r 33' !V 1719. ü<«ar. 26 Sep!ember 1877. inschrijvingsprijs 5 Ir. jaarn; niet de j<xt 6 fr. Men schrijft in I.IJ CONHORNE MIXMEtt bevat aan liet hoofd van manifest, dat In den vorm schijnt tegenhanger van I Mac-Mahon. 1- parodie. politieke kwestieo verhandelen, hunne aanplak- W>j verzoeken ernsuglijk on- njct dull Würden> ze vrienden die cene reklaam n n .Van het oorlogstoonecl komt een bericht van het grootste belang, meldende dat Mehemet-Ali vrijdag eene zegepraal heeft behaald die den grootsten invloed kan doen uitoefenen op den tegenwoordige!! toestand. De veldslag heeft plaats gehad te Biela en duurde van negen uren 's morgens tol zes ure ’s avonds. De Bussen werden volkomen verslagen, en verloren, vol gens een telegram uit Schumla aan den Daily Theleyraph, 4000 dooden en 8000 gekwetsten. De tijdingen uit Azia meiden ook nieuwe voor- deelcn door de Turken behaald. Doch een ander gevaar daagt op voor Turkije Te Parijs namelijk is liet gerucht in omloop, als zou Duitschland zich bereiden, om krachtdadige maatregels te nemen tegen het turksch gouver nement, aangezien dit laatste niet voldoende heelt geantwoord op de vertoogen aan hem ge daan, aangaande hel slecht nakomen der kon- venlie van Geneve. Waarin deze maatregels zouden beslaan wordt niet gezegd, doch alge meen wordt gevreesd dat M.'von Bismark vroeg of laat partij zal trekken voor'Rusland inde oostersche kwestie. Een telegram uit Berlijn meldt dat de duitsche troepen op c’e poolsche grens versterkt zijn. Politiek overzicht. Maarschalk Mac-Mahon heeft, ter gelegenheid der aanstaande kiezingen, een manifest lot het fraiische volk gericht. De voorzitter der icpubliek brengt in herinne ring, dal hij, sedert zijne komst aan het bewind, eenen oproep doende tol de gematigde mannen van alle partijen, gepoogd, heeft de orde in het binnenland en den vrede met het buitenland te bewaren. Hel was slechts toen deze dubbele weldaad hem in gevaar scheen, dal hij, van zijn constiiulioniieel recht gebruik makende, eenen nieuwen oproep tot hel volk deed. De kwestie van den gouvernementsvorm is buiten discussie. De maarschalk zal de grondwet doen eerbiedi gen. Vervolgens doel hel manifest de nadeelige gevolgen uitsdhijuen van eenen uitslag der kie- ziiigëii, die den maarschalk ijandig zouden zijn, en somt de voordeelen op, welke daarentegen zonden voortvloeien uil kiezingen, welke voor hem gunstig zouden uitvallen. In het eerste ge val is hel eene verergering van het bestaande contiikt en eene onrust, welke nndeelig zou zijn aan alle belangen; in hel tweede geval is het de herstelling van helakkooid tusschen de open bare machten. W.-it mij betreft, aagt de maarschalk, indien de kiezingen mij niet gunstig zijn, mijn plicht zou met het gevaar aangróeien. Ik zou aan de ehclieu der demagogie niet kunnen gehoorza men; ik zou hel werktuig niet kunnen worden van het radikahsm, uoefi den post niet kunnen verlaten, waarop de grondwet mij geplaatst heeft. Ik zou aanblijven om, met de ondersteu ning van den Senaat, de behoudende belangen te verdedigen en om krachtdadig de getrouwe ambtenaren te beschermen, die, in een moeilijk oogenblik, zich door ijdele bedreigingen geenen schrik hebben laten aanjagen. De Fransche pers beoordeelt het manifest van Mac-Mahon op zeer uilcenloopende wijze. De bladen der behoudende partij juichen ze na tuurlijk toe; <le radikalen spuwen vuur en vlam tegen den maarschalk. Ook in Engeland en Duitschland handelt de liberale pers alzoo na tuurlijk! De logic heeft bevolen aan te randen... Een telegram uit Rome meld ft dat een con sistorie, waarin de Paus kardinalen en bis schoppen benoemd heeft, vrijdag plaats greep. Te zelfden tijde heeft de* Paus den nieuwen ka- meiling benoemd, die hel belangrijkste lid is der Romeinsche hierarchic, gedurende de vaca- leggen tuur van den II. Stoel en tijdens het conclaaf’. Het is de kardinaal Pecci, die tol dit belangrijk ambt verheven is, in