Sb 19 December 1877. IV 1721. NIEUWJAARGIFTEN mar. CJ de Inschrijvingsprijs 5 /r. 'sjaars; mei de pst G fr. Men schrijft in De oorlogstijdingen luiden voortdurend gun stig voor de Russen. Suleiman pacha heeft zich, ten gevolge der inneming van Plevna, verplicht gevonden' Elena te ontruimen en af te zien van een aanval op Tirnova. Men verwacht dal hij achteruit zal trekken ten eindo Andrinopel te verdedigen tegen de Russen, welke door de Balkans zullen aanrukken. Dc Serviërs, die nu ook deel nemen aan den oorlog tegen de Tm ken, zijn, van hunnen kant, in de richting van Pirot, over de grens getrokken. In dc italiaansche kamer heelt de minister De- pretis verklaard, dat hel kabinet, na den parle mentairen toestand te hebben onderzocht, zijn ontslag heeft gegeven. De koning heeft M. De- pretis gelast met de vorming van een nieuw ka binet. zeden? Nogtans ’t is de Grondwet van 1810 die, om tusschen twee kwaden hel kleinste le kiezen, de vrijheid van eeredienst heeft gewaarborgd. pe «iv«8 vv b Voorzeker is hel eene onvolmaaktheid in de maarschalk Mac-Mahon. Dekrisis is ••pgelo.-.t, j Grondwet. Wij zijn verre wan te houden staan zegt hel blad, maar de ramp begint. De maar schalk heeft zich lerzelfdertijd als Plevna over gegeven; evenals Plevna geeft hij zich onvoor waardelijk over. De vijand neemt alles, doch Osman pacha,de verdediger van Plevna, dat ingenomen werd, bij een laatstcn uitval, ont manteld, verwoest en -uitgehongerd, had zijne hulpmiddelen uitgeput, hij viel gekwetst van zijn peerd, terwijl achter hem de muren zijner vesting vielen, en de overwinnaar schonk hem zijn degen terug. Onze maarschalk daarentegen werd gevangen genomen in zijn salon, in ’t midden van zijn ongehinderd garnizoen. Men zal hem zijnen degen niet ternggeven, welke bij niet in de hand en zelfs niet in de scheede had. M. von Bismark, zegt M. Louis Venilloi verder, heeft vandaag zijne grootste zegepraal gewon nen, de grootste en de volledigste welke hij ooit heeft behaald. De andere waren slechts de zegepralen zijner wapens, deze is de zegepraal zijner politiek. De Kamer heeft zaterdag de rechtstreeksche belastingen gestemd, alsook de ontvangst der onrechlstreeksche belastingen voor twee maan den en een krediet van 500,000 fr. voor de uit gaven der verschillende ministeriel). De rechter zijde heeft met de meerderheid gestemd, doch de voorzorg genomen te verklaren dat het ministe rie die stemming niet mag beschouwen als eone verklaring van vertrouwen. K'og op de kea’khovezi. In ons nummer van woensdag hebben wij onze tevredenheid le kennen gegeven, omdat de ka tholieken in de Kamer, onze rechten, voor wat de kerkhoven betreft, met kracht en fierheid hebben staande gehouden. Het is dan klaar en bewezen dat het dekreet van Prairial jaar XII in stand blijft en dat de burgemeesters alleenlijk recht hebben die wet ten uitvoer le brengen en den katholieken.hunne rechten toe te kennen. Wel is waar, in den grond der zaak zou men wat meer mogen vereischen. Volgens die wet, mogen alle eerediensten een deel op het kerkhof te hunner beschikking hebben, alsook deze die tot geenen eeredienst behooren en allen gods dienst verwerpen. Toch kan er maar een gods dienst de ware zijn, en deze godsdienst alléén zou moeten in eer gehouden worden al de an dere zijn valsche eerediensten, die God vergram men, in plaats van Hem te dienen. Waarom moet dan de vaischhcid on de leu gentaal op denzelfden voet geplaatst worden ais de waarheid? TWare christen volk verstaat de zaak beter dan al die groote verstanden, en daar om is bel dat het van de geuzendelvingen zulken grooten afkeer heeft en nooit zal eerbied bewij zen aan het lijk van deze die sterven zonder God noch zijne Kerk. De Slaat maakt wetten om dc zeden te bewa- van ren, en wij keuren de wetgevers goed uil al orlte krachten; maar moet de waarheid zoowel niet Veerne, Iritrrkiircii üeii ijxerenwejs buinkerke naar Veurne, 6 15 4105 'eurne-Dixiiiude-Lichlerv.7 17 12 06 -*»u liuinkcrke, Veurne, Dixmude, Ateupovt uanr S. is lit er vei.'ie. 1 dect inb. 1877. 