boomVeTl 7f- Mt(,r COIIN1LLE, Notaris te VVulvei'inghem. .Notaris DE CAlj, te Veurne, liqietweegschaalstraat, n" 10. zege- persoon weea-<SiCe Eïulianöeru. Menagie-gocdeion, -..' op ressorts en van Gwneyne, ontaarde vader, weiijks twintig S T U IM E jftaandaff .Januari 3838, om 3 ure na middag,-te Hom hem, niet verre van de dorpplaats, langs den steenweg leidende naar Hondschoote, op liet hofstedeken en landen on- lan,rs gebruikt door de erfgenamen van 'liehiel Sampers-Syitioens, koopdag van 25 knopen HougfeUtniiiii-'* Olmen eu Kkienimer- Etoossieii, Op gewone conditie» en lijd van betaling. fltinsdag Januari 2S3fe< na middag te beginnen, te Hout- SCHODHE KOOPDAG van t®S lioopeeBÏviSieai, fiSJtisjea»,ees veel aaerk- hebben; er is sprake van vergiffenis zege ningen en andere dingen misschien wel van de vernieuwing eencr oude belofte. Het schijnt dat de aanzienlijke persoon lichter van gemoed het Valikaan verlaten beeft. Op dal oogenblik vergat hij dat de zegeningen van den Paus ongeluk aanbrengen. De romeinsche korrcspondenl van den Univers merkt hierop het volgende aan Ik wist gisteren morgend niet het feit, maar wel het gerucht, dal daarover liep. Is het feit waar? Heeft Victor Emmanuel den Paus willen zien, hem vergiffenis willen vragen, zich willen vernederen, op de borst kloppen en den angst schetsen, die hem overstelpt? Ik durf die vraag niet beantwootden. Alleen geloof ik den koning in slaat die rol te spelen voor den Stadhouder van Christus, wiens dood hij nabij waant. Maar men ontrukt den Paus moeilijker een zegen dan een stuk land. Tot dit laatste zijn slechts een bevel der logic noodig met de medeplich tigheid van Europa, kanonnen, soldaten en ge neraals als Bi.xio en Cadorna. Voor een zegen zijn noodig een oprecht berouw, eene daad van volledig herstel, eene daad van teruggaaf, een daad van volkomen onderwerping, en daar deze drie daden onmogelijk zijn, is de zegen het eveneens 1 liet genootschap van den II. Franciscus Bor- romeus heeft een vlugscbriltje uitgegeven dat voor opschrift draagtle cri d’Alarnie (de Alarm kreet) en ter gunste is van de goede drukpers. Het heeft voor doelwit de aandacht der katho lieken te trekken op het kwaad door de godde- looze drukpers in hel land verwekt. De schrijver heelt hel oogenblik van de vernieuwing der in schrijvingen op de dagbladen gekozen om zijn werkjeiu licht le geven. De katholieken moe ten hel lezen en er tiaar handelen. Het kost 30 centim. en is bij alle boekhande laren te bekomen. 13. Houvenaghel Lucia,,d. van-Florimtmd en Ro salia Decosler. Bcw<>blerpz 14. Vanhoutm Augus ta. d. van Karei en Leojiina Rousscetiw ld.*J4. 1 Gaylanl Gustaaf. z. van Karei en Silvia Loncke' Noordslr. 15. Vnnhovc Maria, d. van Karei en Maria Fiorine. Panncslr. Sterfgevallen. 12. Pebachve Om.ier. 10 d. Kogghe (doodge boren.. 15. Stubbc Helena. 1 j. 6 n'i. 26 d. s Répertwirc» «tee l£ata C'ar.ceriH de fi’ari,; (Euvres nou velles de JULES KLEIN Vaises pour Pianos. Lamies de Crocodile- Frtiises au Champagne, Af Prin temps t Lèvres de I eu, Cerises Pompadour, Pazza d'A more, J’atte de i Velours. Polkas. Tete de Linotte, Coèür d'Artichaut Peru de Satin, Traite au.r Perles, France Adorée, Marche Fraticaise.Badis Poses Mazurka. Julès-Kleiii-Quadrile (Sur les ÓÈ’uvits popu laire* di) célèbre maestro.) 