I i n? t tl ÏOTlÜflW voortkomende uil de magazijn; Vamlenabcele, eenige cmiecsi. van het gouvernement van S bekomen bij F. fttrUlït» i Hoosendaalslraat (bij het Sasjj l v-rf» TM WBN 'TE PACHTEN, treden vier Werkmaiis- huizen met hunne stallen en hovenierhoveii. nabij de stad Veurne, langs den steenweg naar Llper. |Te bevragen bij M. Gu.viu.es Declluck. te Veurne. I n T E R S AIZ 0 E N I ll |1 ■s iï si Leona rd us Vermeulen, 20 -J' Aaanl)elan<;cnd Bericht. GENERALE «AQENTl EN vau- TA VERIER, Kakei. SPILLIAERT. DEFINITIEVEE OVERSLAG R. RABAU-UCOUTERE, KOOmiAN-Kl.EERllAKER, Chemische 01» 145 FliANK l»ll£T !IE IH.IIIOOIIIGIIËIIEN, lirtiuilbjiiir ‘i frank 5G rent, jier week* SEKAHJIN fr. 215 i' fe. lil CHARLLS RILLOF fr. 6-00 2-00 1- 00 26 - f' 28 -P f te rekenen van morgen, heth KOLEN, KALK GUANO. Koopman kleermaker te Veurne, grooteOoststraat, 41, Maakt zij«e kalanten kenbaar dat hij een vol e lig assoi timent WinlerstotF.-u. zoo als Ratine. Moskowa, F.dredoii. Peau d'Oui s komt te J.,, HET LAATSTE WOORD AAN DE CONCURRENTIE Bericht aan de huisgezinnen, werkers en werksters, DE KOMP'£SINGER WAM AKW-YOWK, heeft, ten <e»elnr hnrri* onriiidiite leverinicen, liet middel gevonden om itoed nerktiiijc uordhoop te verlioopen, fr. 260 ^U^-A^*^’**’*’?'"**®'** MKUrt -'*3 trsr te en Duinkerk- mel 5 aren 50 centiaren grond vol e lig n 45 a 120 It; Marktprijs ge- vinding. alsook oude pluimen in wagen ■t Eeneu aller- bestcu Hond, Groote kolen (zonder gruis), fr. 325 T v ll l i te brengen dat hij en van 2 17 Ingestêld fr. 14,200-00. Alles bij plakbrieven breedvoeriger beschre ven. lar1** I; t 21 KANTOOR van JWL’r ArthurWK.ABJEBBftHE, NtH’ARb TE PEHWSE. v> Pianos en palissander. 7 octavos, .3 forties, garan- t saus défauls, a 550 francs (au cvmptant). Bruges. 83. rue des Pierres. P( pl Men hevrage zich bij te Veurne, die onze Zaailarwe aan denzelf- n |den prijs als in Ostende Erwten Frijm aan welken hel ir^ t Bruin per 1 i,-2 kilo, 58 ceidt' i fantasiegoed naar den ijde, pane, laken of st< fle Iloiis>N<*li>cre, Nieuwe tarwe, 100 k. 32 Oude tarwe Boode tarwe Hegge Haver Boonen Virdap. per 100 k. 2- 50 A Bruges, 83, rue des Pierres, prés la station, On peul obtenir des Pianos a tons prix avcc grande I facilite de pavement 3 aus de credit soul offerts a toute personne solvable. j r.Ue h liliMildkor'1*'’* p I avant d’at river a la place Simon Stevin, mogen V zal atlcveren. i- i Men kan ook bekomen alj* andere Engelsche zaaigraiul, zadeji, zooais haver, boon«(« seii, kruid, lijnzaad, klavci’ör Specialiteit van ’,l. 14!»verzand, a 1 franp Vrijs der Engels*^ 4G fr. 50 per baal van baal van 145 liters. Bakker, Noordstruut, 41 (hock tier Sniisseatraat te Veurne, gelast zich met den ontvangst der commission voor het verwen van alle slarh van wollen, zijden of ka toenen stoffwn, zoowel mans- als vrouw kleederen, lint, enz... door liet huis ()no Koemces. Sl. Jacob- svlraal. 