I I I ÏE P&CHTEN? leuzen niet hunne stallen en de stel Veurne, langs den steenweg naai’ W n I rue des Pierres, prés la la place Simon Slevin, I ld* 1 DEKOMP1 “SINGER® V/1 K T E R S J J ZOEN. AANBESTEDING. i: i OP Chemische Meststoffen. V. GÖMMKHU1UÏ.K, Karel SP1LLIAEIIT. STEt‘KBAKK.EIU.1, 1 LEEST H!ER uit bn>>al <e knopei» of te Buirrii out men bij den Drogist ell koo uitKebriJkl te worttrir i I *'1C' *'It(lO Bericht aan t 14S FRANK MET DE IHJnOOKIQHEDEN, 3 «i’iink 55) cent, per weck. El! ust rat ion Eüropcenne, la seule publication illustrée beige, psraissant toutes les scmaincs en 8 pages de tcxlo avec 4 ou 5 gravures sur bois. Abonnement fr. 10-50 f“ avec primes. Belgische Illustratie, wkelijkscht uitgave, bevattende 4 of 5 schoone tee- keningen op hout en C 7 J* *-’ R. RABAU-LACÓÜTERE, KOOPMAN-KLEERMAKER, w< II Aan de Landbouwers. a berichten, dat zij den ijlen baren man, 1 T-, xt x: - De Sekretaris, H. CECROO. bel be de stad H J’e F. mc<L 'Zij hoopt wam 2 33 j ver en niC-f ver- voor 7 6ó 7.8 - 2 35 alles schrijft men in te bij de boekhandelaren en U’ikI «*-' j Tien ten v. m-lsch Groote vcrinin<l<*3*iiiff van prijzen» digen prijs. BERICHT i 15 86 i 9 63 20 08 i 24 - I 18 0'3 I 24 66 I bel vertrouwen te bliek haren 34 - 33 i 9 50 1 eiirw;. 19 dec. 30 a 39 25 - a 28 - 20 - a 23 50 -a - 14 a 16 - -a - 25 a 28 28 a 30 I 28 a 31 - aan welken hel meerderen decider bakkers, terchrni'i vau morgen, het brood zullen rerkoopen Bruin per 1 i/i kilo, 54 cent.; ,u' ••••nlint. ll»uMel«ere, Nieuwe tarwe, 100 k. Oude tarwe 91 Boude tarwe Hogge Haver Boonen Sucnoen Kaas. toO kil. Vlas,1! 1,'i kil. schoone olmen, hoinderse i andeie beonirn, waar onder eenen eik dieimu^ \uor niolen.i> lei hotslede- leiis der wed" Dinnekein <-n wed" 4 mdroiuiiic. te St. Ricqnieis. en ter Imtslede van Piel, r Wouters, l' lloogslaede, al nabij den steenweg van Veuruc o]1 l.lper. Tc vergaderen ter hofplaats du’weduwi Dinnekein. Hij Sterfgeval. Antworpsche Verzekerings-Maatschappij ,de minste concurrentie vnx-zcu hoedanigheid als door de extra lage pi ijzen van ver koop. Dit doet hem hopen, dal hel vertrouwen waarmede hij steeds door zijne talrijke kalanten wordt vereerd, meer en meer zal aaiigroeien. Kleermasing op maat in 24 uren. Depot van Naaimachienen Singer en C’. Assortiment klakken, cols, crawalten, foulards eu andere mansartikcleri. Men vraagt kleermakersgasten. onder cuntrool der Staats Landbouw-procfstatü van Gemblours, te koop bij Hnrel Rillof, koopman, Duinkerk- straat. te Veurne, Graote prijüvcrnüiulci’hi^ <l< Kngelschc en NloaHMche kleermaker te Veurne, groote Ooststraat, 41, Ma.ikt zijne kalanten kenbaar dat hij een volledig assortiment Winterstoffen, zoo als Rati'ie. Moskowa. Edredon. Peau d’Ours komt te ontvangen en dal hij de volgende prijzen beneden allo mededingers, heelt Reiskapool, stoffe en conf clie. fr. 40 Ji 60 de vdle, id. b 30 4 100 Gein ele koslnnien in diagonale, mo, ton chev o Rogge Sucriocn ld. nieuw -"{llHaver I Boonen lIlNieuwe Erwten I’rlj» 11 dec. 34 a 37 32 - a 33 21 a 22 21 a 23 - 26 a 27— rdap. per 100 k. 8 55 a Kilzaadolie. 