p N” 1729. 5 December 1^-77. j.aar» WIK! gedeeld i; Politiek overzicht. De toestand blijft nog onveranderd in Frank rijk. Na zijn onderhoud met de voorzitters van den Senaat en de Kamer van Af'geveerdigden, hetwelk geen uitslag heeft opgeleverd, heeft maarschalk Mac-Mahon ook de voorzitters der Kamer en der rechtbank van kóóphandel, van Parijs, bij zich ontboden, ten einde zich volledig over den toestand in te lichten. De pruisischc Landdag heeft vrijdag, in tweede lezing, de beraadslaging geëindigd over het budjet van eetedienslen en onderwijs. In deze beraadslaging werden het ministerie harde waarheden gezegd, betreffende den Kulturkampf ’*n de vervolging waaraan de katholieken zijn blootgesteld. Niettemin heult, zooals men ver wachtte, de slaafsche meerderheid van M. von Disniark, alles onvoorwaardeJijk goedgekeurd. Wat zou zij durven af keuren? Bij de aan slaande beraadslaging over de nieuwe orga nische wet van het onderwijs zal dc strijd hevi ger dan ooit worden hernomen. vergoeding kunnen aanbieden en in de voorwaarde, waar n j uiaan- bervoi iiiing te doen Euro; a in Europa, De tijding door een engelsch dagblad meê- gedceld, aangaande de kaping van twee italiaan- sche schepen door de Turken is overdreven. M. Corti, italiaansch gezant te Constant inbpél heeft eene reklaam ingediend voor de aangeslagen schepen. De Porte beeft voldoening beloofd, zoodat deze zaak geene moeilijkheden tusschen de twee gouvernementen zal oplevercn. Veurne. Daily Telegraph meldt het nieuwste nieuws •’langaande de inneming van Kars, en houdt, op tfezag van geloofwaardige personen, strak en sl‘jf staande, dat de vesting Kars door verraad JS gevallen. Groote sommen Bussisch geld zijn daarvoor Inflaald. Een Pacha met 200 man, zou ‘s nachts lot Loris Melikoff zijn ovcrgeloopen en •era alle inlichtingen hebben gegeven, ja, hem :t:(*r zelfden weg hebben gewezen, doen het v°orn:iamste fort eens vermeesterd was, ging '"-1 overige als van zelf, en voor zulk een succes partij verscheurd zou worden. x In dit laatste geval zouden die onlusten in Frankrijk, nog een voordeel voor Duitschland zijn; doch de kansen toonen zich meer gunstig aan een gematigd republikeinscli regiem. Welnu, men vindt dat M. Gambelia en zijne ...i eene vreemd soortige politiek volgen, en dat die beslaat in .1 geen middel i terug te bekomen, wor- .....i er van eene echte vei- doch inditn Berichten uit Bucharest, bevestigd door de Deutsche Zfitunj. melden eene zegepraal van Mehernet-Ali. Hij zou, den 30 november, Prevatz teruggenomen hebben en aldus de gevaren heb ben afgekeerd, waarmee hij te Sofia bedreigd was, tengevolge der inneming van Etropol door de Bussen. Daarentegen meldt men dat de Bu- meniërs eindelijk, na zes dagen beschieting, kom-Palanka, eene kleine versterkte stad op den Donau, ten westen van Rahova, hebben in- genomen. Volgens de laatste berichten zouden de Rus sen opnieuw de Balkans doorgetrokken zijn en •en zuiden van die gebergten de stad Slatitza belegeren. Deze tijding dient echter nader te Worden bevestigd. Volgens officieel bericht, van 30 Nov. uit ,!ogot. hebben de Bumeniërs Lom-Palanka bezet na die plaats gedurende zes dagen te hebben gebombardeerd. De Turksche bezetting heeft de wijk genomen naar Widdin. I 11 ehrijvingsprijs Eene petitie aan maarschalk Mac-Mahon wordt op dit oogenblik onderteekend onder do Parij- sche koophandelaars. Zij vraagt hem, in naam der algemeenc be langen, de wenschen der natie in te willigen. Eene depeche van Havas meldt, dat in eene vergadering, door een groot getal onderleeke- naars dezer petitie gehouden, besloten is ge worden dat vijf afgevaardigden ze naar het Elyseum zouden dragen, met last ze maar aan den voorzitter van de Bepublick in persoon te bestellen. De Pat ijsche koopmans zijn recht aardig. Ze *icn niet, waar de schoen prangt. De eenige eden van wantrouwen en bijgevolg van den stil stand der zaken is de woeling der radicalen, welke zij zelven kiezenAndere reden bestaal niet. De rijkslen in Frankrijk zijn conserva tief en monarebiek gezind; zoolang de radicale politiek niet uil het veld geslagen is, zoolang geene waardige, eerlijke vorst op den troon zit, z;d dc rijke geen vertrouwen hebben, zal hij zijn geld in kassen en koffers bergen, niets on dernemen. Men moet Parijzenaar zijn, om dat niet te weten! De linkerzijde der Kamer is ook bijeenge komen en beeft eenparig besloten, dat zij liet budget zal weigeren, zoolang Mac-Mahon zijne tegenwoordige politiek behoudt. 