkiezen dien uitleg in hunnen Moniteur, het geuzenbladje, te geven. is, dat’tLeugenaartje niet zal doen lachen. Hola! manneken, roep maar niet te gauw, als’lu belief! er zouden kunnen dingen uitkomen die uwe lieve binders zouden doen aardig kijken Let wel op. Wij vernemen zooeven dat M. Steylaers, dok tor te Veurne, gedecoreerd is met hel kruis van T klas van het orde van Takoyo, van Serbic. Bte talc «1<’M dichters, den armen rijmelacr van het Advertentie-blad, uil medelijden, opgedragen. lang heelt hel nog treffelijke menschee kunnen t voor de oogen bin den. Nu zal men beginnen klaar zien waar de \eurnsclie liberalen zelf naartoe willen,; hoe zij wezenlijk, gelijk geheel hunne kliek, niets laudbchc besturen de plaats zullen nemen voorloopige russische besturen, en daardoor den slaat zullen voorbereiden, dien Rusland voor Bulgarie bestemt. Tot heden hebben wij nog bel verslag over zou den wel cens den waarom daarvan willen ken nen. Onze bestuurhecren behooren allen tot de partij des lichts of' der opene kaarten, meenen wij, en als dal waar is, waarom blijft dat verslag voor ons onder den domper?? Wij houden eene plaats ter beschikking voor ons ONPARTIJDIG en VADERLIJK bes'uur om den waa rom uil te leggen; tenware, de burger- beoogen dan den katholieken godsdienst le be- In Italië maakt men zich ongerust over den C“’ 'l 'Algelijk, gelijk een kopstuk tiiislag der kiezingen. De Diritto, het blad der radikale regeering, zegt, dat, als de konserva- lieve partij wint, zulks groolen invloed zal heb ben op den toestand van het Vatikaan, op Frank rijk, op gansch Europa. Het blad durft niet zeggen op Italië. wel geheel en gansch verslaafd aan de geuzerij, durfde nog niet geheel en al zijn aangezicht loonen; hel verdook zich achter hel masker der schijnheiligheid. Van week lol week wordt het i schrijvers hunne zwarte gal uitgespuwd meer dan ooii legen den godsdienst onzer vaderen zij hebben getoond welke de oprechte gevoelens zijn die hun hert bezielen. Zij hel ben hunne lezers eene soort van kome- dieslukje opgedischt, waarbij zij den spot dre venik laat u noch meer dan met de V ITRNF, raden waai mede? Noch min l<7TTfirrTII „jen meer uan met de biecht. i Ter gelegenheid der nieuwe kieswet, heeft 1 ?egl dat er iels op minden men veel van den biechtstoel geschreven en ge sproken, gelijk wij in ons vorig nummer zeg- - Welnu, cit eene der laagste straal gazellen van 't land, uil de Gazette, heeft 't Advertentie- Reeds verscheidene malen hebben wij geloond hoe hel liberalism waarlijk op onze dagen de geuzerij wordt; hoe hel een doodelijken haal iieefl opgeval legen Godsdienst en Kerk, en ge durig oorlog voert legen al wat krislclijk en godsdienstig is. Vele menschen waren er die ons als over dreven aanzagen en onze vrees niet deelden. Het liberalism is de vrijheid zoo spraken zij bel wil dc vrijheid voor een ieder. Mochle T God believen dat het alzoo ware! Sedert eenige jaren van hier, heeft het liberalism door zijne daden bewezen waar naartoe hel ons Relgie wil leiden. De wreedste ver volgingen legen de II. Kerk worden in de slechte gazetten en openbare vergaderingen goedgekeuid; zelfs zou men hier hel voot beeld van Duitschland, Italic en Zwitserland willen navolgen. De geuzen hebben reeds hun werk begonnen; ■zij hebben de piocestien uiteen gedreven of tegengehouden, gelijk te Luik en le Brussel; de bedevaarders verraderlijk aangevallen en ge slagen, gelijk le Ooslakker; de katholieke ver- ceiiigingen gestoord en de katholieken gekwetst gelijk le Mechelen, enz., enz. Hunne spreuk vtijheid voor een ieder wil bij hen zeggen Viijheid voor ons, om den katholieken godsdienst le bespotten en le ver nederen; vrijheid voor ons om de priesters en religieuzen bij 't volk belachelijk en hatelijk te maken; vrijheid voor ons om meesier te zijn