NIEUWLAND voortijds Vettegrns, TE OOSTDUYNKERKE. BOOM VEN DIT! E TE GYVERINCHOVE MA111EU s t u d i K nr en VANDERMEERSCII, $H,AEYS, Notaris. O v E r s L A G. 143 mPEH ZWOE BOOTEN TE HOOGSTAEDE. SCH00NEN BOUWGROND, EEN KLOEK REBüüWD WOONHUIS, voordeelig geschik, met achlei keuken, paarden stal, remise en andere gerieven, iiiboudendc, onder bebouwden grond en hoving, 6 aren 12 centiaren, staande en gelegen in hel dorp Rous- bi ugge, tusschen de twee bruggen. Mtcr CO11NIÏ LE, Notaris tc Wulveringhcm. Definitieve Toewijzing ZONDER UITSTEL, van der Notarissen keer naar de kerk, geteekend n" 23 en 25. Ingesleld 1,400 fr. Tweo aancenhoudendc WEIDEN, groot 2 KANTOOR van MLr Arthur WA^K.MKSJB?EI€®IIK. NOTARIS TE PERVYSE. SA O flB IS A CJ van alle slach van GEZAAGD TIMMERHOUT, dienstig voor Visschers en Landbouwers, Woensdag 34 November om 2 ure na middag. ter herbeig de brie Visschers, langs de l’.miiekalehieüe. Op tijd van betaling, in handen van den Deur waarder CSIUL, te Veurne. Ingcsteld 3,000 fr. 2" Eene andere WEIDE daaraan, groot 26 aren gebruik Beek. Ingesteld 700 fr. Mas dezer twee koopen, 4,050 fr. 3’ Twee aaneenboudende HUIZEN, erf en hovingen, zuidkant der kalsijde van de Korte- van den Notaris DE CAE, te Vcurne., Balei weegschaalstraat, u° 10. BJirtsdag SO November fi8'73', om 12 ure’s middags stipt, ten sterfhuize van den heer pastoor Bonvarlé, te Boitshoucke, koopdag van meubels, menagiegoed en zilver werk. Tijd van betaling. TE BRUGGE. De Notaris SYOEN, tc Loo, zal op Zaterdag t floveml»»»- i»Jït onl 3 ure na middag, ter k herborg der weduwe Verpoorter, te Isenberghe-dorp- plaats, overgaan tot den overslag van Een Woon huis en gerieflijkheden, alwaar sieur Maelstaf oveileden is, niet nog 2 andere Huizekens digden van elk bestuur der verschillige ver gunde ijzerenwegan van Vlaanderen afzonderlijk in hel ministerie van openbare werken geroepen om de voorstellen van het staatsbestuur te aan- liooren en over de uitvoering van het voorge- dragene ontwerp te beraadslagen. Woensdag is de besturende commissie van Lichlei velde-Veurne gedurende geruimen tijd in onderhandeling geweest met M. Vander- zweep, algetrieenen ijzerenwegbestuurder, tc Brussel, en oniniddelijk daarna is zij door M. den minister van openbare werken in gehoor ontvangen geworden. Gecnc inlichtingen zijn ons tot heden toegekomen. Onzes dunkens, is de toestand dier maatschappij niet zoo inge wikkeld; de Staat is haar eene waarborg van 200 duizend fr. verschuldigd en het is derhalve waarschijnlijk dat er zal voorgesteld worden deze waarborg bij de hoofdsom te voegen. Wegens den spoorweg van Oostende naar Armcntiers, werd woensdag, ter beurs van Brussel, het volgende bericht aangeplakt De afgevaardigden der maatschappij van den spoorweg van Oostende naar Armcntiers be lichten de belanghebbenden dat in eene bijeen komst, donderdag morgend gehouden, liet gou vernement, voor het aankoopen van bet gedeelte van T spoorwegnet dat op belgiscben grond ligt, vier millioen negen honderd zestig duizend frank (4,960,000 fr.) heeft aangeboden, betaal baar in aandeelen aan pari van 4 ten honderd Belgische rent, onder de volgende voorwaarden: 1" De maatschappij zal de lijn in goeden staat afleveren; 2° zij zal al wat nog op de kosten van inrichting te betalen blijft, op zich