l.'Wl 3.3" 12 September 1ft*7. El im: Volgens de tijdingen van het oorlogstoonecl, kers en de kloosterlingen zijn maar goed om het overeenkomstig de voorschriften van hunnen Ja, wie is onverdraagzaam?... Het boven- cielc statistiek, oenen bepaalden 1 Inschrijvingsprijs f> jnarx; met de I .st G fr. Men schrijft in i I.IIM IIV5,i: inCkASLÏS 1iklkkt.ll i It UK Vilt 6 30 7 40 zijn. Verschillige openbare gestichten tellen 1266 hectaren; vreemde openbare gestichten 2575, de bijzondere»2,419,790; de stroomen, rivieren, V’ doorn in het oog der vrijdenkers, geuzen en reu aan genieten. I provinciën 296; de armburcelen en niets anders dan tot de konservatieve partij terugkeeren. Hoezeer de radikalen, met Gam- doen stand houden; de baud is verbroken. Door eene enkele gebeurtenis heeft de Voorzienig heid den doodslag toegebracht aan de inrich ting van den algemeenen vijand, eenige dagen voor den aanvang -der kiesworstcling, welke over het lol van Frankrijk moet beslissen. aan onzen rug willen Nu staat daar maarschalk Mac-Mahon, met de konstitulic van 1875 in de hand, als de eenige man die bekwaam is om al de eerlijke karakters te vereenigen en de gematigden van al de par tijen met elkander te verzoenen. De konserva tieve politiek van 16 mei, welke zoozeer werd gelasterd, zal de toevlucht worden van allen die in M. Thiers den verdediger zochten van kon- scrvalief-liberale strekkingen. Aldus ziet het radikalis1# zijne grootste en stevigste hoop in het niet verzinken. M. Thiers is gestorven op het oogenblik dat de repuhliekeinscb-radikale koalitie welke hij dacht te leiden, in het strijd perk zou treden. Het berucht manifest, hetwelk hij als eene oorlogsverklaring aan het konserva tieve Frankrijk de wereld moest inzenden, daalt met hem in hel graf. Kortom, met zijnen dood is de vlag van de konservalieve republiek ge vallen, om niet meer te worden heropgericht. Ja, al de kloosters van Belgie hebben ge zamenlijk diep in de acht honderd en vijf hec taren (het drie tienduizendste gedeelte van den Belgischen grond) en gevende een jaarlijkse» inkomen van 200,000 fr. En dit is alles'. En als men nu 't getal erkende kloosters in ons land kent, dan zal men ook de diepte kennen van den afgrond naar welken de kloosters ons slepen. Napoleon I erkende 44 kloosters; Willem I, 74; ’t Belgisch gouvernement, van 1830 tot 1847, 42, en sedert 1847 worden geene kloosters meer erkend, iets waarin wij ons van andere christene natiën onderscheiden. Alles wel uitgerekend, heeft elk klooster een gemiddeld inkomen van 1250 fr., of zoo wat 50 fr. per kloosterling. Ziedaar dat verschrikkelijk gedrocht, hetwelk al de eigendommen des lands inslokt en ons al len bedelaars zal maken. ’t Is om er ’t kiekenvleesch van te krijgen. liberale associatie beslist. Brava! jongens, dat is goed en wij keuren u ten volle goed en wij, katholieken, hebben nooit anders aan de liberalen gevraagd, dan dat zij voor hun onderwijs hunne vingers uil onze beurs zouden houden en uit hunnen eigen zak betalen, gelijk wij het reeds zoo lang moeten doen. In 1863 had Mechelen hel bloeiend kollegie bezitten 1915 heciaren, meteen kadastraal i komen van 123 frank. Zijn het deze bezittingen welke de liberale gal ontsteken? Wel noen! De geuzen hebben er nooit aan gedacht de doodc band van sturen ze liever vermeerderen kerkfabrieken. Het fransch gouvernement, dat besloten bad M. Thiers door de zorgen en op de kosten van den Slaat te doen begraven, is verplicht gewor den dit besluit in te trekken, tengevolge der houding van mevrouw Thieis, die ongelwijfeld gehoor heeft gegeven aan den pariijdrift der politieke raadsmannen, waarvan zij omringd is. Mevrouw Thiers wilde hel voorstel van het gou vernement slechts aannemen op voorwaaide dat zijde orde van den stoet zou regelen. Zij wilde I aan de vertegenwoordigers van de radikale re- i Publiek, in dien stoet den voorrang geven en de °ilicieele vertegenwoordigers van het land ach- j 'eraan doen komen. Onnoodig ie zeggen dat ontvangen van eene vreüw d;c aan geheel iets anders had moeten denken dan aan zulke klein geestigheden. Men