geheel hel land is liberale socle te Verviers besloten heeft, geenen onderstand meer te verleenen uil de kas des weldadighcidburcels, aan de arme lieden, die hunne kinderen een katholiek onderwijs doen geven.... Die aanslag legen de gewetensvrijheid zal, wij twijfelen er niet aan, in geheel hel land eenen kreet van al keur doen ontslaan. deze moord dat men er haar geld tc maar men verzekert dat zij geen en geen of weinig geld in 'lal aan hare klceding niets was ooi' eene andere oorzaak ■Cecliterlijke DA ronijU 'Zijn door de korrectionnole rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 13 december. Morel Bruno, dienstbode te Merckcni, tot 26 fr. boet, voor slagen en wonden op bodewijk Janseune, van Mcrckem. Vandenbroecke Louisa, huisvrouw van Karei Tant, weikster te Loo. tot eene maand gevang en 28 fr. boel, voordieite van twee gouden ringen, ten na deele van Philomena Willaert. Joos Pieter, landbouwerszoon te Proven, tot 26 fr. boet, vo >r braak van afsluiting, ten nadeele van Pieter Coulier. Zitting van den 14 dec. Cloet Jan. werkman te Ooslduynkerke, lol 26 fr. boet, voor de aangifte der geboorte zijn kinds verwaarloosd te hebben. Liberalism wil zeggen vrijheidszin. Het om getrouw te blijven aan haren naam, dal de brink, de. gemeente zal en moet voor hét onderhoud der kerk beluien. Maar, jongen, dat is geen nieuws, dal is eetio wel van Napoleon den eerste, en mij dunkt dat die diepgrondige staatsman in dit punt betere gevoelens bezat als du hedendaiigsclie liberalen O tempore! O mores! O tijden, o zeden, zegt de. Vlaming, 11a! die prachtige barrier voor hel huis van onzen God en onzen Schepper, die alles ge schapen heeft en aan vvirn alles loebnhoort. En nu ons derde vraagje. Wij zeggen niet dal hel voormalig liberaal bc.-luur vei kwisl, maar van duizende en duizenden en nog duizeiide franken de beurs der laslenbelaaldcrs geledigd heeft, en wij vragen nu, voor de derde maal, of die uitgaven ook aan de voorafgaande goedkeuring der bevoegde overheid zijn onderworpen geweest. Nog eens ant woord daarop, als gij knul. En nu voor TsTol; ofschoon gij zoo hoog op uwen liberalen zetel zit en uil Irolschhcid g.iene ab solutie wil schenken, wij, wij hebben een katholiek hert en wij vergeven u volgeêrne uwe liberale zoo wal bedekte uitweiding; en nog meer wij willen u nog een raad geven ga nog wat op de schoolbanken zitten, om d« spraakkunst tebestudecren daar zultgij leuren wat beter de werkwoorden vervoegen, bijzon derlijk in den legenwoordigen tijd, der aantoonendu wijs en in het verleden deelwoord. Nog een com plimentje, M. van den Aliboron; gij begeerde eene nieuwjaarsluk. maar ik voorkom uwe begeerte, ik schenk u deze Kersldagkoek, maar op voorwaarde dat gij, uil wederliefde, ons met uwe antwoorden zult lukken. Aauveerd, M. de Uitgever, mijne groetenissen. X Bulscamp 17 December 1877. Mijnheer de Uitgever, De korrespondent Z. van Bulscamp van het Ad- rertentir-blud, doel dru korrespondent X van den \euritaur veel eer aan Waarlijk hij zal welhaast een goed punt in de liberale logic verdienen. Ja. Mijn heer Z. gij hebt gelijk, korrespondent X stamt van hel konijneuras met af, en noch veel min van hel iangoorig, borstelachtig of ika 's ras. Daar zijn mis- I seinen kamaraden, ik weet het niet, van de jaren negentig, die beweren dat zij van liet apenra* af stammen. Ehwel, indien er van dit ras zijn, korres pondent, X wil aan het beestenras met belmoren hij laai deze eer aan de kameraden der orang onlangs Maar, Mijnheer van den Aliboron, gij moei baas Kimpe’s paard wat meer van de sporen geven; want het is nu voor de tweede maal, dal gij juist mei de kofresuondentic aankomt als de drukpers gebroken is. 