nemen. Zij zal de bestaande schuldvordering van den Staat wegens de statiën der gemeenten, en bij zonderlijk de static van Oostende, uitbctalen. M. Bonvarlé, pastoor te Boitshoucke, is woensdag aldaar, eene uur na de 11. Mis, schie lijk overleden. M. Pieter Willekens, burgemeester van Eggewaertscappelle, sedert I juni 1839, vereerd mei het Burgerkruis van lE klas, voor langdurige en getrouwe diensten, is woensdag aldaar overleden, in den ouderdom van 81 jaren en 7 maanden. Hij werd tot gemeenteraadslid en schepenc van Eggewaertscappelle gekozen den 11 November 1830. M. De Bien, priester in ’t seminarie, is tol coadjutor Benoemd van M. Welvaert, pastoor van Leysele. M. Beghein, poslontvanger te Nieuport, gaat in dezelfde hoedanigeid over naar Thou- lOUt. Bij koninklijk besluit van den 29 October is M. J. Gaspard, ontvanger der direkte belas tingen, douanen, accijnscn, en entrepot van 6’ klas, te Nieuport, tol ontvanger benoemd der douanen en accijnscn van 6' klas, tc Moescroen- statie. Vrijdag II. is ten nadeclc van MM. Quillicz- Colletle en Lecoinle, aannemers tc Duinkerke, een paard, kar, eci.e hoeveelheid ijdele zakken en klecdingstukken gestolen door zekere Gamiel Dcwaele, vanAeltrc, oud 19 jaren. Den vrijdag avond waren paard en kar reeds voor eene zoo onbeduidende som verkocht aan I*. Tybcrghem cn P. Deman, van Steenkerkc, dat deze lont roken en daarvan kennis gaven aan de politic van Veurne, dio den dief aangehouden en alhier achter 't slot heeft gezet. Zaterdag nacht zijn 13 konijnen gestolen ten nadeclc van den genaamden Bultheel, werk man woonende langs den IJperschen steenweg, bij het zoogenaamd Galgeveld. Verleden zondag 4 dezer is de dochter Vanstecne, van Nieucappelle, die gewoonlijk de mis bijwoont in Dixmude, bij het naar huis gaan, in eenen gracht geslibberd en er ongeluk kiglijk verdronken, daar niemand in de nabij heid woonde om haar hulp tc bieden. Slechts in den namiddag heelt men haar lijk opgevischt. Den 7 dezer beeft men uil de IJservaart, op het grondgebied van Reningbc, het lijk ge trokken van een onbekenden, 40 jaar oud schij nende. Op hem heeft men gevonden een num mer t an l'Echo du .Xord van 16 October, en een stembriefje met deni naain van Achille Schre pel, republikeinsche kandidaat en uitlredend lid. Een jachtongeluk is woensdag tusschen Ruddervoordc en Wynghene voorgevallen; wij hebben tol hiertoe noch geene juiste inlichtin gen over deze zaak, maar volgens de ons toege komen geruchten, zou M. Goelhals van Kortrijk, een schol van een zijner vrienden in de linker zijde ontvangen bobben. De toestand van den gewonden is belangwekkend. hectaren 89 aren 90 cent., gebruik Depeckere. Ingcsteld 5,350 fr. De Goederen hiervoren beschreven, gelegen te Oostvleteren.cn Reninghe, zijn onderworpen aan vruchtgebruik. donderdag 39" November 187 5, om 3 ure na middag, ter herberg-bierbrouwerij bewoond door Lodewijk-Benedikt Comeync, te l’ervyse, Openbare Licitatie- Verknoping van Gemeente Pervyse. Koop 1. De Heiberg-bierbrouwerij, ge naamd den Hert, met magazijn, schuur, paardenstal en verdere afhanglijkheden, bene vens 4 aren 29 centiaren grond van gebouwen en hovenierhof, bekend bij kadaster sectie D, nummers 225,-J, 226a en 226/2. Bewoond en gebruikt door den medeverkoo- per, voornoemden Lodewijk-Benedikt