13. te Brugge. Er zullen gedurig stalen bij hem berustende zijn. Al de geverfde sloffen worden biinen de 15 dagen teruggezonden. ten 100 afslag 3 4 7 Oogenblik is tiaar! Indien het grivrd publiek van Veurne en omlig gende gemeenten een goedkoopeu voorraad winler- kolen wil opdoen, men wende zich bij den ivchl- heeksclicn Agent A. VAA<>IBII«l.l<Mi'|.;.VAN- ('KOÏIV, le llivinitile, welke eerste soort van Inlandsche stove- en allerleie kolen en coks ,Vn bij wagon van oOOO of 10,000 kilos, aan prijzen be neden alle mededinging. Men kan maar oordeelen na proof. Ten dien •inde, zal bovengenoemde zich te Veurne bevinden van 8 dezer loopende maand Oogst lot en mol 10 October aanstaande inbegrepen, eiken marktdag van 7 1 2 tol 11 ure 's voormidd.igs, in de herberg/irl|i,Wiion 'landen Hoofd, bewoond door Ut t ri De.c.roo-Ta-\Nieuwe "tuier, Groote .Markt. Op vraag begeeft hij zich en huize. Klit der hand tc koopen Een Huis gebouwd in steen. met een Stall ken daaraan, gemaakt in plak en stijlen en al gedekt met pannen, en nog een afzonderlijk Stalleken ook in iplak en stijlen en gedekt met pannen, met 16 aren 67 cent. Zandakker. te Adiukerke, noordwest van de idornplaals, in den Duinhoek. 'le bevragen hij den eigenaar Vi.xc.Exr Ocql’ET, Adiukerke. Wij Sterfgeval. Uit der hand le koopen een grout Huis met af- haiiglijkhcden (pude Iluidevettcrij), tegenwoordig ten dienste van drie bedrijven, slaande en gelegen te’ Veurne. Duiiikerksliaat. hebbende inrijdende poort op de Oude Beestenmark. .Zich te bevragen bij M. De Maziere, straat, te Veurne. EtJuiri te E.ciik AiitvV«-r]i«*i. ES tas 7W CT» ET^, 92, Vande Weverstraat, 92 Brussel,(Schoorbeek) Voordeelige prijzen franko te Veurne en omlig gende staties geleverd. Flénul.olen van Mons (Bergen) voor Brouwers en huisgebruik. Tuut Venaiit (midden slag) groote grofle. fr. 225 d" 10.000 kilos, tweede groft- och schoon) t' 1 M n n v:,n S('hoone grootte, oud 3 jaren. i ftdtmua-S geleerd om te gaan in hel water en alf trekhond in een karreken. Mede te koopen een onlargs nieuw govd karreken op ressorts, kunnende 60 k“ dragen. Te adresseeren bij Hemu Waevev- nciicii, leertouwer en schoenmaker te Slavele. bij welken NchocrniHiUe«-«kin‘chtm worden ge vraagd. -e>- oö C verdeeld in 8 loten, en bij samenvoeging Ingesteld fr. 4 4,100- GO Koop 2. 49 aren ZAAILAND. Ingesle.il Ir. 3,750-,00. Koop 3. II. 2-64-79 C. VETTEGKAS, Ingesteld fr. 20.050-1)0. Koop 4. HOFSTEDE nut II. 0-86-10 C. GROND en WEIDE. Ingesteld fr. 7,500-00. Gemeen te Beeis>. Koep 5. n. 2 72-40 C. VETTEWEIDE. Ingesteld fr. 24,500-00. Gemeente Penyse. Koop 6. Schoon en gerieflijk WOONHUIS, met 5 aren 50 centiaren grond van gebouwen en liovcnierhof. 15 a 3d _j H n tevens door de ver- l 3 oF allevert|Tarwc, per 145 lil., 40 ld. nieuwe Rogge Sucriocn ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Te Biugge, Sleenslraal. alvorens aan de Simon Sleve.usplaats toe te komen, i Kan uien krijgen pianos van allen prijs, niet groot gemak van betaling 3 jaren krediet wordt aange boden aan elk solvabel persoon. Pianos in palissander. 7 octaven. 3 koorden, ge waarborgd nieuw t n zonder gebreken, aan 550 frank (komptant). Brugge, 83, Steenstraat. 38 - 21 20 - fó -0 - 9 8r Kool/imdelie, 103 k. 89 Linzaadolie. 