41 1Ü 3 40 5 00 I Nieuport-Dixmtide, 7 30 12»» 4 20 >1 Lichtervelde-Vcurne, 6 30 9 08 1 33 8 0o ‘1 4 37 6 02 Dixmude-Nieuport, 9 30 d» 2 20 8 45 Veuriie-Duinkerke, 7 40 10 15 2 39 9 zegt Daily Telegraph verontwaardigd heeft het zal voor Duitschland eene groote waarde heb- men Te. Deum’s doen zingen en decoraties uit- ben en daarvoor eene zoo groote veiligheid ge- „ij t nieten als Duitschland zelf. Het is dus noodig dat zijn leger worde her ingericht volgons het duitsche model, en. dat - het openhartig hel protectoraat van Duitschland erkent; ziedaar alles. Voor al het overige zal het koningrijk zijn bestaan verzekerd hebben en het protectoraat van Duitschland is voor Belgie beter dan het vooruitzicht, eens bezet, verdeeld of geannexeerd te worden. Ziedaar argumenten, waarmee men, en niet zonder gevolg, invloed op den koning der Belgenen zijne raadsleden heeft willen uitoefenen. Wij zouden waarschijn lijk nooit iets geweten hebben van die plannen, welke tusschen zooveel anderen in Europa wor den ontworpen, indien piins von Bismark er niet in gelukt ware het Engelsch gouvernement voor zijne inzichten te winnen, in plaats van eene bepaalde weigering te ontmoet, n. echter heeft de beraden en weinig kieskeurige minister van Duitschland verscheidene verwikkelingen te zijnen dienste; indien de eene mislukt zet hij aanstonds de andere vooruit. Men kent het uiterst belang dat door het Duitsch gouvernement gehecht wordt aan den legenwoordigen strijd in Frankrijk; men weet insgelijks dat dit gouvernement de neerlaag der conservatieven wenscht. Men herhaalt in Duit schland soms, dat indien de Franschen den vrede willen, zij zich door den beer Gambelia moeten laten besturen. En hoe zou dit kunnen zijn? Noch de keizer, noch dc lieer von Bis marck zijn de revolutie genegen, zooveel te minder daar de stad Berlijn een brandpunt van socialism is. Er moet dus eene krachtige réden bestaan om het Duitsche gouvernement te doen trachten naar de neerlaag der conservatieve partij iu Duitschland. De inlriguen van hel ultramontanism, i welke men altijd vooruitzet, zijn slechts een Europa’, Wij drfêlen hel artikel'mede, doch J voorwendsel, en men weet in Duitschland evenals in gansch Europa zeer goed, dat het clericalism geen den minsten invloed uitoefent I op de buitenlandscho politiek van dat land. De Wij zullen de voornaamste punten teiug in jaatste kiezingen hebben het genoeg bewezen, hetgene wtj gezegd Onzes ij} (,q J dp zaftk ei C? U 'r-C 1 indien het republikeinscli regiem in de plaats gepas e onsu.tunj, van datgene van den maarschalk gesteld werd, kunnen wordenaanzien. I e ot i 01 i MU die verandering plaats hebben op eene zou zekeinic<J c( nycn \an L vreedzame wijze of anderszins. Indien hei anders- lang hebben bekomen, en de zaak neemt eene gebeurde zou Frankrijk nog tneer van zijnen voorspoed en invloed in Europa vei liezen. Indien het op eene vreedzame wijze toeging, zou men zien of het republikeinscli gouverne- ment in de handen der gemat'g len zou rt Len of weinig kW voorteuon, on Belgie in hei I «*ow. do l'cïiSe'1 der Pat,ii “u dêelingof de aanhechting te ontsnappen, inden 1 noodzakelijk een slagveld worden, en wanneer de oorlog zal ten einde zijn, zal zijn grondge- bied, opgehouden hebben belgisch te zijn en dénden verdeeld worden. Buiukcrke naar Veurne. 