Comeyne, lol 1 October 1878. Koop 2. De Herberg genaamd liet Neer hof, met alle deszelfs afhanglijkheden en een are 99 cent, grond en erf, bekend bij kadaster sectie I), nummer 230b. In pacht gehouden door sieur Joannes Cools, tot 1 mei 1879, mits den jaarlijkschen pacht prijs van 100 frank, boven de lasten. Koop 3. Een Woonhuizeken met 1 are 20 cent, grond en erf, bekend bij kadaster sectie C, nummer 24c. Bewoond door sieur Charles Cailliez, tot 1 mei 1878, ad 60 frank bij jare boven de lasten. Koop 4. 17 aren 80 centiaren Zaailand, aangewezen op het kadastraal plan sectie B, nummers 130b en 131c. In pachle gehouden door Lodewijk Vanden- kerekhove, lol 1 oclober 1878, mits 24 fr. bij jare, boven de lasten. Gemeente Oostkerke (Veurne). Koop 5 en leste. De Herberg genaamd «-de Zwaan, met stallingen en verdere gerieflijk heden, alsmede de hoeveelheid van 2 aten 60 centiaren grond van gebouwen en erf, bekend bij kadaster sectie B, nummer 71n/2. Bewoond door sieur Pieter Ghouwy, met recht van pacht tot 1 mei 1878, ad 100 frank bij jare, boven de lasten. 7. Sausen Magdalena d. van Karei en Maria Clui ys. Bcoosterp. 8. Cogge Maria, d. \an Lode- tus Vanleke, tot 30 september 1892, ad 12 frank 's jaars. Koop 3 en laatste. West aan den voor- gaanden koop, de hoeveelheid, bij tijtel, van 88 centiaren, doch, bij kadaster, wijk 1), num mer 202c bis, groot bevonden 9Ó centiaren C1.INSGROND. In cijns gehouden door Fran ciscos Facon, timmerman te lloulhem, lol 30 september 1891, ad 12 fr. bij jare. Eïoaidei’sula®; 355 SJecesssWr om 1 ure na middag precies, op du hofstedelanden gebruikt door vrouw de weduwe Louis Bruynooghe, langs de Stavelestraat, nabij den Turfiveg, tc Ley sele, koopdag van 89 Ikoopen ESwoemoïs, waaronder Wilgen, Olmen. Hollanders, 2 eiken, dies 1 van 2 meters dikte, en een espen. Aanzienlij3ie Mooptlag van TWaantSuK Blccesahér flSS’S'j om 1 ure juist na middag, ter hofstede en landen der weduwe Sernphin te Iloogstaede, legen de dorpplaats, langs den steenweg van Veurne op Ypér, zal de Notaris svwbca’, te Loo, met lusschcnkoinst van den Notaris ÊtOitfcrrs, le Eerneghem, openbaar verkóopen zware en langstamniiye Eiken, Hollanders, Olmen, Klt mntms, Esscheh, Abeélen en Wilgen Boomen. dienstig voor wagenmakers, timmerlieden, kuipers, scherps-, molen en andere groote werken. fijd van betaling, ten kantore van den Notaris STOES. H$on<£cB*t3a£ ‘SZU November ‘om 3 ure na middag, ter herberg de Vrede, bewoond door sieur Leo Vanneste, ter dorp plaats van lloulhem, openbare licitalie-verkoo- ping van Gemeente lloulhem, bij de dorpplaats. Koop 1. Een TWEEWÜ0NST1G HUIS en gerieflijkheden, met de tijtelgrootte van 18 aren 7 centiaren, bekend bij kadaster wijk D, nummers 198, 199, 200a, 200b en 200c, voor de grootte van 18 aren 72 centiaren. Laatst gebruikt en bewoond door Ludovicus- Josephus Vandenberghe. Koop 2. Weinig noord van den voor- gaanden koop, de hoeveelheid, volgens lijlvl, van omtrent 58 centiaren, doch, bij kadaster’ wijk D, nummer 202nbis, van GÓ centiaren Clj.NSGROND. In cijns gehoudeiAloor Alber- Eatcrdag t Oecem^er £8’3'^', om 2 ure na middag, in de herberg den Groenen Dijk, te Gyverinchove. koopdag van s» olmen, eiken, wilgen en populieren Bnwawei». was sende op eene partij zaailand in Leysele, gebruikt door Carolus