Augusti SS77. 17K1. p<ar. de kiezïng, tocgezegeld; i Duinkerke naar Veurne, 6 35 eurne-Dixmude-Lichterv.7 37 koste van den waar er stem- verscheiden gelegd. De voorzitter geelt aan de steniopnemers de Art. 39. Al de stembrief kens worden ge zonden naar den minister van binnenlandsche ‘2? Uil St. Petersburg schrijft men dat do nieuwe troepen die naar hel oorlogstoonecl trekken, prachtig uitgerust zijn; dat zij eenc bcwondc- rensweerdige houding hebben en al zingende vertrekken. Het volk juicht de soldaten aan de statie toe. Dat zingen en juichen zal geen duur hebben tegenover de turksche sabels en kogels zullen die moedige Russen wel eenc an dere houding aannemenEilaas! hoeveel duizenden snellen en zingen hunnen dood te gemoet!.... raal-commandanlen zijn in ongunst geslagen. Maarschalk Mac-Mahon doet eene politieke Bukarie is Suliman-pacha meester van de engte ieis in Frankrijk. Te Caen heeft hij op eene hem 2..^", maar g;-;;-' 1 •-——i- -- bewaakt altijd de engte van Chipka, op hem mag rekene Inschrijvingsprijs In klein Azia is de toestand niet veranderd. De voorwacht van Ismail pacha is nog altijd op beduidend."in Azië maken de' Russen en Turken russieheii grond, en reeds vier russische gene- rdiv'en die misschien wel iels voorbereiden, i.„t ,i.wU «.UnJ I» maar 12 EUR NE, Uit de krijgsonlwerpen der Russen zou blij ken dat de eerste veldtocht der Russen nagenoeg verloren is, en dat men er aan denken zou oenen tweeden te beginnen, volgens een geheel ander plan. Wie zou, over een paar maanden, ver wacht hebben dat de zieke man (Turkije) zich toch zoo tegen den machtigen Rus zou hebben verdedigd? i van goed j gelukken, over eenc verpletterende ineerdcr- I heid beschikken, welke zij zich moeilijk zullen zij wordt onder de waakzaamheid van oenen stemopnemer en van de getuigen, naar hel bu reel gedragen, waar de briefkens moeten afge lezen worden. liet getal stemmers moet aangeteekend wor den, on men moet ontvangstbewijs geven dat de bus ingekomen is. Dat alles aioet in ’t proces-verbaal staan. Art. 33. In de bureelen die belast zijn met de stemmen op te tellen, haalt de voorzitter uit iedere bus al de kiesbrief keus en tolt ze zonder die open te doen. Het getal stemmers en bet getal briefkens worden in’t proces-verbaal aangeteekend. Vooraleer een enkel brietken open te doen, mengelt de voorzitter al de briefkens welke het bureel moet opnemen. Art. 34; De voorzitter doet de briefkens open, onderzoekt en legt ze op verchillige hoopen, te welen De briefkens die voor niemand stemmen of die geheel en gansch misstempeld zijn. voor kandidaten van verschillige partijen. c. Do briefkens door welke gestemd wordt voor al de kandidaten die in de eerste kolom slaan. d. En alzoo voort, voor de tweede kolom, en de volgende, als T noodig is, De geldige briefkens en de nietige worden jeu vjjanj mct vasten voel blijven afwacliten, verscheiden gelegd. cn vyannepr de Russen dan ongeduldig worden De voorzitter geeft aan de steniopnemers de onl lt;v j ;v „.«.kJ.., d„ verschillige pakken om ze te onderzoeken;'daar- rechts cn links aanvallen, moeten zij, om dat te na wotden de briefkens geleld, hel getal op- ondernemen met eenige ernstige kans cetekend. zooa s het L'etal der nielipc. I .i .t.i Suliman-pacha cn Osman-pacha schijnen hun ne bewegingen zoo goed te hebben uitgevoerd, dat hunne twee legerkorpsen weldra nabij Tirnova zullen aan elkander verbonden zijn. b. Dc briefkens door welke gestemd wordt Eens die aaneensluiting bewerkt, zal T russisch leger zich tusschen ccncn driehoek gesloten vinden, melden Donau voor bazis cn de legers der drie Turksche hoofdbevelhebbers voor sluitmuren. Wanneer de Turken, die daardoor om zoo te zeggen het Russisch leger hebben belegerd, wanneer de Russen dan ongeduldig worden uit dien toestand te geraken, de Turken Art. 29. De kiezer mag in de beslotene tieefU Hel schrijft ze in het proces-verbaal, dat de voorzitter seffens naar