November 1877. NU 726. -i nog in ’tduikerke geschiedt. de het gedra. ™.*T Ii.sehrijvingsprijs 5 /r. ’.s jitars; met de. I txt 6 I'r. Men schrijft in lij IIO.MIOVME lin.KASEVS DRlKlkl* UTGKVr* Van den oorlog is er geen bijzonder nieuws. De Russen blijven in hunne zegepralen roemen, en roepen gedurig nieuwe krijgsbenden bijeen. In Bulgarie hebben zij meer dan 300,000 man onder <lc wapens; dat is 100,000 meer dan de Turken. In Turkije werft men ook nieuwe sol daten aan. Vl URAE. dat er en dan nog tusscheh. de kopstukken i in de Langrands een schoon sommeke verloren hebben. Ik ben maar van hoveniers afkom- z.oo kan worden hetgeen hunne meesters zijn, en schijnt dat ei tusschen die professors aardige Buiten de kiezing was er nog iets anders dat geheid de week, aller oogen op Frankrijk heek gevestigd. De Kamers moesten woensdag laatst hunne eerste zitting houden en tegen dien dag zocht Maarschalk Mac-Mahon een nieuw ministe rie uit te kiezen. T En is de President niet, die daar den opzet van heeft, maar wel M. Dc- cazes, minister van 't uitwendige, die zou wil len wel blijven slaan met de republikeinen en M. d’Audifirct, president van 't Senaat, die Mac- Mahon heeft doen gelooven, dat hij op de meer derheid en den bijstand van T Senaat niet zou mogen rekenen, indien hij de Broglie en de andere ministers van den 16 Mei bij hem hield. Geheel de week heelt President Mac-Mahon vruchleloozc pogingen aangewend om een nieuw ministerie samen te stellen. Er werd zelfs aan- gekondigd dat M. 1‘ouycr-Qimrtier zich belast had met de samciilelling. Maar daags voor de opening der Kamers vernam men, dal deze heer daar niet wilde verschijnen melde verantwoor delijkheid der uillrcdende ministers. Diensvol- gens hebben alle onderhandelingen voor den «ogenblik onderbroken geweest en heeft men besloten dat de oude ministers zelf hunne han delwijs in de Kamers gingen uiteen doen. Ife officiële scholen. TGaat tegenwoordig wel in de ofliciele scho len! Ouders, zendt er maar uwe kinders naar toe; zij zullen er loeren al wat zij noodig hebben te weten, om later u buitengewoon veel cere en uitermate veel vermaak aan te doen. Wij hebben leeds meermalen gesproken over sommige feiten in atheneums en andere ofliciele scholen gebeurd hoe de kinderen leuren on derdanig zijn op hunne mode. Zoo is het ge beurd te Brugge, bij voorbeeld, dat er jongelin gen hunnen surveillant te midden der straat lie ten staan en wegliepen, God weet waar naartoe; dal er anderen, in de karnavaldagen, ’snachts uit het gesticht liepen en in kroegjes te vinden W4r#n;’dat er nog twee andere te midden van EZHef van I?I. jWues. Mijnheer Bon hom me, Heb de goedheid in uw geërd blad te willen ovcrneinen den brief dien ik toegezonden heb aan hel Advertentie-bladje, in antwoord op de menigvuldige en grove personnaliteilen, die het tegen mij bad gedrukt. Vooraleer den brief is uitgegeven geworden in’t gazetje, heb ik eenige veranderingen erin moeten brengen; men beschuldigde mij van zelf te veel personiialiteiten geschreven te hebben. De veranderingen die ik gedaan heb, zijn zeer klein, gelijk de uitgever, van ’t Advertentie-bladje wel weet, en zijn geenszins de moeite woerd om zooveel blijdschap aan ’t vuilblckkcntjc der Oude Vischmarkt te veroorzaken. De aanvallen zijn publiek geweest, daarom begeer ik dat ook eenieder mijn antwoord zou kunnen