HOFSTEDE gelegru Ir Kluvrle en nedeeH*5 Uou»l>cuKKef tegen hel geliucht den Waegenburg, f 1 opén as.a it i: v echoor ing van allerbeste DE K0MP“ SINGER LU GG EP OED ER, l i LEEST HIER 1' kwaliteit te beko men bij den Drogist en koopman in sterke dranken DOBBELAERE-DE GROG, Groote Oostslraat, 13, le Veuwtte. Genadige* prijs. ADOLF DELAWEÏE, l'iirivei'kmukrr, ECHTE GUANO VAH PERU TE KOOP der best winsigexciide ii 't^’^ van Antwerp n. Inlichtingen bij dc» t*1U diiz.es. I ~r I n rt 1 HENRI GESQUIERE* WOONHUIS MET H0VEN1ERH0F. TE St. R1CQU1ERS. R. RABAU-LACOUTERE, KOOI'M AV'-Kl.EER MAKER. TE KOOPEN* LtenlioX 'f,'? KAREL COUSIN-BULTEEL, MIEUWESTRAAT. 16, TE VEURNE, I gemeenlijk gekend onder den naam van MEESTER KAREL. OP 145 FRaAk BE'I' BIJllOOiUGlIEDEA, s frank «O cent, per weck. OP !45 IHAMi MET l,E .1 Be Bijl he Geschiedenis. door J. G. Heeres, R, K. p., met 100 platen van 'G. Doré, compleet in uO aflevi ringen, A 75 cl, ieder. STEENBzlKKEBIJ, «nit <lr hand te koopeti <sf te lanren on» llitxebl-iJUt to w«>i-<len t Aan de Landbouwers. Chemische Meststoven, Ill 1' LAATSTE woord aan de concurrentie bericht aan de huisgezinnen, werkers en werksters. S T I en afliclieii zich te 3000 drooge UusNchcn en 80 zakken UnkkcrNkolrn te koopen bij L. Vermeulen, bakker te Veurne KANTOOR van cl e n Notaris <e Proven» 3, 6 of 31)00 Ucriclit aan tie Landbouwers. i. DEFINITIEVE OVERSLA# Laroye Vankarsschaver ingevoerd, j Tien ten 100 afslag voor’ bètaliXn’»»'» tfc,ced 7eld’ LCI nnderwnzt Donderdag S3 November den Notaris KUTAYEj Illustration Europeenne, la seule publication ilhislrée. beige, paraissant toulcs Belgische Illustratie, wekelijksche uitgave, bevattende of 3 schoune tee- keningen op hout en 8 blads. tekst. ITcitatie Verknoping 6 nov. 31) a 32 32 - a 35 - 30 a 32 I - a 24 - a 24 - 8 68 95 20 I 2 44 Uit der hand te koopen i d.e1n a.ls in Oslcude Een Huis met 4 aren 87 cent. Erf, len dienste van 2 U' herberg en smis, te Wulveringhem. Tc bevragen bij Duvid Schockaert, die hetzelve bewoont. Openbare Vrrpachlin# der dischgoederen met den prijs haict' vermaalde Naaimacltienen te verminderen Depot te Veurne, bij RaBauL.ACOÜTERE, koopman-kleermaker, Zuidstraat, 14. tl'aarltorx van Zuiverheid cn Eloedanighchl j ;jo I 21 23 30 23 - a 23 50 8 r- a 9 37 a 88 73 a 73 50 5 nov. 28 95 25 28 26 86 16 16 16 23 10 34 1 Twee Iknzekens met 6 16 15"/. deel der 1 I ioia.idmrel t Naaimachiem'n Singer llmiHMelnerr, A Bruges. 83, rue des rai'ssant tons les 13 jours. Unan.fr. 4-25; gix fr. 2-30. Ghaquc numéro coniptc 8 pages d'Kvi/i'tèo.oolzmic o.,:-.:. lAa,d;iIT'.lr'1 Vlas, 1 l/J kji. 9 - 87 16 46 10 68 19 87 26 22 8 72 8 b <6 2 i‘i 19 83 24 88 daaraan en 5 aren Men x bevrage zich i bij bij hem eerste kwaliteit] CHARLES RILLOF het hotel'les A,,‘'s’ van den ijz.eren SKUr>» VAN IEHE AlLERBESTE PATKIMONIEI.E 12 N. 27 47 24 86 26 25 IIIVIIU' natuurlijk I z,f Iah.L» mots, I lexte, illuslrées par 8 gravures. Aardappels I Op dit alles schrijft men in te Brussel, Madotr|K ia>. 100 kil. plaats, i, bij de bockhandclaien en in 'l poslbureel 'I die elk j nar I: inne verschride tmwe ^/y-soorten op stam in de Engchrhe velden aankoopen en ouder ci- \v,c<i 'vaakiiianiln id zien dor- X Achcn. ten einde ulle waar- borg van afkomst aan \l»uime koopei.v te kun nen geven. •3 S <uu I ure na middag, in I te Warsten, bij de statie j» »^5’» --- «i i«l »er|;<!»