WR 1728. 2.8 IVovembêr 1877. .-aar. - I M. de Uitgever van den Vel'Iinaar. ’t Advertent ie-bladjc viel mij zondag 11. onder Inschrijvingsprijs 5 fr. ’sjaars; met de Men schrijft in kij llOAUOMME HTCKAS6YS oaikita utsikvta Zwaii*5MnMflilt4r4ai iM'anrua 8 0t> 9 getrouw blijft aan de Kerk er eenc groóte vcrslagcn- Veïjrne,' Italië is ingei ij fd en en den II. Vader. De Times zegt, dat u heid heerschl onder de liberalen, omdat do paapsgczinden bijna overal hebben gezege praald. Onder de gekozenen zijn er ronicinsche prinsen, graven en hertogen, die zeer gekend zijn om hunne onwankelbare katholieke over tuiging. trachten te maken. Iedereen die 't Advertentie-bl idje heelt gelezen, kan oordeelen of het onder een dezer twee klas sen van gazetten of misschien onder alle twee mag gerekend worden. Als de 11. Kerk dan, gelijk zij reeds van de eerste tijden al heeft gedaan, als de priesters de slechte schriften verbieden, wat doen zij d; n anders dan een voorschrift van de wet der na tuur verklaren, dat verplichtend is, niet omdat 1 beslaande krachtens onze eigene natuur. Ten andere, had de schrijver slechts dp werken v: n Voltaire of van J. J. Bousseau gelezen, hij bad 'en. En dat de geuzegazetten niet zeggen, dat de pasloots eertijds in den goeden ouden tijd daarvan al niet spraken, ’l is eene groote on waarheid. Ik was kuricus om ecus te weten welk jaar dien brief'geschreven is, dien de pas toors ten deele verplicht zijn af te lezen: ’k Ging op inlichtingen uit, en 'k vernam dat de bis schoppen van Uelgie denxelven geschreven had den iu’ijaar 1800 drie en veertig. Doel), zal men ons tegenwerpen, wij zijn te gen den godsdienst van Christus niet; maar al leenlijk tegen de priesterspartij, die overal wil de overhand hebben, ’t Is alzoo dat ’t A lierteri- li'è-bladje schrijft in zijn eerst bovengemeld ;i - tikel, en hel brengt teksten bij uit de H. Schrif tuur, om te bewijzen dal de wel Chris i ee-m wel win liefde is en niet van twist en tweedracht en onderdrukking. Ik heb zoo wel de schril.uur niet bestudeerd; De schrijver schijnt ook geene de minste kennis te hebben van wijsbegeerte of' philoso- tigdëu. oen tw j de grootste beteekenis; i'omoinsclte volk tegen LichterveldoVeurne, 8 45 Veurne-DuinkerKe. Nieuwjaar nadert en hel christendom en de ioogeiegde katholieke partij. Welke onze eerste gevoelens waren bij hel 1 bel vcronlweerdigirig over de menigvuldige r de onwetendheid der schrijvers die la hel eerste artikel randen zij, op eene on- --- >ttM 3 40 5 00 Nieuport-Dixaiude; 7 30 4 37 6 02 Dixtuude-Nieuport, 9 50 Jammer, roept hij uit, dat de tien geboden iceds gemaakt zijnanders zouden de slim me zwartjes er wel een gazellegebod bijgelapt hebben. Hij weet waarschijnlijk niet, dat de tien ge boden Gods eene stellige welzijn, en dat er boven alle stellige wet eene andere beslaat uk wet der natuur genaamd. Deze wet moet van niemand aangeleerd worden; zij is een noodza kelijk gevolg der betrekkingen die uit krachtens onzer natuur va'slgesteld zijn tusseben den mensch van den eciniri kant, en God en den evennaasten van den audeïen khiil. De'voor schriften van de wet der liaïüur mogen door den wetgever op nieuw voorgestcld wörde'n en ge zegeld door straffen; maar nogtahs is dit geens zins noodig opdat zij zouden verplichten. De tien geboden Gods zijn meestendeels voor schriften van de wet der natuur door God op i.iejw den mensch opgelegd: maar volgt daaruit dat alle andere voorschriften van die'wet geens zins verplichten Had de schrijver van ’t A.dvertentiè-I>lai:je in ’t sermoon tegenwoordig geweest, gelijk ik’óf een ander, hij had dit alles hooren 1 c fandelen, en zulke dwaasheden niel moeten uitbrengen. Hewil 1 verbiedt de wel dof' natuur niet slechte boeken en gazetten te lezen? De zidl heeft een leven dat haar eigen is hare twee bijzonderste krachten, hef verstard en de wil, moeten gevoed wórden, gelijk hc,t lichaam zulks verèischt. liet voedsel des volstands is waarheid; bet voedsel van den wil, liefde tot God en zuiveie liefde tol den «.aaste om. God. De wet der natuur verbiedt helleven dor ziel te krenken of te vernielen, gelijk zij verbiedt het leven des lichaams, zonder zware rddeiid, te