Het gedacht portugaal gaan. veele, werkman ie Adinkerke. zijn zedeloos. Wal Langrand betreft, de liberalen en het liberaal ministerie van eertijds weten beter dan zij hel zeg gen willen, waarom hij hielt moeten springen en wie Wij lezen in hel Ihdletin du Grand Orient (dat is de irancmaconslogie) de volgende regels, waarop wij de aandacht der buitenlieden inroe pen Het gedacht om op den buiten liberale ga- zetten ie verspreiden, is in de logie door franmaeons opgevat en door hen verwezenlijkt mol de medewerking van personen gekozen in de profane wereld. Men ziet dus dal hel alweer in de logie is dat dit werk werd uilgebroeid, en dal hel met speel poppen builen deze geheime vergadering is, dat Zouden zij misschien ieverands oenen goeden visch gevangen hebben, die hun zoo wat geld 20,000 Ir., bij voorbeeld, zou willen bezorgen tegen de maand Juni toekomende, een stuur o eenige andere kostelijke vanget? Nu later zullen w ij hol misschien beter we len. 'l Is toch te verhopen dal zij hunnen ouden seinpiiernelen kandidaat van kante niet zullen zeilen, ten ware dal de kiezingen te kostelijk kwamen, of dal de gezondheid legen het ge weld eener kiezing niel meer vermocht. Aanveerd, enz. Mci.ta xovi. Een meer lezers. liet wordt uitgevoerd. De buitenlieden zijn dus verwittigd de logie zal nu trachten met hare geuzengazetlen van langzamerhand de dorpen te liberalisecren of te verlichten, gelijk zij iceds dat werk in du ste den tamelijk ver gebracht heelt; maar dewijl de welen ook dat er meer dan eens valscheiijk beschut- buitenlieden welen dat de zoogezegde verlich- digd en alzoo veroordeeld worden. j ling door de logie le beproeven, maar een mid- Maar veronderstel dat er iemand plichlig zij. mag del is om de dorpen ongodsdienstig te maken, own daaruit hAslnifen duf al nriesters .-o zu||l,R korl spe| raakcn mel <Je beslissing VU» den Grool-Ooslen en zijne Idadjes al gauw on- 'zi'dls^'die' c'ii dei den soePkete^ steken of feestelijk ermee naar Mijnheer de Eit<jerer, Sedert 14 (lagen is er zeer veel geweld in het liberale kamp van onze slad i is een geduiig gelooj» naar de Zuidsliaai en van daar naar de Markt en dan naar de Duinkeiksiraat. Men zegt zelf dal er van de kopstukken in aller haast naar Yper zijn gelopen en geheel verheugd ie \eurne zijn wedergekeerd. Wal mag er' c. gaande zijn? tTM hiH ijjc tijdingen* Het schijnt dat de overneming der gecon- cedeerde i|zerenwegeii van Vlaanderen door den - Slaat op hel punt is eene wezenlijkheid te wor- dan den. In den loop der verledene week zijn afgcvaai- n dat zeker niel door de schuld van het katholiek ministerie. Voor het overige, uwe schrijvers welen hoe ge makkelijk het is iemand te beschuldigen voor het tribunaal en zelfs te doen veroordeelen ais de getui gen en kinderen hun gezegde staande houden. Zij minduen. Ten andere, wat die beschnli®,ingvM van person- nalileilen en onbetamelijkheden betreft, gij liiuogt geenszins daarvan spreken. W aarom heb ik recht m uw blad le antwoorden? teil zij omdat gij grove per- soimalilcilen op mijn persoon haddct gedrukt. L’w corn ..ponden! X zou ook eerder erne les van betame lijkheid, ja nog nn. r dan dal, verdienen. Lees uwe g.zet sedeil eene maand van hier, en gij zelf zult Kunnen oordeeien. 'l Is nu de der le maai dat ik u mijn antwoord loezend. Wacht u wel voor de vierde maal iemand anders zou u kunnen dwingen Lel m uw bladje over te nen.cn. Zoo, Al. de i ilgever, lol de toekomende keer, als het tl belieft, 'k vraag en vereisch. dal gij dit iniju antwoord, op de artikels van zaterdag z() October, en van 3 november, in uw blad van zaterdag li) no vember over zoudl drukken, op belamelijke plaats en niel dezelfde karakterei! als in de bovengenoemde artikels van uw blad. Aanveerd, Al. de L’i'gever, mijne groetenis. Veurne, den zevenslen november lb77. En. MAES. Ileehterlljke lironijk. Zijn door de korrectionnele rechtbank wn