<il<l weten een onder richt er <ie wijle vun gebruiken v.» unduid.iido. h der iwk i< bouteind ruur hut (.«reedinaken van SO Lilos »a-nif,ra«n. Er tullen tlreug. vervolgingen tegon de namaker* ingc- «psiineu worden. 32 - a 3 i - 30 - a 32 22 a 24 22 a 24 - I 22 - 23 a 8 a Koolzaadolie, 103 k. 86 a Linzaadolic. 105 kil. 71 50 a 72 Hergrii (Frankrijk), Tarwe. 1'kvval. p. hectol. 3’ (middenprijs) Rogge Sucrioen Haver Boonen i Witte bootten Gele erwten Blauwe erwten Linzaad Zomerkoolzaad ten 11 ure 's morgens, te Proven, ter her berg de Groene Poort, e ücb^c: e a ’'n’.xtx. geschoten van acht jaren, menigvuldige PLAN l'SÓENEN, wassende op 3 partijen bosch te Crombeke, nabij hel llaplje. groot, onder lloiplaats, Vcttegias c» E,uld 13. 7M—50 C. Gebruikt door Benoit Deschodl, vOOf 9 jaren. ingegaan tien 1 October 1876. a;111 bank bij jure. Voor plans en afllchen zich te bi’gcvel1 dito Notaris BUTAYE. 19 13 26 04 19 91 26 33 Oratorieslraat, te Veurne, recommandeert zich als LIJKBIDDER. 99 cent. erf. te 1 i>i'l>ere,he. Maur inyc.sirlil 2(100 Irmil.. Een ander Huisje, langs dmi steeuwig naar L<‘V- Sf Ie, niet 4 aten 6 nii.ircu erf. hegestrld 1900 fi'. aren 1 i centiaren erf. ingesteld 1500 fr. l.eu Huisje op hel hort, met I are i’eiit. erl. lagesleld 300 fr. Aanslag met de gcldlellïng. Te Ibugge, Steeretraat.’alvorens aan de Simon Stevens daals toe te komen, Kan inen krijgen pianos van allen prijs, met groot gemak van betaling 3 jaren krediet wordt aange- 'll boden aan elk solvabel persOöil. Pianos in palissander, 7 oslaven, 3 koorden, ge- waai bui gd nieuw en zonder gubreken, aan u50 frank I (komptant). Brugge. 83, Steenstraat. i en spoedige bediening het iel publiek te winnen. 1 *- -• L ».*zk*i««> 7 nov. 30 a 44 - -a- 25 -a28- 21 a 24 50 -a - 14 a 16 -a- 26 a 30 - -a-- 28 a 31 m .j™welken het meerderen deelder bakkers, te rekenen van morgen, het brood zullen verknopen van TE MEESSEN. stir bois. Abonnement fr. 10-50 f” avec primes. Beide ill u>lr<>t e* !e»ereu eenen «ihi.t ».,n l>ueiriide lectuui en gr.»u beii.-ieus de |;rsrl>ie<l<-ni. »hu den te|;eiiw<><iii| gen J Russiseh Turktcheii oorlog met schetsen v ui .1 listen op lo t ■Mw^ljoorlo-Ste11 ein geuoim u De inteeken.ilen oul,an{;<'ii tjraht ils premie eene prachtige oleographie. Abounen.oiU fr 10-30 franco in de prusincun usee du Jeune^Aye, Publication illustrée, pa- Schoonen eigendom, groot 11. 5-14-62 C. land, eerste klas, thans Nlooiii-Mleeiibukker4J in volle werkzaamheid, met gebouwen hi afhanklijk- heden. gelegen dicht aan de stad Nienporl. op de rivier den User. De kooper mag een deel der koopsom in handen houden.' Nadere inlichtingen bij de nolajssen D. De Biuv- weiie. te Veurne, en A. De Bjucwere, te Nieuport. Oude tarwe Ronde tarwi! les semaines en 8 pages de texte avec 4 on 5 gravureb|Rogge Haver Boonen Aanlap, per 160 k. ten huize zijner,.ouders, Zuidstraat, 20, te Veurne. beeft decor het publiek bekend te ma ken dut hij, na verscheidene jaren, bij gunstig ge kende meesters het uurwei kmaken te hebben aan geleerd. alhier dit beroep is komen uitoefenen. Bij hem zal men kunnen verkrijgen allerhande horlogien en zakuurwerken aan de voordeligste prijzen. Hij zal zich tevens gelasten niet alles wat dezen stiel betreft. Ilij hoopt door zijn goed en zindelijk werk, door zijne redelijke prijzen h..t vertrouwen van liet pub N. B. Hij gwlast zich