h r I I ur I. I S’ F” zonder bepaling i 141 y e s DF ROMP’e «singek» filfflWJlEllEll.SBE ;ckch<‘ en )l<»nss< he kolen, te Alvurinijhcni-Forthcni, licrfl do eer Krt publiek bekend te maken, dat hij, op ‘t einde der maand september, een groot schip, geladen met eerste kwaliteit Mons- Rche kokn i d in lossing hebben, welke hij Ui afl»-veren aan i fr 4 50 per zak van 160 kilos, net genegen en uit het schip NIEUWIGHEDEN J. DEVRIESE 1 -- 1 3? I - I R. RABAU-LACOUTERËT KOOPMAN-KLELR VAKER, XI ia i£ A 3 PIIOTOGIIM’HIE I i F lï I'OfeiIs I.tX'V “''“'"'ft I' _LN IÏÏWÖÖNERS VÏNi VEURHE DEWACIITER, m.--•‘•der Mrairi» <!e ï(Sig DTmMÖÏTÉ GENEKALE AGENTIEN van ----a vn DE CONCURKENTIË HEI EXAISIE WOOft» A 1 ircrkcrs en iverkstc^- Bericht aan de T7I? n Kakel SPILI.l AEKT, ICLL VAN DOMME, I .rrtiids aewoond hebbende te HotiniEM. thans Frwten I nieuwe t' 10 s. 28 79 27 49 28 26 13 67 16 04 I 10 62 I’it tier Iinntl 4c knopen Groote v<*rniln<lerln|( vnn pri jz.tn. en ’t omliggende. m a ta< 77- nianièré?HCTl‘s'a)'tllle O"? 145 1R \NK Jfto cent, per weck, ketanlbanr fr‘inlV; dd. - Oprecbu ?vaurl»org voor betaliii^d^.i^ onderwijzing ten 3 Ut der hand te koopen ECJ-jJE GUANO VAN PERU voor het ZO.VH KHSAIZOEtf. Koopman klcermakcrtoVenrne.grooteOoststraat, 41,1 heeft de eer hel publiek te laten welen dat zijn maga-l I zijn thans voorzien is van een ••«m fiiiipni vnn 'Wcurn»1?. Antwcrpïïche Verzokeringa- MaatschapDij D n p fransch i ii enz.. ei> I Pir.ncls Oude tarwe Roode tarwe Rogge monumenten in cim enl-vloen n 18 46 10 67 1- 00 2- 80 1-25 25-00 id. id. in alle 2 I 2. Haver - Boonen deugdelijk Aardap. per 100 k. meer 1-1 «o t Geene portretten worden i- >rden. ge- 550 frank i iVlurktprijN 5 Sept. F a 43 36 - a 38 - 26 a 28 22 - a 23 -a- 16 a 17 -a- 28 - a 30 -a- 2<J a 30 welken het meerde', en van morgen, J half wit, 68 centim. ge zijne portretten huizen van ons Ordinaire kaarten 3 portretten, 6 12 I dezen lantsten is go. I Giin><o L.- 1 Tien ten UX) afslag station, I ^...ut„ri,av..«rnilo| H‘jeint.Nl uns je v|(.(lil s011t oih-rts a 3 koorden, ge zonder gebreken, aan l_- C. DKIiAlkOYK, pliotoxrnphe, ZuiilMtraiit, jdaaraan, genia ikt 80, te Veurne, lp.urnen, en nog laat weten dat hij sedert den 1 Juni, werkt met een 11 HtTAn i'heel nieuw stelsel, dooi hetwelk hij tegenwoordig zoo schoon maakt als de beste land. De prijzen zijn als volgt Geëmailleerde kaarten 6 kaarten, 10 fr. 12 id. 20 a 39 - a 35 a 22 A Bi ngos. 83. rue des Pierres. pri's 3 j avant d’arnver a la place Simon Slrvin. facililé lutite p tsonne solvable.- 1 V: no en palissandre. 7 octaves. 3 ^.Oant). as i. et sans debuts. a 550 francs (a11 c° .Bruges. 83. cue des Pierres. 6 50 7 10 92 40 2 40 2 40 3 fr. 5 10 Albumkaarten. 6 kaarten. 12 fr,; 12 kaarten. 24 fr. ;.,.3c.i zullen nog t i zonder de toestemming der eigenaren. 