'l Is waar, gij wilt fiiet alle week, maar slechls) van tijd tol lijd, ikaan. Welhoe! mod men. Phenix in hel genre zijnde, veertien lange dag. n peizen om wat jibera.cn kipkap aan een te weven of kent gij misschien den regel van Boileaii niet meer Maar nu onze vraagjes. Op ons eerste vraagje blijft gij nog stom; dus dat gij, volgens uwe ge woonte, nog twee weken moet peinzen. Op onze tweede vraag, wegens die prachtige ba- rier klopt gij op uwe borst en gij bekent uwen inca culpü. Maar om uwe dwaling te dekken (ik wil niet zeggen leugen, dat is niet parlementair, ik laat die onhcusche uitdrukking voor uwen eigendom), gij doorsnuffelt zoo wat boeken, om eene les van wel- kunde voor te dragen en uit te bazuinen dat als wanneer er geen geld meer is in de beurs der kerkfa- VcrNchilligc tijdingen. Nopens de moord te Staden wordt nog ge meld De vermoordde vrouw is Maria-Theresia Willaert, oud 45 jaar, cchtgenootc van Jan Scharlaeken, landbouwer te Staden. Zij was op weg naar de mis van 7 ure, op omtrent 12 mi nuten van de hofstede, digi bij de herberg lui Motje, toen zij plotseling werd aangerand, ver scheidene malen moord riep, waarna oniniddc- lijk een schot afging dat haar in hel hoofd trof en zij ter plaats dood viel. De moordenaar heeft haar nog drie slagen met ’t wapen gegeven op haar hoofd, waardoor hij haar den schedel ver brijzelde. Het schijnt dat zij nog vcrschcidc mes steken in hel lichaam had. Daar er nog al veel volk te been was, cn het gebeurde zeer nabij verscheidene huizen plaats greep, waren en op hel geroep der vrouw en liet gerucht van het schol, vele personen toege- sneld. Men vond de vrouw dood, en bracht haar onmiddelijk in een nabijgelegen huizeken, alwaar liet parket van Uper 's namiddags aan kwam en overging tot de lijkschouwing. Jan Scharlaeken, de man van het slachtoffer, cn zijn knecht Delen, zijn aangehouden. Allerlei gissingen werden over gemaakt; onder andere zegde men op uit was om hare juwcelcn en ontnemen; i goudewerk aan had, hel zak, en schikt. Dus dat de moord moet hebben. Dinsdag 11 dezer, is er eene diefte ge* pleegd ten nadeele van A. Maertens, kasseileg ger te erneghem. Terwijl Maertens afwezig was, hebben twee zwart gemaakte mannen s nachts gaan kloppen op de deur. De vrouw, denkende dat hel haar man was, die van Brug' ljc l huis kwam, deed zonder achterdocht en werd door de wreede roovers bij de keel g'” vat en haar geld of haar leven afgeeiscM Door den schrik aangedaan opende zij de kas e’1 'urne eene l*00s :,an 'v;*aiin er II briefjes'1111 r;. w:|ren, en een ander zinken po je n>c o fr. uO cl. Toen zij meester van het ge' waren, lieten zij de verschrikte vrouw gaan ei' mimen de vlucht. De daders zijn onbekend. Maandag was hel de 12” vei jaardag d<? troonbeklimming van Leopold II. Z. M- werd 1° Lrussel ingehuldigd den 17 December 186i>- *'i Januari aanstaande zal hel huwelijk plaats hebben van Alfonso XII. korting v:l" Spanje, met zijne nicht prinses Mercedes, docij' tcr van den hertog van Montpensier. Een bij dat zij