ook met het in 't nieuw zetten van allerhande gedoleerde en gebronz.ecrdo versie- ringslukken, als kandelabers, kandelaars, pendulcn, luist-rs, enz. van een l)in«<lt»K ÏO November 1M77, Otn 3 Ul<- tia middag. Ier herberg de KruwrtrfluG le Ricquiers, zul de Notaris M nPElokKll*A veringhein, opcnlraar verkoopen Een Huis teu twee woonsten, met 10 aren bt‘- bouwden Grond en Hoxenierhof. te SI. Rictiumif'. langs den steenweg van Vcurue naar \per. l'1! Kruisstraat, laatst gebruikt door wijlen Garolus Dc- siere en den Disch van SI. Riequiers. Verdere inlichtingen bij genoemden Notaris. Z.nhtiitrunt, N* 14, t<» Veurne, maakt bekend dat hij in de bijzonderste en ver- maardstc fabrieken des lands zijne aankoopen voor het Wmt 'fcaisocn heeft gedaan. Al zijne stollen zijn dus van de eerste en beste soort en doen hem gcetïo de minste concurrentie vreezen zoo onder opzicht der hoedanigheid als door de extra lage prijzen van ver koop. Dit doit hem hopc.it. dat het vertrouwen waarmede hij steeds door zijne talrijke kalanten wordt vereerd, meer en nn er zal aangroeien. Kleermasing op maat in 24 uren. Depot van Naainiachiencn Singer en C1*. Assortiment klakken, cols, crawatlen, foulards en I andere, mansarlikelen. Men rraugt kleermakersgasten. •choouslo bewijs van. MiH <le x«’briiikin;; -- --n geinuiiLle piikkrti, Kurd Coumh durft u»ur crticn P^rtitn van nunslrn* 4<><* kil opbreiifjKt waarborgen liet xanigraan voortkomende v«n ‘He alalifii van Belgie betorgd I ukkrrs, welke hevig vhi» de aickte besmat xijn geweest. bij d>melfdrii verkrijgbaar j Ieder puk draagt een bijlander merk, welk in bewaring «den. koolland- «n litixaadk r.dcgd ter grcliie der koophandel-rechtbank t« Veurne, aan vnmaleclige prijxrn 1<1--.1.1 4. W:.n 1 Hl I !-— ffSarktprijw vn:t l'enrne. 14 Nov. 30 a 44 25 -a 25 - a 28 22 - a 24 50 -a 14 - a 16 -- -a JG a 30 -a- 28 a 31 Tarwe, per 145 lit. Id. nieuwe Rogge Sucrioen ld. nieuw Haver Id. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten Prlji» aan Ir rchvitt ii i»<»« - --- Bruin per 1 1,2 kilo, 58 cent.; half wit, 70 centim. ...p... .jr.._. Run en ,„j txmecssionuurissen in Belgie van het gouvernement van Peru.! le Antwerpen, 1<J bekomen l ij I’. I te Veurne, Rooscndaalstraal dnj het Stsje). I Uii Sterfgeval Deze guano is door lu i huis lliu Vonden Abeclc Uit der hand le koopm een groot’ Huis met af- .'Is h.h mdende van 10 lot hanglijkhedtm (oude Jluidevettlrij), tegenwoordig ,3.‘ 2 :,Zol*‘- V'T,' a,i' '7 Wüldt ^'^erd. ten dienste van drie Irijven, staande en gelegen "e h'/bl^n he V( rmogen denzelven te t' Veurne. Duinke,kslraal. hebbende inrijdende d,,e", ''^^eer^ van Gent en poort op de Oude Reestenmark. Gemblours o óm. Zich te bevragen bij M. De Maiiere, Duinkerk- '-J ‘!'1»zel den ook te bekomen Mtrade «Ie straat te Vcurue notitie van den l'eru, met waarborg van 1b 15 2azote. «««-.—TL v777 Deze vetstoffen rechtstreeks uit Peru komende, de f van «...I 't voordeehger zijn dan deze die ml tweede of derde geleerd om te gaan in het water en als trekhond in een karreken. Mede le koopen een onlangs nieuw goed karreken op ressorts, kunnende 606 k"' dingen.Te aJrrsseeren bij III xhi Wakyex- Rl'itc.ii, leertouwer en schoenmaker te Stavele, bij welken NchoowmitUrrHkiiecliteii worden ge vraagd. <J. DUCI.OS, drogist, Groote Oostslraat. N' 21, maakt bekend dat er 1 LlGGEPOEDMi te b'ckomen is, aan