103 k. 84 50 a 81 75 1 a Klit der liane! tc koopen Een Huis met 4 aren 87 cent. Erf. ten dienste van herberg en smis, te Wttlveringhem. Te bevragen bij David Schuckae.rt, die hetzelve bewoont. I A F W D I E Q E Marmerwei ker-Beeldhon- u. ULunitöt, wer. Vesti'nstraat, 112, te Veurne, heeft de eor hel publiek kenbaar te ma ken. dat hij een magazijn komt te openen, voi r- zien van alle slach van marmeren schouwen, vloe ren. parketten enz.., monumenten in fransch en blauw steen. Magazijn van gebreveteerde cimenl-vloeren in alle dessins. I Bijzonder Depot van Portland Cement van the j Folkestone Cement Companij limited. (Echanlillons kosteloos). Aan zeer voordcelige prijzen. TC kfnnD Ecne aklie of aandeel in ccno I t tlUui 'Ier best winstgevende natiën van Antwerpen. Inlichtingen bij den drukker dezes. Kenia. Koopman-!.. assortiment 4Ai Edredon. Peau ;en 8 bladz. tekst. De weduwe DésirF: DOP,BELAEBE-DECROO De Biihclschi’ heelt de eer het publiek te berichten, dat z.j den <-tSChiedeillS, handel voortzet van wijlen baren man, onder het 1 j ’-o’ 1 niet 100 Plat<,n '•'•n bestuur van den beer COENRAETS, ;,t'aflevenngen, a 75 cl, ieder. Apotheker. Zij hoopt bel vertrouwen te zullen genieten, waarmede het publiek haren echtgenoot heelt willen vereeren. Weduwe D. DOBBELAERE-DECROO. HET LAATSTE WOORD VAÏV KT niet den prijs haier vei n... hetaulbuar 100 afslag voor van VnoninaiHNte Depot te Veuruc, AAN DE CONCURRENTIE dc huisgezinnen, iverkers en werksters. NEW-KOllK, ititli.t* li«-t middel Kevotadeii OiM betalingen met gereed geld. Oprechte wiiarborg zonder bepaling"! lijd. Kosteluoze onderwijzing ten huize. bij I.ABAU LACOUTERE. koopman-kleermaker, Zuidstraat, 14. ■j A Bruges. 83. rue avant d’arriver a 1.. On pent obtenir des Pianos k tuns prix c faeilité de pavement 3 tins de ‘‘'edits ij toute personne solvable. Pianos en palissandre, 7 octaves, 3 cordes. garan- tis neufs et sans défauls. !i 550 francs (au cun Bruges. 83. rue des Pierres. - - rpsuw e_ Leonardus Vermeulen, Veurne. KOOPHAG van boomeït TE KVoenKdikë ,<cw ïït'ccinleer zijnde Kerstmestdag, juist om 12 ure 's middags- ter hotstede vau Ji.sepb.us Bgels, leLeyscJc, kvop- dag va» 7 3 Koopen AVilgen, Olmem, KJemmeis, Hollanders eu po?11 lieren Boomen. Te vergaderen ter hofplaats. Boort ambt van M’r BEERNAEB.T, M" taris te Alveringhem. De besturende Commissie der burgerlijk*’ Ilospicien, gelast ten zeilden tijde met heer der Arme Kinderenschool, bmnen A'eurne. Verwittigt het publiek, dal er op DO^^’'>' DAG ZEVEN EN TW1NT1GSTEN bECEM*'1-11 naastkomende, om twee uie na middag, eelllT der zalen vau hel Stadhuis aldaar, zal o'crge- gaan worden tot den ontvangst en de opl‘nlIlr der aangebodene soumissien voor de aaidmstu- ding der levering van de eetwaren en ande>c voorwerpen, benoodigd voor den dienst <‘el bovengemelde Gestichten, gedurende hel j;ial 1878, beslaande namentlijk in: vernch