Veurne veroordeeld Zitting van den 8 november. Sanders Pie ter, werkman, en Dobbelacre Pieter, hoveniers- zoon, te Nieuport, de eerste tot 26 fr. boet, en de 2'1' tot 8 dagen gevang, voor wederzijdsebe slagen. Pieters Felix, aardewerker te Brugge, en Daucby Hendrik, aardewerker le Yper, elk lot 8 Dus. jongen, gaat maar voort mei schrijven; als gij dagen gevang, voor wederzijdsche slagen en lol 26 fr. boet, voor nachtgerucht. Decoster Karei, aardewerker le Nieuport, tol 8 dagen gevang, voor wederspaniglieid tegen policie-commissaris van Nieuport. Delbar Julian» en Montreuil Leopold, aarde werkers le Stambruges, elk tot 8 dagen gevang, voor slagen en wonden op Alfons Limbach, te Nieuport, en 2" lol 10 fr. boet, voor braak van mobilaire voorwerpen, ten nadeele van dci.~ ■elfden. Verbanck Maria, kantwerkster, en Demeester Lodewijk, brouwersgast, beide le Nieuport, de eerste lot 3 Ir. boel, voor slagen op Demeester en tot 3 Ir. boet, voor scheldwoorden jegens denzclfden; de 2'1" tol 6 Ir. boet, voor scheld woorden jegens de eerste. Vanhecke Cornelius, aardewerker te Winckcl, bij Gent, lot eene maand gevang, voor wedcr- spannigbeid jegens de policie van Nieuport, en tol 10 Ir. boet, voor nachtgcdruis. Demculenaere Jan-Baptisi, timmerman te Pol- linchove, tol eene maand gevang en 26 fr. boet, voor diefte van een paar diamanten oorslingers, ler weerde van 120 fr., ten nadeele van Octavi» Hoove, herbergierster te Pollinchove. Yandevoorde Alfons, landbouwerszoon, en Callewaert Alois, dienstbode, beide te Merckcm. elk lol 26 Ir. boet, voor slagen en wonden op Ambroos Hillewaere, van Merckem. Zitting van den 9 november. Vcreyck Ed mund, landbouwerszoon te Westvletoren, tot 26 fr. boel, voor slagen en wonden op Jan Six, van W’eslvleteren. Crombez Desiderius, schoenmaker te llove- kerke, lol 8 dagen gevang, voor slagen op Elisa Vandc.poele, van Bovekerke. Viaene Alexander, visseher le Adinkerke, lot 10 fr. boel, voor bedreigingen door gebaren jegens Frans Ghys, van Adinkerke. Baden Jacobus, visseher te Adinkerke. tot 26 Ir. boet, voor slagenen wonden op Desire Cu- Doch misschien zouden uwe lezers kurieus zijn om de reklamatie zelve le kennen, die aanleiding tol dit alles heeft gegeven. Er zijn er iwee de «ene legen Duclos, en de andere legen Vermout. Wij zullen u eene overschrijven, de opstel van de andere is m alles gelijk, de 'namen alleen zouden moeten veranderd worden en de daten. Aan «ie hoeren Burgemeester en Schapens der stad Veurne. Al ijnhoferen, De ondergeleckendö Maes Eduard, woonachtig te Veurne, in de Beenhouwerstraat, heeft de eer LiEd. te doen bemerken, dal op de kiezerslijsten voor 1877 hij den naam aanlrcfl van Duclos Guslaaf, onder den n’ 147, als kiezer voor den provincialen taad, door delegatie zijne moeder-wednwe. De vader van den gedelegucerdcn, Duclos Ed- achting. Veurne, den 28 Augusti 1877. Volgen dan mijn handteckcn, het exploit van den deurwaarder Dcspodt, het handteckcn van Jiaeghel en van den ontvanger AL Allewaert. durig van den sckrelaris van Veurne, M. 1. De Cae. Verleden jaar heb ik tegen hem gereclameerd, om dat hij gedelegueerd was van zijne moede, alhoewel zijn broeder le Aiveiinghem op de lijsten stond voor dezelfde r< den. Gij tracht dit gedurig le betwisten, •of ten miiislc de gegrondheid van onze reklamatie. Hebt gij dan ver*elen dat de distrikt-commissaris .legen licin ook om dezelfde redens gereklameerd hei 11 d'oflice, en dal M. lldefons van de fijsl is ge vaagd geweest. Gij antwoordt gedurig dat hij sedert acht jaar den cijns voor zijn eigen betaalt. Maar waarom hel zekerste niet genomen voor het on zekerste; en niet gedaan gelijk hij dees jaar heeft ge daan. achter dat wij verleden jaar met den distnkt- commissaris hebben gereklameerd. In alle uwe uumeros tracht gij ook te pratclen ■over de kiezerslijsten, en al de reklamatien die ik ge daan In b. door den modder le