PERU K® 172 J. Veekne, IO October 18*7. Hen, >efs talie van iaar. 8 45 i Veuriir-Duinkerke. J J 8 50 2 44 I l I J J 13 71 10 21 18 72 29 92 Inschrijvingsprijs 5 /r. ’lijnars; met de j st 6 fr. Men schrijft in bij tlUMIOVME IIVCKASEYS lIVbBVat Duiukerk- I’ oct. a 34 a 38 a 32 - -i 0 j a 20 - 50 a 25 a 9 a- a -- 24 s. 28 76 23 83 27 02 1 iini’wc 10 Oct. - a 44 - 8 - a 38 5 a 28 2 a 23 a - 5 a 17 1 a 32 O’r bakkers, 'crkoopni 70 centiin. De Figaro heeft, ter gelegenheid der aan slaande kiezingen en lot stichting der goedge- loovige republikeinen, die de radikale kandida ten zonder gevaar meenen te kunnen onder steunen, een kort verhaal meêgedeeld van de afschuwelijke feiten, waaraan de radikalen van 1871 zich hebben plichtig gemaakt. In dit arti kel, getiteld Horreurs de la Commune, worden opgesomd de moorden op de generaals Lecomle en Clement Thomas, en de grijzelaars, waar onder de aartsbisschop van Parijs en M. Bon- jcan, president van het hof van kassatie bevonden. 1 v‘‘ ,J J* van de verschillende gebouwen door de Com munards afgebrand en waaronder ook hel huis van M. Thiers wordt aangetroffen. De stoffelijke schade door dat gouvernement van bandieten Politiek overzicht. Zondag aanslaande hebben in Frankrijk de kieziugen plaats voor eene nieuwe Kamer van Afgcveerdigden, in vervanging van de Kamer die door maarschalk Mac-Mahon werd ontbon den, omdat zij door hare radikale strekking in konflikt kwam met al de ministeries, welke elkander opvolgden en ook met den Senaat, waarvan de meerderheid konservatief is. Zondag 14 October, zal het dan uitgesproken worden, of Frankrijk bereid is, met den maarschalk aan hel hoofd, de proef der republiek te nemen, tot in 1880, om alsdan den vorm van hel gouverne ment voor goed te bepalen ofwel met Gambctta achter den rugjvan Grevy, het radikalism te zien zegepralen, en trapsgewijze geleid te worden 1871 hebben In Busland maken de oorlogstijdingen een pijnlijken indruk op de bevolking duizende fa- milien zijn in rouw gedompeld; het getal zieken en gesneuvelden is overgroot, en ofschoon er weinig licht in de toekomst blinkt, maakt men zich voor eenen winterveldlocht gereed, die, men vreest het, niet minder noodlottig zijn zal. Generaal Totlcben is naar den Donau geroepen, om de winterinrichtingên te bestieren, Groote bestellingen van winlergoed en barakken wor den voortdurend in westelijk Europa gedaan. In Rumenie en Bulgarie maakt men aanzienlijke aanstalten voor de Russische winterkwartieren. dat alsdan de vrede voor goed uit ons midden zal gebannen zijn. Een gebed moest als uit een mond en ganscli Europa door opst ijgen Verlos ons van al die eerzuchtige twistzoekers! Onze tijd. In eene redevoering te Brussel gehouden, bij de prijsdeeling aan de overwinnaars in de w on- derwijs, heelt M. Dechamps, leëraar bij het atheneum te Luik, in het bijwezen van een groot getal voorname personen en 1111. MM; de Honing en dc, Koningin, zicli hlét geschaamd de vinger i op de wonde, te ïég^ó'ft; qh té toonen wat het modern onderwijs hééft voortgebracht; hij deed tevens zien wat'de Verkeerde vrijheid ons heelt bezorgd, ’t is te zeggen de vrijheid van het kwaad. In dergelijke vergaderingen, gebruiken de sprekers gomeenlijk groote woorden en ron kende zinsneden, om wierook te branden en te vleien. M. Deschamps heeft beter gedaan hij heeft de ziekte getoond die ons verknaagt, en 1 hij doet zien