i 1 beide geslachten ven, die de bestemmelingen moesten gaan af balen, met twee getuigen die hun kruiske tegenteckenen. Zegt nu nog dat de liberale partij niet de partij is van licht en geleerdheid! Klerken die zij opgeeft, kunnen hunnen naam niet zetten! VerweliilliKC tljdlngcsi. Woensdag heelt Enault, de beruchte inndenlrekster, die overal waar zij bare kunst in ’lopenbaar uitoefent den grootstee bijval be haalt, een bezoek aan Veurne gedaan, en hier ook werd zij met bewondering aanschouwd en loegejuieht. 't Is een waar ph/.ier om zien hoe zij wónderen van behendigheid en kennis aan den dag legt, en hoe rap zij de tandpijnlijders van hunne slechte en verrotte landen verlost, zonder pijn te veroorzaken, en de gevaarlijkste operation aan de gebijten bewerkstelligt. In 't publiek werkte zij gratis voor niet; maar toen zij hare fleschjes legen de tandpijn te koop bood, was haar rijtuig bestormd en zij verkocht cr bij honderden. Geheel den dag wasde komst van M,,,e Enault, hare kunst en hare behendigheid, hare koets en hare paarden, hare chinezen en muziek het voorwerp der algemeenc gesprekken men hoorde geen ander liedje. la den nacht van 20-21 september is een persoon in de woning van Pieter Saissier, te Zarren, gediongen; om in de woonst te geraken heelt de indringer cene ruil uil het venster ge nomen en begaf zich vervolgens in de slaapka mer der echtgenoten Saissier, waar hij zich reeds meester gemaakt bad van den sleutelbos die in de beurs zat van den voorschool, welke aan het bed hing en behoorde aan de dochter van den huize Pelagia. Deze laatste gerucht hooiende, vroeg hare moeder Nalbalia Vande Walle wie er. was; onmiddelijk nam de indrin ger Je vlucht. M. Monthayc, afdeelings-overste bij het provinciaal gouvernement te Brugge, is donder dag overleden. - ma-w- ESe kloosterEingcn. De liberale gazellen herbalen alle dagen dat de kloosterlingen iiietsdoende personen zijn. Eene statistiek, in 1857 di.or Mgr. de llaerne opgemaakt, geelt de volgende inlichtingen om trent een goed deel der belgische kloosters. Men zal daaruit zien welke soort van nielsdoende personen cr in ons land hel geestelijk kleed uragen.... Óp gemeld tijdstip waren er in Belgie 234 hospitalen, geslicht door de bijzondere liefda digheid, en bevallende 14,800 zieken, verzorgd door 1453 Broeders ol Zusters, 306 lagere jon gensscholen, bestuurd door 1196 kloosterlingen, bezocht door 50,900 leerlingen, 444 lagere meis jesscholen, ouder het beheer van 1796 klooster zusters, bezocht door 65,358 meisjes, 536 zon dagscholen, met 176,358 leerlingen, 123 weezen- schulen, met 4474 leerlingen, 90 bewaarscholen, lellende 25,972 kinderen. Ett de liberale drukpers zou willen doen ge- looven dat de geestelijke personen, die zich bezig bonden met het onderwijs der jeugd, met de verzorging der zieken eu ongeneesbaren, «nielsdoende personen zijn! Een ding is zeker, namelijk dat geen enkele liberale schrijver drie dagen zulk nietsdoen als dat van de Broeders en Zusters in kwestie, zou willen on derslaan. Velen hunner zijn reeds van 's morgens 4 ure in hel gebed; .vele hunner waken ganschc nachten bij liet ziekbed, boven hunne dagelijk- sche bezigheden. Men zal misschien zeggen bet is bun staat? ,la, maar die staal is, menschel ijker wijze ge sproken, volstrekt met bentjdensweerdig; in de wereld zonden de mecsten hunner oenen bete ren stand hebben gehad; velen onder hen be zaten fortuin en geschiktheid voor allerhande eereplaslseu. Gaat men nu naar de kloosters, dan treft men daar een ander soort van personen aan, die door de liberalen nietsdoetiden «worden genoemd. Van 4 ure 's morgens zijn de meesten te been en aan den arbeid; zij hebben do gewone gods dienstoefeningen, bet nakomen van de dikwijls lastige regels der orde; den biechtstoel op ieder uur van den dag; de bezoeken der zieken; de studie; de kloosterwerken, enz. Elk oogenblik van den dag eu van den nacht zijn zij ter be schikking van de wereldlijke personen die hunnen geestelijken bijstand noodig hebben. Waar is nu dat werkeloos leven, dat niets doen? Maar men weel het. werken van liefdadigheid tellen bij de liberalen niet. Zich afsloven ten dienste der armen, gebrekkigen, zieken en wee- len in de school, m de gevangenis, in hel gast huis dit alles is niets weerd in de oogen der liberalen. Wcttclijke IIcsliilirM. Een koninklijk besluit van den 19 september