N PERU ii MM. Rau en nissen in llelgie le Antwerpen, te CV, te Veurne. Ir jfe October SS”7. tofTen, o-p)Vf[stu!if van tan, Duinkerk- jaan agent die M. von Arnim enkc-l merisch een zierke verdienste kan hebben. En dit is niet te verwonderen het 2 37 I wanneer 1 le doen buigen. o o 6 30 7 40 15 50 10 08 19 Gd 28 66 19 38 18 72 26 06 9 08 1 35 10 15 2 39 Veurne, Mirnn. 26 sept. 40 a 43 - 30 a 38 - 26 a 28 - 18 3 22 - -a - 15 a 17 - -a- 2* a 30 24 a 28 30 a 32 deel tiff bakkers, 'en verknopen f wit, 70 centim. i Vanden Abeele ende van 10 tot at'geleverd. en denzefven te lien van Gent en Inschrijvingsprijs Uit Zwitserland wordt, gemeld dat, volge der verwerpipg r*8G 39 2 48 ilo. ■aai tarwe I 21 - 19 30a 7 50 a I nct. 27 28 l-H 61 l!' 14 •10 q •8 f6 25 86 De korfcspondent uit Rome der Patrie van Parijs, bevestigt dat Duitschland bet recht van worden, om den Paus" een opvoïjerfë gxw’en’ j Andere. mogen nog zoo goed zijn, worden na het overlijden van Mus IX. De kouing van 111 hHdpn 'an K'-"-””- Pruisen, keizer vtfn i steunt zich op de voorrechten welke vroeger aan het oude keizerrijk, werdentoegekend, doch Welke later op den keizer van Oostenrijk zijn overgegaan. Deze voorrechten kunnen .echter aan geen proteslantschen vorst worden verleend. open Ollicieele tijdingen van Osman-pacha, beves tigen dat de Russen dinsdag, bij eenen nieuwen aanval legen Plevna, eene'geduchte nederlaag hebben ondergaan, dit gevecht hééft négen uren geduurd cn de Russen verloren daarbij niet minder dan 8000 man. Sedert dien hebben de Russen van hunne aanvallen legen Plevna afge zien en leggen er zich op toe eene belegering in regel in te richten. Een bericht uil Constantinopel van den 29 sep tember, meldt, dat de Russische en Rumenische troepen deti 27° Osman dacha hebben aangc- vallen en met groot verlies terug geslagen werden. Ook spreekt eene depêche van de Agcntie Reuter van eene i Russen, Verdere inrichtingen ontbreken, doch zeker is het dat de Russen eenen nieuwen aan- J val beraamden. Zij hoopten altijd Plewna en Rustehuk te overweldigen, vóór dat zij de winterkwartieren betrekken. Is bel de boven gemelde aanval, die andermaal afgeslagen werd Dc russischc generaals Ignatieff en Levitsky zijn in ongenade gevallen, en de groothertog hiikofaas is als opperbevel hebber van het leger van Bulgarie vervang» u door generaal Kotzebue, gouverneur, van Polen. De generaal Boreischa heelt zich voor den "kop beschoten, omdat hij van zijn bevel ontzei was. Ia hel imssische- li<»oh»k\\ai cei spicekt me.i van geene verdere vervangingen meer, beldeen de Turfcn groot genoegen doet. Deze hebben nu onbekwaame generaals voor zich, en zouden, door de ver vanging, wel tens mannen van talent kunnen te iicstrijden krijgen, I it alles blijkt dat het vurig verlangen van den Czar om ten minste bene zegepraal te mo gen behalen vooraleer naar St. Petersburg te rug te koeren, moeilijk zal bevredigd worden. Duinkerke naar Veurne, 6 35 11 10 3 40 5 00 Nieuport-Dixmudc, 7 30 12 4 20 i Liehlervcide- Veuriie, Veiiriie-Dixniudc-Lii hterv.7 37 12 11 4 37 6 02 j Dixiuude-Nieupoit, 9 50 2 20 8'45 Veurne-DuinkerKe. -- aivul. Verieweg de meeste godsdienstige vereenigingen zijn enkel cougre- 1 gatten, welke men zonder groote moeilijkheid kan verlaten. Maar de kloosterlingen blijven in hunne cel. om de eenvoudige reden dot zij er-te vrede» zijn, dal zij er de rust en de zielvrede gevonden hebben, die zij te verge<;i's aan de wereld had den gevraagd, otinlat.zij weien dat. dagelijks e i onophoudelijk Gods hermhciligliei.d moet wor