ff NIEUWJAARGIFTEN ViTRNE, W Januari 18^8. 3'4° jaar. slaande al zijne roverijen. 786 80 20 00 De nieuwe koning van Italië, Renici’rKarel- landsliefdc, en d'c niet strijden, ten zij voor God i 00 10 00 10 00 1 00 2 00 o 00 1 00 2 00 1 Stmnkf.rke. 1’, H. Bril, pastoor, en eeltige vrienden van den vervolgden, maar kloekmoe dige!) Pius IX, die den zegen van Z. 11. vt-Jgen, Inschrijvingsprijs I .st 6 fr. Men schrijft in 10 00 2 00 Veurne-Dixuiude-LiêhkTv." 17 Men is nog zonder inlichtingen over het ont werp en den uitslag der zoo langdurige beraad slaging, die zaterdag te Londen heeft plaats ge had tussclien de ministers van koningin Victoria. Een tweede ministerraad, niet min belangrijk, moest gister (dinsdag) gehouden worden, liet kabinet moest er bepaald de termen der troon- 1' zende, fr. 54 00 W zende). Eene bezondere, Item, Item, item, Verscheidc kleine gillen, De E. H. pastoor, Julia Eouteyne, Politick overzicht. DOOD VAN VICTOR-EMMANUEL. Victor-Emmanuel, koning van Piemont, die •zich koning van Italië noemde, is te Rome over leden woensdag laatst 9 januari 1878, om 2 ure I 2, na eene ziekte van drie, vierdagen. Hij was gelxneti den 14 Maart 1820; den 3 april 1819. werd hij koning van Sardinië, door afstand van zijnen vader Karel Albrecht. Hij liet zich overmeesteren door de vrijmetselarij en stond toe hun hoofd te zijn in Italië hij ver overde de prinsdommen van Italic, volgde de Garibaldiers die in hel koninklijk van Napels gerukt waren; verjaagde den wettigen koning, roofde ook een deel der pauzelijke Staten en werd den 17 Maart 1861 koning van Italië uit geroepen. Door lusschenkomst van Napoleon Hl, kreeg hij, in 1861),-het koninkrijk van Venetie, en, zonder oorlogverkhiring, de'eer des koningsdoms onder de voeten trappelende, rukte hij in 1870 in Home, ontnam aan Z. II. den Paus hetgeen nog overbleef van zijne Stalen, en verkoos korts nadien Rome voor hoofdstad van Italië. Sedert dal bij Home had overmeesterd, deed Victor-Emmanuel met zijl gouvernement niets anders dan rooven, de kerkgoederen aanslaan en vcikoopcn ten profijte van 's rijks kas, in de Ketk op alle manieren vervolger. En nieltegen- En nu, zijne ziel is voor den rechterstoel van God! Drie mannen waren er die den val van het pausdom bevróchten, of ten minste van het lijdelijk gezag der pauzen de graaf Gavour, i minister van Piemont, Victor-Emmanuel, koning vnn Pinrnnnt on N.-mnlnnn ilnr Fmncehnn 100 00 4 00 2 00 berecht geworden. Mochte hij een waar berouw 10 00 i gehad hebben en van den lieer vergiffenis be- 10 00 komen! 5 00 10 00 Wat «Sc liberaler! ii'Hvn. Wat de liberalen willen is gemakkelijk om zeggen zij roepen en schreeuwen altijd van vrijheid, maar onderdrukken iedereen. Alleen meester zijn en geheel de wereld aan hunne voe ten te zien kruipen, dat is hun doelwit. Als er moeten publieke scholen geslicht wor den, ’t zouden al moeten geuzenscholen zijn; wordt er ergens een katholiek aan ’t hoofd ge stold, al de gazetten van ’t land staan vol van lamentalien en scheldwoorden legen de minis ters, en liet kabinet is de dood schuldig voor zijn hatelijk gedrag. Vallen er plaatsen open in het eene of andere bestuur, liberalen met de vocre gaan de plaats vragen, en wordt er bij geval een'katholiek be noemd, seffens wordt het ordewoord aan al de franeniacons- en geuzengazetten gegeven om al te zamen te tieren tegen de partijdigheid van het verwcnschte ministerie. Is er ergens een liberale burgemeester die de gewijde kerkhoven onteert, al de gcuzenpa- pieren zijn het eens om te zeggen dat die burge meester volle recht heeft op de kerkhoven en van niemand geene wet kan gesteld worden. Maar durft er