het bijzonderste bureel cesverbaal. De leden van het bureel mogen geen deel ner i men in de beraadslaging of stemming van de betwiste briefkens als de kandidaat van hunne familie is, lot in den derden graad medebe- grepen. Art. 36. Al de niet betwiste kiesbrief kens worden in enveloppen gesteken en loegezcgeld; iedere enveloppe bevat bij soorte de veischil- lige pakken die, volgens artikel 34, moeten ge maakt worden. Op iedere enveloppe staal de date en de plaats der kiezing, het nummer van bet bureel, de natuur en getal der slembriefkens, en hel handteeken der leden van het bureel en der getuigen. Art. 37. De betwiste briefkens dragen hel handteeken van al de leden van ’t bureel, cn worden, in verschillige enveloppen gesteken, gelijk in T vorig artikel. Art. 38. liet bureel stelt dan het getal kiezers vast, het getal der nietige briefkens, en de stemmen die iedere kandidaat gekregen De koorts en de ziekte woeden hevig in de Russische legerbenden, en daarbij komt zich nu eene nieuwe kwaal voegen de leveraars voor hel leger worden niet, meer in goud betaald, maar met bons zonder datum... Geldgebrek is, inderdaad, voor eene oorlogvoerende partij een even groot ongeluk als gebrek aan wapens. In zulke slechte omstandigheden moet de aan staande grootc schok geschieden... Voegt men daarbij, dal Suliman pacha zich met zijn leger, volgens de Nette freie Presse, vervoegd heeft bij dat van Mabcmet-Ali pacha, en dat de stad Kes- in zitten, mogen maar open gedaan worden door j rova j001. Turken zou bezet geworden zijn, 'z nf dail moet men bekennen, dat het’tweede bedrijf worden door het bureel die de brief keus kwaad keuren. van het bloedig treurspel, hetwelk thans in den Oosten gespoeld wordt, den Rus weinig hoop aanbiedt. Kesiova is een punt van belang ’t ligt slechts vier kleine mijlen van Tirnova, de oude hoofdstad van Bulgaiie. na getekend, zooals het getal der nietige. Art. 33.Nadat de voorzitter em.de stem- opnemers de briefkens onderzocht hebben, kunnen bezorgen, maar vooral moeilijk zullen mni'i I rul tz i x nnn /In A'aI I, I rz A Ii l> a!>a iwl i ze<l zl i n c bevoorraden mol het noodtge. worden ze aan de getuigen behandigd, die mogen reclamation doen. Deze reclamation worden, benevens de be slissing van het bureelaangeteekend in ’t pro- 41 10 3 40 5 00 I Nieuport-Dixmude, 7 30 12 4 20 Lichtervelde-Veurne, 12 11 4 37 6 02 Dixinudc-Nieuport, 9 50 2 20 8 45 1 Veurne-Duiukerke. 6 30 9 68 135 8 7 40 10 15 2 39 9 0 steunende op het 8Ó korps, dat tusschen Selvi, Drenova en Tiinova ligt. Tegen deze legerbenden komen twee tuiksche korpsen op, T eene komende van Schoumla langs Osman Bazar, ’t andere van Lowatz. Indien zij in hunne beweging gelukken, zul len zij den vijand naar Sistova en Nicopolis te rugdrijven. Maar de Russen, van hunnen kant, gaan vooit met zich ten zuiden van den Donau te versterken. Behalve de brug van Sistova, hebben zij nu eene tweede te l’irgo, boven Roustchouk. Het leger der Turken bezet voortreffelijke position, welke het weet te verdedigen, zooals op schitteren,de wijze bewezen is. Zijne laatste overwinningen hebben zijnen moed cn kracht van verzet verdubbeld. Als de stemming gesloten is, jiangt. .i-.i:« ut 71H1, Al de stembriefkens worden ge- zonden naar den minister van binnenlandsché hel bureel zaken, die ze, met al de noodigc stuks naar de kamers zendt. Art. 40. De pakken waar de kiesbriefkens i— de kommissie die de kiezing moet goed of Na de beslissing der kamers worden de brief kens verbrand. Nieuwe Kieswet. Vervubj). TITEL 1. •S’cltil.k ingen die aan de alyemeeue kiezingen eigen zijn Tweede sectie. Ihe en wanneer men kiezen moet. Art. 20. De afgeslotens plaatsen in welke <le kiezers hun stembriefken moeten maken, zijn verveerdigd naar een gegeven model. Art. 21. Er moet ten minste eene afge- slotenc plaats met pupiler zijn voor honderd kiezers. Art. 22. De onderrichtingen worden ge drukt op de bijeenroepingsbrieven, cn