H !V 1722. SRE, NIEUWJAARGIFTEN VruRir. 26 December Wen. jaar. 1 ?»ecn d« n. b„roIi,.kl. KS':,lTi,"l,.fr';c;;i:!„e tess;n wïs cn invallen deden in Europa en dé oude P ^«‘schappij omverre wierpen. het f 100 00 13,620 15 To zamcn fr. 76,861 00 denkwijze behoord». :o 1* LUST. Veurne. De E. II. Affenaer, pastoor-deken. 9 08 -1 35 7 50 10 15 2 39 8 5(j 15 86 9 63 20 08 21 id. id. id. id. id. we nu niet door de redenen maar met vuur en 17 dec. 26 01 22 88 25 11 10 00 20 00 10 00 5 00 5 00 10 00 5 00 2 50 20 00 18 IG !5 IS OS .24 66 17 n rs :o 7 65 78 - 2 33 24,308 33 12,170 34 7,487 58 3.671 00 5.617 62 3043 62 1479 50 23 40 wordt gemeld dal do 1 decemb. 1877. 7 10 8 20 nog getuige zijn, en on lie geestoefeningen, vlam zijne leering verspreidde, 1 aan hare dienaars met Pion, fivs-f.s'irmit), lissien voor jden of l.a- wklecdcren, i. St. Jacob- ig stalen bij •ffeii worden ^'fstatie van Ouinkcrk- 18 dec. - a - a H 50 8.”0 5 n io H l'Di’eniRi, |l.‘. Vinirne. |r:i' bij hoe- «rovi: kolen, 30. Luiten, die I 2 wagon ijs en con- |aik, mogen i van verleden jaar mede Lu Pulrie (Brugge), stantinopel; daar moet 1 o ontvangen. Ook de plichten der menschelijk- heid eischen den doodstrijd van die vervallen Inschrijvingsprijs 5 /r. 'sjaa::; niet de pest 6 fr. Men schrijft in l ij noMHiniuE nrcMsEYS eauiua uvctvia 9 dcc. 0 a 39 - a- '5 - a 28 - 0 a 23 50 -a - 4 a 16 a 28 -a- 8 a 31 der bakkers, Verknopen k 66 centini. De zaken verwikkelen zich meer en moer in bel Oosten. Servio heeft den oorlog verklaard, Creia komt in opstand en verwerpt alle conces sion en eindelijk de oproep van Turkije tot de mogendheden, om hunne bemiddeling te beko men, vindt overal een slecht onthaal. van het onderwijs verrichten, i penningen volvoerd, en de gemeente noch de staatskassen moeten er in tusschenkomen. De liberalen, integendeel, gaan gedurig kloppen op de beurze van de gemeente, provincie en S.aat, en kunnen bijna nievers eene school openen zonder te moeten hot bloed der inge zetenen uilzuipen. Zoo hebben wij onlangs ge zien dat de gemeente Brussel aan hel gouverne ment alleenlijk de bagatelle van 260,000 franken zal vragen voor hare lagere scholen. Een vraagstuk komt natuurlijk zich aan onze geest aanbieden, als wij de handelingen be groot getal merken is hei onderwijs wel weerdig dat men l zoo uitermate veel geld slachoffere en zoo bui- tengevvoone onkosten doe? Wij willen ons ant- 34 - a 33 a 11 a 23 - a 26 a 9 50 a- en C”. foulards en en ver- 'OOpi'l! voor r zjjn f h' ln gceim f Opzicht der pn van ver- '>rl roii wen kalanten «ten. 750 00 De E. II. Verhaeghe, past. vanS. Walburg. 25 00 10 00 25 00 25 00 10 00 10 00 25 00 Wij deelen hieronder het bedrag der inschrij vingen Journal de Courlrai, Echo de Courlrai, Journal d’Ypres, Nieuwsblad, Gazette van Thiell, De Stud Thouroul, Gazette run Dixmude, De Yeurnaar, De Duineni/alm (Oostende), Verscheidene, uv aankoop van Egijpie wordt voorgesteld. Te zamen fr. 367 50 De Nicüwjaargiftcn mogen toegezonden wor den aan den uitgever van den Yeurnaar, of aan de priesters tan stad. 11 55 4 20 2 20 De E. II. Claeys», past, emcr., De E. H. Pi liau. onderpastoor, De E. H. Vanderbeke, onderpastor, De E. II. Peel, onderpastoor; De E. H. Tieberghein, coadjutor, De E. II. Brutsaert, principaal, DeE. II. Pisson, professor in Tbisschoj pelijk collegie, De E. II. Soele, De E. II. Hardeman, De E. H. Dupan, De E. H. Peirsegaele, De E. H. Lagrange, De Vettrnaar, Eene dienstmeid, JiilF. Marie Van Baockel, Pervïse. Weduwe Engelbertus De Grave, En op onze ’dagen nog, wie doet er ongelooflijke op te richten of --- .V..V1., nvt r phi.ii-u; IC IIUUUCII 1 VVIJ 0001)011 10 OHS iStld dü overtuig I moet zijn dat Turkije nog zoo verval- katholieke L'nivérsiteit van Leuven, door de bis- !en niet "■.