w 1723. A Veihne, 24 October 18^7. jnar. X k 6 30 7 40 Inschrijvingsprijs 8 45 Veurnc-Duinkerke. I\o betaald heeft, maar een tekort heeft van fr. 5-24. En noglans Al. -Nihoul staat op de kiezerslijst. En dat waarom? Toch zeker niet omdat iiij recht heeft, maar maar wel ómdat hij LIBERAAL IS. Dat is zeker ook ecne dwaling, pretentieus en ingenieus geuzenbladje, zoo wel als de inschrij ving van de volgende namen. slechts aanrekenen 9 of fr. 37 08. Ver- oöb volgens het is duidelijk dat M. Nihoul in 1876 ten gebruiken, en niets verzuimen om, kost wat kost, meester te geraken in de kiezingen al was hel zelfs door onwettige middels. T Advertentië-bladfe is over van blijdschap hel heeft den Veurnaur overtuigd van logentaai! In ons nummer van 19 October schreven wij dal M. Behaeghel gesommeerd is geweest dooi den Deurwaarder Despodt van twee stukken te teekenen aangaande hel opmaken der kiezers lijsten, en de Deurwaarder Despodt schrijft dal hij nooit M. Behaeghel gesommeerd heeft. Ja maar, geuzenbladje, zoo gauw geene victorie geroepenMisschienzou er in den brief van den Deurwaarder Despodt wel eenc goede Zou hel pretentieus geuzenbladje niet willen zeggen of wij nogmaals dwalen of falen met zulke inschrijvingen le betwisten' en als on wettig te aanzien? Deze feiten, met de reeds gemelde in onze vo rige nummers, alsook deze welke wij opvol gentlijk ter kennis zullen brengen, bewijzen meer en meer dat de liberalen overal dezelfde ne, wijzende koophandellijk, in staal van faling verklaard geweest. En noglans staal hij op de lijst. Gemakkelijk zal men raden waarom. 3° Inbeschuldigingstelling van uiiuisterie 4'Aanneming eener dagorde, waarin de be moeiing van maarschalk Mac-Mabon in dc kie- ziug krachtdadig gelaakt en hel ministerie van 16 .Mei geschandvlekt wordt; 3" Stemming éener wel, die al de kosten van aanplakkingen openbaarmaking van manifesten en al de kosten, gedaan om de ofliciëelc kandi daten te ondersteunen, ten laste van liet mini sterie worden. Benoeming ccncr com missie, die deze kosten zal vaststellen; 6° Volstrekte weigering om hel budget te stemmen zonder ministerie, dat voldoening aan de linkerzijde. Vervanging der prefeklen, aanzienlijke Politiek overzicht. De kopstukken van de linkerzijde der Iran- den vercischten kiescijns voor de kamer niet sche Kamer spreken van niets minder dan hel ministerie in beschuldiging le stellen. Het schijnt dat dit gedacht zijnen weg maakt en vele aanklevers vindt. De Uien Public, van Parijs, zegt daarover T volgende Uil hoofde der on gehoorde drukking en der schandelijke feilen, die zich hebben voorgedaan in de departe menten, hebben een zeker getal republikeinsche atgevaaidigden het besturende comiteil der lin kerzijde van den Senaat verwittigd, dat zij vast besloten waren de inbeschuldigingstelling le vragen van het Kabinet van 16 Me'. Bij een der invloedrijkste leden van den Senaat is daarvoor dinsdag avond eenc vereeniging gehouden, die niet alleen door vele senators en afgevaardigden werd bijgewoond, maar ook door verscheidene uoiabiliieilcii der liberale partij Verschilligc vraagpunten zijn op de vergade ring besproken geworden. De volgende beslis singen werden aangenomen I" Onderzoek der kiezingen voor alle andere zaken 2” Afkeuring in massa van al de ofiiciëele of aanbevoienc kandidaturen het huidige geeft veranderingen in bel bcsluurpersoneel, afstel ling van al de magistraten, die zich bij de po litiek van 16 Mei hebben aangesloten; in geval van wederstand, weigering van alle toelagen en inbeschuldigingstelling van den maarschalk. Wij deeleu deze inlichtingen natuurlijk maar mede, zooals wij het in hel Parijzer blad aan treffen, zonder ze vooralsnog voor echt te aan zien. Moest de linker zijde inderdaad zoo handelen, zooals gezegd wordt, wat zou dit anders tot gevolg hebben dan de ergste moeilijkheden, de ernstige verwikkelingen, eenc nieuwe ontbin ding der oproerige Kamer? Duinkerke naar Veurne, C 35 11 10 3 40 5 00 Nieupórt-Dixmude. 