1 Grand succes du clidnl. Larriies de Crocodile, Praises au Champagne, Cei iscs Pomjiadour, Pazza d’Amore, Valses chantées. Bayon* Perdus, Sovpir et Baiscr, la Barcarolle du lac de Genève, Melodies. Chef-d’u’itvres de It. de Vilbaic Catimini, Valse. I om I ure juist i hem, A. Voor jonker Aithur Merghelynck grondeigenaar le Upcr, op zijne botstede ge bruikt door Henri Vanhee, en land gebruikt dooi de weduwe Louis Senesacl, le Houlhem, west van de dorpplaats, W koopen hollanders, olmen en zware popelieren. ’-JET’ <3CX> OJfcZCES. van den ZïondertSaa- SO December 3 83 3, om 1 ure na middag precies, op de hofstedcianden gebruikt door vrouw de weduwe Louis BiuynOoghé, langs de Slaveleslraal, nabij den. Turfweg, le Lcy- sele, koopdag van koopen Doornen, waaronder Wilgen. Olmen. Hollanders, 2 eiken, dies 1 van 2 meters dikte, cn een espen. I a -S «Januari om een ure na middag, te Houlhem, nabij den Doorn en langs de kalsijde naar Ilondschoole, op de landen der hofstede gebruikt door Isidoor Lepez, kcreallaam, limmermans-gereedschap, ladders, las- seel, brandhout, en meer andere voorwerpen. Op tijd van betaling, mits borgstelling. esetrur' is: jsï ara van den Kotaris VALCKE KÜOtmSTRAAT, 38, TE DIXMUDE. meest allen dienstig zijn er hollanders eu zeer 1 meters tot 2 meters 30 ----B..V.d. vergaderen bij de hofplaats van II. K A N T 0 0 R ESonderdag E® Ztécember Qg>’3"J, orn 1 ure fix na middag, le Watou, Sl Jans-ler- Biezen, ten huize alwaar de wed' Devos, onlangs overleden is, V E W B 2 T B E van allerhande M E NAG I E-G O E D E R O] Kuip- en Kernallaam, deel gezaagd Hout, twee Geiten en meer andere voorwerpen. Op gewoonc voorwaarden en lijd van be taling, mits voldoende borg stellende, ten ge noegen van dc'ii Notaris CAPELLE, voor- noemd. En B. Voor genoemde vrouw weduwe Senesael, rond hare hofplaats, en nabij de voor gaande hoornen, fl© Kooien eiken, olmen, csschen, hollanders cn abeelen. Onder deze boomen, voor groole werken, 1 veel populieren van 2 omtrek. Alle zijn van goede hoedanigheid Men zal 1-J Vanhee. C5p Maratttsas «Jaimftri f 83$, om 1 ure na middag, te Vlamerlinghc, langs den steenweg naar ReninghelsV, ter hofstede ge bruikt door de weduwe Engel Verbrigghe, X 7~~F! TXT "p T van 99 Jcoopen <ST9 3&rïZ ais: w als Abeelen, BJotlrurtScrs, IF.skeu, EsBeben eu andere JlSoomen» Met tusschenkomst van den Notaris VEYS, te Vlamerlinghc. SMnsdtajg fl.ï Januari 1838, om 3 ure na middag, te Watóu-plaats, ter her berg de Pelikaan, bewoond door Francies Waegemaeckcr, ©jpenÏMwe Werlkooplng van een niet 2 ure ïCt censtiuren erve eni Iï»s:enierbuff «taari-ieile^suttKdo sectie A, nrs GG7c en 667d, gestaan en gelegen I te WATOU, nabij de Witte Huizen, langs den steenweg naar Steenvoorde. Thans gebruikt door Phillippus Beun, en aan slag met de geldtelling. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris CAPELLE, Watou. lluchtbaarheid. Kautuor van VANDEtfBERGIlE, Notaris te Gyverinchove. W orit^dajï IJeerncber en vol geilden dag noodig zijnde, telkens om 1 ure ila mid dag ten huize van Isidoor Desmyttere, op het ge kuchte de Mostaardpot, zal de Notaris VANDEJï- i EERGIïE, te Gyverinckho’ve koopdag houden vak Menagie-gocdcren, Herberggerief, Winkelldog met banken en bakben, bascule», gewicht n, blik ken, ijzeren, gleischen en glazen winkelwaren,' nagels, chicorei, krijwit, willood, oker, bloem, slijfbloem, potlood, rijst, blikken maten, enz., bak- njonderdag om 8 ure ’s morgens stad Dixm'ude, KOOPDAG I zondere gezant is naar Rome vertrokken, om den Paus de noodige dispensatie \oor dit huwe- i lijk te vragen. Dezer dagen is le Audenaarde een onge woon stoutmoedige diefstal gepleegd. Na de billing van de rechtbank van eersten aanleg, bemerkten