Jansseune, en dienstig voor de con structie. Op tijd van betaling, ten kantore van den Notaris WASte Gyverinchove. M. A N T O ïl van RF-* Benoit VANDENBERGHE, TE RüUSBRIJGGE-HARINGHE. Bïi>a«lcr<lap; 3"/ S 8’3'5', om 3 ure na middag, in hel Gemeentehuis, ter dorpplaats van Beveren, van oenen 'IE KEVEREN (wijk Oostcappel), bij kadaster ^sectie D, nummer 200a, op eene grootte van 7 aren 19 centiaren, tusschen de huizen vim vrouw de weduwe Van de Vyycr- Van Acker en der weduwe en kinderen 'Ihulliez. UoïB<Icr<lag A UecciDabcr 185 5, (St. Eloi’sdag), om 2 ure na middag, op de hofstede gebruikt door Franciscus Vienue-Massnreel, te Iscnber- ghe, bij de dorpplaats, vendilie van SO koopen populieren, wilgen, olmen, eiken, appel-, kersc-, .noot- en kastanje IJiïrstla^ -S Eicccisiher 3SUS', om 4 ure na middag, ter esiaminct den Gou den Ai end, op de Markt, te Rousbruggc, Openbare Verkooping, >n eene zitting, van Lust bewoond door M. Auguste Van den Bussche. wijk en Mathilde Turckx. Klaverstraat. 12. Wil- laert Lodewijk. z. van Florimund en Amelia La haye, Biimepalen. Fiorine Florencia, d. vim Thcofiel en Juslina Zecbrouck. Binnepaleii. 7. Ilnyghe Leopold, dienstbode, goh, te Lnnghc- marcq den 26 October 1877, met Romania Henghe- baert, dienstmeid, geboren te Alveringhem den 28 October 1848. 7. Carlon Ferdinand, werkman; 67 j. 10 m. 9 d., wed' van Constantia Rissen. 13. Dccrop Rosalia, werkster, 71 jaar, geb. te Oostduynkerke cn woon, te Ghyvclde. wed. van Anloon Delen. Vrijdag 30" November 1857, om 2 ure juist na middag, ter hofstede en landen gebruikt door Bernard Dcsniyttere, weinig zuid van de Clachoire, koopdag van 71 koopen ISoomen, als olmen, hollanders, klenmiers, esschen, eiken cn wilgen. Gemakkelijk vervoer. Met tusscheiikoiiist van den Notaris BOUDE- WEEL, te Hondschoote. ZONDER UITSTEL, EateriSag 34 November 3 ure na middag, in de Parijssche Halle, te Brugge,van II. 3—58—83 C. Bij accumulatie gebracht op 19,500 fr. Zaterdag 34 November 185 7, 1 ure na noen, ter herberg Zilveren Hoof'd, te IJpre, RijsselslraM, Gemeente Elverditiglie, noord de Clapstraat. Eene HOFSTEDE, groot 8 hectaren, 39 aren 70 c., gebruik Ampoorter. Ingcsteld 45,000 fr. 1° 17 van een HUIS, kelder en vaute, met 2 andere Gebouwtjes, grond en hoving. Ingesleld 700 fr. Eu 2" BOOMGAARD groot 94 aren 22 cent., beide gebruikt door Pieter Devloo. Ingcsteld 4908 fr. 1“ 73 aren 40 cent GRAS. Ingcsteld 2,500 fr. 2" 27 aren 72 cent LAND. Ingesleld 1,000 fr. Beide gebruikt door Demolder. En de mas ingcsteld 3,750 fr. 1 Heet. 75 aren ZAAILAND, gebruik Decrop. Maar ingcsteld 7,200 fr. Een HUIS en erf, zuidkant der Tegelstraat, n° 13, Ingesleld 1,750 fr. 1’ Eene VETTEWE1DE, groot 1 iiect. 41 aren 90 cent., ggbrujk Baes. ''.£27' 5333- 9 TE UPRK. Iteniiiulie, Brandhoek. jast. VAN SiClMiistf -tiet* rtiud leuriUh. Geboorten. JH5E J3.Z.Ï Tiant JMiS T’teT- Huwelijken. Sterfgevallen. ■■twwi I IR» I l'l W IFICTjyaK:.-'\,--WMN F.UJTWgTO’A-Jr--g:^a!7nCT.T3MBWRBBMi s tu e? n. je V \N <C£2V> Ta-:: je BIJ NIEUPORT, gebruikt door Pieter Dekeyzcr, aan 1000 franks ie jare. Bij allichen in 2 koopen. Poperinghe, weinig oost de nieuwe kalsijde. Woeeten, Bulscnnip, noord de Kerk. Stnd IJ|>rc, Oontvletercii, zuid den steenweg naar Westvleteren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 3