den ingeroepen over de geesieloozc en harle- looze vervolgers zijner Kerk omdat zij weien en ondervonden hebben, dal de rampen, door het al te iibere leve’u van een groot gctttl ellendelin gen, de samenleving weldra zouden ove rompc- len, waren er geene grootmoedige, edele c- len, die zich tusschen de zoude en de wan hoop plaatsen, om teJenigpn, te zalven, op te beuren, te troosten, dm) weg te openen van gé- -- x_. nade en licht, voor ;d de zuiken die d n weg zelfs1 de grootste domrnerikken) alleen in pacht j van bederf en jammer reeds waren ingt.slagen.... wordt gehouden; dat, builen dat ccnakclke, geen Neen, het liberalism zal datn<>oit b n; enkel menseb een zierke verdienste kan hebben. 1 En dit is niet te verwonderen het heen geen De liberale feniksen, die een gazettepenrieken har!, geene ziel, ten zij voor,den njd en den 1 Kuï verheid dghehl Zaai tarwe, door nkersschaver ‘voerd, hebben, zorgen er voor, dat het publiek be- i kctid worde gemaakt met. ai de feuzênigewroch- u'm‘,e'isclit ii/’het konkiaaf dat zaï gehouden I ü‘e gestadig uit bunnen keker komen; in die bladen van licht en beschaving stelsel- Duitschland j geworden, j 1'1101 1 t 1 I.' -k besloten dit ontslag niet aan le nemen. De min derheid bestpnd uil de leden der konservatieve )3 hct üoin partij Door actuien leden werd een voorstel Wie belet de kloosterlingen heen te gaan? Er ingedmiid t<4 hmzjcinng oei kanjonale grono- jg nieinan(] jje [ien tegenlioudt, en bovendien wei; eene kominissie is aangesteld om du voor- la| kiooslei.S) die *en k|oosleis iiect> 1S in stel te onderzoeken en er verslag over te doen, i 0I» Jand b, ZOlldci. kleill. Veriewee de meeste - - Gelijk een blinde, die spreekt over de kleu ren, wil het Veurn$ch geuzenbladje, in eene brök ar’ikel, ontleend aan een antwerpsch geu zenblad, handelen over de kloosters en het nut van het kloosterleven. Waar zijn vraagt hetde werken van de 30,000 kloosteilingen. die ons gezegend 1‘elgeidand telt? Zij zijn dun gezaaid! Waar zij zijn? Welnu, preteuiic-bladje, neem de bibliógihphie in de hand on tel de paters, die hunnen lijd, builen de kloosterkapel, over- brengbh in de studiezaal! De helft dervlaamscbe en fransche schriften is geleverd door mannen die ’t priesterkleed dragen. Rij de liberalen is dat niet gekend, dat weten xvij; maar wij welen ook, dal in die partij al het talentj'al liet verstand, al hel genie (al waren 't Men herinerl zich dat, onmiddqlijk na den. i fransch-duiischen oorlog, kardinaal Ifoheniphe, broeder van den duitsclien gezant te Parijs, door keizer Wilhelm tot gezant van D.uitschland bij den 11. Stoel werd benoemd. Doch het hof van Rome, terecht ontevreden over Duitschland, ter oorzaak der uitdrijving van de Jesuictcn en der eerste kerkelijke wetten van M. von Bismark verklaarde dat hel geep gezant van Duitschland zou aanuemen en noodigde onmiddelijk kardi naal llohenlobe uit naar Rome terug te keeren, als kardinaal, en niet als gezant vaneen pro- teslantsciien vorst, vijandig aan de Kerk, welk ambt niet met zijne geéstelijke weerdigheid over eenkwam. Hel gèvolg van dit krachtdadig ant woord wai dat de betrekkingen van 't nieuw kei zerrijk melden H. Stoel werden verbroken en de diplomatische agent die M. von Arnim was opgevolgd wei J teruggeroepen. j wjjs gryt>ll( want (prctendeerl bel ju hel Dit belet echter niet dat kardinaal Holienlohe nog voortdurend werkzaam is om voor Duitsch- 1 land hetzelfde recht van oppositie in het aan- siaandè konkiaaf te bekomen, dat aan Frankrijk, 1 den is loegekeud. Doch lol hiertoe