waar wij naartoe gaan, als wij niet dadelijk den noodigen geneesmiddel ge- bruiken. l Laat ons eenige woorden zelve van den pro- fneso 1- - i Men deelt belangrijke inlichtingen mede over de kieskuiperijen der 363 gecoaliseerden in de fransche departementen. Wij trekken daaruit de volgende zinsneden De groote vrienden van de Belgische liberale partij vreezen niet, om de werkende klas tegen de eigenaars op te hitsen, de landbouwers ver zekerende dat, wanneer zij meester zullen zijn, de eigendommen, die zij thans in huur houden, I hun zullen toebehooren... Er volgt uit deze inlichtingen dat, indien I bij ongeluk de 3G3 de overhand bekomen, wij j ons aan iets beduidends mogen verwachten! In verscheidene streken heeft men reeds, bij voor baat, de beloofde vcrdeelinggemaakt.... De voornaamste departementen, die ’t voor werp van deze kuiperijen zijn, zijn deze van dc Lol, Lot-en-Garonnc, Tarn. Tarn-en-Garonne, Gers, Loire, Opper-Loire, Aude, wier bevolking overal zeer godsdienstig is. 1... werklieden, en men zegt bun, dat indien do ra dikalen zegevieren, al hunne werktuigen, bene vens de fabriek van den patroon, hun zullen toc- bebooren, alsook de winkels der kooplieden... De kiestoestand is in Bretagne, Anjou, Maine, «’111 Zee-Alpen, Vaucluse, Gard en L den uitslag te bekomen. De Russen hebben nogmaals weer in Azia eene duchtige neerlaag geleden, vwiarbi; de troe pen van groothertog Michael meer dan 5000 i man hebben verloren. Daaieuboven hebben de Turken eene groote hoeveelheid wapens en munitiën buit gemaakt. De russische telegrams verbergen de neerlaag, doch zij bekennen die onrechtstreeks en zeggen dat zij de ingenomene petitiën hebben moeten verlaten, bewerende dat zulks gebeurd is om reden van gebrek aan water. lessor aanbalen. Dikwijls is.de opvoeding die men aan de jonkheid geeft, gch.ce! en al verkeerd; 't is geene opvoeding.- uoor tie nederlagen o-— zal de politiek van Europa eene gansch nieuwe baan betreden. M. von Bismatk had zijne plans op den goeden uitslag van Ruslands wapenen gebouwd. Ongelukkig voor hem, zooals M. von Moltke zegt, rekent de kanselier al te veel op het succès, en mist hij berekeningen voor het geval van hei tegendeel. De duilsche pers toont schaakbord verzet worden. Het Fremdenblatt zegt onder anderRusland is onbekwaam (het woord is wel vernederend!) om de oostersche kwestie op te lossen; bet is voortaan het werk van Oostenrijk-Hongarië, in overeenstemming met het overige van Europa (nog eene vernede ring voor den czar!) hel werk der ontvoogding der Balkans in handen te nemen. Die werking, i zegt men, zou niet de oorlog, maar de vrede en dc goede overeenkomst zijn. Maar als men niet met vrede en goede overeenkomst gelukken kan, wat dan? Wij zijn op verre na niet zeker dat Europa, met die-,verandering van politiek, eenen tijdkring van vrede te gemoel gaat. lieke naties, naar beneden drukken’en alzoo het Vatikaan allengs al meer afbreken. Zal Europa vanitericbl bedroeg niet minder dan acht hon- echter gelukkiger zijn, als von Bismark zijne derd zeven’mil Hoen, vijf honderd duizend frank. I plannen van inpalming teenemaal zal voltrokken Hoe stichtend En zeggen dat de mannen die dc hebben? Als alle dietscli-sprekende landen Communards verdedigen met blijdschap opge- I zelfs de twee Nederlanden, zullen zijn ir.gelijfd? nomen worden in de rangen der partij die het J ‘J gelooven hel met. Wij