B lil Bi k w 5724. 7 aar. Vtirne, 9 Januari 3S78. d A, NIEUV/JAARGIFTEN AAN bik- in» ««jm: pAUS JCoHINQ. '1 ki u de opening 'der Kamers 371 50 10 00 50 00 plaatsveranderingen bevallen, 'letaal meer dan derhandelingcn mei St. Petersburg plaats. 5 00 2 00 Victor Gooien, 10 00 20 00 Ook in de nabijheid van Erzerum is weer ge- 4 20 2 20 weinig geslapen; de koorts verergert cn de longontsteking volgt haren loop. 33 00 3 00 3 00 2 00 O 50 7 50 De lijdingen uil Frankrijk maken melding van eenc nieuwe reeks benoemingen en afzettingen, 57 30. 50 00- 13 00 -- Inschrijvingsprijs 10 00 5 00 ken. 10 00 2 00 13 00 1 00 1 00 50 10 00 50 10 00 5 00 10 00 2 00 ‘2 00 2 00 1 00 10 00 1 00 2 00 5 00 Te zamen fr. 786 80 De Nienwjaaigiften mogen toegezonden wor den aan den uitgever van den Vetirnuar, of aan de priesters van stad.’ overzicht. Zondag, hebben in de meer dan 100,000 ge meenten, die Frank ri k telt, de kiezingen voor i i i i zi i i i is, zal de uitslag dezer stemming grooten in vloed oefenen op de kiezingen die, in van 1871) moeten gehouden worden tot nieuwing van een r’ bare:, uitgezonderd) van den Senaat, en 't is de dagorde in een bloedig gevecht werd geleverd nabij E. 11. Callewacrt, onderpastoor, Leysei.e. E. II. Welvacrt, pastoor, E. II. Debien, coadjutor, M. Prophete, Amelia Vanackere, E. 11. Werbrouck, pastoor, Zijne dienstmeid, Een bczoiidere, Idem, Idem, Verscheide kleine giften, Peuvysk. Congregatie der jonge dochters, E. 11. Warlop, pastoor, 'erschitlige gitten, E. H. Bcelprez, pastoor, dige worsteling, zijn deTurken achteruit gestoo- ten, t en duizendtal dooden ter plaats latende. De verliezen der Russen beloopcn tot 200 dooden en gekwetsten. i Degrool-herlog Nicolaas meldt, onder datum van 3 dezer, dat, na eene kleine schermutseling. Duinkerkf-naar Veurne, 6 15 1105 3 40 5 00 Nieuporl-Dixmudc. 7 15 1155 em ne-Dixiuude-Lichteiv.7 17 12 06 4 37 6 02 Dixmudc-Nieuporft, 0 50 zing meer dan ooit de aandacht trekt en de belangstelling opwekt. Deze kiezingen en delen over de geruchten welke in omloop zijn i on langs tusschcn de gewezen koningin cn d< n gen opbesteld zijn, hevig genoeg cm te veroor zaken, dat aan de moeder van koning Alfonso voor altijd verboden wordt het grondgebied van Spanje te betreden. LATERE BERICHTEN. Volgens eene depeche uit Londen, van gister Lichtervelde-Veurne, 7 10 9 08 1 35 8 33 1 Veurnc-Öuinkerke. voorde russisebe krijgsmacht (generaal Gourko) I kind I ebben heengeslagen, cn r de gemeenteraden plaats gehad. Gelijk bekend j Vmar-Bazardschik. hebben bereikt, zij brachten de maatschappij?.... 't begirt zware vet liezen toe. t ver- j Ook in de nabijheid van Erzerum is weer ge tierde gedeelte (dc unafzel- vochten. Den 2 januari hadden schermutselin- geri van cavalerie plaats bij de dorpen Karaz en 'i arj;.. dan ook, dat deze gomeentcraudskie- Oumundum, doch daar de Russen veel talrijke;’ i Paris-Journal meldt dal er in de diplomatische B 1 cenen brief, welken - uitslag der kiezingen gunstig is aan de repu- j koningin Isabella aan baron zoon, don Alfonso j bliekeinsi he kandidaten gekozen. De volledige ■ii nadat de prcfeklen hunne verslagen hebben in- waren, moesten de turksche ruiters zich achter uit trekken. t o Generaal Gourko meldt uit Tarchkisen, in date die heden, woensdag, te Versailles plaats heeft, I 2 dezer, dat terwijl de Russen de door de Tur- .1.,;in je dagorde jn ken verlaten stellingen bezetten en een deel der an de wetten cn de be- I Russen de vervolging van den vijand begonnen uhuuv heelt het gouvernement I had, b’.D-b; -d penbare gebeden verzocht aan de bisschoppen. I Rugarow, waar