een katholieke burgemeester, vol gens de wet, de kerkhoven doen eerbiedigen, en verbiedt hij de dclvingen van sol dairen en vrijdenkers in ’t katholieke deel,.of laat hij niet toe dat er goddelooze redevoeringen worden gehouden,oh! dan is die katholieke burgene st r een onbeschofte kerel, een barbaarsch mensch, die de vervloekingen verdient van geheel het volk. En daarbij liegen zij dat zij het zelf gelooven Hoe menigeen heeft de liberale pers niet zwart en verfoeilijk gemaakt, daar ze nogtans zoo on- plichtig waren en veel onschuldiger dan vele van hunne schrijvelaars? Voegt daarbij dat zij alles overdrijven en ver- grooten, en de katholieken deelachtig maken van de schuld van een of twee. Waarom al die moeite, al die afgriizelijke lastertaal? Om meester te kunnen spelen, en als zij meester zijn hunne zakken te vul’ct, postjes te krijgen door het gouvernement wel Emmanuel-Jan-Maria-Eugcen, prins Humbert, is 1 betaald, en te mogen op hun gemak al hunne den 14 Maart 1844 geboren. Hij is in huwelijk 1 pt'ssmn en driften involgen, zonder gestoord te getreden den 22 april 1868 met de prinses Mar- garcta-Maria-Theresia-Joanna, prinses van Sa- de prins van I van Humbert IV. De nieuwe koning gelijkt uiterlijk goed aan zijnen vader. Gelijk hij, is hij vooral soldaat. Tc zamen fr. 1,144 80 I Dc Nieuwjaargiften mogen toegezonden wor- 1 den aan den uitgever van den Veurnaar, of aan I de priesters van stad. Het officiële blad heelt reeds eene proklamatie handen; mochten al de kiezers koning Humbert, waarin hij j i van verkleefdheid je- 1 -- In de plaatsen waarde liberalen aan het hoofd zijn, maakt het. armbestuur van heden ecu ter gend misbruik van de hulpmiddelen, welke godvruchtige zielen tot verzachting der nood lijdende bestemd hebben. Men zet den armen hulpbelö vende het mes op de keel en dwingt hem zijne kinderen te zenden tiaar de scholen, welke zijn geweten at keurt. Wil hij zijne kiemen in de vrije katholieke school doen onderwijzen, dan krijgt hij geenen onderstand van dé inkom sten, welke liefdadige katholieken aan de bu- reelen van weldadigheid geschonken hebben. Dat schreeuwend onrecht dreigt algemeen te Bedrag der vorige lijst Veurne. Een christelijk huisgezin, Eene dienstmeid, Aan onzen II. Vader, om zijnen zegen, E. V. lid der sodaliteit, B. sodalis Eenige sodalissen, E. N. P. vraagt de zegen van Z. H. voor zich reken en vooral zijne leerlingen, Myngheer, broeder en zusters, COXYBE. E. II. Foqueur, pastoor, Do dienstmeiden, Ch. Vannecke, *Ch. Ryckewaert en vrouw, H. E. en Z. IE, Ch. en A. R. S. A. N. M. en E. R. E. II. J. Gallens, coadjutor, E<X rWAKRTSCAFCEI.es. De E. n. pastoor en zijne zuster, Guwehinchove. Dc E. 11. pastoor en zijne parochianen, 60 00 d^^vwand^ l en door Gods t ver- Victor-Eminanuel sterft, dag op dag, vijfjaar na Napoleon Hl; deze slicif den 9 Januari 1873, Victor-Emmanuel den 9 Januari 1878. Men hoopte dat PiuslX, de ouderling van 't Valikaau welhaast zou naar de eeuwigheid varen, en de vereffening der zaken van hel italiaansche koningdom zou vergemakkelijken. Men schreef .sedert eenigen tijd in de liberale gazetten dat de Paus op sterven lag, zelfs dat hij dood was; men miek al dc gereedschappen om dc vrije kiezing van eenen nieuwen Paus te belettenEn God heelt het anders geschikt. De ouderling van vijf en tachtig jaren is wederom in volle gezondheid en in korte dagen is de koning van zeven en vijftigjaren van dc wereld gescheiden! Et nunc reges intelliyite, en nu, konin- 11 05 3 40 5 00 Nieuport-Dixmude, 7 15 11 55 4 20 Lichtervelde-Veurne, 1206 4 37 6 02 Dixmude-Nieuport, 9 B0 2 20 8 35 1 Vcurne-Duinkerke, 7 10 9 08 1 35 7 5q 8 20 10 15 2 