de advokaten in toga dal men ver- i scheideue hunner frakken bad geroofd. Voo.r- i eerst dacht men dat er enkel eene grap was ge speeld, doch weldra bevond men dat er inder daad een diefstal had plaats gegrepen cn de biimenpalmers de beste frakken hadden uitge kozen, waaronder zelfs dien van den advokaat burgemeester der stad. Tot heden toe heeft men die dieven nog niet gevonden. \erledene week bevonden zich op den trein van Lyons, in een komparliment van derde i klas een jongeling van Eybens en een persoon, dien men nog niet kent, doch geloult men een gewezen soldaat te zijn. Eene woordenwisseling ontstond tusschon de twee reizigers, over den oorlog van 1860. Eensklaps neemt de gewezen soldaat zijnen reis gezel op en werpt hem door hel portier. De ongelukkige verbrijzelde zich den schedel en Was op den slag dood. De dader van de moord werd in de verdere statie aangehouden; om zich te verontschuldigen beweert de dader dat hij een pruissischen spioen vermoord heeft. Een droevig ongeluk is te Nijvel voorge vallen. De genaamde Julia Thririon, oud -19 jaren, is op de hoeve van Spimonte, door eene verkeerde wending in de dorschmachien ge draaid, en schrikkelijk verminkt geworden. De ongelukkige werd naar het hospitaal gebracht, waar zij korts ha hare aankomst stierf. Bij hel omstorten eener petroollarnp, heeft de weduwe Losa, te St-Nicolaas, zulke hevige brandwonden bekomen, dat zij schier afzichte lijk geworden is. Te Antwerpen heeft een dronken zijnde, zijn kindje, nau maanden oud, op hetdersel van de brandende sloof gezet. Hbl kindje heeft eene verschrikke lijke brandwonde bekomen. In het midden van Parijs heeft een student - die hoeren denken meer en meer in wilde landen te leven ecuc jonge vrouw aan haren man willen ontrooven. Deze laatste zijne vrouw niet veilig denkende ten i aren huize, bracht haar bij zijne ouders. Onderweg werd het rij- luig tegengehouden; de student en een zijner vrienden openden de portel. De eerste kwetste met zij» revolver den man, en de iwee boos wichten werde n door de burgers en de policie aangehouden. De echtgenoot is aan den schou der gewond. Eene weduwe uit den omtrek van Rijssel had ten harent een bclgisch meisje in dienst ge nomen, dat van jongs af aan zinsverwarring leed. Niet lang geleden kwam de ongelukkige van eene boodschap terug in de eetzaal, waar hare meesteres zich bevond; zij droeg het kind1 onder haren arm, hel hoofd naai voren ge keerd, alsof hei een pak ware. De moeder sprong verschrikt op, cn vroeg wat zij ging doen. Wel I antwoordde het meisje, ik ga uwe dochter door liet venster werpen. Op die woorden poogde de arme moeder haar kind terug le nemen; doch de meid, veel sterker dan zij, deed het venster open. Alsdan door de moederliefde gedreven, wierp de jonge weduwe zich met verdubbelde kracht op de zinnelóoze; er begon een wanhopige strijd. De meid had reeds het ongelukkige schepseltje bij de voelen gevat om door hel venster ie werpen; doch de moeder greep de hand barer dienst meid vast, en beet haar zoo geweldig, dat zij het kind losliet. Hel kind is gered; doch sedert dit oogenblik bevindt de moeder zich iu oenen toestand die voor baar leven doet vreezen, en het meisje, on vrijwillige oorzaak van die zonderlinge loonce- ien, is in een krankzinnigen-ge.