Vlrmeli, Kier, Azijn. lVi»*l*,■, waren, Quin«|uetoUr, Pelerollr, kisten, blnuwe en z.wnrlf NtofT ai. wand, liroekgoed, Zakdoeken «*i> ette. Het kohier van voorwaarden, dewelke slip1'’ lijk zullen nagevolgd worden, is berustend*'- lelks inzage, m liet sekietariaat van vooi'g* melde bestuur. De aanbiedingen uioei*'11 Ec' schreven zijn op gedrukte staten verkrijg'11'1" te rekenen van 20 dezer n.aand. in gi-zeg*-' 1 kreiariaat. Zij moeten dom- den aaiin*‘ll,el eenen mele-aannemer gehaudteekend zij"- De aangenomqne stalen voor de levering l'cl ruwe Kolliebooncn, Ctiicorée, Cabdij’iSU,'iel witte Broodsuiker, Voersuiker, Rijst (;ersl alsook voor de levering der Saietle, Ell«‘goCtl‘’ ren en Zakdoeken zijn berustende t’elks na/'fl1’ in het Hospitaal, alwaar zich ook het model de« Doodkisten bevindt. 15 67 10 24 I 19 75 24 20 IVlurktprljN vim 12 Dec. a 39 50 I -a 15 a 27 18 a 21 -a 14 - a 16 -a- 25 a 28 -a-- 30 - welken het meerderen half w it, 66 centini. 18 dec. -a- - 1 33 - a I I 30 - a I 20 50 a 22 - a I 25 a 9 .’tO 8 50 a 75 c;i a - - I 65 50 j- 17 dec. I 26 01 22 88 I 25 11 out 45 h 120 15 fi 30 nieuwe tan morgen, het Isovel It te komen, station, 18 30 550 trank gena- aim - 10 D. ió 23 23 40 25 01 8 08 <18 3b V* .i»r «tic «Inch liltlartdkodclï, ro-j;' I door <lo drt<- v>'t- dhvid «tla L .a<a->-k' verhoop* bi avec P'au<,e de crêilil soul cl- 6 ii 20 15 ti 50 >i door de .oédcirn durft hij n 145 lil., 30 - nieuwe voor den w ,u*-»-»»***• I S’ T- L'komen bij LÉON RÏCKi W A E RT-D l BZERE, ui de Schipvaart, kleine Üostslrtnt, te Veurne, luiste kwaliteit Steenkolen. Gaillelterie bij hoe veelheid van 1000 kilos 25 fi50. voor grove kolen, 'r Ir. 50; middelbare, 4 Ir. 40; fijne 4 fr. 30. De personen zoo van stad ot van den buiten, die goede en langdurige branding per wagon, 1,2 wagon of per 1000 kilos aan bovengenoemde» prijs en on- •Itlien begeeren, alsook voor Guano en Kalk, mogen zich bij hem aanbieden. i van w den beer ^«G5 pO1:UEll le bevragen bij M. ClUl'.LLs DtuLEUCk, tc en Luiulhouwer*. werkzaamhridenlaat de -wr- 100 kilos, zonder An.brooü VuntleukerpU»’*** te s’Heerwilleius, appelh’- ,.t heeft de eer aan de landbouw'r:' )s kooplieden aan te bevelen voor h,:l |CI svhen en seheiden van lijnzaad 111 h”', en roozezaad, de door lum machien, voor welke hij een brevet aan h*'1 8""'^ uemeul komt te vragen. Zuivere en spi»v’d,Fe werking, zonder verlies, kan Inj door tali i]'’c c<1 lika'en waarborgen. TKPACIlTKXt Een IIVIS. ten van paardensmis en herberg, met 17 ;llen 11 1 land, te Mocres. nu gebruikt door Jan betcyi'’- Seffens aanslag. Te bevragen bij Atuatid 1' üllevier, te Moeres. Aai Koulzaaov—- Linzaadolie. 105 kil. 67 liergrn (Erankrijk), Jj Tarwe, l'kwal. p. hectol. 