9 1" De kerkfabriek van Dixmude, een perceel I I 1 I i I M. August Fonleyne, die zijne studiën in let teren ie Leuven voltrokken heeft. M. Leopold Glaeys, diaken in ’t seminarie, wordt professor te Mouscroen. M. Joseph Soenens, wordt professor te Bous- selaerc. legen in Clerckcn en gebruikt door de weduwe Dumolin, mel last van j te doen lezen voor den gever. Donderdag is te Dixmude overleden M. Rechterlijke Hronijk. Zijn door de korrec.timmeie rechtbank van Veuine veroordeeld Zitting van 8 september. Engelbccn Jaco bus, koeiwacliler te Ooslduynkerke, tol It) Ir. boel of 2 dagen gevang, voor bedreigingen onder voorwaarde door woorden en gebaren van eenen aanslag legen Lodewijk Devry; 2° lol 10 ft. boel of 2 dagen gevang, voor scheld woorden jegens dcnzellden en jegens den bur gemeester Hyckewaert, le Ooslduynkerke. ilfuyghe Frans, boerenwerk man te Watou, lot 26 Ir. boei of 8 dagen gevang, voor slagen en wonden op Beginardus Degrave, landbouwer le Watou. Cornelle Karei, dienstbode te Houtkcrke (Frankrijk), tot 50 tr. bom of 8 dagen gevang; 2" lol 30 Ir. boel of 8 dagen gevang en de ver beurte van zijn geweer, voor jacht iu verboden tijd en zonder wapendraagrochi. Zuinig van den 10 september. Janssens Andries, tooreman, te Gent, bij verstek, tot eene maand gevang, voor slagen en wonden op Firms Libol, van Genl, te Veurne. Lejeuue Frederik, timmerman te Weslvlete- ri ii, tol 50 Ir. boel of 8 dagen gevang en de vei betn te van zijn geweer, voor jacht in ver boden tijd. Hamoiit Karei, werkman te Slype, tot 100 tr. boet of 8 dagen gevang, voor jacht met stroppen. Vergiftiging van een gansch huisgezin. Een scbroomlijk ongeluk komt de stad Kortrijk, te bedroeven en als ia verslagenheid te brengen. Vrouw weduwe B. en hare drie zoons, van Welke de oudste voiiuurinaker is, en de twee andere paardesmeden zijn, en wonendein .de Rijselsche wijk, zijn dezer dtigen vergiftigd ge worden door het drinken van water, dal getrok ken was uit eenen nieuwen pul, waarin men een ouden louden derm gelegd had, aan welken zich eene laag van loodzuur zou kunnen ge vormd hebben, vermoedt men, doch zonder te weten door welke omstandigheid. Wal er van zij of niet, de oudste zoon is overleden na schrikkelijke pijnen onderslaan le hebben. Men hoopte dal de moeder met do twee andere zoons zullen kunnen gored worden, daar de genees heer erin gelukt was hen te kunnen doen over geven. Een eerlijke en neerslige werkman van Gent, steun zijner moeder en zijner kleinere zusters, is dezer dagen uil eene groote liberale fabriek gejaagd. Welke was zijne misdaad?.... Enkel van met eene keer# in de driejaarlijksche processie van Akkerghem gegaan te hebben. 0 liberale verdraagzaamheid Wij lezen in den Brusselaar: Dezer dagen waren een deel geuzen van den grootsien kali ber in eene herberg te Mechelen vereenigd; zij riepen eenen voorbijganger binnen, en vielen hem als briesschende leeuwen op het lijf, mee- neide dat zij den raadsheer Van Hoorebeek (een liberaal die voor de afschaffing van ’t wercldsch kollegie gestemd heeft) voor handen hadden. Zij hebben bun slachtoffer voor dood op den grond laten liggen, en, zoo men verzekert, is de ongelukkige, zonder nog taal of teeken te geven. «velleden, na hel H. Oliesel ontvangen hebben. Men zagt dat de aanvoerder der geuzenrazernij achter het slot gesleken is. Begint liet niet wel te gaan in ons land van vrijheid en liberale verdraagzaamheid. Men meldt dat de II. Vader Z. Em. kardi naal Panebianco, van hel orde der Konveti- tioneele Minderbroeders tol kamerling van liet 11. kollegie der kardinalen heeft benoemd. Die vertegenwoordigers voor het arrondissement Dixmude en oud-gemccnlcraadslid dier stad. De overledene is slechts 47 jaar oud. Zondag De Bank van Kortrijk, de succursale van Dinsdag middag 4 dezer, is bet parket van Kort rijk, vergezeld van eenen wetsdokter, te Bousselare aangekomen, om een onderzoek te doen op een jongentje van 7 tol 8 jaar, die op sterven ligt, ten gevolge van wrceile mishande lingen op hem gepleegd, zoo ’t schijnt, door zeker landbouwer Degrande, en dit voor eene nietigheid. Men meldt hierover noch het volgende Maandag laatst vermaakten zich vier jonge knapen le Bousselare met stoenen te werpen in een in opbouw zijnde woonhuis en brachten