7 30 12 4 20 Lichtervelde-Veurne, Veurne-Dixmude-Lichterv.7 37 12 11 4 37 G 02 Dixmudc-Nicupm-t, 9 50 2 20 Hel prctentie-bladje en zijne ingenieuse en pretentieusc schrijvers, die altijd alles best we ten, hebben van M. Eduard Maes het volgende anlwootd ontvangen Mijnheer .de Uitgever van 't Advertentie-blad. Gij hebt mij dc eer aangedaan mij aan te vallen, en mij, voor zoo veel gij kunt, belachelijk le maken in uw nummer van 15 October laatstleden. Waarlijk T is eenegroote eer voor mij. daar gij niets anders aanrandt dan hetgeen treffelijk is en voor oprecht katholiek aanzien wordt. Ook zou ik niet antwoor den, noch het recht gebruiken mij door dc wet op de drukpers toegekend, waren er geene van uwe lezers die alles voor waarheid aanveerden wat gij schrijft, en alzoo den naam van leugenaar geven aan iemand die ’t niet verdient. Het eerste punt, waar gij mijnen naam in men gelt, is dat dé sekretaris van Veurne niet noodig heeft van kiezers te maken door valsche middelen gelijk sieur Eduard Maes, dienstbode der katholie ken te Veurne, wilde doen met sieur Jules Mon taigne, molenaar alhier. Eerst en vooral, laat ons cene onnauwkeurig heid bemerken, die in uw artikel le lezen staat. Gi; verzekert dat de I'curnaar schrijft, in zijn nummer van 10 October 11. De sekretaris van Veurne en zijn broeder willen alle twee, op verschillende plaatsen kiezer zijn, in plaats van een Om uwe taal le gebruiken, dat is ecne leugen. Zie hier wat er in de Veurnaur staat o Verleden jaar was de gemeente-sekretaris van Veurne, op dc lijsten gebracht, als gedelegueerd <i door zijne moeder, terwijl zijn broeder reeds te Alveringhem was gedelegueerd geworden twee personen die op verschilligc plaatsen kiezer zouden geweest zijn, in plaats van één. Dat is geheel wal anders en liet is oprecht ge beurd ik zelf heb dc reklamatie ingediend en zij is als gegrond aanveerd geworden. Dat ik de dienstbode ben der katholieken, is t geenszins waar. Ik ben niet, gelijk sommige li-; bevalen, die achter rijken loopen en den naam van'- den October 1876. Maar de konlributien betaald door de vrouw mógen deti man alleenlijk aan- l gerekend worden, sedert den dag dal hel huwe lijk voltrokken is, 't is te zeggen dat, voor het jaar 1876, M. Nihöul zich slechts negentig dagen oorveeg gegeven worden aan uwe zegevierende mag aannekencn om zijnen kiescijns te vol- leugenscbrijvers. Neem eerst uw bladje van 13“ maken. dezer in handen, óp. dé 3'le bladzijde, 1° kolom, Nu, daar het blijkt door de kiezerslijsten zei- slaat daar in kapitale letters gedrukt dal M. Be- ve, die alhier zijn aangeplakt geweest, dat de haeghel NOOIT dén- deurwaarder Despodt ge- echigenoóte Nihoul aangeslagen was in 1876 boord of gezien heeft. In uw nummer van ‘20 Oc- voor fr. 130-92, M. Nihoul, haarman, mag zich tuber, op uw eerste bladzijde, 2,I,J kolom, moet, M. Nicolaas Paumen, ook professor bij dc middelbare school van Veurne, staal op de kie zerslijst dezer stad als kiezer voor "den gemeen teraad. Maar uit zijne kontribulic-billelten blijkt dat M. Paumen voor 1876 slechts aangeslcgen is voor fr. 9 75, wegens ecne dienstmeid. In alle geval is deze som ontoereikende voor den kiescijns der gemeente. Indien men hierbij voegt, hetgeen iedereen wel weet, dat de dienst meid waarvan kwestie is, slechts bij M. Paumen na den 17 juli 1876, dus in de tweede helft van dal jaar, is in dienst gegaan, en dat hij vóór dal tijdstip geene dienstmeid had, kan er hoege naamd geen twijfel meer bestaan nopens de kie- zersrechten van M. Ptiumem zoo veel te méér, daar gedurende het loopende jaar 1877 M. Pau men zelfs geene iuwoouende dienstmeid heelt, maar ecne werkvrouw, gedurende ceuige dagen per week, voor zijn huishouden gebruikt. En alhoewel M. paumen geen schijn van recht heelt om kiezer le ziju voor de gemeente, ons schepe- nen-collegie heelt niettemin M. Paumen op de lijsten geschreven. Waarom, zal men vragen? üm de eenvoudige reden dat heet Nicolaas Pau men LIBERAAL IS. JVog <lc kiezerslijsten. Hel pretentieus geuzenbladje mag kwaad <f blijde zijn dat wij, door