-licht geplaatst. De Cupitdlc van ilonic, van 7 dezer, nie*dt het volgende Eergisteren nacht, lusschen I I 1/2 en mid dernacht, zou iemand, die bet St-Pieicrsplein overgegaan ware, daar eene koels gezien heb ben, (He nabij de poorl van bet Valikaan stil stond. Het was helsch donker, wat zeker de Ongelukkige koetsier, die drie kwart uurs 111 den regen en wind stond, getuigen kan. Hel geheimzinnig rijtuig naderende, zou men op hét portier een naamcijfer mei eene .troon er boven gezien hebben, een naamcijfei at c goed bekend is om verborgen genouden te worden. Inderdaad er zijn er, die verzekeren en er bij alle heiligen op zweren, dat zij een vooi Haam persoon gezien hebben, die den ou en priester op hei Valikaan een bezoek zóif gebracht £>ecem3>ër fi833, te beginnen, dicht bij de BHITEHGEWCOHE van Ëkoopen soojszcEiJsr, staande langs den steenweg van Dixmude naar Uperen, lusschen Dixmude en het. kasteel van Woumen, waarvan vele ter dikte van 2 meters tol 2 meters 50 centimeters. kantoor van i NOTARIS TE PERVYSE. Jlohderdag DJeccmber iSJ* om 1 ure precies na middag, ten sterfhuize Amelia-Soyhia Gynncbeire- huisvrouw le Pervvse, Koopdag van alle slach van Ilerbérggerief, Paard, Bierkar eene SCHOONE KAS in gesculpteerd eiken hout, in, goeden staat van onderhoud. óp eene maand tijd van betaling. TOiOR 'an den Notaris SYOEN, TE MUte EJeccmber (2C Kersdag) om 2 ure na middag, ter hofstede hel Kraaihof, te Loo, gebruikt door Charles Debanest, weinig noord van de Loobrug, schoone véhdilio van Hollanders, Eiken, Popelieren. Wilgen, Klcmmers, Olmen, Note- 'en Keirzeboomen Zeer dienstig voor timmerlien, wagenmakers, alsook voor (ie constructie en voor brandhout. Gemakkelijk vervoer, door de nabijheid van den steenweg en van de Loovairt. Vcrgadéïmg iei.' hofpiaa^Se Tijd van betaling. Saterdag Januari 3 93», orn-i ure na middag, ten verzoeke der kerkfabriek van Leysele, >toopdag van 1» Op de anden gebruikt door Joseph Vanden- ab iele, te I o linchove, weinig oost van den IJper- schen Steenweg,- 30 koopen Klenamers, Olmen, Abeelen en Eiken, 'au ineters en daarenboven. 2" 9 Koopni Hollanders en Olmen, staande op landen van Joannes Leuridan, Ivo Steppin cn op hel kerkhof, te Leysele. Deze 9 koopen zuilen verkocht worden in den Gapaard. Waftiidag 33 wjereiiisber met de middaguur, te Pollincliove, op de hof- stcdelanden van Pieter Toulouse, langs de Vrije- straat, lusschen de Loovaarl en den steenweg, voor Jonkheer Cu, Bernier d’Hoxgersw.il, van 95 KOOPEN ZWARE Eifcen» Hselaesz, UI»ien« S4.Iia»ti*cr0i Li iiris fsi Ouder de eiken, de schoonste der streek, zijn veel kuipersboQU)ende andere zware boomen dienslig '°01' molenmakers wagenmakers en limmer'.ieuen, immers voor alle zware werken. Betaalbaai tegen p'- December '1878, mits .borg, ten kantore van den Notaris DE BRAU; WERE, St, Denijsplein, te Veurne. Studie van den notaris SIMPELAERE, E,BOjanuitrl om 'l ure na middag, voqi- M. den graaf ViSart. te Bury, koopdag Vaii kwpen zware en hmg- stamtnige-olmen-, hollanders, abeelen'en andeic Boomen. I' hofstede in gebruike van Pieter-Jacobus Patfoort, t‘‘Houlhem. bij den Doorn, op mint/n aisland m 11111 steenweg naar Hondschoote. Vrïj«las 3fi" «jHï*v.ari om 13 ure smiddags, voor M. d- n graai \.s- r.. Bmw, nierkwéerdige koopdag van a hooper’ (Tcawnrcx Cf» S5S VA,N U.ük-KcrUjfac nlMixt der «imU Geboorten. Prix des ceuvres de J. Klein Piano scul óu Valses Chan- técs2 fr. 5o c. a 4 mams 3fr. mét. dies i fr. 75 c. _l' Quadrille 2 fr. Reception franco contre le inontant en timbres-postes, a Delikgu, inagasia de musique, 94, rue de la Montagne a Bruxelles. -W van den TW 35'21 TEI_T ET en verdere 'gerif/lijkheden

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 3