39 8 56 J _jw was het Italiaansch I rede, voorde opening van het Parlement, vast- gouvernement verplicht schrikkelijke schulden stellen. te maken. Gestolen goed verrijkt niet. Victor-Emmanuel was afkomstig van cone boofdkwartier is de bezetting van Erzerum vol- j en de betrekkingen dezer plaats met Tre- bizonde zijn sedert den 9“ onderbroken. De overgave der hoofdstad van Hoog-Armenie wordt te gemoet gezien. In Rumenie hebben de vooruitgetrokkene korpsen der Russen de eng ten van lehliman op den weg van Andrinopel en de belangrijke stelling van Klissura op den Giopsou bemachtigd. worden, is gelijk door wat. f Zie daar wal de liberalen en geuzen willen, vooie, zijne nicht, waaruit een zoon geboren is, Maar het volk wil het niet, ’t Is nu bijna acht Napels. Hij zal den tijtel aannemen i;>l-cn (fat het geuzenministerie Frère-Bara is j gevallen, en volgens, dc liberale gazetten zelve, geheel het land door zijnen val h*mft ontlast. j Dit jaar zijn er nog eens groote kie ingen op j wel hunne afgekondigd van koning Humbert,’ waarin hij plichten verstaan en nogmaals, gelijk sedert belooft de voorbeelcjen van verkleefdheid je- zeven jaren, liet bestuur des lands toever- gens (iet vaderland, de liefde voor den vooruit- trouwen aapmannen bezield met ware vader- gang en de trouw aan de vrije instellingen, die 1 hem zijnen vader gegeven heeft, te zullen na- en Vaderland, volgen. Hij doel een oproep tot de eendracht, die altijd hel heil van Italic uilmaakte. Men voorspelt vim Humbert weinig goeds. Hij zou, volgens eenen katholieken staatsman van Italië, al de gebreken hebben van zijnen vader, zonder eene van zijxe hoedanigheden.... 70 00 I gen, verslaat Gods werken; erudimitii qui judica- j lis terrain, trekt nul, gij die volkeren bestiert. Vruchteloos zal men de Kerk aanranden! die tegen de rots van Petrus zal botsen, zal ertegen verbrijzeld worden; maar dc Kerk Christi zal beslaan en blijven tot hel einde der eeuwen! Volgens de laatste depechen van het Russisch zeet kristelijke familie, het stamhuis van Sa- hoofd vooic.Jen onder zijne voorouders zijn er verschil- ledig lige heilige personen te vinden. Ook kon hij te midden van zijne veroveringen en bijzonder lijk na dc lieiligschcridendc belegering en in neming van Rome, geen vrede genieten. Hij was gedurig in angst en vrees. Den eersten nacht, dat hij te Rome als koning moest ver blijven, liad Lij in het pauzelijk paleis van het Quirinaal, nu zijn paleis geworden, feesten cn bals gegeven, lot laat in den avond. Maar toch als bij moest ter ruste gaan, durfde hij in het paleis niet vernachten, hij vluchle naar het pa leis van den prins Daria De gebeden door zijne godvruchtige voor ouders voor hem bij den Heer gestort, en dé ge beden door den Paus aan God voor zijnen vijand opgedragen, hebben misschien zijne bekeering verworven men schrijft uil Rome, dat hij is van Piemont, en Napoleon, keizer der Franschen, I zijn reeds in de eeuwigheid o., dwi i reclilveerdigheid geoordeeld. En wat te 1 (W wonderen is, 2 00 I 00 5 00 1 00 I 00 12 00 U4 5 /r. 'sjatirs; met cte Lij IioM'OMHE llVCKA.-tKV.S ORUKKKM LlTiiKVftfe 7«uitr,\<> i>ei(*ir>..l tr rurn» l rrlrrUurtn den ijzereiaweg Duinkerke naar Veurne, 6 15 OÓST UI ÏN KERKE. Sr. Jooris. AAM J’AUS fj JiüHING. Annonces, r?<) c.t. per re IJ. rechterlijke, 50 ct. Euc herstellingen, 1 frank. Van 1 tol 5 reg i fr. Ecu nummer 15 centiuieu. Afionderl'jkc nummers voor artikels, enz., 20 fr. het 100 LIJST. Ati>iiikci-ke, Vriirnt, Rteuport waisr iLiaütervelde. 1 dircemb. 1877. ..jjjIllJlMBMIMM MM M —I I IIMMf WWMIT11 I I I -wwtaMorMme’gii F.Ttnrfmni

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1