3 40 5 00 Nieuporl-Dixniude, 7 15 11 55 4 20 I IJchtcrvelde-Veurne, 7 40 0 08 I 33* 7 ofl 4 37 6 02 DiXuiude-Nieuport, 9 50 2 20 8 35 j Vcurne-Duinkerke, 8 20 10 15 2 39 8 5g I houding welke het gouvernement tegenover de Kamer moest aannernen. Ten gevolge hiervan werd M. Dufaure woens dag avond door maarschalk Mac-Mahon ontbo den en gelast een nieuw ministerie samen te stellen, en de maarschalk heeft aan de linker zijde zooveel toegegeven, dat een ministerie Dufaure is tot stand gekomen. De president der republiek heeft er zelfs in toegestemd dc mi nisters van builenlandsche zaken, van oorlog en marine le laten vervangen. Hij zou zelfs zekere waarborgen hebben toegestaan, zonder welke de linkerzijde het ministerie Dufaure niet wilde aannemen, en nog schijnen de radikalen niet geheel en al bevredigd. De nieuwe ministers zijn MM. Dufaure, jus titie, voorzitter van den raad; de Marcère, bin- nenlandsche zaken; Waddington, buitenland- sche zaken; Bardoux, onderwijs; Borel, oorlog; admiraal Pothuau, marine; Leon Say, finantien; Teisserenc de Borl, koophandel, en Freycinct, het bandstokje van Gambelta, openbare werken. Vrijdag heeft dit ministerie zich voor den Se- naat en de Kamer aangeboden en daarbij cenc boodschap of verklaring van het gouvernement afgelezcn, waarin hel optreden en de strekking •.mi In t ministerie Dufaure wordt bekend ge maakt. Wij laten hie.rdat stuk volgen, dat al de toegevingen bevat, welke M. Dufaure van den maarschalk heelt afgeeischt, vooraleer de vor ming van een ministerie le willen op zich nemen. De kiezingen van den 14 October hebben op nieuw het vertrouwen van hel land in de repuhlie- I kritische instellingen bevestigd. Gi hoorzuniende aan de pat lementaire gebruiken, heb ik een ministerie gevormd, uit de beide welge- m tiaiuviu j-j’ - tien die besloten zijn onze instellingen te verdedigt n en te handhaven, door eene rechtzinnige uitvoering der konslilttlionn- ele wetten. De belangen van het land eischeri dat de krisis welke wij dourworstelen, worde bedaard; zij eischen niet minder dreig nd dal deze krisis zich niet meer zul vernieuwen. De uitoefening van het recht van ontbinding is, inderdaad, niets anders dan eene manier van uiterste raadpleging bij Denen rechter wiens uitspraak zonder beroep is, en kan niet tot een gouvernenicntslelsel worden gemaakt. Ik heb geineend van dit recht te moeien gebruik maken en gedraag mij naar het ant woord van hel land. Dc konstitutie van 1875 heeft eene parlemen taire republiek gesticht, wanneer zij mij verantwoor delijk heeft verklaard en dc solidaire en persoonlijke verantwoordelijkheid der ministers hóeft ingesteld. Aldus zijn onze wederzijdsche rechten en plichten vastgesleld. De onafhankelijkheid der ministers is de voor waarde hunner verantwoordelijkheid. Deze grondbe ginsels, getrokken uit de kons'ilulie, zijn die van mijn gouvernement. Het ei tde dezer k: isis zal het vertrekpunt zijn van een nieuw tijdperk van voorspoed. Al de open bare macht'ti zullen samenwerken om de ontwikke- 1 tig van dien voorspoed te begunstigen en de eens gezindheid daargesteld tusschen den Senaat en de Kamer, welke laatste voortaan verzekerd is dat zij regelmatig het einde van haar mandaat zal bereiken, zal haar (oplaten de groote wetgevende werkzaamhe den te voltrekken, welke de openbare belangen ver eischen. (i De wereldtentoonstelling zal-weldra wórden ge opend, handel en nijverheid zullen' eene nieuwe vlucht nepten m wij zullen aan de wereld een nieuw bewijs 1 •veren van de levenskracht van ons land dat zich immer heeft opgebeurd door het werk, door de spaarzaamheid en door zijne innige verkleefdheid aan de denkbeelden van bewaring, orde en vrij heid. M Zoowel in den Senaat als in de Kamer werd de bovenstaande verklaring onthaald door de geestdriftige toejuichingen der republikeinen en ’t veelbeleekencnd stilzwijgen der rechterzij. Toen M. Dulaure, in den Senaat, de zinsnede voorlas, waarin gezegd wordt dat hel einde den oorlog het uitgangspunt zal zijn van een nieuw tijdvak van voorspoed, riep eene stern 1 voorgestaan worden en