zijn de gingen van bleven, daar de meerderheid der leden van het heid H. Kollegie hem heeft geantwoord dat, zélfs in de veronderstelling dat Duitschland zijne kerke lijke politiek zou veranderen, het recht van oppo sitie of' uitsluiting nooit Han verleend worden aan eenen Staat bestierd door een protestansck Vorsten- Gchecl den veldtocht werkt den Czar tegen, 1 cn bij al zijnen rampspoed krijgt hij nog eenen anderen vijand te bevechten, namelijk eenen nictuveq bondgenoot van Turkije.... den winter. Eerlang zullen de regen cn de sneeu w de vijandelijkheden in Europa cn klein Azia doen’ .slaken. Te Cbipka en aan.den voet dus Balkans ligt de sneeuw reeds 10 centimeters dik. De wegen worden onioeganklijk. liet russisch Ie- ;ger zal weldra slechts moeilijk bevoorraad worden; toch niettegenstaande liet slecht weer, worden nog de operatiên voortgezet; doch •ei laas Politiek overalcht. Dc kiesstrijd in Frankrijk zal nipt alleen ge leverd woiden tusschen radikalen. en kopserva- tieven; ook de socialisten, dai zijn de aanhan gers dér Commune, steken vrijmoedig het hoofd op en maken een manilést openbaar, even goed als de partij van bel gouvernement en de repu- blikeinscbe linkerzij. Dit stuk is in de oproerig ste taal opgesteld Wij socialistische repu- bliekeinen, wordt daarin gezegd, willende voor het aanschijn van Frankrijk en van de révolntion- naire wereld onze vereeniging bevestigen tegen de vijanden van al onze eischen, hebben het vol gende program opgesteld. Hierop volgt bel program, waarin wij al de schoone dingen aan- treffen, welke voor het uitbersten der Commune door de partijgangers van den petroolbrand en de toekomstige moordenaars der gevangene priesters weiden vooruitgezet. Aangaande het manifest van M. Thiers, zegt dc Univers, dat geheel de konservatieve druk pers hel eens is om slechts weinig belang te hechten aan dit stuk. Al de dagbladen van die denkwijze doen opmerken dal het dokument alle weerde heeft verloren door de dood van den schrijver. De kwestie blijft na het manifest juist zoóals zij te voren was. Frankrijk heeft uitspraak te doen tusschen maarschalk Mac- Mahon en M. Gambetia, tusschen hel behoud der orde, al was het slechts voorlöópig, en de xekere zegepraal van 't radikalism, biruien een kort tijdrci!o )p. nóg in even'groote barbaarschheid als ten tijde dal de druiedeu menschenblGed otterden in onze hpssclfeii, en Gothen en Wandalen onze stieken jaarlijks kwamen u.lmoorden. Eu wal de blague betreft over de handelen- de en denkende wezens, alleen komende uit huis, aangezien men alsdan hetzelfde recht ook I de liberale school, dat is alweer een onnóozela- aan Engeland en Rusland zou moeten verleenen. rijtje, dat geon schouderophalen waard is. Dc Doch het gouvernemet van Berlijn, zegt de kor- geus weet dan niet, of wil niet weten, dat de ..nonArJnnl hanfi --II- l.--l-‘ -- IHgl kiudei'Cll meeste man- von Bismark I ncn van aanzien,in dezen tijd nog hun onderwijs heelt ecbier reeds meer dan cons misgerekend, 'ontvingen bij de jesuieten of in andere katho- nee:' hij meende de Kerk onder zijnen wil lieke gestichten? Hei pretentie-bladje geeft hel artikel van het I géuzenblad niét gebéd; Wij tvlllen in zijne plaats nog eene aanhaling doen - tenge- De autwerpschc géus zegl nóg1 volge der venverping van cemge voorgeslelde I)at 11!Ca1.tan - diè?. kIooslei.]intten wetsontwerpen de regeei mgsraad van het kan- vval v,.ijheid licfi vuleif zouden spoedig emm on Lern zijn on slag hee t mgediend. De Groote ievens^;ze rei.