ver leent een jaarlijks pensioen van 702 frank, aanvan- gemle met I September II., aan Eduard Ligneel. tulbeamte, geboren te Venrne den 13 October 1809. Hij koninklijk besluit van drn 15 september zijn de volgende belooningcn voor daden van moed, zelfsopollering en menschlievendheid toegestaan, aan de nagenaainde persoonen van het arrondissement Veurne-Dixmudc Burgerlijk kruis van 2'lc klas, aan Frans Boris, herbergier te Adinkerke-Panne. voor den 10 augus- ti 1876 een jongeling gered te hebben die zich te ver in zee had begeven en op het punt stond te ver drinken. Niemand der toeschouwers durfde den drenkeling hulp bieden; Boels waagde het, en ge lukte er in na buitengewone pogingen, den onvoor- zichtigen bader op het strand te brengen. Den -10 augusli laatst heeft hij eenen anderen bader gered, die in gevaar verkeerde. Medalie van 1* klas, aan Felix Menten, brigadier- veldwachler te Rousbrugge. Den 9 september 1876, op zijne ronde zijnde, eu gekomen op eene plaats waar 4 huizekes slaan, zag hij een klein meisje komen, wier klecderen in vlam stonden. Hij rukte die af en verbrandde nog al deerlijk zijne handen. Vervolgens dringt hij de hut binnen, waar de brand ontstaan was. en gehikte er in dien uil te dooven, waardoor hij de vier woonsten van vernieling be hoedde. Het kind is ten gevolge zijner brandwonden overleden; doeh Menten had het geluk het leven te redden van drie gebrekkelijke luenschen. die in de onmogelijkheid waren het gevaar te ontvluchten. Mcilalie van 2d' klas, aan Frans Ego. schipper te Dixmude. voor eenen niensnh in den nacht van 24 25 augusli 1876 uit den User te hebben ge haald. Medalie van 3d' klus, aan Hendrik Declerek. VVil- o'vrougliel .loris, schipper. Coleta Ide, huishoudster. Ivo 1de, saskmcht, allen te Nienporl, en laiop. Vet gepeiisionueerden douanier te Oost dn vn kerke, tour inensi hen nil het water te hebben gered. Geldelijke belooning van 15 /r., aan Karei Desloop, werkman Ie Veurne, vooreen kind uil de Nieuporl- vaarl Ie hebben gehaald. Eervolle melding. aan Desiré Borden, saskneclit te Nienporl. Een koninklijk besluit van drn 25 september verleent de landbouwdekoralie van 2' klas aan Jaco bus Dehcin. oud 61 jaar. boerewerkman te Wouinen. Aan Alexander Depagic. oud 70 jaar gareehna- krrsg isl te Corteinareij. wordt de nijverheids-deko- ralie van 2" klas verkend. Bij koninklijk besluit van den 29 septem ber, is M. II.-J. Coppe, geagreëerd professor van bel middelbaar onderwijs, thans onderwij zer bij de middelbare schoei van Leuven, be noemd lot regent bij de middelbare school van Nienporl, in vervanging van M. A. Truyens, die naar Antwerpen overgaat. De partij van 't 1 De bestendige deputatie van Antwerpen zal werk hebben er zijn niet minder dan 1190 re- klntnen tegen de kieslijsten. De getizeiij heeft al op de lijsten gebracht wat boenen heelt. De Meeting heelt reklamen ingediend tegen ongeveer 3000 vnlsché liberale kiezers, die door de getizeiij op de nieuwe lijsten zijn ge bracht. Men weet dat de kiezer tegen wieu gerekla- meerd wordt, daarvan aanzegging krijgt niet eenen aaiigeteek<-nden brief, waarvan hij de ontvangst moet afteekenen op hel bockske van den briefdrager die hem afgeetl. Rund tie 990 van die aangeteekende Meeting- brieveu, dus tegen libeialen. lujn op den post t< rui’gekomen. omdat de beste.iimelingeti hun nen niuiin niet konden zeilen. Daai tusschen ztjn er die een patent van klerk hebben. Ziedaar een bewijs hoe echt de opga ven der liberalen zijn! Den 26 september lagen er nog op de post hui ecleu lusscbcn de 300 en 400 van die biie- llel prelontie-bladje deelt, in zijn laatste num mer de statistiek mede van hei belgisch kllpu- cienentiest, en geelt, op een énkelen na, bel getal op der kloosterlingen van beide geslachten in Belgie. Zou het bladje mis niet kunnen de statistiek geven der broedeis eu zusters van den moortel- bak in Belgie, en zeggen hoeveel van de neten duizend vi ijinetselaarsneslen in ons land be staan, en hoeveel belgische Broeders en Zusters van bet Truweel aan die donkctC holen be- hoofen Eene vleiende onderscheiding is aan Let blad Illustration Euiopéenne te beurt gevallen, in den persoon van zijnen uitgever M. Bogaerls. In de internationale tentoonstelling van Am sterdam, heet hij eene zilveren medailje beko men, de hoogste eervolle onderscheiding die toegewezen werd in de sectie der plaaltcckcn- kunde. De vischvangst op IJsland is dit jaar voor de visschers van Duinkerke bedroevend ge weest. Vier vaartuigen dezer haven, bemand met 71 koppen, zijn met man en muis vergaan, 22 zeelieden zijn door de ziekte en ongelukken gedood, dit brengt liet getal slachtoffers op 93. Men meldt dat er eerlang eene stccrtsler zal te zien zijn. Zij kan nog maar gezien wor den bij middel van den telescoop zij gaat spoe dig vooruit. Het is hel observatorium van Mar seille, welk de komst dezer komeet aankondigt, die zich in dit oogenblik in het geslarnle van den grooten beer bevindt. 