hel detachement van generaal Koning Victor-Emmanuel is door een pleuris op de rechter long aangetast. Volgens eene de- gekozen 73 republiekcinen en Conservatieven; P<;che uit Rome, van den 8“, hadïij ccn eerien er i i rcpubliekeiuen winnen vi I louse is dc zesenraal aan 5 00 i Bedrag der vorige lijst Charles Demcester-Affcnaer, Eduard Vanlcke, Maria Balloey, Emile Depagic, Mathilde cn Leontine Demcester, Mathilde Genachle, A. B. Wed’ Dcpoorter, M. Vanderheyde-Ghcwy, Eenc dienstmeid, B, lid der Sodalileit, V, lid der Sodalileit, 1), sodalis, Mm* Wed' Vanhout te, Eit kinderlijke liefde tol zijne Heiligheid, en oin te protestecren legen den las ter van het Advertentie-blad. Een on bekende, De Wed" Luyssen, vraagt den zegen van den Paus over liaar en al hare kin deren. Ik heb mam weinig, maar toch wil ik mededeelen aan onzen 11. Vader. Een onbekende, Een onbekende, De Moeder cn de Zusters van ti-?t Hospi taal,' Een onderdanig kind van de II. Kerk, Eenige godvruchtige persoonen, Eene' bijzondere, tot lavcnis der ziel van hare zuster. E. IE Planckaert, pastoor, Een naamloozc vraagt voor hem cn voor zijne gezellin den zegen aan Z. II. den Paus, personeel zal niet minder dan 130 alzetjiegen of 'oigens eene depeche uil Loncen, van gister i (o*), zou de hoop om eenen wapenstilstand te zeven hotideril ambtenaars welke crandm d z^n. i spn.cn, vet minderen. EHiebben belangrijke on- zonder de mairs te rekt nen, welke eerlang zullen volgen. En zeggen dat du,iadikal»a hel ministe rie vin 16 mm den naain van schrikbewind m ar Ik i hoofd wierpen, voor eenc verandering van half zooveel ambtenaars. Hel gerucht als.zouden eenige Senalcurs der rechterzij voornemen:, zijn M. Marcère te ondervragen, aangaande de ;bn- noemiitgen der prefekten, wordt legengespro- M©e Kerk den Wcrkmnets- Htantl Etoog ach#. Ah, zij liegen, die de Kerket^haré dienaars als de vijanden, als de verdrukkers der werk mansklas atschilderen! Zij liegen, en i:< beroep mij op de onpartijdige geschiedenis.... Maar wat zeg ik? De geschiedenis, schreef est une des justices de Dien! De geschiedenis zweept, gecsell de dwaling tot bloedens loe; de geschiedenis rukt het masker af, cn de zon der waarheid brandt de dwaling hare oogen uit. Dat zal deze niet lijden; zij wil hel voorkomen, en zij ontvlucht dc geschiedenis. Van vterreja, werpt zij eenige pijlen tegen de waarheid, uit, maar zij vallen slomp op den schild der waarheid neder, en botsen terug voor doze hare voeten. Wie dan riep de echte vrijheid in’.t leyen De Kerk 1 De beschaving van Rome en Athene w.as een afgrond van dierlijke schande en zedeloosheid; de ontucht had bare tempels, bare altaars, hare priesters en hare feestdagen; ruim 3;5 der be volking waren slaven die" lot voldoening strek ten der cel looze driften eens onkuischamds, tol aas der visschen ecus vadzigen rijkaards, of t< t bloedig vermaak des volkszin hel amphitheater Wie zuiverde Europa’s bodem van’tonkruid der ontucht? Wie trok het uit de slavernij? Wie Van het oorlogslooneel verneemt men dat ko- leerde den mensch zijne eigenwaarde besaften? hinel Raker eu ClKikir pacha zich van uil Solia j Wie veredelde de vrouw? Wie beschermde het ren de wees? ie verzorgde den zieke en veilig met hun.leger I den grijsaard? Wie slichte Let familieleven eu De Kerk!! En dal die vrijheids- en beschavingsgeesl der II. Kerk nog niet verslapt is door don ouder d mi, blijkt zonneklaar uit de zending die zij hedoü nog ter beschaming barer vijanden-— met zooveel zelfopoffering op de vier hoeken der wc. eld voltrekt. De geruchten van wapenstilstand, die de’laat- baron de