105 kil. 72 Bergen (Frankrijk), Tarwe. Dkwal. p. hectoL 3' C; (middenprijs) Rogge Sucriocn Haver Boonen Wille booiien Gele erwten Blauwe erwten Linzaad die|Zomerkoolzaad Winterkoolz.aac Aardappels Kaas, 11)0 kil. Vlas, 1 1,2 kil. Groote vernuinticring van prijken. Te bekomen bij LÉO.T RYCKi WiERT-DiBYZERE I in de Schipvaart, kleine Oosjslraat, te Veurne.' beste kwaliteit Nicrnkolen. Gaillelterie bij hoe veulheid van 1000 kilos 25 h50. voor grove kolen. 4 fr. 50; middelbare. 4 fr. 40; fijne 4 fr. 30. De personen zoo van stad of van den builen, goede en langdurige branding,per wagon, 12 >of per 1000 kilos aan bovengwnoemden p) ijs en r ón- 'ditieu begeeren, alsook voor Guano en Kalk, jz.ich bij hem aanbieden. 3 X- Reeds sedert jaren voor zijn goed en deugdelijk werk gekend, zal hij er zi< h op toeleggi n om meei meer hel vei trouwen van bet publiek tc winnen. de volgende prijzen beneden alle mededingers, heeft' vastgesteld (KKOORO 0? VOORHAD HOOR WAT OEN PRIJS 3ETREFT z’ 1 40 h 60 30 a 100 lüoniierdln;; tl tSctoher ten gi'uieeiiie-iniiz te Pei vse, ,om me na middag, vaïi r Gemeente Kegeni. Koop 1. l'.eue HOFSTEDE, groot H. 10-75- bij samenvoeging K«ii<rHtrnn4, ÏV 14, te Veurne, maakt bekend dal hij in de bijzonderste eh ver- imiardste fabrieken des lands zijne aankoopen voor' het AVintersaisoen le eft gedaan. Al zijne sloffen zijn 1 dus van de eerste en beste soort uu doen hem geene de minste concurrentie vreezen zoo onder opzicht der hoedanigheid als door de extra lage prijzen van ver koop. Dit doel hem hopen, dat het vertrouwen waarmede hij steeds door zijne talrijke kalanten wordt vereerd, meer en meer zal aangroeien. Kleermasing op maat in 24 uren. Depot van N’aaimacliienen ’Singer en G“. Assortiment klakken, cols, crawallen, foulards andere mansarlikelen. Men vraagt kleermakersgasten. 111 hy onder centraal der Stttai^ Ik Geinblo^ te koop bij Karei KiHwl straat, le M d-rt iet jnren in Veurne en nL. ><*siu en iimua^keurigste lundbini'’1 1 ledige vctlr reeds de onveiw.n h!sl*1 -iiboven overtref! lij door hare indcre niestsofien. Hoopers vun 1000 kilos in *1'1 Uoll'eii, kunnen het schriktiu lig alm doen door de Staats l.mdb !1 Wanneer de niestsloir>'n bij Ir’1 i tuur O|M’ri*gev»*i' gehalte mot den kooper rene korting tocgcsl deken mindere gehalte. vol;;en^ h ioor du laildbouwstatie te (i»*tu.'<i -nestsloih n. P^rLcii van minstens 400 ki!"^ die s'atieu van Uclj.ir beiorgd Bi| d- uzelfden verkrijgbaM raden, koobaad- en E.. dies aan voordeelige prijzen tt il der Biaiu! 1 Een Huis met groote Scinj 5 aren 10 cent, erf, te Av noorden aan den steenwiN bevragen bij Isabella-Hosa f eertijds geumand hebbende te Hociiiem. thans te Vei ii.ve, bij VaXOOSTBX, leeft de eer het publiek ter kennis t óch gelast met het verslaan van matrassen, mde wolle nieuwe maakt. t nieuw zet. dit aan de volgende prijzen Voor een pluimen Bed in het nieuw i> Hoofdeinde Oorkussen Voor verslaan eener matras. Hoofdeinde 1-25 Voor eene matras in 't nieuw le zetten 25-00 met den prijs liaier vermaarde Naaiinachienen te verminderen 3 Tien len 100 afslag voor betalingen met gereed