volmaakt is; maar wij zijn toch van deze niet die vragen dal men de grondwet omverre zou werpen; wij eerbiedigen ze, en vragen slechls dal men de. rechten die de Grondwet en alle andere wetten ons toestaan, van de geuzen niet zouden worden oiidei de voeten getreden. En men roepe ons niet toe, omdat wij de waarheid gesproken hebben in deze zaak, dal wij onverdraagzaam zijn, dweepzuchtigen, oor- logzuchligen en andere schoone dingen meer. De onverdraagzame gasten zijn bij de katholie ken niet tc vinden. Hier tol Veurne zijn er dweep zuchtigen, maar ’lis in het liberale kamp dal men ze moet zoeken. In liet openbaar, in de po litiek, en in de zaken van religie verklaren zij, of beter voeren zij eenen uilroeienden oorlog tegen al wat katholiek is; in hun gazeije, in hunne handelwijze, in geheel hun gedrag. Ja, zij gaan nog verder bun baat strekt zich uil tol i zelfs in hut bijzonder leven. Wie weet er hier niet, dat de jonge geuzen een treffelijken jonge- ling dezer stad, op wiens gedrag er, onder geenc bij met de katholieken had medegevrocht i.. kere zaak, dat de jonge geuzen dien jongeling eene herberg hebben doen verlaten, met te ver bieden van hem drank te schenken. Onverdraagzame!!, dweepzuchtigen en oorlog- zuchtigen zijn er dan, maar ze zijn bij de geuzen te vinden. Wij, wij willen alleenlijk streven om de waarheid te houden staan, om onze rechten te handhaven en Godsdienst en Vaderland tc doen groeien en bloeien. NB. Plcrcot. M. Piercot, burgemeester van Luik, heeft zich op hel einde van zijn leven met de Kerk, met het geloof willen verzoenen; hij heelt willen sterven als katholiek, in hel geloof vvaaiin hij was opgevoed. Zijne verzoening met de Kerk was oprecht; toen hem de 11. Olie moest loegediend worden, reikte hij zelf zijne hand den priester loc, om bet heilig kruisleeken daarop te ontvangen. Gelooft ge, vroeg deju icsier later nogmaals, gelooft ge al walde 11. Katholieke Kerk gelooft, al wat Onze Heer Jesus-Christus haar veropen baard heeft En M. Piurcol antwoordde een duidelijk uit gesproken ja. Help ge berouw, hervatte de priester, open lijk voor al de feilen die gij hebt bedreven legen de geboden Gods en tie geboden der Kerk? En M. Piercot verklaren getuigen, zegde hn- dermaal op een toon die uil het hart vloeide, ju. Eene tweede absolutie weid den stervende ge geven, die weldra door een nieuw j i verklaarde, wel te wéten wal er had plaats gehad. Zoo stierf M. Pierrot, dir in de laatste jaren zijn levens als een der groote steunpilaren van hel liberalism werd opgehemeld. De dankbare handdruk dien hij den priester gaf, welke hem bediende, toonde wel dal hij in hel aanschijn des doods gevoelde, dat in de Kerk alléén voor hem nog troost te vinden was. Hel liberalism zal hem verheerlijken over dat- geen, wat bij juist tegen de Kerk deed; maar wat weerde heeft die verheerlijking nog, nu hij, de stervende, precies die dalen verloochende en zich met de Kerk verzoende? Overigens, M. Piercot heeft meer dan eens getoond in zijn leven, dat hij den godsdienst waardeeide; doch telkens sleepte de partij hem van dezen weien scheen inde laatstetijden eene onoverkoombare scheiding tusschen hem en een terugkeer te willen plaatsen. Men heeft zich in hem bedrogen, en hij gaf door zijnen terugkeer een goed voorbeeld aan zijne partijgangers. Laat deze partij, die eigenlijk slechts volgers heeft