zal gereedelijk verstaan dat bier de schoonste rol niet die is van mevrouw 1 biers, maar wel dié van het gouvernement, De russischc berichten gaan echter verder; zij melden niet alleen de inneming van Lowatz door de russischc troepen, maar ook de ver nieuwing van den aanval legen Plevna, welke zaterdag morgend met een hevig kanonvuur is begonnen. Die dag alsook de dag van zondag moeten noodlottig geweest zijn voor de Turken, indien de ons toegezondene telegrams worden bevestigd. Van den oenen kant wordt door de Politische Correspondent meegedeeld dat het gar- 1 nizoen der sterkte van Nicksick zich op genade of ongenade aan de Montcncgrijncn heeft over gegeven, terwijl een telegram van Reuters Office verzekert dat Plevna zondag avond, ten 6 ure, in de macht der Bussen is gevallen. liet schijnt bewezen, dat M. Thiers overleden is zonder de hulp van den godsdienst, alhoewel hij orden tijd voorgehad heeft. Hij schijnt den priester niet te hebben gevraagd, en niet een persoon zijner familie, bij zijn doodsbed aan wezig, heeft hem doen roepen. Indien dit de dood niet is van eenen vrijden ker, die den priester versloot en God lastert, hel is deze van eenen man, die de middel ge vonden heeft om God te vergeten en hem te doen vergeten door de zijnen, in de beslom meringen der wercldsche zaken. De laatste akt aan hot politieke leven van M. Thiers was de inteekening voor 5000 fr. ter gunste van het kieskomiteit, door do republi- kcinsche partij ingericht, ten einde in de aan slaande kiezingen de politiek van sociaal behoud, door maarschalk Mac-Mahon den 16 Mei laatst ingehuldigd, te bevechten. Er volgt daaruit, dat de oudvoorzilter der republiek deze wereld vei laai als bondgenoot der Ganibetta's, der Louis Blanc’s, dcr Lockroy’s, en van al hetgeen aan de uiteiste linkerzijde meest radikaal is. Droevig einde inderdaad! r. f buiiik» rke naar Vcürnc, 6 35 11 10 3 40 5 00 Nicuport-bixinutle, 7 30 12 4 20 i 'urne-DiMnüdc-Liehlerv.7 37 12 11 4 37 6 02 j Dixinude-Nieuport. 9 50 2 20 Lichterveldo-Veurne, 6 30 9 (18 1 35 8 06 8 45 Vdurne-Düinkerké. 7 40 40 15 2 39 9 dat zich in die zaak weerdig heeft gedragen en allen partijgeest heelt ter zijde gesteld. Tenge volge van dit betreurensweerdig toéval is van staatswege alleen de militaire eer aan M. Thiers, bij de begraving die zaterdag plaats had, be wezen. overzicht. In Frankrijk is de hoofdgebourlenis het over lijden van M. TLiers. Dit zal aanzienlijke en zelfs onmiddelijke gevolgen hebben. De toestand is geheel veranderd; nu M. Thiers niet meer daar is, hebben ai de liberale-konservatieven, gema tigden of hoe zij zich ook noemen, welke zich om zijnent wil langs den kant der republic- i schijnt de kans die lang de Turken gunstig was, keinen bevonden, geene reden meer om daar te i geheel en al ten voordeele der Bussen gekeerd te blijven. De man die gezegd heeftDe repu- zijn. De berichten uil Constantinopel erkennen bliek zal konservatief zijn of niet heslaan is onrechtstreeks het verlies van Lowatz, dewijl van het tooneel verdwenen. De geheele koalitie zij doen uitschijnen dat zij maar acht bataillons der 363 is onthoofd. De gematigden kunnen I sterk waren toen zij door 40,009 Bussen wer- niets anders dan tot de konservatieve partij den aangevallen. Osman-pecha zou zaterdag met 28 bataillons de bezetting van Lowatz ter betta aan het hoofd, zullen pogen de eenheid te i hulp gekomen zijn en er zou nog geen uitslag bekend zijn van het gevecht dat daarop is ge volgd. Wie is onverdraagzttant. De brusselschc dagbladen brengen ons het volgende nieuws meê Te Brussel is een nieuw openbaar kerkhof aangelegd. Volgens bevel van hel liberale ge meentebestuur moeten daar de lijken van katho lieken, liberalen, joden, enz. allen ondereen begraven worden. De katholieken drongen aan op eene scheiding van het kerkhof, zooals de wet voorschrijft, doch M. Anspach stoorde zich i aan geen wet en weigerde. Nu kwamen de Israëlieten met het zeilde verzoek, doch werden eveneens afgewezen. De Israëlieten wendden zich nu tot de burge- Het lawijt dat de liberale gazetten, tot liet meesters in den