4 Sept. 11 sept. -a 35 50 1-a- 36 50 a 38 38 32 I 21 50 j 21 a- 24 bOa- 8 - a 6 50 90 30 a- 72 50 a- 3 S pt. 28 90 26 99 27 85 Hu, 4b. rue de la Madeleine, 5 ‘lability onvei le de eefle J on Iron- Les soul de c°' gebreveteerde Portland Cement van the ij limi led. (Ech.mlillons voorde lige prijzen. Te Bmgge, Steenstraat, alvorens aan de Simon Stevens duals toe te komen, Kan men krijgen pianos van allen prijs, met groot gemak van betaling 3 jaren krediet wordt aange boden aan elk solvabel persoon. Pianos in palissander, 7 octaven waarborgt! nieuw en D I (komptant). I Brugge. 83, Steenstraat. eertijds gewoond hebbende te HoIitiikm. thans te Vevhnk, bij Vanoosten. heeft de eer bet publiek ter kennis te brengen dat hijI te rekenen i i van matrassen. en yan'Mmin oer wolle nieuwe maakt, alsook oude pluimen in pluimen Bed in het nieuw fr. 6-00 Hoofdeinde 2-00 i» 1-00' zijn goed en zich op toeleggen om 1 te winnen. fr. 215 Groote kolen (zonder gruis), fr. 325 Fijne kolen voor briketten, fr. 200 i* oleu Charleroi t Groote kolen zonder gruis, fr. 270 Gaillelins (mussels) zonder gruis, fr. 260 (van Luik), fr. 230 Neemt gadlctins (mussels) van Luik, heel voor deel ig. Metserskalk. van Doornijk, fr. 180 de 100 hectoliters of de 10.000 k” van Namen, fr. 165 is goedgekeurd door 't gouvernement. - Eioo» l*ci ii (entrepots te Antwerpen). Guai o altijd droog, wel gebrokt, roskleurig en sterkriekenu; de Beste vette die er bestaat, fr. 27 1/2 h 30 de 100 kilos, volgens hoeveelheid. ChcmiMrhc Guano, fr. 25 de 100 kilos, deze franko op alle staties. Cokes der groote gaz van Brussel, fr. 220 de 10,‘100 kn’ of 250 hectoliters. Men vraagt agenten en depothouders. Ook Cimenl, Boomsch steen. Pannen, Tichels, enz. zich gelast met het Verslaan oude 11 T nieuw zet, dit aan de volgende prijzen Voor een - Oorkussen Voor verslaan eener matras. Hoofdeinde Voor eene matras in 't nieuw te tien Reeds sedert jaren voor werk gekend, zal bij er zich op toe meer het vertrouwen van het publiek Een Huis met groote Schuur. Stal m onderlaten' ——21 5 aren 10 cent, erf, te Avecappelle-dorpplaats, van noorden aan den steenweg naar Scheewcge. Te E bevragen bij Isabella-Kosii jlarteel. Te bekomen bij LÉON RYCKt WALR f-DiB7ZLR1 in de Schipvaart, kleine Ooststraal, te Veurne. beS’e kwaliteit Mterukoleu. Gaillellerie hij hoe veelheid van 1000 kilos 25 f>50. voor grov kolen, 4 fr. 50; middelbare, 4 fr. 40; lijm’ 4 fr. 30. De personen zoo van stad of van den buiten, die goede m langdurige branding per wagon, 1/2 wagon of per 1000 kilos aan bovengehoemden pi ijs en con- hlien begeeren. alsook voor Gu,u:o eu Kalk, mogen zich bij hem aanbieden. plak en 67 cent. Zatidakker. te dorpplaats, in i -i Te bevragen bij den eigenaar Vincent Oc.qcet, I I Adinkerke. I heb d!t UEd\aan.[e dal ,L ''"j dl'" AGAX1Jüïi'Menageren. Stoven en ten toon gesteld '\>enshag 3 CToiutn (ru Pen eersten wasdag van mi tnannd; te Veurne ud bevinden met eenen va„ Brriwlrt, ;ifp.s w;illl.l>org s< tonnen der volledigste bewerking en aan de genadigsle prijzen. ”Z_ZuidHtrnat, Ri* 14, te Veurne, rn maakt bekend dal hij in de bijzonderste en ver- locil. it-n a zetten uan vetten ongeloof- ul;i;1|.