|a(e[1; wa.irloc zt, zon. Raad hee echter me 129 stemmen tegen 27 Jer 0Ild;r,illding cll op aan31okjng) zich zd- beslotm) dit ontslag met aan te nemen. De mm- VC1) t(, jo|)g ve,0J,dcel(] hebbèll Is het dom gènoeg? 24 s. •29 27 26 26 28 62 K’o H2Ö. f 7.; matig doodgezwegen. Hel préténtie-bladje; of liever het antwerpsch geuzen blad zegt \;érdcr Neen, de kloosterlingen houden zich heden maar bezig mel de politiek en mul te zorgen dat hun klooster zooveel en zoo spoedig mo- gelijk vergroot, en er daarenboven altijd een goed stuiverken in klis-is. De religie.... dat is maar een middel om hun doe! te bereiken. Als ge dat leest, zoudt gij zeker gaan denken dat hut a! arme sukkelaars zijn die naar’i.kloos ter trekken, al mannen zonder stand, zonder rang, zonder fortuin, zonder toekomst; dat zij om hel dagelijksche brood alleen een grof kleed aantrekken, zónder kousen of zonder’hemd gaan, slapen óp strot», en zich vergenoegen met eene maaltijd, waarmede een gering burger zich nau- welijks zou te vreden houden. De geuzen! vérkee’reii daar niet; zij welen dus niet wie in de kloostefs levlm, en welke ont zaglijke opoffering de meeste religieuzen doen als zij familie, rang, fortuin cn wereld verlaten, in de beschimmelde, ongezonde klas der school of aan het stinkend bed des liospilaals! Hél retenlie-bladje pretendeert nog dat bet een 'i>ntjefuk is dat zoo veel kloosterlingen onder- L is bij middel van. het klerikaal’onderwijs, dut men de menschel) 'zoo faiiaiiseert, en er machicnen in plaats van handelende en denkende perso- nen van maakt. kend. Doch.lot hiertoe zijnde po- Indien dè! kloosterlingen'van ovevouds geen den kardinaal zónder uitslag ge- onderwijshaddéngegeven.dan ware'de mensch- óppositie in het Q 8 16 j;,u neen, nut nuei uiisin zai mu. itm.-i 8 05 9 n 5 /r. 'sjoars; met de ]<sl G /r. Men s< hrijtl in t.ij hOMI<»lim IllCKAsEYS MittKk nrnvtfc 7 wn teAoMNt iiairuui if Veurne <»it fr. per 28 70 28 pm ochien <|nni He 1*1. heeft dete vul- 11 opj<e i(I. d.inr- 'fide goedheid ultu ïn etcfiyerl grond- t (Li iixon kosteloos li Gemblouts v niet muu de bij de oxiden, wordt aan koinsl tg m- t de ;;c- •rmim ioilgrsh'ld hel onderzoek der wol d n franco aan l’lttnli.j icn er» zaai- )- en liuiaadnieel, n onoerlat en 'lorpplaals, van ia ey.egH. Te 'II-1-r-■■■nnWMBMBWBBMMBMwi lil u,,m jim r, uouxTiroswcwAnKXWzx^iTH.mc<^’4iMKMW«»»™a»nunM^ t ri lrehuren »un <<ia ijieere*4»««*K lau liuiiilterkc, Veurite, Misuiuwlu» Xaewport naar DUi^ftterveKie. 1 oclob. 1876. igTrsxrrjr.v ^isctxs AanoncExV, 20 ct. per reg^ ld. lechtei’lijkc, 50 et. Eci hej.;te;'i jjjetj, frunk. V«in 1 tot reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen* Afioitderlijke nummers voor artikels, eni., 20 fr. het 100. >ne verschcide tarwe •tam in »ie Eiigelsche ikouprii en ouder ei- Lx i.ur.li' id zien dur- i ten einde uHe waur- \au afkomst aan nine koopei s te kun nen geven. - .1 -In- I 25 sept. 33 - a 34 - 38 a .39 - I :>'i - a !'6 a 23 a 22 - 21 8 50 90 50 ;1 91 - “j a 75 50 a«ugi uu nur- I fccuo >yeci ua.i mui, 01 Wil met V nieuwe nederlaag der I respondent, heeft nog alle hoop niet opgegeven; katholieke scholen opgepropt zijn igen ontbreken, doch -wat meer is; bet hoopt zel's kardinaal tiohenlohe j van liberalen, ja, dat verreweg de i°eeneïi nieuwen aan- tot Paus te doen benoemen. M. von Bismark uen van aanzien, in'dezen lüd nnn- li -..,w .W. Y"- '.xclt MMtX A 1 Uil IV 1 IJ 1\ Hier spiT!ek( het geuzenpapier weer gelijk de Oostenrijk', en Spanje als katholieke mogendhe- blinde van kleuren.'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1