er daardoor lichte vernieling aan. De eigenaar, hierover verwittigd, snelde loc en achtervolgde woedend de kleine straatben gels. De drie oudsten gelukten erin te ontsnap pen, de jongste alleen viel in de handen van den eigenaar, die den kleinen jongen die maar 6 jaar oud is, herhaalde malen met hel hoofd legen den muur sloeg, daarna bij de handen en voelen nemende en hel kind alzoo in een naburig veld wierp, alwaar het zieltoogend bleef liggen. Het ongelukkig kind is ’s nachts in het hos pitaal le Bousselare bezweken aan de gevolgen zijner wonden. De groote spinnerij van Jute Kid, te Duin- kerke, is de prooi der vlammen geworden. Niets bleef behouden; de schade beloopt meer dan 600,000 Ir.; 600 werklieden zijn broodc- loos Zaterdag heeft in het gouvcrnemcntshotel le Brugge de openbare aanbesteding plaats ge had 1" Der uit te voeren werken ter gedeeltelijke vernieuwing van den kaaimuur gelegen, langs de kd der haven van Nicuport. Bestek 58,000 tr. Hebben aangeboden MM. Nicaise en Del- ctivve, te la Louvière, 54,800 fr.; A.Jacquc- j loot, te Oostende, 56,200 fr.; J. Taverne, te Nieupoit 57,490 fr.; en 1’. DeSvvaile, te Nieu- port, 57,600 tr. De bestendige deputatie heeft als kandi daten voor de plaats van West-Vlaanderen gekozen I" kandidaat, M. Sheridan, afdeclingsoverstc Priesterlijke lieuoemingen. M. Vaadovvalle, onderpastoor le Ingelmun- ster, is pastoor benoemd der nieuwe parochie van Si Eioij, ie Kortrijk. M. l'ii. Bus'diaeri, professor van Bhetorika in t koiiegie van Thielt, gaat in dezelfde hoe danigheid over naar T klein seminarie van en andere met hunne soozen aanwezig waren. oogenblik niet te wenschen laat. Over een paar maanden hebben de li beralen van Verviers de zusters die het wcezen- Men denkt dal hij door de gaz zou ontstaan zijn. 111113 besturen vervangen door were dltjken. De overste, drie zusters en eene hulpvrouvv trokken voor hun vijven te zamen zes honderd frank, nauwelijks genoeg om zich te kleeden; nu tal de oppertncestcrcs vijftien honderd frank en de vier meesteressen elk zes honderd frank trekken, dal maakt te zamen omtrent vier dui zend frank, zonder de gekwetste te rekenen voor meiden, die er niet zullen te kort zijn, en de kosten in de keuken, die goed genoeg was voor dc nonnen, maar die een beetje lekkerder en fijner zal moeten zijn voor de ju/frouwen. Dal is nog cens een bewijs dat de kloosters hel land uiteten. Te Luik is onlangs een kapitein, gehuwd en vader van versebillige kinders tot verschei dene maanden gevang veroordeeld, om eene schandelijke misdaad op een jong meisje ge pleegd te hebben. De liberale gazetten zeggen daar geen woord van. Ware het een priester of een religieus, zij zouden tuur en vlam op hem uitgespuwd heb ben, niet alleen na hel vonnis, maar zelfs voor aleer de rechtbank zou uitspraak gedaan heb ben, en al de priesters en religieuzen zouden uitgescholden zijn geweest, als allen te gelijk plichtig Maar nu is het een militaire en zij zwijgen, toonendo alzoo dal zij twee maten en twee ge wichten gebruiken de eene voor de liberalen de andere vooral wat katholiek is. En dc liberalen zijn liefhebbers der gelijk heid en verdedigers der openbare zedelijkheid. Welke farceurs! Bismark. Een Duitsch blad (de Kissin ger Saaie-Zeil ung) stelt de vraag Waarom is bij het tegenwoordige muntstelsel voor het nieuwe twec-marksiuk de zoo passende naam van Bismark niet ingevoerd? En hot geestige antwoordt luidt Omdat Bismark niet geéruc j heeft dat de socialisten hom geslagen zouden j zien; dal de nationaal-lihcralen hem in hunnen provinciaal grcllier van I zak zouden steken, en datde klcrikalen hem naar I welgevallen zouden kunnen uitwisselen voor iets v. 1 anders; en voorts ook, omdat velen in het land 2' kandidaat, M. Boger, id., en 3' kandilftat, oordeelen, dat hij reeds te veel zijn stempel op Ruussèïaerè; hij vvotdl te Thielt veivangen door j M. Loeinjeiis, lid van de bestendige deputatie. allen gezet heeft. van Pitzemlmrg. dal gekend was als een der beste van ’l land. De geuzerij kwam meester win hel stadhuis; zij wilde van liet cbllegie niet ut"' r. en, uil liberale verdraagzaamheid, ticludïe m taf en richte eene nieuwe school in, die n: een en lirinlig duizend frank aan de .