lezen. Aanveerd, M. Bonhommc, mijne hartelijke groetenissen. Intusschenlijd is het de moeite woerd van eens gade te slaan hoe de vreemde liberalen over de zaken van Frankrijk oordeelen. Al deze die belang stellen in de verflauwing onzer zui- dersche naburen, geven te verstaan hoe zeer zij te vreden zijn over den ongelukkiger! uitslag der twee kiezingen, die plaats gehad hebben in Frankrijk, en wakkeren den franschman aan om tegen Mac-Mahon te werken. Waarom? Op dat punt zullen zij hunne long niet laten pelen, maar de eenigste reden is, dal zij klaarlijk zien, dat de republiek maar een uitweiksel kan heb ben, te weten, de verdeeldheid en de ver flauwing van Frankrijk. Brugge nog al veel deed klappen, zoo de brug sche gazetten het schreven. Volitick overzicht. Voorlaatsten zondag was er geheel Frankrijk door kiezing voor de departementcele raden en arrondissementsraden. Die kiezing in haar eigen was van niet al te veel belang, maar zij kon hel ongeluk of het geluk van Frankrijk vöor gevolg hebben, aangezien de departe- mcnteele raden te zamen met de arrondisse- inentsraden een deel van het lïansch Senaat moeten kiezen. De uitslag is mcerendcels ten voordooie dor republikeinen uitgevallen. Arm Frankrijk! lel» nogtaus dal den moed moet ophouden, is dat de republikeinen in weinig raden de meerder heid bekomen hebben, waar zij deze te voren niet hadden, en dat, onder de raden die ten naasten keer senators moeten kiezen, er maaa vier of vijf zijn, waar zij te voren de minder heid uitmieken en nu aan de meerderheid ge vocht zijn. Veurne-Dixmude-Lichtw v.7 37 12 11 4 37 6 02 j Dixmude-Nicuport, 9 50 2 20 8 45 Vcurne-DuinkerKc, I den uag verdwenen en 6 30 9 08 1 35 8 0.» 7 40 10 15 2 39 9 En. MAES. Mijnheer den Uitgever van het Advertextie-dlad. In mijnen laalsten brief heb ik u laten hooien, dat ik nog bereid was gebruik Ir maken van het recht, mij door de wel toegekend gij hebt het willen on dervinden Gij geeft mij de gelegenheid mijn vasten wil te bewijzen. Ik voor mij. zal niet achteruitgaan. Ik heb maar één woord, en slacht onder dat punt geenzins van sommigen, dis voor ecu oordje geld en wal bedreigingen hun woord van eerlijk man zouden eten. Ten andere. 't zijn goede geesten die wederkeeiam. zegt het spreekwoord. Gij hebt nog eene andere manier gevonden om mij aan te duiden. Op uwe tweede bladzijde, eerste en tweede koiom. gij spreekt van mij onder den naam van derden porsoou, den heer wantal de recla mation tegen de kiezerslijsten, waar van gij spreekt zijn door mij ingediend. Gij hebt gelijk gehad mij deze namen te geven wanneer ik nog recht had in uw gazet te schrijven; nu kan ik uwe lezers verwit tigen. dat ik die man ben; en zoo zullen uwe lezers en liet publiek genoeg weten, van wien er in het vervolgzon kwestie kunnen zijn op dat ik iedeten keer recht zon hebben ty antwoorden, als gij mij onder dien naam bedoelt. Uw correspondent X srhijnl te willen zeggen, dat ik een groole dommerik bi n. een groole ajuin om dal ik over tijd van j 'j J grands heb verloren, ’l Is wel te zien, dat uw kor- respondent rog niet al te lang in Veurne woont, of ten minste geene lange memorie heeft, anders zou hij daaruit niets besloten hebben. Gij zijt nog te jong, mijnheer den uitgever, om daarvan kennis te heb ben, maar die oude liberalen, die grijs geworden zich gingen engageeren l zijn iir het liberale