I te k I p I K- 0- 0UTERE, Ï*KER, 1711. jZ 2S |T!ïW-Z0KTE 'IVEEEEl, kne, 7 Augusts V IM prjir, er, uil hoofde der booger aangeslipte verden- (]pp(] fr,,j|lnlinn(„pn <s mrtnc0bpn 14,323 31,200 900,000 8,000 4,790 I 19 20 3 40 5 00 Nieuport-Dixmudc; 7 30 4 37 6 02 j Dixuiudc-Nicuport, 9 30 deed guillolineeren - - - - -g van generaal Urbina, en tegen president Veintimilla. I 25 S3 5 66 800,000 18,400 2.000 764 7 GO 1,400 5,300 8 r, 9 0 .3WiT 20,000 1 550 00 - 23 33 12 23 19 80 30 J. 28 12 26 23 27 59 18 14 - 12 06 21 66 Inschrijvingsprijs 5 /r. 'sjuars; met de gebracht Onder de Constitutie, Onder de Legislative, de ge- in 21 jaren gedane I iets goeds bezielde, zij zou zich in de duisternis 't niet houden en hare werking bij klaren dage verrichten! vra- j van n>v vervolging der Kerk kloppenWij hopen dat het de laatste'maal zal Mowwers. '7'""- <u *'i x.Vh, n». Uit het geheel der tijdingen welke ons uit de republiek van Ecuador loekomen, zou men mogen opmaken dat de toestand aldaar eenigs- zins verbeterd. De moordenaars van den aarts- bisschep van Quito zijn thans gekend en een proces is tegen hen ingespannen. Veürne, BHc lieve, Sieve■-■yegswhllcli Wat 1793, gesteund b'p de onsterfelijke be ginselen van 89, is'gëiveeit, is niet genoeg gekend. Algemeen denkt men, dat alleen de edelen en de priesters’skiéftfófiefs geweest zijn van de republikei.nsche woede en razernij. Prudhomme, uitgever van de Parijzer revolu- Sédert een geruimen tijd stonden de anti godsdienstige dagbladen vol van meedeclingen, overgenomen uil de organen der italiaansche logic, aangaande zekere plannen welke in het Vatikaan zouden gesmeed worden met het oog op eene verandering van gouvernement in Erankrijk, alsook op de krezing van eenen nieu wen Paus, welke plaats zou moeten hebben bij het overlijden van den dooiluclitigen Pius IX. Overtuigd dat al die meêdcelingcn geen het minste geloof verdienden, hebben wij er tot nu toe geen enkel woord van gewaagd. Vandaag wordt ons gevoelen in die kwestie ten volle verreehtveerdigd door eene nota, meêgedeeld in de V<)ce della Veritn, waarin aan al de beweorin- gen der radikale drukpers eene volledige logen- s.raf'ing wordt gegeven. Ook te Londen is die kwestie aan het dag orde. De diplomatische korrcspondcncie overdo wreedheden der Kussen, is aan het parlement meêgedeeld. Een telegram van lord Derby aan lord Loftus, bevat de verslagen der engelsche konsuls, waarin de verschrikkelijke moorden door de Russen gepleegd, worden bevestigd en de vrees voor eene weerwraak der Turken, wordt uitgedrukt. In eene nota van M. Layard aan lord Derby, wordt gezegd dat de sultan overtuigd is; dat de Russen besloten hebben, al de muzelmannen uil te roeien, en dat hij niet veianlwoordehjk wil zijn, indien er weerwraak wordt genomen. M. Layard deed opmerken dal eene zware verantwoordelijkheid op Turkije zou wegen, indien de Turken zich ook aan inoor- derijen plichlig maakten. Daarop hebben de turksche ministers doen uitschijnen, dat niet Turkije, maar de czar zelf den godsdienstoor log’ heeft verlangd. Een andere telegram van M. Layard zegt, dat hij reden heeft te gelooven, dat de Bulgaren door russische agenten worden opgehitst om de muzelmannen te vermoorden. De gezant heeft er bijgevoegd, dat hij, volgens zijne inlichtingen, in staat is, de tijdingen te logenstraffen aangaan de zoogezegde wreedheden, door de Turken in de Dobrudscha bedreven. king, alwéér een nieuw politiek komplot ge smeed wordt, ditmaal onder aanleiding és i Politiek overzicht. De oorlogstijdingen 1 opalen zich bij de beves tiging der neerlaag van ^uleiman pacha te Kara- bunar, van waar zijne Voorwacht naar Andrino- pel werd teruggeslagen en van den anderen kant een telegram van den Globe, van Londen, meldende dat Eyoub pacha nabij Rasgrad eene zegepraal heeft behaald. De Turken hebben echter bij dit laatste gevecht een hunner beste generaals, Azis pacha, verloren. Ook varen de organen der vrijmetselaarslogie I in hevige bewoordingen uit tegen den president Veintimilla, die vei dacht wordt de zaak der revolutie te verraden, en die zelfs, moest men de loopende geruchten gelooven, er aan denkt naar Rome eenen vei tegenwoordige!