geld. Oprechte waarborg zonder bepaling van lijd. Kostclooze onderwijzing ten liuize. VoornniiiHNle liniM iai llelsie Ki iimmcI, OudkleerkooperMrant, 31. Depot te Veurne, bij RABAU LACOUTERE, koopinan-klecrinaker, Zuidstiaat, 14. ■rz - 1M~—tl 1 ---H i h— ----l-x-- Deze guano is door hel hub schriftelijk gewaarborgd als i(] 13'1/2“ azole. Geeu anderciik De koopers hebben het om seffens in gebruik te doen analiseeren in de landb| treden vier Werkinaws- Geinblours alleen. •t WVaarborg en alle koojxi Laroy^ die Men vraagt B^lcerniaakHicrs of Anaistci's bij de gezusters LUST, Cilerncplaals, le Veurne. t-’Eh-: ei. iic ica'n-- Uit der band le koopen. niet veel gemak van be taling. ofwel te pachten, om erafutmoih! in bruik le treden Eene srhoone AVi-rkmans-woonst, mei stal, erf en liovcnierhof. gestaan i n gelegen te LAMPFRNISSE, De uitmuntendheid zijner Pompen en Zwingelma- legen de dorpplaals. I chienen. alsook de groote geringheid zijner prijzen. Zich aan te bieden bij ClIAIll.ES MQRLION, Fort- doen hem verhonen meer en me>>r hof •-« heni-straat, te Alveringlicm, in hel dorp. Vmidrrjt jicht, WOO- A) 11 Allukl .1 nendubijzijn ■ouders, winkeliers. Duinkei kstraul. N“ 20, le Veurné. heeft de eer hel pnbli 'k kenbaar l(* maken dal bij zich gelast mei het aftrekken van wijn en bier. Hij b< v elt zich in de gunst van het publiek. SI tis neuts et Fijne kolen .voor briketten, fr. 200 Itolcn Charleroi t Groote kolen zonder gruis, fr. 270 i Gaillolins (mussels) zonder gruis. (van Luik), fr. 230 Neemt gailletiiis (mussels) van Luik, heel voor- deebg. Metserskalk, van Doornijk. fr. 180 de 100 hectoliters of do 10.000 k“ van Namen, fr. 165 liezen laatsten is goedgekeurd door 't gouvernement. DRooh; Trni (entrepots te Antwerpen). Gmu o altijd droog, wel gebrokt, roskleurig en sterkriekend; de'Besie vette die er bestaat, fr. 27 1/2 ti 30 de 100 kilos, volgens Tioeveelhi-id. ChcmiMcIie CluutiM, fr. 25 de 100 kilos, deze franko op alle staties. Cokes der groote gaz van Brussel, fr. 220 de lf','100 k“' of 250 hectolilerx. Men vraagt agenten en depolhouders. Ook Cimeul, Boomsch steen. Pannen, Tichels, enz. 6 ,’i 20 15'i 50 goede hoedanigheid zijner goeden n durft hij h.eAi nicer en me r Groole Reisknpool. sloffe en coni die Pariksus de ville. id. Geheele kostumen in diagonale, im>i ion chev o te of ia laken, ten keuze, aan prijzen v: n Broeken in f laatsten smaak Gilets in zij' volgens goeslit g Geheele lo tuinen voor kinderen. Door zijne matige prijzen en hopen hel vei trouwen van hel publiek aan le winnen. Men vraagt voor den werkwinkel een bekwamen U rm i»k eari»n mm t herbergier te Isenberghe, bij Veurne. Maakt alle slach van Zwingclniachienen. Haal- en AVatci pompen. Deze pompen zijn gevvnai borgd voor I moer daii eene Ion per inmuuleu betaalbaar, even i als zijne Zwingelmachieiien. na genovgraine ondur- Bij hem zijn ook le bekomen, Boonbrekers. Strooi en Beelsnijd'ers. De uitmuntendheid zijner Pom| do<'ii hem verhopen meer en meer het vertrouwen te verdienen. Spoedige en getrouwe bediening.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 4