kamp, moeten toch weten, op een schip te Duinkerke; een dezer twee door i bij de liberalen.1 zijnen vader naar de school wedergebracht, f zijii ook m werd ’sanderdaags dood gevonden, ’tgeen te het gemakkelijk gebeuren d it ik b.uhogen werd, 1 Maar hoe komt het dat zekere hoog en lang gestu- Andere en andere dergelijke feiten zouden deerde liberalen van Veurne, die icdi re- u z,m kunnen wij nog kunnen aanhalen, en wie weel wal er nainen.zichevendomhebbenlatenindeuLangrand- nog in’l duikerke geschiedt. i zak steken? Zijn zij dan ook dommerikken en al- Doch waarom zou ons dit alles moeten ver- alH’grootste ajuins?Ik zou dat toch niet durven wonderen? De leerlingen kunnen toch maar i zeggen. i Laat ons nu de uitgever van 'l Advertentie blad. Gij schijnt Ie i i brief geteekend heeft, waarbij hij verklaart nooit 11I1J llllum ucllill'gllcl CmfcUlllIllMm U U. IIVlllb.ll, om de j stukken, waarvan er kwestie, was. te teekenen. I Let wel op van niet te haastig triomf te zingen. 1 oelober. op de 3rt* in groote letters gedrukt, dat M., Behaeghel nooit den deurwaarder Despodl gehoord heeft of gezien. In uw nummer van 20 October, l’1'1 bladzijde., 2d“ kolom, zijt gij reeds gedwongen, uw woord te, veranderen, en moet gij schrijven, dat M. Behaeghel voor sommatie nooit den deurwaarder Despodt ge hoord heeft of gezien. Er is een merkelijk verschil tusschen het een en het ander gez. gde, en gij bekent zonder het misschien t te vatten, dat gij zelf uw;e lezers grove leugens hebt opgehangen. Ik weet wel. dat er moeite is gedaan geweest, om dat gij de tweede maal zoudt kunnen drukken gelijk de eerste maal; maar ongelukkiglijk voor u alles is mislukt. Uw correspondent X. kent waarschijnlijk waarvan ik spreken wil; maar gij M. de uilg'wer. en zeker toch uwe lezers kennen geheel dal historietje niet, daarom wil ik zelf hel voor den dag brengen. M. Behaeghcl was in het geheel niet te vreden dal die gebeurtenissen zoodanig in het publiek loopen, en wildu den ]'eurnaar en mij ook den mond eens voor goed stoppen. Wat dan gedaan. Hij doet den deurwaarder Despodt komen, en vraagt dat hij eene declaratie zou teekenen. waarbij hij bevestigt, nooit M. Behaeghcl gesommeerd te hebben. Geen woordet- je meer mocht er m geschreven slaan. Alsdan had uw correspondent mogen slaande houden dat M. Behaeghcl nooit den deurwaarder Despodt h.id ge hoord of gezien. Jamaar, de deurwaarder Despodt weigerde stellig, znlkdanige declaratie te teekene". Men kwam dan van wederzijden overde deur waarder zou teekenen op conditie, dat bij er mocht bijvoegen dat hij twee stukken genotificeerd had, welke M. Behaeghel geviseerd heeft. De plannen waren ten deele gebroken. Doch men zou nul trekken uit helgeene men had verkregen. Uw correspondent X heeft in groote letters doen drukken nooit gesommeerd hopende dat bet overige niet zoude bemerkt worden. Inderdaad, velen en geljeel velen van uwe lezers hebben maar aandacht genomen op nooit gesommeerd en met coverden Veurnaar en over mij triomphe gezon gen. Gelukkiglijk heb ik recht van antwoorden en kan ik uwe blijdschap een weinig intoomen. Hij ge volg. al hetgwen ik in mijnen brief over deze zaak schreef, was louter waarheid, en de leugenaar, die waart gij en uw correspondent. Maar, zult gij zeggen, dé Veurnaar heeft het woord gesommeerd gebruik-t. dus de l'eurnaur is met leugens bevonden. De Neurnaar. M. de uit gever, heeft mijne verdediging niet noodig: hij staat man voor zijn zelven. Wij znil.en dan enkelijk uit schrijven wal hij drukte in zijn nummer van 24 Oc tober. Ziedaar. M. de uitgever, boe de Veurnaar op uw artikel antwoordt. van andere zaken spreken. Mijnheer het mannen te vinden zijn. i ui’ Men denke niet dat de katholieke gazetten dit niijnh-r Beha hel gesonjmfl(!l.