zoolang men gezond is. nu zeggen wat zij wil den katholiek is hel een troost te zeg gen Nog een die met zijn liberaal pak de eeuwig heid niet wilde ingaan. M. Piercot, als een christen, als een rechl- geloovige katholiek geslorveu zijnde, heeft hel liberale gemeentebestuur van Luik al gedaan, wal hel kon, om dien schoonen, moedigen akt uit te wissclien. Hel lijk des burgemeesters, naar Luiksche ge woonte, op het stadhuis in eene rouwkamer geplaatst, was er omgeven door brandende waskaarsen, maar geen kruisbeeld, geen enkel teeken van den godsdienst was daar te zien... Zoo eerbiedigt het liberalism den laatsten wil van den overledene; zoo vereert hel zijne nage dachtenis Verleden week heeft de Kamer zich onledig gehouden, mei hel onderzoek van bet budjel van wegen en middelen. M. Frère heeft deze gtdegenheid waargenomen, om twee voorslel- Icn te doen van uilsluilelijken politieken aard, welke gunstig aan zijne partij zouden zijn. Hij stelde voor 1° den laks op de mixle-paardeu af te schaften en 2“ cn toe tc laten dat men, voor wat de personeele belasting betreft, in kieswel- lelijke zaken, ook zou mogen bewijzen, dat de persoon welke verklaard heeft de waarde van zijn t, mobilair op vijfmaal de huurwaarde te nemen, opzichten, niets anders te zeggen viel, dan dat bazis niet bezil. M. Frère zegde dat deze I.;: .1 l in ze- maatregelen noodzakelijk geworden waren in tegenwoordigheid van T kiesbedrog, dal bij mid del dezer twee belastingen, gepleegd wordt. Verders klaagde de luiksche atgeveerdigde de bestendige deputatie van Antwerpen aan, haar beschuldigende van partijdigheid in hel beoor- deelcn der hangende kieszaken. M. Duinoi tier deed onmiddelijk opmerken dat M. Frère de belastingen wil afschafleti die nadeel aan zijne partij vei oorzaken, maar deze blijft behouden, die haar voordeelig zijnHel land kenl hel bedrog dal men ie Antwerpen en elders, bij middel van valsche patenlverkla- lingen op grooie schaal heeft gepleegd, en tiaar van spreekt M. Frère niet, omdat hel zijne vi ien- den zijn die zich er plichlig aan gemaakt heb ben. M. Dumorlier stelde dan op zijne beurt voor de patenten al af te schaften en bijzonderlijk deze der kantoorbedienden. Verders hebben MM. Coremnns en Woeste de deputatie van Antwerpen gewroken over de onverdiende beschuldigingen haar door hel li beralism naar ’t üooid geworpen. M. Woeste riep de liberale linkerzijde lot den eerbied der bestuurlijke cn rechterlijke korp sen en noemde hel onweerdig ze in de Kamer aan le vallen. M. Bara, altijd van de razernij des bewinds bezeten, riep in eene venijnige taal uil dal het aan M. W oeste met paste den eerbied voor de overheden aan te prediken, hij, die, in 1871, geschreven heeft dal M. Anspach, de burge meester van Brussel, een verrader, een eedbre- j ker was. M. Woeste verklaarde dat hij als burger hot recht had de daden der overheden te bcoor- deelen. M. Anspach en zijne venijnige liberale vrien den vonden dat de woorden van M. Woeste eene beleediging voor den eerstèn bevallen, cn hierop ontstond een krakeel tusschen MM. W oeste. Bara en Anspach. Na eenigen harrewar, is dit krakeel door de tusschenkomsl der vrien den van MM. Woeste en Anspach in der minne bijgelegd. I Cc que l’on confoit bien s’énonce claircmcnt Et les mots pour 1c dirc arrivent aisétncnt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 2