veryanging van Mgr. den Kardinaal Panebianco, die, om gezondheidsre denen van dit 'ambt ontslagen is. Kardinaal Pecci, is volgens ouderdom, de 9e der kardinalen-priesters. Aartsbisschop van Pe- rusa, is bij geboren in 1810, en kardinaal be noemd in 1853. Wij zegden dat deze .nieuwe zegepraal der Turken onberekenbare gevolgen kan hebben Dal is zoo waar, dat de berichten aan de en-’el- 'sche dagbladen de verzekering geven als zot?de czar hebben verklaard dat, ingeval de uitslag van den veldslag van Biela, die reeds 2 dagen aan den gang was, beslissend bleek te zijn, ij I bereid zou zijn om onderhandelingcn over den j vrede aan te knoopen. Misschien is dit bericht l cenigzins voorbarig, doch, het is stellig dat de positie der Russen door deze nieuwe neerlaag nagenoeg onhoudbaar moet geworden zijn. GJreoi nieuws. liet pretentiebladje heeft de sluizen van zijn grrrrooot verstand opengezet, en nooit zou uien kunnen gelooven wat er daar uit gestroomd is. Ge moogl uwen kop in'uwe handen nemen en daar zitten siudeeren, gelijk onze stadhuisha len het sedert.een paar maanden doen om ons te kunnen uitleggen waarom hel vursbig over de b izéh liet oilicieèl velsjg over de bestuurlijke stadszaken ons geweigerd wordt; ge moogl lerirekuren He» ijsiereuwrat vi»ea fiatitiUcrkr, Veirne, Mix.tiudc, ftietiport naar I.isiitervelile.J octob, 1876. Duinkerke naar Veurne, 6.35 11 10 3 40 5 00 Nicuport-Dixmude, 7 30 12 u» 4 20 Lichtervelde-Veurne, Veurne-Dixiimde-Lichterv.7 37 1211 4 37 G 02 Dixmude-Nicuport, V af 2 20 8 45 Veurne-Duinkerke. Lang, ja zeer lang en zeer dikwijls hebben I wij aan onze ONr.Mtnmia: en Vriu.icirrr sladhuis- De kiesworsteling zal hevig zijn want meer dan ooit slaan ditmaal de grootste belangen op hel spel. Dat heeft Mgr Dupanloup, de wtikkere bisschop van Orleans, begrepen. In een herder lijken brief heeft hij een krachtigen oproep tot zijne diocesanen gedaan opdat zij zich zouden wachten van alle onthoudingen verdeeldheid. Geene onthouding! roept de prelaat uit; maar vooral, ach vooral! ik bezweer het de mannen der orde geene verdeeldheidWat hier, in deze kiezing in sprake is, zegt Mgr. Dupanloup, is niet de grondwet, niet de repu bliek; maar wel de samenleving zelve,' bedreigd door den vooruitgang der wanorde. Die voor uitgang wordt in de hand gewerkt door de eer lijke lieden, welke zich hebben laten misleiden. Frankrijk moet ten allen prijze gered worden. Tracht dus, zegt de beroemde bisschop, eene groote nationale partij te slichten, de partij der ware orde,-van den waren vooruitgang en van de ware vrijheid! Die.oproep, echt nationaal, kan'niets anders dan grooten wêergalm in Frankrijk hebben.- De llê/iubligue fran^aise harer kolommen eene soort aan de Franscheu gei iclit is. Het dagblad zegt, dat dit manifest het werk is van een zeker getal gewezen afgevaardigden van Parijs en der departementen, welke allen tot de verschillende groepen der rcjmblikein- sch’e partij behooren. dit document als de van het manifest van maarschalk Helaas! 't is enkel eene hatelijke De Journal o/Jiciel bevat het decreet van bij- itenroeping der kiezers tegen 14 October. Een ;|nder decreet roept, tegen 7 .XoVember, Kamer C|< Senaat bijeen. .liet ofïiciele blad kondigt verders eene circu laire af van den minister van justitie aan de P'Peureurs-generaal, betrekkelijk de werking CI’ parketten tijdens de kiespèriode. Uil document herinnert een groot deel des °.nizendbriefs van M. Dufaure aangaande de kie- z,l,gen van de maand februari 1876, alsook ’■pftC andere van denzelfden minister, inhou- dende dat de drukwerken, hrochmen en pro- c ;,maiien, die niet in onmiddelijk verband staan met de kiezingen van eenen bepaalden kaïuti- daat, niet mogen worden uiigedecld zonder de i h’Ostemining d'-s prefects, en dat, indien zij I 6 30 9 08 1 35 8 06 7 40 10 15 2 39 9 zaken der gemeente gevraagd. Wij hadden willen eenige puntjes onderzoeken en, zoo veol het