overal en onzen eigen wil te doen uitvoeren maar voor onze tegenstrevers, niets dat vrijheid gelijkt. Die onze princiepen niet willen volgen, die onze slaven in alles niet willen zijn, deze moeien verdrukt en uilgeroeid worden. De geuzengazetleii in de groole sleden heb ben reeds sedeit eenigen tijd alle schaamte van km.te gezel en openlijk hunne gedachten doen kcu'icii. 7 Adcertenlie-ldtidje van Veurue, alhoc- het gemeentebestuur ermee proficiatWij hepen dat er op ’t stadhuis en in sommige bijzondere huizen nu een weinig meer licht zal gevonden worden, om alle zaken gemakkelijk le behan- een weinig stouter, en zondag 11. hebben zijne delen. De straten van Veurne zullen moeien open gelegd worden om de gazbuizen te plaatsen. Wij recommaudeeren aan T stadsbestuur van die gelegenheid waar le nemen, om de stralen een weinig effender te leggen en de kalsijden le verbeteren. 4 20 Lichlervelde-Veurne, 2 20 8 43 1 Veurne-Duinkerke. Politiek •verzicht. De keizer van Rusland heeft eene proclamatie aan de Bulgaren gezonden, welke een half poli tiek eu half godsdienstig karakter heeft. Hij kondigt den Bulgaren aan, dat het voor de red ding huns geloofs is, dat hij de wapens genomen en dal Rusland lang gewerkt heell. Den Muzel mannen kondigt bij aan, dal hij komt om dezen te kastijden, die deel genomen hebben aan de moorderren. en welke het Ottomansch gouver nement, hoewel ze kennende, niet willen straffen heell. Al dc anderen zuilen beschermden geëer biedigd worden in huniici) eeredienst, in hunne familie en in hunne goederen. Hel voornaamste punt van het manifest, dat hetwelk de Europeesche belangen aangaat, heeft j1"0 betrekking met de onmiddelijke inrichting en de .„ctai.eMle sa,needling ra, Bulgam i)« tó- zij|, ;mik(j| J(_ c|]( uilïissc|,e„. zcr verklaart erin, uat, naar male zijne leger- j i» n t c i benden in het binnenland zullen vooruitgaan, in- I 1 ^*7 r<tn t T* N o‘ 1 ment Her biecht en loochent zelfs al lielgeen alle christenen moeten gelooven te weten dat de' hel bestuur onzer stad niet ontvangen. Wij i priester, op zware zonde, verplicht is nooit, om i ’lis gelijk welke reden, iels uil de biecht le klap- I pen, en dat nooit een priester gevonden is ge- dos Keizcra MM .s, Bdganó ee.,o,. MM Misschien zouden wij de schrij- presenlant in de Kamer werd gezegd, toen hij ,i i i ii gedurig zaagde op de biecht en t 1' ontroering le weeg gebiacht. Al de dagbladen ^o(;| IloG? weel‘gij helj vl.ü(?g ine,;; gij -gaal nooit te biechte? Wal er ook van weze, T Advertentie-bladje doet wel zich te loonen gelijk hel waarlijk is. Te bedriegen en den blinddoek Duinkcrke naar Veurne. 6 35 Tl Hl 3 40 5 00 Nieuporl-Dixmude. 7 30 Veurne-l)ixiiiiide-Licliterv.7 37 12 11 4 37 6 02 j Dixmude-Nieuport, 9 50 ---- De Stad \eurnc zal verlicht worden met de ga/., 't Is waarlijk een piogres en wij vvenschcii I 9 08 1 35 8 10 15 2 39 9 0, srijden, en, ware 'l mogelijk, gelijk een kopstuk van de geuzerij heelt duiven ‘zeggen i i hel slijk versmooren Donderdag heeft de Senaat de wet op hel I kiesbedrog aanvaard mei 50 stemmen legen eene, die van M. Rcyntjes en eene onthouding van M. Grocq. Gelijk men weet, lag de moeilijkheid in het artikel 47 van hel ontwerp, doch men is ze rondgegaan door liet ii.trekken van gezegd ar tikel, met de beschouwingen en beoordeclingcn er van beide kanten aan gegeven. M. 11. Dolez legde uiteen, waarom de linker zijde eindelijk de wet stemde en M. Malou deed, op zijne beurt, de redens kennen die het gou vernement aanspoorden voor de intrekking' van het onderhavige punt dc eenparigheid te Beko men. M. Solvyns is er insgelijks lusschen gekomen en heelt eenige woorden gesproken opzichlens de rechten van de geestelijkheid. Welhoc! zegde hij, als bel liberalism door het orgaan van ile riandre libérale schrijft, ons doel is zielen aan