- te zon- Te Pest heeft eene meeting plaats gehad ge had, welke door ongeveer acht duizend per sonen, meest uit de burgerklas, werd bijge woond. Ean voorstel werd aangenomen, waarin is verklaard dat de vergadering de wijze waarop Rusland oorlog voert in Bulgarie afkeurt; ver volgens dat de vermeerdering van Ruslands macht onvereenigbaar is met de belangen van - - Oostenrijk-Hongarie; eindelijk dat de vergade- j aangesteld zij. moeten dansen net .gelijk.-de ring besluit eene deputatie te zenden naar het i ‘cnn*l,l»kpn «i>hiiifdnn gouvernement om te verzoeken dat het aan zijne onmenschelijke manier van oorlogvoeren een einde zou maken. P:' I 3'! Volgens d« Köinische Zeitung zou Constanli- nopel, indien Turkije in een beslissenden veld slag wordt overwonnen, onmiddelijk door de engelsche troepen worden bezet. De sultan zou op dit alles voorbereid zijn en de ontwerpen van Engeland goedkeuren. Ook zou men te Uonstantinopel meer staat maken op Engeland dan op al de andere mogendheden. Met de anderen, zou laatst een turksch minister hebben gezegd, hebben wij niets gehad dan verwikke lingen. Engeland alleen heeft er gcene schuld aan, dat Bulgarie op dit oogenblik eene woeste nij is, bezaaid met puinhoopen en lijken. Zoo lang Turkije zal bestaan, zullen de belangen van Engeland geen gevaar loopen van den kant van Rusland. l« Veurne, lijzondersle en ver- |]ne aankoopen voor 'Al zijne sloffen zijn 'en doen hem geene too onder opzicht der pge prijzen van ver rial het vertrouwen Ve talrijke kalanten I aangroeien. f-uran. fsinger en Gk. '••allen, foulards en n‘. 1 1 Aug. a 41 75 a a a - a- a- a- a- - a- fr bakkers, L 67 centim. r 18,613 tnenschen. dal le Toulouse werden af- maakt. dal te Lyon, in den burger krijg, sneuvelden dat de Vendée-ooi log ge kost heeft .dat Carrier le Nantes deed ombrengen 1 doodgeschoten, vrouwen, priesters, edellieden, werklieden, dat in de.geyangenliuizcn, ami de pest bezweken' dal zich, uil angst en schrik, 't leven benamen dat, om dezelfde reden, vrou wen voor den tijd in ’t kraambed stierven dat van honger bezweeken dat er zinneloos werden Prud’homme geeft, ten slotte, de volgende tabel der personen, door de revolutie om hals 31 Juli. -a- 35 50 a 36 50 34 - a 35 24 50 a 25 24 - a 24 50 25 - a 25 50 72 a- 23 juli. 28 08 25 18 27 68 Duinkerkc naar Veurne, 6 35 11 10 3 40 5 00 Nieuport-Dixmudc,'7 30 12»»» 4'-’0 Veurne-Dixmude-Lichterv.7 37 1211 4 37 6 02 Dixmudc-Nieuport, 9 50 2 20 ma deel dei ’<1 utfleii verkoopea r-half wit, 67 rrntii" b SO 4 - jterwerkcr-Beeldhou- ••stenstr.ial. 112. irk kenbaar te ma ll teop.-iun. voor wen rehuuwen. vlo<- ilcn in f-jir-rli n Miienl-vloen n in alle |vl Ci-uici». v.m the tailed. (Eehanlillons 11'iijzim. I- V I w »l9,2tm no it'1 i'll ci-ne y-r/i-iuTt mgm brand brand kinderen verdronken of de pest bezweken' ’t leven benamen De vrijheid van’t liheraii^m. i Het liberalism roemt, boft en sloft met de J vrijheid en heeft dat woord gedurig op de lip pen, alhoewel er onder Gods schoonen hemel geen mcnschcn te vinden zijn, die min vrijheid hebben, min vrij en onafhankelijk handelen cn meer onder-dwang staan dan zij. Laat ons ecus zien hoe de geuzenpartij be staat en welk het gedrag is van eenen zuiveren, liberaal, een liberaal die ter trouwe is, gelijk wij er hier te Veurne en elders ook, natuur lijk vinden. De geuzenvertegenwoordigers zijn door de vrijmetselarij aangewezen, ondersteunden aan- kopstukken schuifelen. Geen liberale verte genwoordiger zou ooit in den Senaet, de Kamer tier Volksvertegenwoordigers of de provinciale Raden zetelen, indien hij niet oen liefkind der logie ware en den wil der booge vrijmetselarij die achter de gordijn zit volbrachte. De liberale vertegenwoordigers zijn de knech ten, do onderdanige slaven der logien en moeten stipt al de bevelen der logie uitvoeren zij moeten alles doen wat de vrijmetselarij hun oplegt. Do geuzcfikiczcrs mogen insgelijks hunnen vrijen wil niet uitvoeren: zij mogen nielstemmen voor wien zij het zouden willen. Neen! In al de liberale kliekjes zijn de aanhangers gedwongen blindelings te kiezen voor de mannen welke de logic aanduidl en