mogelijk is, zien hoe die zaken daar staan en hoe het geld der bïngörij'wordt gebruikt, l ot hiertoe hebben wij aan eene dopvcniaiis deur geklopt en burgemeester en schepenen schijnen alle gehoor verloren.te hebben. Wij willen toch (iet licht niet laten verdoven alhoewel wij van.de-oeriichle partij niet zijn en daarom zullen wij aan bel ollicieel geu- zenbladje eenige vragen voorstellen nopens het gebruik van stadspenningen. Vandaag willen wij eenige bemerkingen ma kennopens de middelbare school of ecu/t: moyenne. Wij hebben vernomén dal er iemand op re kening der middelbare is gebracht als. portier en daarvoor goed betaald wordt. Zou 't preten- tiebladje ons niet willen zeggen hoe dikwijls die portier, gedurende geheel ’t schooljaar dat vervlogen is, de poort der middelbare school heeft geopend of gesloten? Hij moet zorgen voor andere gebouwen en zou wellicht den tijd niet vinden om zijn portierSchap uit tc.oefenen. De middelbare school is geene kotselooze school; bijgevolg, ieder leerling die er de oniler- wijzing fKwil niet zeggen de opvoeding) ontvangt, zou moeten met eigene penningen betalen of eene beurze ontvangen. Zou ’t preteijllebladje ons niet kunnen zeggen hoeveel leerlingen er geheel hun minerval betalen; hoeveel er slechts dc belachelijke söm van fr. 1-50, 1-25 enz. per trimester betalen, eindelijk hóéveel 40 centii:mi.x in driemaanden en hoeveel er geen enkelen duit i, en nog zelf geld toe krijgen, ten minste in schoolbehoeften. Bij gevolg, als dit waar is, de middelbare school is eene kostclooze .-choól geworden. Wij vragen dan waarom al de kinders die naar meester Pinle’s school gaan, niet aanveerd worden, en welke hoedanigheden men moet bezitten om bij meester Glaeys te mogen den voel zetten? Zouden de liberalen, die overal de ge lijkheid prediken, wel een deel van Veurne’s iii- woners verachten en veiwerpen? Daarbij zou ’t pretentiebladje ons wel willen zeggen hoeveel kinders van Veurne on hoeveel er van dc omliggende gemeenten naar die school gaan, en hoeveel er van den buiten betalen? B t punt kan ook nog eenig gewicht hebben. Im mers, men iiceft. ons verzekerd, dat de kinders der omliggende gemeenten*óok vooi niet of bijna voor niet aanveerd worden. Wie betaalt er dan voor ben? ’t Is de gemeente-kas van Veurne. Dus, de Vcurnschc burgers moeten hel onderwijs betalen uit baat tegen de katholieken aan die buitenkinders gegeven. Waarom blijven zij in hunne gemeentescholen niet? Daar kunnen zij ook voor niet gediend worden. Onze sluitrede is, dat het onderhoud der mid delbare school te Veurne eene ruïne is voor de stadskas, en bijgevolg, zelfs onder bet gelde lijk opzicht zou moeten verdwijnen; daarbij dat het eene dubbele onrechlveerdigheid is', ge durig in staat gehouden, I" omdat' de katholieken en al de burgers moeten medebetalen om het onderwijs te geven aan een deel der kinders van Veurne, en dan nog een onderwijs dal de libe rale princiepen tracht voort te zetten, bijgevolg de katholieken, die betalen moeten, bestrijdt; 2" omdat de Velhnschk burgerij verplicht is te be talen voor het onderwijs van kinderen der om liggende gemeenten, hetgeen aan allen wel- denkenden mensch overdragelijk moet schijnen. Ziedaar wal wij vandaag over de knsieh o'-e middelbare school wilden zeggen. Al die wat beslag willen maken mo'.en daar hunne kinders voor niet zenden en zijn dan groote mannen Wij verwachten het antwoord van 't preten tiebladje Wij verzoeken ernstiglijk on- vande geuzenpartij legen hunne inschrijving op de kiezerslijsten hunner gemeen te ontvangen hebben, zich onmiddelijk aan te bieden bij M. Eiilaiiu MAE5, Vleeschhouwer- straat, N° 25, te Veurne. ZvarteNonnraitrMl. Vewrne Aknom'H. 20 c.t. pet teg. ld i eclttet lijk e. 50 et. Eet httrslelli'ifjen, 1 fiiuk. Van I tol 5 reg fr. Een nummer 15 rrnfimen. Akonderl'.jke nummers voor artikels, enz 20 fr. het <00 -- HU!

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1