krenken, en, ,’t is gelijk-om -welke' redens,' ooit te vernielen. Daarom verbiedt die wet slechte boeken en slechte gazetten te lezen. Goddelooze boeken en gazetten geven aan het verstand een vergif igd voedsel en dooden de waarheid; zedelooze boe ken en gazetten geven den wil een vergiftigd voedsel en dooden den wil. Zedelooze boeken en gazetten z:jn gemakke lijk genoeg om kennen 't zijn deze die af schuwelijke driften verbeffen of dingen verhalen, die, door hunne walgelijke aantrekkelijkheid, de goede zeden allicht bederven. Doch aan goddelooze boeken en gazetten neemt men geene aandacht genoeg. Om goddeloos ie zijn, moeten zij niel regelrecht de Godheid looche nen, noch Jesus-Clirislus; ’t is genoeg dat zij deden loochenen van de lotring Christi en de instellingen van onzen godsdienst belachelijk Iedereen die 't Advertentie-bl idjé heeft gelezen, Duinkerke naar Veurne, 6 35 11 10 Veurne-Dixmude-Lichtenr.7 37 12 11 9. Eïe nïstinnakken. Daar het einde des jaars spoedig nadert, zien wij talrijke almanakken ten voorschijn komen en den ingang in de huishoudens afbedelen. Er zijn er velen, en bijzonderlijk deze ons dcor de fransche naburen gezonden, waarvoor ons vlaamsch volk altijd oenen diepen afkeer moet gevoelen. Wij zullen van die niet spreken, maar enkel de aandacht roepen op twee almanakken die door de liberalen aan de Vlamingen en door de Internationale aan de werklieden worden aangeboden. De liberalen, zich omhullende met den mantel van het Willemsfonds, die thans ge heel geus is geworden, hebben eenen almanak laten drukken, waarin niet alleen godsdienst en Kerk gehoond worden, maar waarin zelfs de geschiedenis onder de voeten getrapt en mis kend wordt, en dit om beter hel doelwit hunner helsche pogingen te bereiken. De dagwijzer van den almanak van 't Willems fonds geeft, gelijk deze der Internationale, eene reeks namen, waar het woord heilig niet bij staal. Men heeft liever cenige onbetamelijke minneliedjes en geuzenzangen mede te deelen; dan vinden wij eene voordracht waar hel heilig celibaat en de zuivere maagden der kloosters gehoond worden door- iemand die voorwaar het eerste woord niet weet van al wal den gods dienst of de kloosters aangaat anders zou hij zijne valsche aantijgingen aan oenen prpfeslant- schen dichter niet moeien onlleenen. Hel laatste deel van dezen almanak behelst een proces voor ketterij te Gent, in 15GÜ-61, waarin de geschie denis vervalscht wordl, en waarin onze zooge zegde verdedigers der vlaamschc taal tranen storten over vier vrouwen die de godheid van Christus en de waarheid van 'l II. Sacrament des autaars loochenden; die de biecht, Lel doopsel, het vagevuur en het pausdom durfden bespot ten. En zulk geschenk durft men den Vlaming aanbieden. Neen 1 al wat vlamipg en katholiek is en voor de vlaamsché zeden eenige liefde heelt, zal de vuile boekjes niet lezen noch in zijn huis willen. Nog een woord over don almanak der Inter nationale, met rooden omslag en die voor op- I schrift draagt de \'laamse.'ie Lanteern. Daar in is niets anders dan blinde woede legen alles wat aan de samenleving behoort, niets dan bulde- j rende goddeloosheid en oproep lot wraak en opstand. de handen en ik las er twee artikels in getiteld i ~ij het zeggen, maar zelfs volgens de stelling n andere, had de schrijver slee! ts d,e werken lezen dezer artikels, is moeilijk om zeggen; was j die zelfde waajheden daar bevestigd gevoede blnsphemien die erin gedrukt slaan, of mede lijden voor blasphemeéren hetgeen zij niel kennen. 1 j bescliofte wijze de eerw. beeren pastoors aan, die, in liunne laatste onderrichtingen, over de slechte boeken en gazetten hebben gehandeld. Hunne grootc onwetendheid schijnt in alle regelen doorzij spreken onder andere van amendementen der bisschoppen. Wie beeft er ooit van dusdanige zaken hooren spreken? Men zegt de mandementen of bevelbi icvcn der bisschoppen, maar geenszins de amendementen. kaar'kckozcnr'Dc provincie kóós twaalf geina- De schrijver schijnt ook geene de minste neren katholieken, vier radikalen en kennis te hebben van wijsbegeerte of' philoso- nphwhtme kandidaat. Deze uitslag is van i pbie. Wilde hij van wetten spreken en geboden, J