HU 8, I van het kieswetboek, voor wat de bezitting van opmaking der lijsten van 1878 en van 1879 pij Italië, kondigt het 2 32 art. 48, is toepasselijk aan de kiezerslijsten die in 1877 zullen herzien worden. bin the ■Ulillons Inschrijvingsprijs 5 /r. jiiarx; met de st 6 /r. Men schrijft in I October de schik- 6 30 7 40 Iklgie pan. te wurne. 5 September ’vS*7. Aug. a 42 50 a -a £8 - a -a - -a 17 - a - a 30 - -a- 'a 31 - bakkers, knopen '9 centiin. 8 0 9 i Keu- •rug. te larborg ladigsle in ver- 'ii voor Jen zijn gee ne ii-'lil der an ver bouwen odanten 'Aug. 0 a 35 0 a 37 50 7 a 35 50 0 a 22 '0a26 - - a 26 6 50 [0 a - !5 a -J. 28 H 26 25 27 59 18 - 14 - 12 06 21 66 waakt hen nacht en dag in ziekte en andere ge varen; men getroost zich de meeste opofferingen voor hun stoffelijk welvaren; men ontbeert lie ver veel, dikwijls zelfs hel noodige, om den lijk van doen hebben, en men deinst kleinmoe- past, zullen tot don 31 Juli 1877, dff forinali teilen mogen volbrengen of de bewijzen oplc- veren, ingevolge dit artikel, voor in 1876 of in 1877 gedaan. Gegeven te Brussel, den 9 juni 1877. LEOPOLD. De wet is getcckcnd door al de Ministers. jan r. F V i:i hal, .uSe, Mcujiort nnar E ziehier velate. 1 octbb. 1876. 4 20 Lichtervelde-Veurne, 2 20 tingen, zijn behouden voor het opmaken van die lijsten in 1877. den 12 Augustus af, I ^en kinderen meer te geven dan zij eigen- veisterkingen rondom 1 - k I Ë>e lw:is der ftckool. De schoolvacantien zijn overal begonnen. De leerzame jeugd geniet voor eenige weken uit- I naar de school terug te keeren, de andeien om zich een levensberoep te kiezen. Vele ouders zijn thans in geene geringe ver legenheid omtrent hel toekomstig lot hunner kinderen. Voor hen, die nog de keuze van een onderwijsgesticht te doen hebben, doel zich, namelijk in de steden, de vraag op waar zal ik mijn kind zenden om zijnen geest te ontwik kelen, zijn hart te vormen? Het is reeds veel gezegd en liet kan niet ge noeg herhaald worden de keus der school is van het uiterste belang, en voor .de ouders en voor het kind. Doorgans toch blijven de eerste gedachten, die in ’t gemoed der kleinen worden gelegd en aanhoudend gevoed, in de latere levensgevaren oenen grooten invloed uitoefenen op de verdere handelingen, op de gcheele lots bestemming. Stand en omstandigheden kunnen later wel bij machte zijn om wijzigingen toe te brengen aan oordeel en gedragslijn, maar er komen oogenblikken in leven op welke de eerste gevoelen met verjongde kracht herop- kqmen en hunne stem doen gelden. Plaatst het kind in eene goede school, waar hem, te gelijk met de onontbeerlijke kennissen, gespioken wordt van God en plicht, van eerbied voor ge zag en liefde voor den medemensch; laat hem zoo opleiden in die beginselen, en, van zulken geest doordrongen in de samenleving als wer kend lidmaat optreden en gij zult schier altijd over zijn gedrag tc vreden zijn, of doet het misstappen, het zal niet moeilijk zijn hem tol iukeer te brengen. Maar wat goeds kan er voortspruiten uil jonge lieden die in dhsge- noemde liberale scholen zijn gekweekt, waar niet ol slechts zelden van God gehandeld wordt, waar de priesters worden voorgcsteld als mis dadigers, de godsdienstige leerstelsels als on- vereenigbaar met het burgerlijk bestaan?.... Zullen de kinderen, aldus opgevoed, wel ooit den eerbied kunnen hebben voor hunne ouders of meesters, na men hun geleerd heelt zelfs den Schepper