omtrek der stad, doch deze prctentie-bladje toe, thans maken over de kloos- j volgden hel voetspoor van M. Anspach en wel ters, schijnt nu meer dan ooit een ordewoord I gorden het verzoek eveneens. te zijn door de vrijmetselarij gegeven. De ui;- Eindelijk ^af iemand de israëlieten den raad breiding dier liefdegestichten in Belgie is een zich tol een’■I'' o i den. Deze raad werd gevolgd en de israëlieten beralen; voor die gasten zijn de kloosters kan- klopten aan b" 1 kers en de kloosterlingen zijn maargoed om het 1 land uil te eten, en als er niet in voorzien wordt, C[1 Ilu hebben de brusselschc israelielen hel weldra de twee derden van hel land zullen be- j katholieken te danken, dal zij hunne dooden zitten en zich van alles gaan meester maken.... j overeenkomstig de voorscliritlen van hunnen Om die mannen gerust te stellen over hetgeen godsdienst begraven kunnen. ze de doodc band noemen en waarvan ze geba- ren oenen zoo grooten schrik te hebben, deeleu Ja, wie is onverdraagzaam?... Het boven wij hier eenige bijzonderheden mede over die i staande bewijst onbetwistbaar dat delibeialen beruchte doodc hand, getrokken uit eene ofli- hunne eigene vuiligheid aan onzen rug willen in 1866, onderbet ministerie; strijken, telkenmale zij ons, katholieken, als on- Frère-Bara. in de Kamer voorgedragen. Goede- I verdraagzame lieden voorgeven. De liberalen ren van doodc hand zijn dezulke die toebehoo- boffen en stollen gedurig op hunne overgroote gestichten, welke 'trecht van eigendom i verdraagzaamheid, doch nu is het bewezen, dat hunne verdraagzaamheid slechts beslaat in het De Staal bezit 39,298 hectaren gronds; de verdrukken van dezen die eenen bepaalden hospilien Godsdienst belijden, door dezen die bun geloof 77,037, gevende eenen jaarlijkschen opbrengst j hebben afgezvMpren of nooit aan eenen Gods- van 7 milliocn frank j dienst hebben toebehoord. De gemeenten bezitten290,296 hectaren, doch j Nu, indien de verdraagzaamheid aan den kant de oplirengst is niet zoo groot, daar vele ge- i der katholieken niet ware, zou de katholieke meente-goedcrendoorgaans van mindere waarde j burgemeester van Nijvel dan aan de joden datgene hebben toegestaan wat al de liberale burgemeesters, tot dewelke zij zich gewend hebben, hun hardnekkig weigerden? Voorwaar, -men, hij zou gehandeld hebben even als de walerloopen, ijzerenwegen, en andere straten te hoogergenoemde liberale burgemeesters en ook zamen 86,503. 1 geweigerd hebben. Maar zoo handelen de katho- De kerkfabrieken, bisdommen, seminarien en j lïeken niet, omdat zij de woorden vrijheid hoofdkerken hebben gezamentlijk 25,000 hecta- voor allen en in alles op zijn liberaals niet ion; aldus het derde deel der armburcelen.^ verslaan, namelijk de vrijheid voor zich alleen De beurzenslichlingen, ten getalle van 787, te behouden en ze aan anderen hardnekkig te bezitten 1915 hectaren, meteen kadastraal in- weigeren. Mechelen gaat nu zijn liberaal of geuzen-kol- - i._"-v;1|) lie|geen gai icmanu ue israetteien oen ramt katholiek gemeentebestuur te wen- i aan bij bet gemeentebestuur van Nijvel. Dit was bereid aan het verzoek gevolg te geven, L aan er 1 armbe- i legio gaan krijgen, in vervanging van l.v.c,,.^,» ot gemeenten af te schaffen; ze zouden i nu afgeschaft is, zoo ten minste iieeft het de 1met liet goed der j Wat schreeuwen dan de geuzen en logicman- 1 het gouvernement dien kaakslag met boeit w illcn non (Ie kloosters? T Is daar dat de kanker tier samenleving zit; T zijn de kloosters die al de eigendommen des lands inslokken! Maar die kloosters moeten dan duizenden en tienduizenden hectaren gronds beziiteu?.... n«a I t Zw»i h ,Xi»iU.t iiMr.i.ii. ik Vriirnr WWW. W aX’R’-'W X Annoxcfn. 2u i |p-. ldreèli lei lijf.e. 50 t. EtJf hérstf--*c. Van 1 tui 5 reg ti Een nunin-rr 15 (cnliin*», Afzonde) l.'.kt: iiiiinrnei'S vour urlLuds, enz.. 20 fr. het f0O IMIIiJUUMU ««OMKM WJK trekiirrii tuil deia ijzr ren vnn iminkr ike, Icuriie, liixu ?«kU|H»trl uuur Otlol). 18’ÏÖ —■Hl iMBilMMUftttMUttolA5.^..- '«acSESkaMS .V.r Ji i- - - - - -J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1