3' (luiddepprijs) Rogge Haver Boonen Witte boonen Gele erwten Blauwe erwten Linzaad Zomerkoolzaad Winterkoolzaac Aardappels - -1 MCG li’OI.IH U, j 1" kwaliteit te beko- m,„,jkoopman in sterke dranken D()BBELAERE-Ï)E CROO. Groote Oostslraal, 13. te Veurne. Genddiijen prijs. Uit der hand te koopen een groot Huis met af- hanglijkheden (oude Jluidevetlerij), tegenwoordig ten dienste van drie bedrijven, staande en gelegen te Veurne. Dninkerkstraat. hebbende inrijdende poort op de Oiiue Beeslenmark. Zich te bevragen bij M. De Maziere. Düinkerk- straat, te Veurne. Tiiuriv Maatschappelijk Capitaal6,349,200-00 franken. Deze inaalsi happij. dr uudntr brkrnd en eene der meest verspreide in Belgic. verzekert legen brand door vuur, gaz, onweder of bliksem veroorzaakt. I alsook legen de schade door bliksem zonder brand Re weeg gebracht, alle roerende en onroerende goe deren huizen, pachthoven, ingeoogsle vruchten, beeslialen. meubels, enz. dit «lies inila zeer se- liuiti&«le* prruiirit. Alle inlichtingen bij L. BUTSERAEN, hoofd agenj te Veurne. Duinkerkstraat. N’21. TE UCmi’EX OF TE IH HK* Een re»»o®nM»ig UniM met hovenierhof. g> staan te Veurne, in de Wandeldreef, bewoond door de wed’ Deviek. Aanslag met 23 April 1878. Te bevragen bij J.1V AIBEEI.E, Kaaiplaats, te Veurne. «edert 10 jnren in Veurne en ninlif,getuit) parochiën rtle cu italic keurigste landbouwers gebruikt, heel t rdi^e vrtlv reeds de uitvet wM-hlslr uilsLi^un «»p;, «nboven over treft zij deur hare gen i.ti bwi-,l tidrrc mestsoflen. kuupers vau 1000 kilos ninsHlofTcti of van menvcrl grond- tuflru, kitiinvn het scheikundig oudctiock <l.i-r^an Aovtr/oo’ ulrtt doen door de St,.aU laudbouwstntie v tu (iembltiurs Wanneer de meststof!** n bij het uttdrrwek idrt «tan de bij do fat tuur opgrgeven gehalte moi hti'it bcatihtoutdeii, wottll aan den kooprr ren© korting loegcKtaau overeenkomstig niet de ge bleken mindere gehalte, volgens de vooi waarden *aslgesteld <lm>r de latidbouwhtutie te Geutblouts vuur het onderioek der meststoffen. Pariten van minstens 400 kilos drier vette woi<l-n franco aan lie statiën van Ilclgic beiorgd Bij d'-niclfdeu vet krikhaar alle slacli vmt Pbintx.tdcii en ia «i- ladrn. koolutail- eti JL'•'•k..n ru*».i'i n- en liiiiaadinecl» dies aan vuordceligc prijzen te khenughein (Vnrlhcm), maakt het publii k brkt,““ lij magasijneu stveds v»»onien iiju v»n Munssclic ..|»<l r Kolen, wetkc hij vau heden af zal utl veren a.io d° Wl I yt ijieu k'ouwhe kolen aan fr. 4-50 per zsk van ’GQ kil'*5’ i ï.ogeh»che id. aan fr 4 15 A’<les net gewogen uil h -t inug iziju Bij dnuzelfden o *k te bekuineii Koolzaad- o t Linzaadmetd aan zeer voio drcligc i ’iivn. Door de goede hoeUmghcid zijner koopwaren de «untl van reu b der t geuirb-n OP VOORUIMO VOOR WAT DE» PRIJ BETREFT jH’ijz.eil v-n Broeken in laatslon smaak Gilets in zijde, pane, laken of stoffe volgens goesting G. heele fo t lUitm voor kinderen. Door zijm- matige prijzen en tevens goede hoedanigheid zijner goederen 'hopen hel vertrouwen van hel publiek meer aan te winnen. Mm vraagt vnr,r den werkwinkel een bekwamen farwe, p'T ld. i.'-: L> rekenen a i - - - ,i 1.1. I - - r - Schoonen eigendom, groot II. 5 14-62 C. land. I f eerste klas, thans Mtoo>si-..i<-.