van alles te miskennen? Beschouwingen van tijdelijk belang komen zich weleens bij de keuze der school tusschen de begeerte van vader of moeder en bel welbe grepen belang der kinderen plaatsen. Men be denke hel echter wel wat kan het verlies eeniger voordeelen of het gemis van enkele be gunstigingen, die men zou kunnen' lijden door hel kind eene christelijke opvoeding te verschaf fen, opwegen tegen de onberekenbare gevolgen I eener anti-godsdienstige opleiding? M i Men bemint zijne kinderen en wenscht hun en wetgevende machten hun ontslag geven. Het alle goed; men zorgt voör hun onderhoud en be- zich onderwerpen of O. ards cu Politiek overzicht. Indien men tot nu toe geene onvoorwaaide- lijk geloof durfde hechten aan de lijdingen uit lurksche bron, aangaande de tijdingen uil turk- j sche bron, aangaande den toestand in de berg- i engte van Chipka, is het nu toch duidelijk ge- 1 bleken dat hel russische hoofdkwartier door patenten, voor hel geheel jaar gedaan, in 1876, of voorden 1 Juli 1877, zullen aannemelijk zijn om den kiescijns samen te stellen, tijdens de 1 al tér gunste van Turkije. Ook het leger is te- opmaking der lijsten van 1878 en van 1879 j gen de Bussen, zoodat een Russiscli-Iiatiaansch De patentplichtigen, aan welke het art. 54 toe- bondgenootschap, als waarvan de Pall-Mall on- "i i1 ■wijzen opte- j de aangiften 1 JWieoiwe Kieswet. (Vervolg). Art. 58. De volgende schikking zal het art. 10*" van hel kieswetboek uitmaken. Art. 10'" de betaalde belasting om onbillijk het kiesrecht te bekomen, door dezen die de grondslagen niet bezit, zal in geen geval weder gegeven worden. Art. 59. De volgende schikking is bij het art. 15 der kieswet gevoegd Indien het getal extrakten door een zelfden persoon gevraagd meer dan twintig is, zal de vergelding op 5 centimen gebracht worden, voor ieder ex'.rakt dat dit getal overtreft. Art. 60. De volgende schikkingen zullen hel art. 28b;i van het kieswetboek uitmaken Art. 28Aü. in de gemeenten waar de kiezers lijsten gedrukt of geautografieerd zijn, zijn er afdruksels van gegeven aan allen persoon die er de aanvraag voor 1 Augusti van gedaan heeft. De prijs is door het gemeenle-bcstuur vast gesteld zonder dal hij meer dan 1 frank per afdruksel mag kosten, wanneer de lijst niet meer dan 1,1)00 kiezers beval; wanneer zij er een groot getal bevat, mag de prijs van één frank per 1000 kiezers verhoogd woiden. Hel gemeenle-bcstuur is verplicht de lijst te doen diukken of autographieeren, indien ten tninsle 100 afdruksels gevraagd worden. Jiei art. 5!)Z»w van hel kieswetboek uitmaken Art. 29/ux. De ontvanger is verplicht in zijn j gébracht, 'lïm ïs’stëHÏgïïal de troepen’ van Su- kanioor afschriften of extrakten der rollen te leimau pacha, wel is waar len koste van giootc laieji nemen door de burgers die de aanvraag oppfleringen, meestal de verschansingen der y.ulleu doen. Bussen hebben ingenomen, en dal de bergengte len dien einde bepaalt hij een dag per week op jcn jjjur jn |)UIHie handen moet vallen. Tij- van 1 Decemlicr tot 31 Juli, en twee dagen per dingen van Suleiman pacha melden dat hij al de wiek van 1 August^ tot 30 November, dageji pp veroverde position voortdurend in zijne macht gesteld zijn, gedurende de^uren dat het bureel open is. I liet art. 16 van het kieswetboek gevoegd. liet kanion Bern (Zwitserland) is in volle om wenteling, zonder dat nogtans dc orde gestoord wordt. De staatshuishoudelijkc