gelooven integendeel gouvernement van maarschalk Mac-Mahon be strijdt 18 32 j 24 85 uideii Abcele 'Pvan 10 tot leverd. denzelvon te van Gen! en itrnde de van 16 15% Amende, de en natuuiiijk sede of derde r (verheid heid litarwe, door ‘sschaver De Times zegt dat Duitschland, Rusland tot vriend moet en ook zal. houden; Rusland moet land weer naar Frankrijk gaat om dit land I andermaal eenige milliarden af te tappen. Ook dc Weserteilung is van dit gedacht. Italië kan ruomas en ue gi.jzc.aai», wa.u- I niets in dit geval; maar het zal toch altijd iets '.artsbisschop van Parijs en M. Bon- 1 kunnen, hoopt men; want als Frankrijk en lent van hel hof van kassatie, zich Oosiennjk een? een verbondi ,lQten en de Paus I Verder deelt het blad de lijst mee dat vaandel zegende, zou Itahe verdwijnenMen schillende gebouwen door de Com- 1 zmt meer en meer dat alle dekombinatien hiertoe 'ebrand en waaronder ook het huis eiden Oostenrijk en Frankrijk, de tweekatho- of Frankrijk bereid is, met den maarschalk in 1880, om alsdan den vorm van hel gouvernc- achter den rugjvan Grevy, het radikalism tot in de handen van mannen zooals die, welke het hatelijk gouvernement van samengesteld. In eene redevoering In. de steden bewerkt men heimelijk de i prijskampen voor t hooger en middelbaar dikalen zegevieren, al hunne werktuigen, bcnc- - -- behooren, alsook de winkels der kooplieden... Poitou, Cbareutes, de Hooge-en Neder-Alpen, Zee-Alpen, Vaucluse, Gard en Savooie zeer goed; de,katholieken hopen er eenen schittercn- 1 octob. 1876. 6 30 9 08 1 35 8 06 7 40 10 15 2 39 9 Zij worden er raar, die jongelingen van den ouden stempel, met hunne eenvoudige n kleedij, hunne zedige houding, bet berte vol hoop en vol rondborstigheid, den geest ver- vuld met edelmoedige gedachte^,, die meer luisteren dan zij zelve spreken, die liet woord van hunne meesters geerne h'ooren, vol ware leven en vrijmoedigheid, en vol geloof. Vergelijkt nu daaraan deze kleine heerkens, opgezet en gespeld, dén grooten man geba rende met hunne kleerkens naar de laatste mode, maar die voor de reste ijdel van hoofd drooge van berte zijn, die vgn. anders niet weten tenzij van vermaken ouderlingen van Gaat ze eens na in hunnen handel en wan- ouderen in jaren, zij installeeren hun in de hoofde staan voor den Duinkerkc naar V.-urnc, 6 35 11 10 3 40 5 00 Nieuport-Dixmude. 7 30 12 4 20 I Lichtervelde-Veurne. Veurne-Dixmude-Lichterv.737 1211 4 37 6 02 Dixmudc-Nieuport, 9 50 2 20 - Door de nederlagen die Rusland ondergaat, zal de politiek van Europa eene ganseb nieuwe baan betreden. M. von Bismatk had zijne plans gebouwd. Ongelukkig voor hem, zooals M hot succès, en mist hij berekeningen voor het duidelijk dat de. stukken op het politieke 1 - - t en 1 twintig jaar. «del. Zij willen volkomen'gelijk..zijn met de ouderen in jaren, zij installeeren hun in de schoone plaatsen, zij blijven metgëdektejn hoofde staan voor den man van jaren,- van rang en van verdiensten. Hoort zo spreken.... Zij gaan de onbetame- lijkste redens uit en handelen over ’tgene zij: niet weten of niét moesten weten. De beste - 1 zetten hun in ’t hoofd dat zij wijze bollen zijn; De Times zegt dat Duitschland, Rusland tot - n jen schijh van alles te welen, vriend moet en ook zal. houden; Rus and moet i 7Jndei. iels „eleer(i te hebben; zij geven over dtenen om tostemtjk in te teugelen als Duitsch- a|]es hunnen zegen