°.2 ris men beweerde! In alle geval schoppen van T donker giften der katholieken ondersteund. I den geest der kinderen en geschre- dagen. Langs i j onFe’ gestichten en die der liberalen, hare vijanden hoorde onkosten worden er gedaan voor het. En nu 1 L voor het aanleeren der j en katho- i slachtofferc het onderwijs te onder- dóe? inrichting te verkorten. Dus naar de stad der de katholieke Kerk gebood a.ui hare iiiei Czaron (Zargrad), roemruchtig russisch leger! scholen ie openen en de waarheid overal Een vrede te Andrinopel gesloten zal bet oester- luister te verkonden. sche vraagstuk niet oplossen, misschien ge- E.. ,,vs, «k schiedt dit door den vrede te Conslantinopel. sle sacrificiën, wie geeft er Ons dunkt dat als Rusland zijn kerkhof in hot men geld om bet onderwijs Oosten wil overzien en de dooden tellen, het staaiAiie houden! Wij hebl len met was als men 1 gaat Europa die opgewondheid met een oog na. am- In den engelschen ministerraad is het opstel besproken en goedgekeurd van eenen brief van koningin Victoria aan baar volk, en waarin de He* is om de stemming der daartoe noodige kredieten te vragen, dat het gouvernement de kamers beeft bijeengeroepen. ïïcé Onderwijs. Nooit heeft men meer gesproken ven van onderwijs dan op onze i alle kanten worden scholen geopend, c"" gedaan voor het bouwen van lokalen, i schoolmeesters enz., enz. Liberalen lieken wedijveren om 1 steunen en meer en meer te verspreiden. I ’t Is waar, tusschen de werking der katho- lieken en die der liberalen is er een oneindig kinderen verschil: al wat. de katholieken ten voordeeie men eene goede opvoedixc geeft, is met eigene i het weerdig dat i l‘““n,n n'n,‘ I nooit ophoude het Duinkerk»' naar Vviirnc, 6 15 11 95 3 40 5 00 J Nieupoit-Dixinude. 7 13 11 bo 4 20 Lichlcrvelde-Veuriie, Veiirne-l)ixmiide-Lichterv.717 12 06 4 3 6 02 Dixiuude-Nicuport. 9 50 n» 2 20 8 35 i \eurne-Duinkerke. Politiek overzicht. Sedert de Kamers in Frankrijk opgeschorst zijn, is er nu minder nieuws. De radikalen zijn voor ’toogenbiik te vreden en vergenoegen zich met al de plaatsen van bet gouvernement aan broeders en vrienden te geven. Niet minder i dan drie en tachtig prefekten zij door broeders en vrienden vervangen, en een ambtenaars, welke niet het minst in den poiiiie- ken strijd waren gemengd, zijn uit hun ambt ontslagen, alleen omdat ze tot de conservatieve woord beredenecron J ^uuuLuten, en ons geenszins twiro noegen met groote woerden'te schrijven "'en schaamtelooze uitroepingen te doen J Als wij de geschiedenis, in <]e |);ind nemo >er mts dat onze aamlacbt vestigt en ons Tuil tengewoon moet voorkomen T<>n oii ontruiming van Sofia bevolen is. liet gerucht j schavin-' mme vi<.ilb’',>>°S|leiS| all,eC'1 dal de be’ n- b'’aa'l zo», i ’i was j” de Kerk d fde i1 20eken’ bewaard. C (,aa,c JeUere“ kierden Gedurende de middeneeuwen, door onze te ^nwooHhge geuzen zoo misprezen erXhnh en die nogtans wonderen in alle slach t r- "'««en hebben voórieebrachi- ken- z„>nrlo05ll0id zij I k|0„s,„,.s. „,M in fe'k d.-u" ™«“»d™. die do wereld ouil l,ei«iS“; «r! Itar,>m; zeeieojï,;,"UXT. I IJ’S Als het protestantendom ai de onheilen be de groot- som- houden Wij hebben in ons land de Relgie gesticht en door de milde .L In Vrank- I iijk. sedert de nieuwe wel op het hoogere I nnrb.r„.nr - „’„E. I tO PuiijS, te Rijssel, ie Angers en te Toulouse hoogere scholen geopend die millioenen en millioenen de katholieken hebben gekost. De II. Kerk dan en hare dienaars zijn het on derwijs genegen en zouden alle opofferingen doen om het tusschen liet volk te verspreiden. En inderdaad, veredelt het onderwijs den mensch niet? Het verstand i§ een der groote zielvermogens van den mensch; dat verstand, door de zonde in duisternissen gedompeld„ver- lichten en door allerlei kennissen versieren, is grootsch en verheven. Doch, kennissen en wetenschap vergaderen is den mensch niet genoeg. Zijn wil bijzonder lijk moet gevormd wórden hij moet niet al leenlijk wijs en verstandig zijn, maar braaf, zedelijk, rechtschapen. Daarom heeft de H. Kerk zich met vergenoegd met den geest 'der jonkheid te vormen; te allen tijde en nog op I onze dagen werkt zij op den wil zooveel als op 1 i en jongelingen, haar toevei trouwd; zij