politiek van het gou vernement en van den Grooten Baad het kanton zeer in schulden gebracht hebbende, is een ont werp, bestemd om het evenwicht in de finan- tien te herstellen, door een volksbesluil veroor deeld geworden. Daarop gaan de uitvoerende pi) Wftf (ifAVAiVil r» in.v«»lilnn lm.» Tl - volk zal andere maudaiarissen benoemen, want in Zwitserland moet men zijn ontslag geven. De Gazelle óffjcielle, van koninklijk decreet van welk hel bouwen van I maken Ait. 18bis De afzetbare of wederroepclijkc ambtenaren, de militairen, in werkelijker! dienst ■Cl) (1 z» z» o r» 1 i Ir z»r-> rliz* AAtVA n A t w’ZXrl O VflH fl/VA Staat ontvangen, mogen maar op de lijst ge schreven zijn op de gemeente waar zij verblijven, uit hoofde van hun ambt of van hun last, op het tijdstip der jaarlijksche ovetziening, ware 9 68 1 35 10 15 2 39 V" indien het eene lijfstraf of onteerende straf is; van tien jaren, indien het »ene boetstraf is. Duinkerk»! naar Veurne, 6 35 II 10 3 40 5 00 Nieuporl-Dixuiude, 7 30 12 Veurne-Dixuiude-Lichlerv.7 37 11 11 4 37 6 02 j Dixmudc-Nieupurt, 9 50 Ail. 62. De volgende schikkingen zijn bij <letzky wordt uangevoeid, bevindt zich in eenen 3 3 netelachtige!! toestand, en is met algeheele ver- Dezejlie krachtens het strafwetboek van 1810, j uicling bedreigd. Van eenen anderen kant heb- t - - Lt.™,.a en Mehcmel-Ali pacha, te ge len of ontec:cndc straffen, hetzij voor dictie, tjen aanvJj begonnen. Het leger van den nftroggclarij, misbruik van vertrouwen of nnn-turkschen oppergeneraal heeft de Russen tot slag oj) de zeden. I tjen mijlen ver over de rivier de Lom terugge- In dit laatste geval zal het verbod van twintig s|ageib zood;ll t|e baaij t]je naar Til ll0va leidt> jaren zijn, tc rekenen van den dag op welken de VOÜ1. jiem opcn |igl Gelijktijdig heeft Osman veroordeelde zijne straf zal ondergaan hebben, pac|ia> met evenveel geluk de russische position aangevallen langs ae baan van Plevna naar -- 1 Gornji Studeni, waar zich ’1 russisch hoofdkwar- Art. 63. Dc volgende schikkingen zul en [jevbiflt. Hij heeft drie verschansingen stor- hel art. 18bis van het nieuwe strafwetboek uit- inen(ierhaml ingenomen en de Russen op dc I vlucht gedreven. Ook in Azia zijn de troepen van Loris Melikoff, I vollen aftocht naar Alexandropol. Dc koriespon- dent van den Morning-Post te Berlijn, meldt aan dit blad dal generaal Obrulschcff die gunstig naar den Kaukasus te begeven om er 8 45 i Véurlie-Duinkei'Ke. Eene aanlanding van wien? Men raadt het ingeving bet gedacht,. Rome te versterken, is De aangiften van persoonele belastingen en ging van ""S’" Art. 66. De titel II, ter uitzondering van j Rome verklaart C'igeinen »uu iiei gouvernement neuoeii unge- j legd, dat er kwestie is de hoofdstad legen eene Men verzekert, dat het decreet, van bijeen- in Franklijk tegen 14 Oc- Mac-Mahon zal terug zijn dcgecstelijken die eene jaarwedde van den I welke Mouktar pacha hebben aangevallen, in I /-vut rurnn mOO!' fill do liiftl rrp. i cH/»/»J»i A i r/ i- dent van den Morning-Post te Berlijn, meldt - }en gekend is voor zijne strategische kennissen, ge" dat zij zouden verklaren te willen behouden last is zich - b dc woonplaats die zij hadden op het oogenblik i een nieuw oorlogsplan in te richten? dat zij hun ambt aanveerd hebben, ofwel deze waar zij de grondslagen van den cijns in grond- belastngen bezitten. j roeping der kiezers De schippers, de rondleurders