11U. MM. de kouing on de koningin zijn donderdag de nijverheidslentoonslellin* in liet paleis der universileit van Gent gaan bezoeken. Toen zij toekwamen steeg er een algemeen leve de koniug! Leve de koningin! op. De hcereti gou verneur, burgemeester, militaire eu burgerlijke overlieden waren aan de statie, om hunne ma jesteiten te ontvangen, die rechtstreeks naar het lokaal der tentoonstelling der kunstnijver heid zijn gereden. Van daar zijn zij naar het lokaal der tentoonstelling van schoone kunsten gereden, en hebben er alles wel nagezien. De koning heeft de heeren van de inrichtende com missie bedankt en geprezen, voor al de nuttige voorwerpen, die zij tot voordeel van iedereen, hadden verzameld. Verscheidene kunstenaren werden aan Z. M. voorgesteld en door hem ge luk gewenseht. Een spijtig voorval is gebeurd op den door- tochl van hunne majesteiten, op den Brabatn- dam, komende van de statie. Ecnige mannen lot de Internationale behoorende, en die aan den hoek der Belgradeslraal, den stoel afwnchllen, hebben geroepen H e*/ met den kouing! en II. M. de koningin beleedigd. De politie-commissaris Vyt heelt een der schreeuwers bij den kraag gestekt; doch de aangehoudene werd, ondanks de tusschenkonist van M. den brouwer Marincx, door zijne makkers uit de handen van commis saris gerukt. Echter is een der schreeuwers. en schoenmaker, die deel maakt van de Liternalu nale, achter ’l slot gezet Cu de justitie doet iieerslig onderzoek. Men moet stellig in hel arrondissement Cliaileroi wunen om geluk te hebben, liet ver leden jaar was hel een eenvoudig mijnwerker van Dampreny, Hainaut, die het lot van 100,00f> Ir. der Icening van Bucharest won. Nu. hij de laatste trekking won M. Defontcny, onderwijzer te Moniigny-sur-Sambre, het lol van 100,600 Ir. der Icening van Brussel 1874. Een atschuwelijk feit is dezer dagen ge gebeurd in een veld gelegen op hel grondge bied van Jette. Een jongeling van 23 jaar, woonachtig aldaar, heeft zijne moeder willen verwurgen. Er in niet gelukt zijnde, heelt hij haar eenen bouwsteen naar het hoofd gewot- pen. De ongelukkige moeder is erg gekwetst. Hare toestand is wanhopend. Er zijn te Vei vicrs valsche stukken van 20 frank in omloop die er gansch uilzien als waren het goudstukken. Zij dragende beeldtcnis van Victor Emmanuel en het jaartal 1876. Men kan ze moeilijk onderscheiden dan door den dollen klank; wanneer men ze nauwkeurig be schouwt, kan men zien dat ze behendig zijn doorgezaagd en zeer kunstig weer te zamenge- voegd. Die operatie gebeurt ten einde er ecu gedeelte goud uit weg te nemen en dit te ver- vattgen door een metaal van minder weerde. I'roonopvolging in /'rankrijk. -Lodewijk XIII heelt, volgens de overlevei iug, twee zoons gehad; de oudste, deman tnelhetijzeien mtiskcr, regeerde niet. Lodewijk XIV, had vier zoons, cndegroole dauphin, kwam niet tot den troon. Lodewijk-XV had twee zoons, en de .oudste re geerde niet. Lodewijk XVI had insgelijks twee zoons van welke de oudste, de dauphin, in den Temple stierf. Napoleon had eenen zoon, die alsmede niet tol de regeering kwam, Lodewijk XV111 stierf zonder nakomelingen. Karel X had twee zoons de dauphin (hertog van Angoulême) regeerde echter niet. Lodewijk Philips ‘eindelijk had zes zoons, en de oudste de hertog van Or leans, stierf insgelijks, zonder den troon te be klimmen. Napoleon had eenen zoon, die tul nu toe nog niet regeert. Men schrijft uitSeraing Den 17 september was de kleine Maria-Joanna 1)., oud 9 jaar, om 3 uur s namiddags naar de fooie gegaan. Hare ouders haar niet ziende lerugkeei en, be gonnen haar om 6 uur op te zoeken, maar te baat. Daar is geen bet minste plekje overgeble ven vuur een gevoel van liefde ca zellopotle- rmg. I ■mrrtW- - M—WM

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 2