6 35 11 10 3 40 5 00 Nieuport-Dixmtide, 7 30 12 4 20 Lichtervelde-Veurne, Veurne-Dixuiude-Lichteiv.7 37 1- H 4 37 6 02 Dixmude-Nicuport, 9 50 2 20 8 45 Veurne-Duinkerke, nclftle en IlnhscSiIand. Het engelsch blad de Pall Mall Gazette heeft dezer dagen een artikel afgekondigd dat wij niet zonder achterdocht hebben gelezen. Volgens dit blad zou de koning der Belgen, van wege Duitschland een wenk hebben gekre gen, dat in de groote aanstaande europische worsteling, het belgische volksbestaan gevaar zou kunnen loopen, zoo niet zelfs verloren gaan. Men raadt Belgie dus aan niet meer op de traktaten te vertrouwen, maar zich aan den kant van Duitschland te zetten en zich tot voorwacht tegen Frankrijk te verklaren. Indien deze raadgevingen inderdaad bestaan, denken wij tc kunnen zeggen, dal zij in Belgie niet veel hoop op succës zullen vinden. Dc Pall Mall bespreekt ook de werking Pruisen, om in Frankrijk de kiezingen ten voor dode van Gambctta te doen uitvallen, hetgeen natuurlijk, Frankrijk niet anders kan dan in diskrediet bij de mogendheden brengen. Duitschland geeft voor, dat zijue werking ge richt is tegen het klerikalism bC«uchelyk De Pall Mall Gazette zegt dat dit een jammerlijk voorwendsel is het klerikalism heeft zoo min in Frankrijk als elders, invloed op de politiek van laten de verantwoordelijkheid ervan aan het en» gdsch blad. het geheugen roepen, van 1 hebben in een vorig nummer, eens als eene nuttige en t zou I Belgen zou zooveel te meer ernstige wending door het feit, dal het Duitschland is, hetwelk aanrandt ern stig de opmerkingen te onderzoeken, welke vooruilgezet worden. In den legenwoordigen i toestand van Europa, hebben de kleine Staten I- r. bijzonder, mag bijna niet hopen aan de ver- deeling of de aanhechting te ontsnappen. Inden toekomenden europischen oorlog zal Bel,rie noodzakelijk een slagveld worden, en wanneer de oorlog zal ten einde zijn, zal zijn grondge bied, opgehouden hebben belgisch te' zijn 'en bij het sluiten van den vrede tusschen de strij- meest innige vertrouwelingen ■’""de" vai-.tonlrt wArilan. t i jianrlicrA nnlitinV i Te vergeefs zal men ten zijnen voordeele de 1 Duitschland ’te verbinden ï'r 'zal Onzijdigheid inroepen. Op wien zal men zich kwestie zijn, wel te verstaan, door dit den Elzas en Lotharingen t’.„^ gQ. doch zoolang de Franschen zullen vm diieht zake van wapening hebben plaats t?eei) vooruitzicht bestaan ‘f,11 einde “rijk nimterug in b^zit'komt tleï-^udZn" van Belgie te beschermen. En wat meer is er zullen pogingen worden aangewend om 1 land te beletten tan zijne werkeloosheid af te i rlen voldoende zijn zien. Daar dit alzoo is, en die crisis in eenige maanden kan lot stand komen, beeft men aan den koning der Belgen en aan zijne raadsman nen doen verstaan, dat zij niet te spoedig dc wisselvalligheden, welke zich tegenover hen rekende op Oostenrijk bevinden, kunnen iu aandacht ncunen. In de --- plaats der waarborgen wrlke geene de minste waarde meer hebben, heelt uien I moeten andere, maar stevige maatregelen I den Elzas en Lotharingen volge van al dc veranderingen welke rond Enge- den eei*e gedachte van wraak te voeden, kan beroepën om die onzijdigheid te doen eerbiedi gen? Natuurlijk op Engeland; dóch, ten i land in - r-- - gegrepen, zal die mogendheid lang aarzelen al- standhouding met Dutisculaiid; de onaf hankelijkheid en de onschendbaarheid provinciën, zal men dit land elders er 1 ^v. Enge- l-uropa zich thans bevindt, kunnen drie I plaats hebben der kaart van Azia en Egupte. j Engeland is uilgeuoodigd geworden om i tusschen te treden in schikkingen van dien aard; doch heeft geweigerd, daar liet zi nder twijfel en Frankrijk, om zich to verzetten tegen die verdeelingcn van grondge bied. Reden te meer opdat Duitschland, dat hun'gezegd, i t'001' dusdanig verbond verlamd zou zijn, den göl bepaalden triomf wenscht eerier partij welke nomen worden, namelijk dat Belgie zich vlakaf j Ijet gouvernement van btatikrijk bijna in han- oiider de bescherming van Duitschland zeu 1 ea uee!t- plaatsen, als eene voorwacht tegen Frankrijk: j van Annüncen. 20 c». pet reg ld. reche, 50 et. Eef herstellingenI frank. Van 1 tut 5 reg I Ir. Een nummer 15 ceutiinan. Afzonderlijke iiummei 5 vwor artikels, enz., 20 fr het 100 sm.tr— 5 I''ajaarx; met de list G fr. -firn schrijft in l,j ruMiiottuï nr< :x*stvs Irrirrkui i'ii «i<-n ijzeren»vnn Ilulnkerke, Veurue, Atleuport naar I»i3ütervel«le. 1 octob. 1876. 7 v I yvvis, icu i -4imcL) veruiieiJL

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1