eu dc reizigers lober zal afgekond'igd worden' z’oodra* *Miaë voorden koophandel zijn ingeschreven ter l schalk Mac-Mahon zal teru"’ziin van de plaats hunner oorspronkelijke woonst of ter j verschillende omreizen in het bmncnlmd welke plaats waar zij de patent moeten betalen, ten bij nog van zin is tc ondernemen ware zij in eene andere gemeente eene wezen- lijke woonst zouden hebben van ten minste ecu jaar. TITEL lil. Algetneene en voorbijgaande schikkingen. Art 61. In den loop van den gewonen zittijd van 1877-78 zal het gouvernement hel kieswetboek aan de Kamers onderwerpen, ge wijzigd volgens de schikkingen der tegen woordige wet. Dit wetboek beeft kracht, voor zooveel als er door deze tegenwoordige wet niet van afge weken is. Alt. 65. Alle kiezing voor de wetgevende j hameis, welke zal plaats hebben na 1877. zal gialaan worden volgens kingCi» van titei. I. van openbaar nul tc zijn. Do organen van het gouvernement hebben uiige- De voorwaarden vastgeslel door het art. 6 aanranding te vrijwaren. van bet kieswetboek, voor wat de bezitting van Eene aanranding van wien? Men raadt bel den kiescijns aangaat en de aangiften van belas- gemakkelijk, gelijk men ook raadt onder wiens 1 orw/ltra rv zv l.zv» .-r-. zl z» z-» i Dz,.v./, «k 4 z. r. I opgekomen. liet is ongetwijfeld de bekracliti- i de goede overcenkoipst- tusschen buiïschland en Italië. De openbare denkwijze in Balie is geheel en gen de Russen, zoodat i^.,,i-i. langs repte, onmogelijk is. M. Thiers, gewezen voorzitter der fiansche republiek, is maandag avond, ten 6 ure, te Si. Germain en Laye, schielijk overleden. Hij was geboren tc Marseille den 16 April 1797. engte van Chipka, is het nu toch duidelijk ge- 1 spanning, de eenen om met nieuwen moed l.lzklrzv»» l..»» 1-» zv 1 Ir ,c ..4 I /-» i ,1 1. I - I Art. 61. Dc volgende schikkingen zullen 2jjne bevelhebbers te Chipka, ofwel hel publiek i door het russisch hooldkwartier is in dwaling i Ar.t. 29tó. De onlvancer is verplicht in Zijl! rr^iktunlit lint ia elnllwr rlnt zin trnAnon vnn Qu. leimau pacha, wel is waar ten koste van giootc 1 Juli, en twee dagen per dingen ■welke de rollen ler bezichtiging van het publiek behoudt. Hel leger dat generaal Gourko door de Bal kans heelt geleid, en dat nu door generaal Ra- c, L.2. in eenen I netelachtigen toestand, en is met algeheele ver- vcroordeeld geweest hebben, hetzij tot lijfstraf- j)CJ1 QgHéan pa^ha aftroggelarij, misbruik van vertrouwen of aan slag oj» de zeden. I a III ;ilh; -■'i 83 a G6 tij IIU5IIOMME I0CKA>EVS Zw<z tr.Xoii,irruirmt Ie V uuriic bill Cf) I'ltlscllt 1 ijze lt» vu, II, pull 22. bij •eldlioii- t. 112. tl' 1113- n voor- II. vlne- itseh i n A x x o A r i\ -t pt*: ic. fii i rrhh-Hijke. 5n I E i het blelii I .'t :»i»K dli 1 lol 5 left I I Een nummer 15 iciiliin-n» Afzmtderl ;kc mini mei s voor üj li-u’ls, em fr het iO‘l 'niikcn. <•11 erne 'll brand 'orzaukl. 'r brand <dr go,.- i'urhleiii r«-r ’ld agetij M. Dcwaele, professor in't college van Veurne, gaat in dezelfde hoedanigheid over naar Mouscroen, en w. rdl ie Veurne vei vangen dcor M. Lagrange; priester in 't Sen.i.».n ie. i V «*i trekur«-n ijzri-cu»»K »au Duinkerk», V.-urue, ïiix I J UIVI1 '-'UA. JclUUl VliUCl WJ’ 11 I v -- --J - J.. 'l!»l t»VI •■IVUlkUll) .V, ...V> ,v_. V... .BV .V, UlCUÖldl uu vl ÖVUdlldHIlJVU UUl i Russen hebben ingenomen, en dat dc bergengte

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1