trekken. De beste middel, .peis ik. om uwe lezers eens te laten oor deeien, is de artikels uil te schrijven uil den L'eiir- nnur, namelijk deze die over hel maken der kiezers lijsten handelen. Den 10 lober schreef de \enrnaur Den 17 October volgende ging dd Veurnaar voort jn dezer voegen Zirdiiar. M. de uitgever, hoe uwe mtesters op bel stadhuis zich gedragen, in het opmaken der kiezerslijsten uwe lezers zullen nu zelf kunnen oor deeien met kennis van zaken. Nog iels anders Ik heb ik zoo hooge studie» niet gedaan als sommige van uwe opstellers. Maar toch schijnt er mij iets aardig in hunne raisunire- inenten. Als er ievers een katholiek of een priester beticht wordt of veroordeeld, aanstonds vullen zij uit 1 en de priesters die er moge» bestaan. Langrand moet sjiringc», en aanstonds al de katholieken zijn dieven en hebzuchtige gasten; een mond, is sleeJils overleden den achtsten mei 1877, en liet is du* unmogolijk dat de moeder van den in geschreven den kiescijns betaald of bezeten hebbe in i'T"i 1877 en in alle gevat in 1876. ult: Den uauni vui den bovengemelde!) uil de lijst t schrabbende, zuil gij recht te werke gaan, Mijnhee- - n. r ren, en h; ndelt n volgens de prmciepeii die. gij altijd besc 1,U*n Sefleni al de en namelijk de» eersten september 1876 gevolgd hebt, in dezelfde materie. Aanveerd, ALM., de verzekering mijner hoog- de schuld is. van zijnen val. Ten anderen, hoe veel liberale banken zijn er niet gesprongen sedert dien? Aug. Be- in uwe gazet, AL de Lngever, spreekt gij ook ge inen daaruit besluiten dat al de priesters en geheel de katholieke partij plichtig zijn? Gesupposeerd dal er invers in eene stad of ge meente liberalen gevonden worden, openbaar ambt bekleeden en die in het geheel zich niet treffelijk gedragen, op wiens zeden er veel le zeggen vult, wiens betrekkingen veel beknibbelin gen onderstaan en die over zedelooz.c feiten zouden veroordeeld zijn door de rechtbank, zou men mogen besluiten zoo als gij het doet voor de katholieke» dat al de liberalen zcdelooze meiische» zijn en geenc achting verdienen Alijn klein natuurlijk versland zegt van neen. Alis- schien verandert hel natuurlijk versland, mei naar liberale scholen te gaan en liberale gazetten te lezen. Noglans mij dunkt dat uwe opstellers beter zoude» doen met te raisonneeren; gelijk al de meiische» hel natuurlijk moeten doen. Een woordetje om te sluiten. Mijnheer gij hebt reeds twee maai geweigerd mijn antwoord le aan veerden. De eerste maal was mijn brief, onder aan beveling loegezonden mrl den pósl. Zonder hem ooit open te trekken hebt gij hem geweigerd. I Was eene ware kleinhcrligheid van uwentwege. De tweede maal Weigerdet gij onder voorwendsel dat er le, vele personmdileiten m stonden en dal de brief niet betamelijk was. Om alle voorwendsels weg te nemen, heb ik eenige veranderingen, doch zeer kleine, aan mijnen brief gebracht Er staan nog eigene namen in geschreven, maar lel wel op. gij hebt mij aangevallen nopens zekere feiten waar die personen lusscheii kwamen; om mij |e verrei hlveerdigcn. moet ik van die teilen spreken en ik heb recht bijgevolg die namen te doen ttisschenkomen. Hebt gij moeilijkheden daardoor, l ver- - 1 - o Onze lezers hebben waarschijnlijk nog onthouden, hoe wij het vel leden jaar klaagden over het opmaken der kiezers lijsten. t is waar, volgens het zeggen en schrijven onzer tegenstrevers, waren de lijsten met vaderlijke zorg en de grootste onpartijdigheid opgesteld, en wie het tegenstrijdige dorst staande houden, was niet weerdig onder de hooge be scherming van de liberale kliek te leven. u Nogtans hoe ouder men wordt, hoe grooter geus, zegt het spreekwoord, en'tschijnt dat de liberalen van Veurne en van geheel het arrondissement niet verbeteren met ouder te worden. Dit jaar hebben die gastjes nog een beetje slim mer te werke gegaan dun verleden |.tar, en voorzeker ver dienen zij een bloemtje