is niet te vreden met het on derwijs, zij wil vooral de opvoedintj geven. Daarin is het groot verschil gelegen tusschen hare En nu, wij vragen het nogmaals, is het onder wijs weerdig dat men zoo uitermate veel geld en zoo buitengewoone onkosten Als het onderwijs wél is verstaan, dat men den geest en te zelfden tijde den wil vormt der i en jongelingen, in een woord, dat. voorzeker is men alle sacrificiën doe, en t voor te staan en te verde digen. Maar gebruikt men het onderwijs alleenlijk om den geesten den wil te bederven, om slechte j princiepen, strijdig met de leering der H. Kerk, aan het jongelingschap in te storten, om zede loosheid in de ziel te gietenom God te doen vergeten en de losbandigheid aan te prediken; veel beter is het. dat er geen onderwijs gegeven worde, dat de menschen in de onwetend heid blijven Immers onwetende menschen, als zij hunne plichten kennen en God dienen, kunnen gelukkig leven, en de maatschappij in vrede laten vooruitgaan. Maar heef, een verteereud onderwijs hunnen geesten hun hert bedorven, o hemelwat al ongelukken over hen en over gansch de samenleving! Het onderwijs geeft hun wapens in de hand, om het kwaad gedurig aan te loeren, cm hunne toomlooze driften aan te stoken, en uit al die valsche geleerdheid, uit bet lezen van slechte boeken en gazetten sprui ten de ongelukken voort der Pwjsche Com mune, en al die rampen die zoovele familien in rouw dompelen Hot onderwijs is dan voortreffelijk, wanneer het Go»! en’Kerk heeft voor grondzuil, en uit al onze krachten willen wij zulk onderwijs on dersteunen; maar onze katholieke penningen moeten geven om de kinderen te laten valse! grondstelsels in planten.om een onderwijs t»t ondersteunen waar men haat inboezemt tegen de Kerk Christi en hare dienaars, ’t is vraak- roepend voor God het bederf van den geest en het verliezen des gelóofs zijn vervaa» lijker kwaad, dan bederf van zeden en verlies v;<n on- t, atheneums, in de middelbare scholen goe leloos bii. i on liberaal, zullen wij niet ophouden die nr cht- veerdigheid aan le wijzen, en protoren tegen hel gebruik van het gel i der burgerij Van bot oorlogsfnoneel loopt dat deze stad door de Turken in gesteken zijn. liet leger van Suleiman pacha heeft bevel ontvangen naar Andrinopel achteruit te trekken. In de nissische pers heerscht eene opge wondenheid die aan.. -- '••’ii roept eenstemmig Naar Consmniiuój.elen het jjcllt m„est - - preekt den kruistocht tegen do leer van.Maho- I '0Pk< 11 e» dai de met. De hevrij’ding der kristenen in ’t Oosten, zegt de Grashdunin, het orgaan van de popen en I den russischen adel, kan met dan door volko- I men vernietiging van het rijk der Osmanen ver- I kregen 'vorden. liet turksclie hoofd is te Con- I J BS’crwrerrno Annoncen, 21» ct. per reg Id. rechterlijke, 50 e(. Eerherstellingen, 1 frank. Van 1 tut 5 reg. 1 fr. Ten nummer 15 ccntimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 2ü fr. het 100 4>It t'jd t) •t 7 w jr <r.\on uenul r lIr Vrumr Miirn floor de peeft ih x,. vol. pe-'evriil. (Iniir** goedheid h 11 o *«’livcr| groTxl- '‘‘TV.ifi hnblolirft. 't «uni <l<? bij de "en, vrmill iihu Mjg nvt de Ifn ViMftrsh l i «•nderioek <ler den franco nnn Izvlen i’ll iH.ii- ii lininndmeel. it.'uictUcrUe, V.-i.rate, DiXMUÜr, 5. leugiOfl muur ü.icUü.*r<i'eiiie, i onderwijs, de katholieken hebben De opening van het Engelsch Parlement is te P.ijr.eo!, 1c Ang officieel aangekondigd tegen 17 Januari. De r- -'- - Standard zegt dal ministerie besloten heeft het aan Parlement drie weken vroeger te doen verga deren. ten einde hem de maatregels te onder werpen, welke vereischt worden door den ge- wijzigden toestand der oostersche kwestie, en de bijgevoegde kredieten te vragen, welke noodig zijn voor de uitbreiding der militaire macht van Engeland. I f r\ zi». 1 - G tuoouncil im AAN Paus JComing. l ri trekurcii »un Ur» ijxerenwe» vuu i het den genadeslag reidde, waarvan «ijuiiuun.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1877 | | pagina 1