de Kerk onlroovcn, de priester kan of mag niet werkeloos blijven. Na deze stemming heelt de Senaat zich onbe paald verdaagd, en hel welsoutwcip is weder naar de Kamer verzonden. De francmaconslogien hebben, gelijk wij het reeds hebben gezegd, besloten propaganda te te maken, zelfs m de kleinste steedjes en* dorpen. Vcuri.e zal dan moeten eene irancmaconslo,rie hebben. Zou i Advertentie-blad ie ons niet kunnen zeg gen wie aan'l hoofd dier logic zal staan, welke zaal voor vergaderplaats zal moeten I dienen. Misschien zijn er veel van onze lezers I kingwstelïcn. die hel zouden begeereu le weten, om zich Schande diensvolgens le kunnen schikken. bruikm lij de katholieke vergaderingen moet er niets verdoken blijven. Wij peinzen wel dat de partij van licht en beschaving ook niets zal moeten duiken. E. A. Kestenan. Veurne, den 25 juni 1877. N. B. Ik zeg armen rijmelaar; en wat is die suk kelaar toch anders, in vergelijking met den groolen dichter Van Maerlant, wiens naam hij gansch on waardig is? Hij zou zich moeten schamen, zijne kunstelooze en belachelijke rijmen met den naam van dien vermaarden dichter le hebben oiidertee- kend. Wrn'. daardoor heeft hij dui ven de kunsttaal, met het schimpschrift, de wetenschap met de unwt ten schap, hel verstand met het onverstand, in veigcl'j- Schande dus aan hem, die alzoo. dcor het mis- i van dien roemrijken naam, den tjeachten dichtte Van Mm riant, den Vader der dichters heelt durven miskennen. Ik :i.:d'g met een spreekwoord dat zegt Dit is, dunkt ons, klaar genoeg aanduiden dat hankelijken slaat van het Turksch keizerrijk in le richten, onder eenen vorm en onder voor waarden, die le bepalen blijven. Dit manifest heeft te Londen eene zeer groole X-’SKl ’5 I E.-A. K. I 1 i 6 fr. Men schrijft in lij I <i\ liVCKAsKVS OUVkkl.K UTI.I'IK 12 An.no.nci:n. 20 cl. pt i ie/M lu i ecli Ifi lijke, 50 cl Eei hei-.s(eiliii;,Ieiii kutik. Van 1 lol 5 i r* i f: I’en nummer 15 imilimen Aftomlerlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr het 100 iVie-iipoi-i inwr JLirhlcs-vr-Idc. 1 oclob. 1876. V ri'lrekiirru vnn luu IIiiinkci-lke, Vrurue, Dix Het vlamnBche Lied Beteekeut niet, A’s Godsdiensthaat Do toonen slaat. -’k Beminne zoo innig de taal mijner Streek; De talc des dichters, die lavende beek. Die tale die mij, bij het kleinste der bloemen, Den Name des Scheppers met eerbied doet noemen. Die taal die mij wijst, dat een God leeft op aard, Die alles, in Wezen, uit Niet, heeft gebaard; Die troonen kan rechten en dwingelands vernielen En 't Paushatend volk, in een wenk, kan ontzielen. 'k Beminne zoo innig die talc der liefd’; De tale des dichters, die 't harte doorgrieft Van wondergevoclens en hcmelschc vreugden, Voor Godsdienst en Zeden, voor Eer en voor Deugden. Die taal die mij leert, dat een God op mij ziet, Die t Goede verheft en het Kwade verbiedt. Die 't zondige hart in den Draakpoel zal boeien En 't deugdzame, blij, met de Serafs doen stoeien. 'k Beminne zoo innig die taal van de Kerk; De tale des dichters, zoo krachtig zoo sterk. Die tale die zegt, dat mijn God op een Rotse Zijn Kerk heeft gebouwd, spijts de golven die klotsen. Zoo klinke mijn tale, den vijand ten spot Aan mijn eerbied! Mijn liefde voor God! En luider zij roepe dat Pitis no^ troone, In rechten hersteld, met der Koninffen Kroonc! .Ia, 'k minne zoo innig dc taal van mijn Land; De tale des dichters, die t’ harte doorbrandt Van liefde aan den Paus, de verlichtende Zonne, t Onfeilbare Baken ter Zaligheids Bronne. De taal is der Kunste; de taal van het Licht, Die spreekt van den Godsdienst, van Waarheid en Plicht. Ik min, ik, die taal, in ons Belgie ontloken; Die zuivere taal, bij den dichter gespiokcn. De vlaaiïïschc Lier Is zonder .zwier, Als t onverstand De snaren spant.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1