van de iïancinafonslogien van Brussel en cider s. Velleden jaar was de gemeentc-sckrctaris van Veurne op de lijsten gebracht, air. gedelegueerd door zijne moeder, ter- wijl zijn broeder reeds te Alvcringhein was gec.clcgucerd ge worden twee persoonen die op verschilhge plaatsen kiezer zouden gewees, zijn in plaats van één. Dil jaar zijn er twee heeren van het arrondissement, en dan nog mannen te midden van de wetten grijs géworden, die op verschillige plaatsen alkiezer zijn ingeschreven. De eene is M. Van de Velde, gritlier der rechtbank van V eurne, die als kiezer stond op de lij. ten van Vr.i'x.sr. en op die van (h st; de andere, M. de De Mey, die als kiezer was aangetekend op de lijsten van Nirs roa r en rail, op d,e zijn u’^Zaken CU z!j kilHUcUÜiljli ivclit Üicl van (n sr. Mannen, die zooveel verstand hebben en in hun J graf zouden kruipen, moest er iets onrechts gebeuren, hoe hebben zij dat kunnen geduldcnl XV ij hebben onzen lezers beloofd terug te komen op de samenstelling der kiezerslijsten. Belofte maakt schuld. in liet jaar 187.S werd M. [.odewijk Ollcvier ingeschre ven op de kiezerslijsten van Veurne en van Audena»rde, al waar hij hctljaar te voren tot agent der nationale bank be noemd was geweest. Op de reklaam, die tegen zijne inschrijving op de lijst van V curnc aan de bestendige deputatie van West-X'laandcren gedaan wierd, antwoordde Al. I.od. Ollevier dat hij zijne woonplaats behield te Veurne, waar hij geboren is, en dat hij te Audcnaarde sléchts zijne verblijfplaats had. Diensvol- gens w erd zijn naam op de lijsten van V eurne behouden. In het jaar 1877 laat het bcliagclijk en vaderlijk schepc- nencollegic van Veurne weten aan .VI. Bencdikt Pierrot, pro- lessor bij liet klein seminarie van Roussclaerc, dat zijn naam uit de kiezerslijsten van Veurne geschrapt is, omdat hij hier zijne woonplaats of domicilie niet meer heeft, maar wel te Roussclaerc. Daarop antwoordt .VI. Bencdikt Piérret dat hij zijne woonplaats behoudt te Veurne, waar hij geboren is, en Slechts te Kou sclaere zijne verblijfplaats heeft. Peinst ge dat M. Pie.irct ZOO gelukkig is als M. Ollcvier, en zijn naam in geschreven vindt op ue bijvoegelijke lijst van Vcurnef Bij lange niet zijn naam wordt door het schepenencollegic van de lijst van Veurne gelaten, zoodat M. Pierret genoodzaakt is geweest eene reklaam in te dienen aan de bestendige depu tatie. Waarom dit verschil in het zelfde gevalt 't Is gcnjakkclijk om raden M. i.od. Ollcvier is liberaal en M. B. Pierrot katholiek. Nu nog eentje, om te sluiten voor vandaag. M. Ferdi nand Baalden h, dit jaar door ons ■cbepencncollcgie als algc- meene kiezer ingeschreven. >1 W elnu, liet is van openbare bekendheid, dat hij, in ge meenzaamheid met zijnen schoonbroeder, M. Hendrik Ter- Imck, t rouwer, den handel drijft in mout, waarom M. Bacl- den alleen in persooncel en patent aangeslagen staat voor fr. 28-07. M. Baalden zou zich dus ten hoogste maar de helft van die som mogen aar,rekenen, aangezien hij niet alleen de basis ervan bezit, maar dezelve moet verdeden tusschcn hem en zijnen schoonl roedcr. Welnu, als M. Baalden voor zich de helft van die som rekent bij zijne grondlasten, die fr. 2a-83 bedragen, dan komt hij op vel re na nog niet toe om Zijnen kiescijns te volmaken. Het schcpcncncollcgie weet ditzoowc) als ik of gij; maar niettegenstaande dit. behouden zij hem op de lijst der alge meene kiezers. Hij is immers een liberaal.ter trouwe en dan nog een werkend lid. XX j zullen over zulke handelwijze geen oordeel sti ijken wij laten dit aan onze lezers over, die, door deze en andere dergclijke teilen, meer en nicer het bewijs zullen heb ben hoe ONpartijdig de liberalen te werke gaan in Lel opmaken der 1 iczcrshjslcn. - wel u beste doet, zult gij zonder twijfel gedecoreerd geraken met het groot kruis dor mulders leeuwen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 2