(isic fabrieken des lands zijne aankoopeu voor pi- jm, alle concurentie ónmogelijk ]lel 7ol)1(,lsaisoeu heeft gedaan. Al zijne sloffen zijn dus van de eerste en beste soort en doen hem geene hoedanigheid als door de extra laje prijzen .1 it H»»t vc (hmk der Smissestrant), «elastzich met,».,. le h’1 v,,''"en van alle j.' i<,er commission voor I sloffen, 'zoow,' V:"' of k;1’ ■nt, euz., d()ni H's- aL vrouwkleederén. n Ie RnX 1V"° «"KMers. St. .Ineob- l!'111 beruston,!,, 7iir>' ai i' ZN k-11 K'durig sl&len bij tni’ der liami (o 1 tfdini. ofwel te iiacliL'n" r,,/ gemak van Ie- brink te treden °in 11 •«•rwtoml in ge- Bene sehoone Werkmanc r.,. lance et ,’i 17.fr;l||, ,ls. setl| po>Scsseiir en ■ntaillihle des COlfs 11 1 k’UiTbon radicale et perdrix. Guérison e'n-? s> dnrilloiis et ieils-de- sans interruption m n/l '/nt'' lp 'railenient Riifi'isoi) comply..' y'■","1 jours qu’exige mie Ficon. DdpAf rj|( l’i'iv qua paris. 1 fr. ie 77£Est, a Furnes< v'""b‘r.stra<ff -B(.VOgli<'l. bottier, A ML’XELLES. Bipn deplUs"!,*i bibliothèqu,, s;u)s\ff^'U'V.5U1 T'ie de sc formerune (l||eforte somiue d' o '"i our.ser iiuimklialemenl ■ouvrages qtlj ,jojv 11 'Hls eboisjsez d'abord lis ""•nt dit, <e cludx v-oi*. :.0ll'POser Ie fond propie- f'‘,Llls- 1! peut Atre de <vm r ''"1' J,'s 8«Bs ou les l»e- "d,e frams ou n]lls v ''"mes. i| pent s’i'lOVtT ft de payer vog,,, im-tlez comme eximlilion '"'■"■''in-llemenl. <le nm- '.:,n"f'e. ,.sl j,;3); '”t smt complet t> la fin de 1., soit soldé ptjur faire H'‘ll(h'e ipie tont Ie compte ‘lUt! lois ipie Vül|s j 's J' 'Pttsitii ns nouvelles; cha- dcuiander, il est 7 11,1 "Uvrago. il sulfit de Ie S1 vos achais di jl |SM.,''," *'ol"P*<-‘ 'pie voiis avez dëjö I (’•Heii.eiils dq.', ,d u"r K(1,HI pt.u ll0(;1|jJ(. boiineHemeut SOU1 ,,u,‘s- augmentez propor- Hiicaequisitipti Illelisl,,‘ll'‘’ paver. Suppo- ''“""'■’'''""'Hl; aork 1.080 fr., soit 30 fr. '""pte st libre de ‘In i i Pl,’lll*er paieinent volre Jll|si de suite. 00 Ir. aprês deux mois, '^'"^dPeruJt^onlesfac- |!0^:,ln^^.sausl)u,l,t; X^Hvous - 'X' ‘°,IS bureaux d,‘ druil j 7SI"'.•■«•tie combiiiaisoii cah 2"tde sciences "'bisloirè l.X|'Sr;<"ss' bien que ceux li: ,:i1'niniimii| j*,,o X'kiisie. tan 'e'ÜX n l°’ 15’ t6'?1” I,,S -tire's':,. °gU,‘S ‘0,,X ’’nV0V‘,S g'-1' Pubbeild a Bruxd",.'"1 ‘‘4V I',"'lirir Jo rOffice ,le ,z,ï 1 hulresse ,.,.'7 dvnmndes, le nom. I k* A"C(C. KOLEN, KALK GUANO. RiuiM te l.uik «fr Antiverpcit. ttv k«- mc me rw jr^ 92, Vande Weyerstraat, 92 Brussel,(Schaerbcck) Voordcelige prijzen franko te Veurne en omlig gende staties geleverd. Flénukolen van Mons (Bergen) voor Bronwel* en huisgebruil. Tout Venant (midden slag) groote grofle. fr. 225 de 10.000 kilos, tweede grotte (toch schoon) heeft, u W« wolixe barer Joe«tho‘‘l’ 'X'^c^eni’tindcrcn met de'Xl'uer J ||00lll<M!1 f