Gerlachc ste uren van bet jaar 1377 gekemneikl hcliben, schijnen thans gelukkiglijk te won en bewaar heid. Men verzekert dal Rusland bereid is lot eene wapenschorsing in Azia eu j;, Europa, ton I einde dc vredesonderhandelingen voor te Ir. - reiden. Tur kije heeft, door- tusschenkomst van Enge land, den wapenstilstand gevraagd, en 'lis na het antwoord van Rusland door den cngelscheu gezant, op zijne eerste poging tot bemiddeling, ontvangen te hebben, dat Tur kije besloten heeft deze raag te doen. Hel Eugelsch gouvernement heelt reeds het eerste antwoord van Rusland op de vredevoor- stellen van den sultan officieel aan Turkije be kend gemaakt. Zoohaast het lurksch gouveAe- ment van M. Layard den toestand der kwestie had vernomen, heelt het Engeland verzocht hem voortdur end zijne diensten te willen verlccnen om tot den vrede te geraken. zijn de twee groote punten aan Frankrijk. Getrouw aan staande gebruiken. 1 r.| ...I..... c.F r- In het mandement van den aartsbisschop van Mpliaminoff zich bevindt. Deze afdeehng, die Parijs zijn die gebeden voorgescljreven. «Wij stelling genomen had in de richting van Sofia, zullen aan God 'vragen, zegt de prelaat, in zijn I werd door de Turken langs drie kanten inge- herdcrlijken brief, dat hij den geest der wetge- I sloten. De Turken hebben geweldig de eerste vers verlichte over die groote pritmiépdn, waar- I brigade der 31" afdeeling aangerand, hen laten van het levcti'der volkeren afhangt; en die wen- de dp 50 passen nabij komen, om vervolgens seben zullen ons ingegeven zijn alleen door het j 3en 11101 de bajonnet aan te vallen. Na eene bloe- verlangen van ons dierbaar vaderland nieuwe rampen af te koeren, zonder ons in liet minst om ons zelven te bekommeren. Die rechtzinnige, echt priesterlijke taal, go- wettigd door de geweldenarijen waarvan de j voorgangers van Mgr. Guibert de slachtoffers ----- - -- -- zijn geweest, heeft,zooals van zelfs spreekt, de de Russen de stad Sofia hebben ingenomen, eer van de radikale organen te mishagen. t - j Tc Parijs zijn tot de municipale raadsleden moeten drie balloiecringcri plaatshebben. Dc taiuclijk onrustigen nacht doorgebragt. Hij hadi vier plaatsen. Te Tou- louse is de zegepraal aan de i cmatigde repu- bliekeinen. Te Bordeaux zijn 23 repus'ickeincn. eu 14 radikalen gekozen. Eene depeche uit Parijs mcklt verder dat de kringen spraak is van bliekeinen. In meest al de sleden zijn de repu- Xll, zou gezonden hebben. Deze hiief zou ban- itslag zal echter slechts kunnen gekend zijn gebracht aangaande de samenkomst welke gediend. Carlos heeft plaats gehad, en zou in bewoordin- i - 2 00 1 namelijk van prefekuiurs-raadsJeden, welke in - - het minister ie van binnerilandsche zaken wordt j gereed gemaakt. Deze nieuwe verandering van I cr-*di3 t<;-, CüXYllE. «ox-w wmb uraan 5 /r. 'sjnars; mei de pist G fr. Men schrijft in lij l><>NII()»VE-IOCKASEYS D*VlXUt*llT«|VEB 7*ai ic.\onHemu.mi te Veurne Annonce*20 el, pci re ij ld. rechterlijke, 5Ü ct. £ei herstellingen, I 'rink. Van 1 tot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 ceatiicen. Afzonderlijke nummers voor artikels, ent., 20 fr. het IU0 «Hkxrxeufj -1.ror ■mwg/i irx JtvrnuTron IIOOUSTAEDE. OoSTIWYNXEKKE. Wtiriix. 1» erireUuireBA vuil desa i;z.ereta mi ai. iX j- a 6 02 I Dixmude-N'ieuporl, 9 50 I WUC.WD-’TOCT.-... -- r.' UuBBMT WMZSUM 3R 7ü»ï alumkrrkr. I'rnriie. ÏMxmwde, 'ïierrs>.-: rt »iaur —1 decemb. 1877. 7 10 9 08 1 35 7 “>Q 8 20 10 15 2 39 8 5g a-jsaa.x’.’» l 8' LIJST. i'iiixr.. AlHXKEiiKK. Avf.caitei.i.e. 1. 1' - 1. V 1. 1 1-.^ i X

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1