het ophalen-der onnauwkeurigheden, die in ’t opmaken der kie zerslijsten van dit jaar nogmaals geschied zijnj j de partijdigheid van ons vaderlijk en behagelijk zjjn, dat zij overal twee maten en twee gewich- bestuur zoo zonneklaar doen uitschijnen, dal kan ons niet schelen; wij zullen maar eiken woensdag eénige nieuwe feiten aanbalen, zon der er een achter te falen. M. August Nitioul, professor bij de middel bare school te Veurue, is ingeschreven op de kiezerslijst dezer stad, als kiezer voor de Kamer. Welnu, iedereen weet dat M. Nihoul, vóór zijn huwelijk, op die lijsten niet stond, zelfs ais kiezer voor de gemeente, en dal hij slechts op gemelde lijsten kan gebracht worden, door toe doen der konlributién betaald door zijne vrouw, waarmede bij in den echt getreden is den twee- 9 08 1 35 8 05 10 15 2 39 9 I gij reeds zeggen dat M. Behaeghel vomi summatie nooit den deurwaarder Despcd. heeft gehoord of gezien, en i:i don brief, den f,1. liehaeghel va/t den Deurwaarder l es nidt heeft bekomen, daar schrijft deze laatste dal Iiij M. Beliaeglml nooit heeft gesommeerd, maar wel twee stukken hééft genotificeerd, wi Iac M. Behaeghel heeft ge viseerd. ZOO TOCH HEEFT M.' BEHAEGHEL HEM GEZIEN EX GEiiootw; gj zelve, in uiv eigen bladje, zijl ver plicht uw eigen zei ven in den zak le s'e'.cn, met andere voui leugenaars uil te maken. Maar zo\i M. Behaeghel wellicht de begeerte niet hebben uitgedrukt dat Deurwaarder Despodt dit laat ste ei niet zou 'bijgezet hebben, om aldus de lezers van liet geuzenbladje le kunnen de avereclitscbe waarheid bphaugen? Maar toch, zien wij ecus uf wij leugenaars zijn of ougebjk hadden van te schrijven dat M. Behaeghel gesommeerd is geweest? Wal konden de katholieken begceren als zij oenen Deurwaarder naar den burgemeester zonden? Was hel alleenlijk om ecne notificatie le doen? Zij zouden wel dwaas moiten zijn om geld aan eenen Deurwaarder te liatigeu \o r ceneenkele notificatie, als de wei het. ge.enszi.is vereischl. Als men legen eenc onwettige in schrijving reclameci l, moet men géeiicn Dcur- waardéi naai Lel stadhuis zetidin; men heelt l.et handteekeu van M. Behaegbcl of ”t is gelijk welken burgemeester hïet noodig er is geene notificatie, vereischl; het stuk moet ook do m den burgemeester niet gevisf-eüii worden; dn is slechts dan vereischl, wanneer num cmie ni- schi ij ving <>p dc kieze: slijsteïi vraapi Bijgevolg, waarom hebben de katholieken den Deurwaar der Depodt naar bel stadhuis gezonden? Om bet bandlei ken van den burgemeester te 1:1 -cues; (Yin/lnl do c. tetr?. o: «ou w/'/ph zijn handteekeu te zetten, en dat men in geen geval zou kunnen lochenen dat de stukken waren ingcdieiid. lleweldat eisciien vin hot handt) c urn, dat iiwlagen van den burgemeester, hebben imj sommeeren genaamd. 11'l woord is misschien bij dc officiële mannen anders ge bruikt, maar bij ons is dal cene ware som matie. Dat men nu nog vrage aan den deurwaarder Despodt van ons te logenstraffen. Om te sluiten voor vandaag, schrijven wij nog het volgende feil over Art. 16 der kieswet luidt als volgt Mogen geen kiezer zijn noch net recht cr- van uitoefenen Deze die in staal van verklaarde faling zijn, zoo lang zij hunne schuldeischers niet volop betaald hebben. Welnu, sieur Eduard Van Bavinchove, plafon- nceider te Veuine, is den veertienden October 1876, door de burgerlijke rechtbank van Vcur- V V 5 fi'sjliars; met de si G /r. Men schrijft in t>ij IIONWOIIME in CHASEYS DlltlH* KITVEVk* 7wat ivhunwvnsiraat. l« Veurwe MJBHJUJbL RT1 - BW liail.fl Ml ■■Illi II J l|jlllWWBWmWWMWRIitlBl^-7^T:.,trSIJ 'IHiHLI.! JIIUII 1'1 VA-.n AnnONCKX. <.l. prt! Peg ld lei hterlijke. 50 - I Eei hersleiii 'gen. ft tjjik. Van 1 tot 5 i eg 1 Een nummer-15 ceuttmeii. Afzonderlijke nummers veor artikels, enz., 20 fr. het IÜ0 lül^vuo HOL ld UUlUCJljft. UclC LU. L11UVU1 ui run; lertrekui-cii urn «ie» ij zere» »«<’K »un Ituiiikcrke, Veurue, Uixnuile, Aieuport imar B4<Biïervcl«Je. 1 Octol). 1876. -r'-ro— 4

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1