gena- te Veurnc, dic onze tgen_pnjs.Zaailarwc aan denzelf- Men kan ook bekomen alle andere Engelsche zaaigranen pn zaden, zooals haver, boonen, vit- sen, kruid, lijnzaad, klaverzaad, enz. Spccit*meit vnn l’iixvl’tcli Klnvrrxi»»il, a 1 frank per kilo. N of bewaarmiddel tegen den honingdauw, brand, Prijs der Enft zfr ner spoor- en doodc aren der tarwe. fr. 50 per baal van 108 hlur>; O* fr. per baal van 145 liters. OnteillMire en newuiirliorjile UitHlug,-- TE BEKOMEN BIJ (jebreveteerd bij besluit van 30 September 1874. Drxc poeder is xoo tooi-«ledig ge" Loixi in \»*uriiamb.tciit, dat hel vruchteloos ware er de kracht van te beschrijven. Dc ondervinding van een leer gmot gelul lundisuiwers, waaronder xich v«xjI leden bebinden j drr landbouw-romniihsicn van Oost- i en Wesl-Viaanderrii, is er het van daartoe bijtonderlijk gereed N tuindag H .%ov«*ii»l»er oni 3 ure na middag, in le t Coppetas, Ir Egg.-waci hcappclh1. zd de Notaris M.npF.s.Aï Kr/ je Alvcriugbcm, ten verzoeke vaiiltrl Armbestuur van Zoutonaye. over haul! tot de veiiiachting, voor 9 na een volgende jaren. in te gaan d.m 1' October en 11 november 1878. van de goederen behooreude aan gemeld be- siuur. \onder eontrool der Staats Landbouw-proefstatie van Gemblours, •te hoop bij Hare! Killof. koopman, Duinkerk- straat. te Veurne, sedrrt see jaren in Veurne ru omli^gemitf parochiën door do ucsle en nauwkeurigste landbouwers gebruikt, heeft drie vol ledige vette reedt de onvei w.tchlslr uitslagen opgc’cvrid. d.i.ir- ••nboven overtreft lij donr hare gewuurboi gde goedheid allo «ndere nirstsofTen. Koo}»ers van 1000 kilns mest I 'ircn of van cn nvrrl grond- htofl’cn, kunnrn hrt s< li'-i k mi' 11;; m lm k <l.i.r\.tn AOala/oOf lutrn doen door de Staats i.iiidbouvyslnhc vin Gemblours Wanneer de meststoffen bij hel onderteek niet aan de bij d«» hi ttmr o|.;;tp<-!rii i'tltJlf mochleti bc.ml w not firn. Wordt n.in bleu koopei eene toiling ..m overetbikomslig m< t dd l.lrkrn mindrie gehalte^ VoigdtlS dl* Vi»"i xv i.tt <lrn v .1 >1 I I door de laudbouwstatie te Gemblours voor het ondersoek der meststoffen. -minstens 400 kilos d-it r vette worden fr.inco aan I alle slat h van Plantijden en x.nii- linxaadkocken, ruggen- rn h.-- - TT' l'A.'S' NH’iT-'ü'OKU, heeft, tri» SeT«lUe 1UM indi.e Irveringfti, het middel gevonden on» *«»ed %^,'kiuU itoedkooi» <c verkoopen, i oprechte waarborg zonder bepaling van tijd. ^"Kostèlooze onderwijzing ten huize. Vuornanniwte hulH i„ Hel»»*Oudkleerkooperotraat, at. Tf“ 0 R P 11 T C F.J om seffens in gebruik te L_.. -T I tl I Abn I L. 11treden vier \\<;rkinans- voortkomende uit de magazijnen tan MM. huizen met hunne stallen en hovenierhoven, nabij Vandenabecle, eenige i de stud Veurne, langs den steenweg naar IJper. 1 Te bevragen bij M. (’.hahi.es Deci.eiick, tu Veurne. A Binges. 83, rue tics Pierres, prés la stal'0"’ 8 avant d’arriver ït la place Simon Sleviu. S, On peul obtenir des Pi.mos a tons prix a'l'e 'J facilité de p wemviil 3 aus de crédtl sold om luule persoime solvable. - Pianos en palissander. 7 octaves. 3 E'.'mg lis neuts et saus déiauls. a uuü francs (aU L'v,||1l’ Bruges. 83. rue des Pierres. .*aMtsaaMO*jrsruassinMow-As.•■***='*Wl*^>3 prijs en de hoedanigheid derz.clve moeten aan alle koopers van Zaaitarwe, door 13 nov. Nieuwe tarwe, lOOk. 30 a 33 .n i QS» V't

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 4