en praten maar van alle dingen meê de omni re scibili.’:>el de quibusddm aliis). En zoo gaat de professor voort met de nieuw- i modische wijsneuzen ongenadig af te schildë- J ren, die meënën dat zij groote mannen zijn, als zij fijn naar de mode gekleed zijn cil wat wind kunnen maken. Waarlijk. M. Deschamps is ‘streng, zeer streng voor die sriölnCtrzen en hij zegt meer die van alles willen weten en mets weten, die van alles willen zijn en niets zijn. Maar, eene wending makende in zijne rede, zegt de professor dat bet geene aardigheid is dat er zoo een gezonken geslacht opkomt, en hij noemt er de oorzaken van 1" De zedeloosheid, diè niet meer gebaat en verafschuwd wordt; helaas, zegt M. Deschamps, de zedeloosheid wordt of bewonderd of ver schoond, en schaamteloos vertoont zij haar in ’t openbaar. 2" De slechte drukpers, die anders niet kan dan lasteren en liegen, die alles wat heilig en eerbiedweerdig is, door de modder sleept, die in schandalen wroet, ja, die speculeert op schandaal. 3° De romans, die dc driften vlcijen, ’t hert bederven, den geest bederven, die den beestc- lijken kant van den menscli doen hoven komen en den engclaclitigcn kant trachten te versmoo- ren en te vernietigen. 4“ De professor noemt ook Let tooncel, dat is de theater. Hij zegt er niet vele van; maar ’tg’eéh hij zegt, beteekent vele men vertoont daar dikwijls de gevaarlijkste tooneelen. De openbare vermaken, waar men, helaas! maar al te dikwijls zedeloosheden toelaat en die geheel en al geschikt zijn voor de ergste balda digheden. G" M. Deschamps wijst ook de gezangen, in dc straat aan, de foorezangen, de moden, de printen, en hij geesclt de wijze waarop dat al nu gaat, en beklaagt het bitterlijk. Overal, zegt hij, is men belachelijk, men verstoot bet ware en het schoone, men zoekt te vleien en te ver draaien; en helaas, schier altijd ook te verleiden en te bederven. Nog nooit hoorden wij eenen leeraar van ’t wereldlijk onderwijs alzoo spreken, gelijk M. Deschamps dat te Brussel gedaan heelt. En toch, ’l geen hij zei, is zoo waar! En de reden van die wanorde, van dat verval, van die dwaasheid, van die zedeloosheid, welke is zij? Dc professor geef ze ook aan - dever- llauwhui cf het verlies van de godsdienstige over tuigingen. (l'Affaiblissement ou la ruine dus croyances religieuses). ILÜbcraittl IJeMsirsr! De liberalen van Oostende beloofden de stad te doen herleven handel en nijverheid te doen bloeien; drinkbaar water voor dc inwoners; MMIU J .liaiMW »W MPW.Wm* 'hien door <le leeft dexo vol- e'ctrrd. d«Hr- {’uedheid allo unvtM’! grond» rvun ko'trioor nblours. aan de hij de ?ii, wordt nuti lig ni’ t de ge ril ^aitlgeUeld onderzoek der irii franco aan iaden en xa.ii- i linzuidinwul, Cl arf W per Die?. a I a 28 a- - ij 1 3 O 'L'l. R:m (.j] mui in België mtwerp.»!), te te Veurne, rd, srectieide tarwo *le E'igelscho ’««I en under ei- ndieid «inde alle waar- u ulliomst uxn kouper» BCVBll. i i ai z.cvi Liuuauicuöi'v, i L. Ankoncen. 20 ct. pei reg, ld. rechterlijke. 50 ct. EeiherstelliugHir, frank. Van 1 lot reg, 1 fr. Een nummer 15 cteritifnen. Afzonderlijke numiners voor artikels, enz., 20 fr. het I0O ia I III 11II iHTWl—BfMl *"«\J «I ''.a'; (ri.rrk.irn> «u» urn ijz.e>euKre v.m i-uinkerKe. Vrurtie, »ix...n<le, Kieuport nnnr JLUtotervcldr. I ~n «I ■lil - - i-1 -- «■iir.gaLIiSD».—11 ---

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1