verdedigd als de goede uil de linkerzij Gij zuil het zier waarop M. de Lorgcri! antwoordde Wij nemen er akte van De l'nivers beoordeelt streng de Ir i i .r Het Nieuwjaar nadert, en welhaast zal 1877 vervlogen zijn in de eeuwigheid! De toestand van onzen 11. Vader den Paus is geenszins verbeterd. Nog gedurig zucht hij in het Valikaan, bewaakt ett onderdrukt door den koning van Pieinonl die zijne landen schandelijk I heelt geioofd Verleden jaar, rond dezen tijd schreven wij dat hel God misschien zou behagen de zege praal der II. Kerk gedurende dun lóóp van bet jaar le verleenen. Onze hoop is niet verwezen lijkt God heeft hel anders beschikt. Schrikkelijke gebeut tenissen zijn er ontstaan machtige volkeren hebben malkanderen ver- schctitd; geheel Europa leeft in vrees. Wie weet "at het jaar 1878 zal tc weeg brengen, en in welken staat van zaken wij het jaar 1879 zullen beginnen. Doch, wat er ook gebeuren moge, eene zaak m zeker en vast, dat*de goddelijke Voorzienig- v:i" heid de zegepraal der Kerk langzamerhand be- 1 iciiltnp eene onverstaanbare wijze, en dat wij, «lissclticn eerder dan wij wel peinzen, dc vijan den der Kerk zullen nedergeslagen zien en de fiancmncitlis verdelgd, de oorzaak van al de ongelukken die op de samenleving wegen. liiiusschen, tol dat het God zal believen zijn "eik uit ie voeren en zijnen Plaats ven auger op ’•arde in eer tc herstellen, wij, kinderen der H. ui w i ic luiivu, j, |H;|)ecn nmn^jiie ccvormo; uu ue ueiuc wu-iku- Ki.’i k, wij hebben cenen plicht le vo uengen je- j v.n,|c Kamers gekozen. Het is samengesteld uil man- gens onzen Vader den Paus van Rome en onze 1 Moeder dc H. Kerk. j De onsterfelijke Pius IX is van alle middelen beioold zijn paleis is hem alleen overgebleven. I. n nogtans hij moet voorzien in den onderhoud Aan zijn eigen zclven, van de kardinalen, die zijne raaifsm.innen zijn; van al diegenen die ver- ttscht worden tot hel bestuur der Kerk. Wel is waar, de italiaansche sehijiiheiligaards hebben <len Paus eene jaarwedde gestemd; maar mag Z. II. die sommen aaiiveerden? Zou de Paus de on wettige overheid alzoo niet erkennen, cn loc- xStaan in de berooving zijner Stalen? ’tZijn de katholieken, dezen die met hert cn ziel aan hel pausdom zijn vastgekieefd, tot wien Pius IX eene smeckende band uilsteekt. Wie zijner kinderen zal kunnen wederstaat! aan de smeekingen zijns vaders? Gelijk dc vorige jaren, zullen wij dan, vin oi komende weck af, eene lijst openen win Nieuwjaargiftcn voor Z. II. Pius IX, Paus en Koning. De lijden zijn slecht, wij welen cn gevoelen het; maar toch, zouden wij kunnen onzen vader 'et laten? Die geelt aan den arme leent aan God, t*n die geeft aan den Paus, in den droevigen staal waarin hij zich uu bevindt, leent twee- cn meermaals aan God zelve. Die veel heelt, geve dan veel, en die weinig bezit decle van hel weinige mede mei Zij e llei- hgbeid. Hel is de gift in haar eigen niet die God minschouwl, maar hel hert waarmede ze ge joud wordt. r i l .u, zoo een ieder doel wal hij vermag, God zal heiu omiersteunei) in zijne geestelijke noodwen- «i'gheden; Hij zal hem zegenen in zijne lijdelijAC goederen en oudet nemingen. rede en genot za i“ zijn hert hcerschen, eu niet hoop en beirou- "cn zal hi; den schooner) dag verwachten, waar op wij zullen dc zegepraal vieren der 11. hei Cl1 iu geestieirukking uitroepen LEVE PIUS IX, PALS EN KONING! I’olitlek. overzicht. Het fransch ministerie Balbie, dat als defi'-ii tiet was aangekondigd en dinsdag voor de nier der afgcveeidigden moest verscaijnen, ls mislukt, ten* gevolge der weigering van M. l«ru *'r deel van tc maken. Verder is beween a o ministers die liet nieuwe kabinet moesten samen- sleHen, Let niet ccns konden worden oici oi AAN m-jvwjtïw plus fj JtONINQ. Uj BU.NIIOMME IIYCAASEYS ?*-1 tr.Nnn nr n«trsa l IrVrUf»»» Annoncek, 20 ct. per reg 14. rechterlijke, 50 et. Eer herstel Ir. i [jen, 1 trunk. Van 1 tol 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 20 fr. het 100 --■M-jggaMn»—- r ,x i ....WJ11JI ■V' A?™

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1