n pij pCWijst dut het hij had locii moeten.ccn weinig zedelijke wijs zijnen dank bj het óéne begeerte hebben bestudeerd. Politiek overzicht. Het fransch ministerie de Broglie-Fourtou, welk sedert eenige dagen zijn ontslag had ge geven, is dun eindelijk vervangen door een ka binet van zaken. Het voorzitterschap van den ministerraad is gegeven aan generaal de la Hochebouët, met liet ministerie van oorlog, en M. de Banncvillo wordl minister van buitenland- sche zaken. Dit is een belangrijk punt, want men weel dat M. Decazcs van al de vroegere kabinetten heeft deel gemaakt, als minister van buitenlandsche zaken en dat meer dan eens is beweerd dat maarschalk Mac-Malion zich nooit van generaal Iferthaut, zijn minister van oorlog zou scheiden. M. de Banncville was vrocgei gezant tc Wcenen en te Boine en M. Welche, do nieuwe minister van binnenlandsche zaken, is gewezen prefekt van Lyois. MM. Lepelletier, justicie, Dutilleul, finantien, Ozenne, koophan del, Graefl’, openbare werken, Faye, onderwijs en eeiedicnsten cn admiraal Boussin, die tol minister van marine is benoemd, hebben tot nu toe geene rol gespeeld in de politiek. Niet een van al de ministers is lid van de Kamer of van den Senaat. Het nieuw ministerie heeft zich zaterdag voor de kamers aangeboden cn eene verklaring van bet gouvernement nfgclegd, waarin liet zegt Tengevolge der beraadslagingen welke in de beide kamers hebben plaats gehad, heeft M. de president der republiek gemeend het bestuur van ’s lands zaken te moeten toevertrouwen aan mannen die vreemd zijn aan de laatste couflik- ten, onafhankelijk tegenover alle partijen, aan mannen die moeten en willen, gedurende den loop van hun mandaat, buiten de politieke wor stelingen blijven. Het is in die omstandigheden, MM., dat wij ons voor u aanbieden om aan maar schalk Mac-Mahofi de medewerking te veileencn welke hij ons de eer heelt aangedaan ons te vragen. Het gouvernement verklaart verder geene in breuk te laten maken op 'slands instellingen, de huidige constitutie ie eerbiedigen en te doen cerbièden, dezelve ongeschonden te bewaren, tol den dag dat de president der republiek zal oordeelen, dat de tegenwoordige oneenigheden genoegzaam bedaard zijn oin een ministerie uit <le wclgcvetide kamers te benoemen. De ver klaring eindigt aldus M. de president der republiek verzoekt u, MM., ons tc helpen in dit werk van bedaring en van algemeen belang; hij rekent daarvoor op uwe vaderlandsliefde. Ondervraagd in de kamer over de vorming van het nieuwe kabinet, bevestigde de minister van binnenlandsclie zaken het constilulionnéel recht van den president, zijn ministerie builen de kamers to benoemen; hij voegde er bij dat hij eene laak van vn-zociiing en bedaring had aangenomen cn die zou trachten tc volbrengen als getrouwe dienaar der wet. Daarna ontwikkelde M. Floquet, namens de linkerzijde, in eene zeer hevige en onstuimige redevoering, een dagorde van wantrouwen, ver klarende <lat i-e samenstelling van het nieuwe kabinet de loochening is van de natie cn de par lementaire rechten; dal hel anders niel kan dan de krisis verergeren, en dat de kamer met zulk ministerie in geene betrekking kan treden. Dit dagorde werd aangenomen met 323 stem men tegen 208. De dagbladen slaan vol beschouwingen over dit dagorde. Zal het ministerie afiredeu? zal de kamer op nieuw worden ontbonden? of zullen kamer en senaat in kongres worden vereeuigd? Al die vragen worden verschillend beantwoord. I Vcurue, Uïsx.«.iade, Mieuport nr.a»- ILiahtervelde. 1 octob. 1876. 12 4 20 n ii» Lichlervelde-Veurne, 6 30 9 08 1 3a »i> 2 20 8 45 1 Veurne-DuinkerKe, 7 40 10 15 2 39 De Kiezingen, welke te. Home hebben plaats gehad voor den algemeeneii raad der stad en der provincie van Home, zijn gnnscli ten voör- deele dór katholieken uitgevallen, lie stad heeft •tegen katholieken, zes gematigden cn een radi- katholieken, vier radikalen cn I st 6 /i’. lerlrrkuren «hu ijxereuweic - iCTlt ('Hl - ««OTW»*"-- Avnoxce*. 2'.» ct. per ld. reel.Tiijkc, 50 et. Eei hersteiib’jyeii1 frank. Van 1 lol 5 reg 1 fr. Een nummer 15 cenhinen. Afzonderlijke nummers vuur artikels, enz., ir. hctlÜO

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1