op hel plakkaat voorgeschreven bij artikel 8; zij worden uitgeplakt, al buiten, op ieder kiesbureel, in de xvach tzaal, en in iedeie afgeslotene plaats waar de kiezing geschieden moet. Art. 23'. De weg om af te sluiten, de schei dingen en pupiters woiden ten koste van den Staat, aan de sleden geleverd mingen geschieden. Hel onderhoud cn de vernieuwing ervan zijn ten laste van de steden. Art. 24.Naarmate een kiezer gedaan heeft met stemmen, roept de sekretaris een ander kiezer, zoodanig, dal zij elkander altijd onver poosd opvolgen. Art. 23. De stembi ietkens liggen open op het bureel. De kiezer, die afgeroepen is gaat naar den voorzitter en krijgt van hem een dezer stembriefkens, in vieren geplooid, [lel brietken wordt gestempeld al buiten, en de stempel toe kent den nummer van het bureel en de date der kiezing. De kiezer gaal in eene der be- slolene plaatsen, leekeut daar zijn stembriefken, keert weder naar den voorzitter, met zijn slem- liricf ken in vieren loegcplooid cn met den stem pel al buiten, loont' het aan den voorzitter, .«J|ieckt het in de busse, en verwijdert zich. Als een kiezer krank of blind is, geeft de voiVrzitter hem de toelating van eenen leidsman mede te nemen. Art. 26. Indien een kiezer wil stemmen voor al de kandidaten van eene volledige lijst, hij print, bij middel van een instrumentje (stempel) dal in de beslotene plaats te vinden is, een kruisken x in een vierkant dat boven die lijst geteekend is. Wil hij voor kandidaten van verschillige lijsten stemmen, hij print een kruisken achter den naam van de kandidaten voor welke hij stem men wil. Art. 27. Indien een kiezer, uit onoplettend heid, hel kiesbrielken dat hij van den voorzitter gekregen had, geplekt, gescheurd of gcrompelo heelt, hij mag'een ander gaan vragen, maar moet h< t eeisie wedergeven. Art. 28. Op liet oogenblik dat do kiezer zijn sleinbiicfken krijgt, maakt een der stemop- nemers een kruisken nevens den naam van den kiezer, die door een ander stemopnemer op ge schreven wordt. plaats maar den noodigen lijd blijven om zijn brief ken te maken. •Art. 30. worden de kiesbriefkens die niet gebruikt zijn, en deze die volgens artikel 27 zouden wegge nomen zijn, geleld door de leden van I en in eene enveloppe gesteken en toegezegeld. Sectie lil. de stemopneming. A.t. 31. De stemmen mogen niet opge- nomen ouiw.;.r1cii heeft. Zijn er drie sectien, hel bij- I zonde..- .o bureel neemt de stemmen der twee andeie. en een van deze twee, gekozen door het lot, leest de briefkens ontvangen in’t bijzon derste bureel. Zijn er meer dan 3 kieszalen, men lot de bureelen uit die, met het bijzonderste bu reel, belast worden met de stemmen op te ne men, en de bureelen op welke het lot valt, moeten elk twee sectie onderzoeken. Is het getal der bureelen oneffen, het bijzon derste bureel heeft er drie te onderzoeken. Die loting geschiedt in T bijzonderste bureel voor de stemming. Alt. 32. 9e bus waar de slembriefkens m zijn, wordt, seffens na de kiezing, loegezcgeld; (Wordt voorlgezetj. Politiek overzicht. De tijdingen van het oorlogstoonecl zijn on langs den kant der grens strategische bewc- 1’ 7.» n i» z-» .....1 w a a aL m'A i i Li n waarvan het doel nog niet is gekend, la van lIaïn-Baghaz, maar generaal Gourko, daar- toegcrichte redevoering geantwoord, dat men entegen, bewaakt altijd'de engte van Chipka, I op hem mag rekenen om de beginselen van or- '5 «O V erlrrkurïii tan rMVMTSI 1 'MVJCJK MEMSU?r- 5 Ir. 'sjqars; mei de f i al G fr. Men schrijft in bij ilU.MI<))l»lt:-llV:f.ASEYS ClTulVm /wji tr.Noii.ti nut rant, te V «urne AnNONCE.W |'f! te;' ld. jerliterlijke, et. Eet liurslelHiigen, I frank. Van 1 lot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afiondci lijke nummers voor artikels, enz.', 20 fr. het 100 i deia ijzere»»»»eg vau Altiinkerlte, Veurne, ISixattnie, Meupurt n»»ir ELi--latera*‘ï<Se. 1 octob. 1876. I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1