ü l(i h(.bbi:n alles hebben uitgevonden. Alle drie jaren wordt ...mm een officieel verslag opgemaakl over het middel- i j -r baar onderwijs in Belgie, en T is daar zelf dal In uw eigen 'blad, hebt gij u zefven van leugentaal het gedrag van verse hill i ge professors wordt overtuigd. In uw blad van 13 oe.iu’n gelaakt. Zij slaan op tegen hunne oversteh, wil- i bladzijde, l,le kolom, daar bel t gij i len zich niet onderwerpen aan de voorschriften eedrukt. dat M. ilehacirhel nooit dci der prefekten; zij stellen sommige scholen het onderste boven. De minister heeft zelf moeten zooverre gaan, dal hij bedreigingen heeft uitgesproken tegen die professors, en streng aan de direkteurs der ofliciele scholen heeft opgelegd van aanstonds hem zulkdanige feiten te doen kennen, moesten I zij zich nog ooit voordoen. 'tVal kan maar uitgeven wat het in heeft, zegt het spreekwoord, en uit een olievat kan men I geen wijn tappen. Bij gevolg, wat zullen de kinders en jongelingen van zulke meesters loe ren en welke opvoeding zullen zij in die scholen ontvangen? i 1 wat nrintrun Iit: VtiUFhe Axnonckk. 2v ct J i re,; I Ijc< hlei iii'. e. r;0 ct. Ecj herslrl/i fratik. Van I lot 5 reg. I fr. Een nummer !5 eenfimen. Af<<md<‘)Tiike nummers voor artikels, em., 20 ii. het lOO S 9 t crtrelnirrn vim «ici» <;Z.rrei>Meg vim iHiinhci Uc. Vrurne, iiixn u<lr, A'ieupoi-t iwar FA3 liver velde. 1 octub. '1876. Duinkerke naar Veurne, 6 35 1110 3 40 5 00 Nieuport-Dixmude, 7 30 12 o 4 20 Lichtcrvelde-Veurne, Maar toch, zien wij eens of wij leugenaars zijn of ongelijk hadden van te schrijven <lat M. Behaeghcl gesommeerd is ge weest I Mi at konden de katholieken begeeren als zij eenen Deur waarder naar den burgemeester z tndcni Was het alleenlijk om eene notificatie te doen? Zij zouden wel dwaas moeten zijn om geld aan cencn Deurwaarder te hangen voor eene enkele notificatie, als de wet het geenszins vereischt. ?-.ls men tegen eene onwettige inschrijving redameerc, moet men geenen Deurwaarder naar het stadhuis zenden; men heet net handteeken van M. Behaeghel of't is g'elijk welken b rge- meester niet noodig er is geene notificatie verei :cht; het stuk moet ook door den burgemeester niet geviskkro worden; dit is slechts dan vereischt. wanneer men eene inschrijving op te kiezerslijsten vraagt. Bijgevolg, waarom hebben de katholie ken den Deurwaarder Despodt naar het ta ::iuis gczondei. Om hét handteeken van den burgemeester te e:sch:;n; omdat de burgemeester gedwo.xgen zou wezen zijn handteeken te zetten, en dat men in geen geval zou kunnen lochenen dat de stukken waren ingediend. Hewel 1 dat s,:hkn van het hand- jaren mijn geld in de L'in- teeken, dat dwingen van den burgemeester, hebben wij som- meeren genaamd. Het woord i’s mi., cli'.cn bij de oflïqié e mannen anders gebruikt, maar bij ons is dat eene ware som matie. Dat men nu nog vrage aan den deurwaarder Despodt van ons te logenstraften.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1