*>ii»iitiUcrij in volle werkzaamheid, met gebouwen rn afhanklijk- heden, gelegen dicht aan de stad Nienport. op de 1 rivier den User. De kooper mag een deel der j koopsom in handen houden. Nadere inlichtingen bij de notarissen 1). De Bhal- j wi-iiE, te Veurne, en A. De Bhalwkrk, te N’ieuport. G’z vastgesteld 1KK00RD 0e VOORUAMD VOOK wai ui. G oole Beiskapool, stoffe en conf'ctie. fr. 40 k 60 Pardcsus de vdle, id. 'J''v t/ui Geluele kostiimen in diagonale. ino> ^.i chev o tc of in laken, ten keuze, aan fautasiegoed naar den me, laken of stoffe voor kinderen. •-J boeiuiufc b'i'fuur T..rU< h.IO o..,..,. <*«n Ujeuwourdum o» lo^dcnei.i |;ciiom. n «rlutr.. op hel '-ILSSgJi. -f— lieefi, Aeu Kcvoljre liitrvr onr Koeil i»ci i.tui- Te Brugge, Mccnslraat. alvorens aan de Simon I Stevensplaats toe te komen, Kan inen krijgen pianos van allen prijs, mol groot .«i-mak van betaling 3 jaren krediet wordt a.mge- ,llClU boden aan elk «olvabel persoon. Pianos in palissander. 7 octaven. 3 koorden, gc- waarborgd nieuw en zonder gebreken, aan nptaiit). I (komplanl). I Brugge. 83. Steenslraat. --- G. Don':, compleet in 50 afleveringen, a ia ci, wuci. Musee du Jeune Age. Publication illustrée, pa- raissanl tons les 15 jours. L'nan.fr. 4-25; six mois, fr. 2-50. Chaque numéro coiuptc 8 pages do lexte, illustrées par 8 gravures. Op dit alles schrijft men in te Brussel, Madou* I plaats, 1, bij de boekhandelaren en in T postburcel. I - II IWAJWWW» Hl .ordkoop<everkuupcu, naaide Naaimacliieimu te vet minderen *->hulMin tl» u wl, Oud-drrrkooprrMlriuit, 3 I Beidr ill »»tratie< le>cren rrnwn schat »hd rt/gratu berw*ein dr genchiedenia van RiiFKtai h 1 nrkachnn oorlog met sekettuu oo; lo|jtlcr«ei»» gctiom» n De inKvkutini cu ontvawgrti - Aboniicinoul fr 10-50 franco iu de pruvinci*«i flakker, Naordstraat, 41 (hoek der Smissestraat), :«aF.W nn t.A DtJFl’.l it gelast zich met den ontvangst der commission voor liet verwen van alle slach van wollen, zijden of ka toenen stuffen, zoowel mans- als vrouwklecdercn. lint, euz... door bot huis Ono Korsn.i.s, Si. Jacob- straat. 13. te Brugge. Er zullen gedurig stalen bij hem berustende zijn. Al de geverfde stoffen worden binnen de 15 dagen teruggezonden. Zuiilatruat, Ai’ 14, te Veurne, maakt bekend dal bij in de bijzonderste en inaardste fabrieken des lands zijne aankoopen voor h het AVinti-rsaisoen heeft gedaan. Al zijne stuffen zijn 'd dus van de eerste en beate soort en doen hem gcene 8- <le minste concurrentie vreezen zoo onder opzicht der i—i.,„o ni-iizc» van ver- treden M,.r AVerkmans- hovenielho''en‘ steenweg n.luV IJpOr. j nnn Onkhm Door verbetering van wei andergeteekende aan geheel het geëerd publiek ten dat hij werkt aan 1 fr. 50 per 199 r;i„, .Jt te huis te voeren; maar voor deze die dit begeeren, kan er bij accoord gehandeld worden. Verkoop van ni-rl in het groot en in het klein. ViKiiENitrimnE-iiiov, te Wulpen. - C. ItWiAtM, drogist. Groote üoutraat- c^,.it| maakt bekend dal er bij hem «i.)-»!.* \v,.l 11 >0(1 ZlO-.m

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 4