voorstelt. In de liberale vergaderingen mag men geene kweslien aanroepen of van andere zaken spreken dan van deze door de logie goedgekeurd; zoo niet legt men u een slot aan den mond en jaagt u weg als een verrader van de groote partij van vrijheid, licht en beschaving! Wie nu van die liberale kliekjes deel maakt, verliest nog, bij zijne vrijheid van handelen, het meesterschap van zijne kinderen naar de scho len te zenden die hem meest zouden aanstaan. Hij moet zo zenden naar gcuzenkweekerijen, naar de scholen waar God en de priesters zijn uitgebannen, naar die scholen, waar men God en den priester beschimpt, de goddelijke leering als eene belachelijkheid, als eene domheid doet aanzien, anders wordt deze die zijnen vrijen wil zou doen, door zijne politieke vrienden uilge- maakl voor al wat slecht is en aanstonds over boord geworpen. Gelijk men ziet is geheel het liberalism anders niel dan zuiveruit een marionncttenspel, waarvan de bazen der vrijmelselaarslogien de koorde kens houden, om de aanhangers in beweging te brengen, deze, naar het hun behaagt, te laten springen, spreken, zwijgen, jaknikker», ver schijnen en verdwijnen op het politiek terrein. Zonder de logien zou de grrrrrroote liberale partij niet aaneen houden En dan durvenrde liberalen sproken van vrij- heid on onafhankelijkheid, van licht en onder- zoek!! En .vat is de vrijmetselarij, zal de lezer gen? Welanders niet dan de verloochening het christendom, de Christi, de dwingelandij het kwaad! Dat zij 3.753 personen. 8.044 Onder de Conventie, 1 026,606 Op de slagvelden, In de koloniën Te zamen twee milliocn! Tare millioen mcnschen vermoord, namens de onsterfelijke beginselen vap 89, namens de Vrijheid, de Gelijkheid en de Broederlijk heid.... 7 1 En't is zulk stelsel, dat al de libepalen van onze dagen in Frankrijk zoo vurig wenschen heringericht te zien;’t is om weer totkdaar te geraken, dal het radicaille van Frankrijk', gelde lijk ondersteund door al de loges van Europa, met handen en voeten werk:. Sedert zeven weken vragen wij uuwrom ons ONPARTIJDIG cn VADERLIJK bestuur weigert ons het verslag over de stadhuiszaken mede te deelen. Geen antwoord. Men kan, men durft niet. Tc Gent is dat ook even zoo. De katholieke bladen vragen sedert zes maanden, doch ook vruchteloos, de rekening over de falsificatie- fcesten die maar honderd twee en zeventig duizend frankjes (in plaats van 90,000) gekost hebben. Te Brugge is er ook zoo iels. In 1856 werden door den liberalen gouver neur feesten ingericht tot viering van den 25" verjaardag der regeering van Leopold 1. ller- haaldelijk en tot in dezen laalsten zittijd, werd in den provincialen raad naarde rekeningen en de bewijsstukken gevraagd. Maar daar ten minste krijgen ze nog een antwoord vraagde documenten zijn niet bijeen te kriige Schoon hé! Een gouverneur, die, na wachtens, beweert de rekeningen van kosten niet te kunnen bijeenkrijgen. Zoo gaat het in de liberale besturen. Licht, im mer Licht! roepen ze; maarzij houden hetkeers- ke voorzichtig onder den domper! Zij moeten weten waarom Een oud spreekwoord zegtde derde keer goê keer; inaar T is nu de zevende maal dat wij iirj’ 1. - ,1^4 1-- - t -ï 1 - wezen; daarom laten wij hier eene plaats open, O a v) ‘J4 - f~, t i I st 6 /r. Men schrijft in lij UOMIOMMB-KVCXASBYS •BVK&BR-VIVMVM Zwai trNon itenalraa t. trVeurn» 89 60 2 43 1 r t van 1 '"P »U'U uil te kieieu. f 1° xtin, worden ver- lou .en de nuudige :'>ede tor», bet rertrnu- t hen. pSen bij KAREL VAX- «Jï/?1* firootn I -»-. Undbouwer, te I “••rberjier in 1,,-t fic- Lichtervi-ldf-Veurne, 8 43 Veurne-Duiukerke, As.sum.LX. cl. ‘pci ld rcchlfj lijl p i E»*< »it t jisfr V.i?: 1- lui 5 i i <t Een nnntnicr 15 t en’-ie:’!;. Afzonder! ke nnnintcr s voor artikels, enz !r. liet 'VO latie, .%aa-4«po«-i B.i-sJUervtlde. 1 OCtüb. 1876. »u Lichterveldc-Veurne, 6 30 9 08 1 33 8 43 Veurne-Duinkeike, 7 40 10 15 2 39 a 7 a 8 88 - a- Xertrckuren tun «»e«» ijzri-euMi-K utixaket-Ue, V«-urate, s»ax V1 t.;v .-.an zaakl. V u i'iii.MTi-ui'.i' goe- - ro. '.luchten, ,l, M I I1M Ze. r a« - ‘l'AE.X. hoofd agen> 1 i •meeHSSIBSW®*--

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1