-ladskas kosne, en teeiiemaal nutteloos zijnde, nu onlangs door de meerderheid van den raad werd vernietigd, lil. In t volgende kan men besluiten dat de gemeenteraad van Mechelen gelijk had, het >.iad; collegie at le schaffen. Dn gesticht lelde maar 47 leerlingen, waar onder ei I!) vreemd waren aan de stad De beroepsatdeeling, die het wetenschappe- irjk onderwijs te Mechelen moet uilmaken, telde itt dc drie klassen in 't geheel 17 leerlingen, dit t eu eene fractie per klas! Van deze 17 leer- i:i gen waren ei enkel 9 Meehelaren; 9, voor mme bevolking van 40,000 zielen! in de latijusche Blielorika, was er ó!n enkele i i ling, ecu vreemde! De gemeenteraad zou ongetrouw aan zijn schadelijk voor de iinantien I P l Vandewoude, le Dixmude, bij eigenhandig lesla- ,0 i meid van 7 October 1873: aan eei wa kerkfabriek van Dixmude, een perceel grond, gras en zaailand, groot 1 heet. 64 aren 30 cent, gelegen le Nieucappctle, en gebruikt door K. Verweirder, met last van jaarlijks voor de zielcrust van den gever vijf en vijftig missen te doen lezen. 2° Het bin eel van weldaad van Clcrcken, Verschillige tijdingen. Benoeming van den Gouverneur der provincie West-Vlaanderen. Bij koninklijk besluit van den 7 dezer, is M. dc ridder Loon Ruzetté. kom- inissaris van hel arrondissement IJper. benoemd tot Gouverneur der provincie West-Vlaanderen, in vervanging van M. Vramhout, overleden. Zondag heelt do nieuwe gouverneur in de handen des komngs den eed afgelegd. Bij besluit van dezelfde dagteekening, is M. Eugcen De Cock, voorzitter van den pro vincialen raad en lid van de bestendige depu tatie, Lijdelijk gelast met de bediening van gou verneur der provincie, bevorderd tol den graad gvuK-v.nv^. van officier der Leopoldsorde. “rf vLr' dc liiianlieii - Ijcn llcsl"il ra" A"SUS'[ - -d. bedde ged'dd. i gillen te aanvaarden, gedaan door Ferdinand lUCIC Onlangs is te Verviers een kring van buu- hiocheiiiug ingcriciii, waar men ment van i October 1873; (i Journal de Gand ecus voorhield eu wal ook eigenlijk het liberalism zijn moet, dat is de i vrijdenkerijtent, gelegen te Nieucappctle, Die Kring beeft dc verledene week eene ver gadering bijeengeroepen, waar een hondertal werklieden, vergezeld van vrouwen kinderen en ander-e met hunne sonzen aanwezig waren. net omeei van vvcioaau van Clcrcken, een Alhoewel Iret liberalism en de geuzeiij zou nn^icdekeii, gioot I heet. 54 aren 8cent, ge- hevig uitvaren legen alle katholieke of geesle- ‘‘s1’11 111 Lleicken eu gebruikt door de weduwe lijke ceremoniën, die zij mommerijen hecten, •uinolin, met last van jaarlijksch dertig missen heeft de nieuwe kring nogtans eene soort van h‘ ocn <!z’“11 V00r ,lcn gever. doopsel aangenomen, die plaats heeft in bij- i Donderdag is te Dixmude overleden M. wezen van eenen peter eu eene meter, die zich llu Hcmbry, gevvezen lid der Kamer ven voiks- verbimien den doopeling legen allen aanval van icligie te JiesciKirmen. Volgens de leden van die maatschappij is cr G - blijft er slechts een lijk over dal in de aarde wordt gesteken en in niet vergaat die ia zulke grond beginsels worden opge kweekt. Zullen zulke menschee, die aan niets i meer geloven, zich iets kunnen ontzeggen; zullen zij niet bijzonder geschikt zijn om alles te doen wat dc oproerstokers willen als hel gepast oogenblik daar is? Ziedaar de leerstelsels welke bet eerlijke liberalism verspreidt onder de werkende klas; ziedaar waar de grrroote partij naar toe gaal! I oud-gemeenteraadslid dier stad. geen Goï geenïmkêm^g leven?na de' dood ^11 zijne plechtige begrafenis plaats gehad. blijll er slechts een lijk over dal in de aarde <le B-mk ^in^im^ booge onderscheiding geelt aan dien kardinaal wordt gestoken en m met verga.,I het voorzitterschap van het 11. kollegie ingeval Wat moet men uu verwachten van menschcn 1 "'n "l s aggrui gena e na muien overlijden des Pauzes. Voegen wij er echter bhjven enkel nog recht. jtij dal de gezondheid van den 11. Vader op du I Dc boeken zijn verbrand maar de waaiden J 1 vandc portefoelien en den coflie-for'. zijn gered. i Hel veilles wordt berekend op 50,000 fr. j Alles was verzekerd. De oorzaak is onbekend. i 1 1 /"V- I I 1 M - iv. t t f i I.Iïa AMnrclA Olljlnnn CC DC I ”ZX’1 r T-.-rvn'^rrit.rM tim. ■■t—m ■■WW - V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 2