Depot te Veurfie, bij RA.BA.TJ LJAC IgJllUHHBBilli! -r^T" f S inoinen, te Fortln m. Hij zul ook deze kolen uitvorreii naar de nagomelds ge meenten doch mits verhooging vhii prijs ids volgt Voor d«< gemeente Alvei-inghein, mits 25 cchtimeo per znk; Voor Wiiheringhein, \inchpni en Iloogstaede mits 50 ct. per zak, Voor l«i nberghe, mits 60 oentimen [er zak. Ook te bekomen uit hetzelfde schip Guillettcn, Brouwers- Sinêekolrn, uan g-n uiige prijzen |)c aankomst- en de lossingsdag van het Schip zul later aan- m I norden. H’j twijfelt geenszins of zijne tabijkc kalanten zullen uiterst ♦o vredeii zijn over de hoedanigheid der kolen vn den gt ringen I P’ijs. Em Huis gebouwd m slem, met een Steil km. v0(,|.lk(lln(.„(1(. |(il (1. Illagazijllen v;ill ?1M. Um> en in p j i n s ij i o 11. a „til nn V;imleiiabei-le. eeniei' i'onc ■'.sionnmL'i m 'in Bel;;ie "u a Z'iU' I 9 lu i i n nu. in va|) |1t,( gouvernement van Bern, te Antwerpen. I*' stijlen en gedekt met met ft, mm ,.k(„|)1.n ()ij „rilCY, t Veurne. Adinkerke. noordwest van d. |(0(1M.ll(|aa|Jl,ial (bij hl.t S;l pq. in den I uin iO< /)eze Ouano is gewaarborgd zuiver en unvervalscht I -* “Oo no<Mii<r Ijz.e- JT (jV-IJ Jj J Ja JA rii»»x voor G*‘l»ou»»eu, zoo ook hekkens, grillagien, balkons, seeren. pou- irellen niet nanhoorigheden, enz... Moerstraat. 22. bij St. Jm'obskerk. te Brugge. 1JAGAKIJW van .Menageren. Sloven en Kcn- i’r' i i 1... 81. Jacobstraal. 61. bij de l'-zelbrtig. le I eurne ud bevinden niet eenen ii i Brugge, van Jul»** Brruolrt? alles ir.el waarborg j MATSTE '’“"edii'ste bewerking en aan de genadigsle Ik zal mijne- goederen nfzetten baren laseu mak.rde. /ni'rrn dus van ue cei-sie on uw«. ---- PLACIDE IJIjW AVzII 1 iBit, de minste concurrentie vreezen zoo ouder opzicht der Koopman-Kutumakcr danigheid als door de extra lage prijzen van vei- 7VVe..r..e en l.rozr Ilenegauw). kooP- ,‘‘?el *‘T ‘open, d.it het vertrouwen i i i, z,waarmede hij steeds door zijne tidrijke kalanten n 7; z'e'rA lÜ ,nJ wordt vereerd, meer en meer zal aangroeien, nn -7in iIy,,ny en.l,HJ El,>’- h ;SSE. Kleermaking op maat 24 uren. PREZ. m den houden Appel, en zal nnj op verzoek b(.1)0l v;(nb N^illiachien(.n Singer ten huize begeven van dezen die hel verlangen. van alle, voorname zomerstoffen, de een gedacht zal geven. Volledige I sche en -- grain de poudre, diagonale, conlils, laken van schillige kleuren, ten keuze, uan fr. 45 tol Pardessus (demi-saison) voor mans, Broeken, hooge fantaisieof andere, Gilets, Gcheele kostumen voor kinderen. Kleermaking op lllUUL lil Depot van Naaimaehienen Singer en G1'. Assortiment klakken, cols, cravvallen, foulards en andere mansarlikelcn. Alen vraagt kleermakersgasten I ui iiiin Cr Marmerwerker-Bceldhou- wetendatzqn maga-Jg ULVlillbt, wm, V^.nstrnat. 112. volledig assortiment lt) Veurne, heeft de e« In t puhlieik kenbaar le mn- waai van hel volgen- ij,,Ui (ja( pjj t>ell nia<,azjjn komt te openen, voor- V/"'-p zien van alle slach van marmeren .Mhtfüwen.vloe- rnju-n op voorhand vast te stellen llgC k,,.-,.“g -l'~ f.~.n.-,.| inlandsche sloffen, zooals melton, eheviotte. v,,|._ f'-' lol 120 Bijzonder Depot van tot o11 Folkestone Cement Companij L> tot 30 Kosteloos). Aan zeer 1 1 >i 6 tol 20 Boonen Koolzaadolie, 403 k. Uviltxir ikvomiiK Tegen deze prijzen is alle konkurrentie ónmogelijk, dewijl ze gesteld zijn om veel ie verkoopen met kleim x* winst, eenigste uiogeiijke luidde! om bet publiek ten goedkoopste!) te bedienen. "fww'diw hedienintr, hoopt meer de gunst der meest verspreide schade door Bliks- in en onroerende goe- ilig jóngste vruchten, (lit ttUiSK .L.sitM z.r<-r - Allo inlichtingen bij L. BFTSF.I AEN. hoofd agenj 1 t. N-21. ■-»■■■-■■ j 12 sept. 40 - a 42 50 35 a 38 - 26 -- a 28 - 21 50 a 23 -a - 16 a!7 -a- 28 a 30 -a- 30 a 32 - deel der bakkers, hel brooa'. zullen verknopen Bruyi per 1 \,-i kilo. 56 cent.; I1' '!u -•;-- I ItotiMHelnrre, (Nieuwe larwe, 100k. 34 rn 34 - a 35 21 50 a 22 25 50 a 26 - 36 50 a- 8 a- IVWUWau. a. - il - - Linzaadolie, 105 kil. 72 50 a- nerven (Frankrijk), Tarwe, l’kwal. p. heetol. 3' (middenprijs) Kogge Sucnocn Haver Boonen Witte boouen Gele erwten Blauwe erwten Linzaad Zomerkoolzaad Winterkoolzaac Aardappels Kaas, 100 kil. Vlas, 1 1/2 kil. zien van zen op voorhand vast te stenen reni parketten kostumen in engi'lsche. fransche, duil- |,]auw steen. Magazijn van idessins. Bijzonder Depot X o 15 lot 30 kosteloos). Aan 6 lot 20 15 tot 50 TICGKK ttlt Door zijne getrouwe en spoedige bediening, hoopt Maatschappelijk Capitaal6,:>iJ ,200-00 franken. hij meer en meer de gunst van hel publiek te ver- Deze maatschappij. «zmtf-t -ts.’ ene vverven.Jpp nl(;csi verspreide in België. v< i zekert tegen brand Ia 1 i I door vuur. gaz. oiiweder of bliksem veroorzaakt. A HU II l)<’Ll II {J <‘U(I l*dicht» alsook tegen de srh;i'!“ ‘loer blik: 'i: zonder brand 'I Oogetildik is daar! te wn‘g gebracht, alle roerende Indien het gri’vnl publiek van Veurne en omlig- deren huizen, pachlhoveii, gende gemeenten een goedkoopen voorraad winter- beestialen, meubels, enz. kolen wil opdoen, men wende zich bij den recht- streekschen Agent A. VAHG1IIM.I IV1F.-VAN- Allu inlichtingen bij L. i i'HOVI N, te l»ixn»it«le, welke eerste soort vai'p'i 4eurne. Duinkerk I aal Inlandsche stove- eifallerlaic kolen en coks aflever I hij wagon van 5000 of 10,000 kilos, aan pi ijzen be I deden alle, mededinging. V^urkti»rr{s Men kan maar oordeelcn na proef. Ten diet, einde, zal bovengenoemde zich le Veurne bevinden farwe, per 145 lit., 40 van 8 dezer loopende maand Oogst lot on met 11- |d, nieuwe October aanslaande inbegrepen; eiken marktdag vai Rogge 7 1 2 tol 11 ure 's voonniddags, in de herberg hei snerioen Gouden Hoofd, bewootfd door Heart Decroo-Ta |(j. nieuw renÓT, Groote Markt. Op vraag liegecfl hij zich naver ten huize. j(|e Prijn aan

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 4