N° 1737. 34* NIEUWJAARGIFTEN 30 Januari 1878. jaar. 1.467 -20 20 00 1 00 5 00 gou- Te zamcn fr. 1,752 67 15 00 2 00 2 00 0 50 5 00 2 00 2 00 4 00 2 00 2 00 E. H. Hellyn, pastoor, E. II. Busiau, onderpastoor, M. Delollenaere-Decock, burgemeester, Een pausgezinde landbouwer, IJ. Van Leke en huisvrouw, Een christelijk huisgezin, Lil genegenheid voor Pius IX, Een kind van Maria, Een bijzondere, Item, Verschilligc kleine giftert, 15 00 5 00 25 47 I 2 00 1 00 5 00 2 00 5 00 5 00 Lil genegenheid voor Pius IX, Een kind van Maria, Eene deugdzame vrouw vraagt Pius’ zegen voor haar en haar huisgezin, CoXYDE. Een christelijk huisgezin, L. C., 2 00 1 00 2 00 3 00 2 00 1 00 15 00 M-Uitervrlde. —1 decemb, 1877. 7 10 9 08 1 35 7 50 8 20 1015 2 39 8 56 armbestuur zekere scholen zou kunnen aan. den arme verbieden. M. de minister Malou kwam er ooktusschen, 5 00 1 00 12 00 3 00 >.50 50 0 00 15 00 20 00 J 20 00 5 00 1 00 ef lijst. Bedrag der vorige lijst Velkse. M“' Wed’ Moreeuw, Charles Devos, P. J. G. Debeerst, om wel te leeren. II. Vader ik vraag uwen zegen, Velrue, E. II. Loncke, pastoor, E. II. Plaetevoet, De Congregatie der jonge dochters, Eene huisvrouw die den zegen vraagt van Z. II., August Varidenberghe, Leonia Eeuwaerl, wed* C. Schottey, Florent en Alice Schottey, Levsele. E. IE Dc Baeckcr, onderpastoor, Eene bijzondere, Bedrag van twee zenden Ir. 77-00 3* ZEXDE De congregatie van 0. L. V. in ‘t bis schoppelijk Collegie, A. Paret, om wel mijne eerste Com munie te mogen doen, Eene dienstmeid, Een lid der sodaliteit, Ecnige sodalissen, Jules Prophete, om door 's Heiligen Vaders zegen, wel zijne eerste com munie te doen, II. Vader, zegen ons Vlaanderen, op dat God het gelieve te zuiveren van het geuzenras, 1 Volgens'verschilligc berichten bestonden deze bewijzen, dat, in sommige omstandigheden, het voorwaarden in Afstand van een uitgestrekt grondgebied in Azia; Bezetting door Rusland van Batoum, Ears en om de onverdraagzaamheid van dien maatregel Erzeroum, tol na de betaling eener oorlogs- te laken, en eindelijk de minister van binnenland- vergoeding van 500 millioen; e'i' Opening der Dardanellen vóof- de Rassische oorlogschepen: Onafhankelijkheid van Rumenie; Vergrooltng van Servië en Montenegro; Zelfregeeriiig van Bulgarie; Bezetting van Rumelie. Congregatie, Een hezondere, Item, Verschcidc kleine giften,. Pervyse. Verscheidene bijzonder,- 2 onbekende, Ramscappeue. E. II. Muylle pastoor, E. II. Banc'kaeil, kapelaan. Onbekende, I dal het, ten allen tijde, de liberalen zijn ge- het om hunnen haat te kunnen doorvoeren, zich >ld, niet schaamden de buitenlandsche vijanden in onderdrukken, gelijk inde jaren 90, en"gelijk vele van hunne gazetten het nu nog vragen. Dat het vuilpapiertje der oude Vischmarkt maar schrijve dat de maatregelen van ’t armbe stuur van Oostende wettig zijn en dienen nage volgd te worden. ,De onverdraagzaame en gods- diensthatende opstellers zullen hunne gedachten en begeerten niet kunnen uitvoeren ‘tgouverrie- mentzal er zich tegen verzetten, en de Vcurn- sche burgerij zelf zou hel nooit gedoogen Indien er nu epn man is, die gekamd en ge schoren uit de Kamer is gekomen, dan is het wel de fameuze burgemeester-representant van Oostende. Zoo die man een grejnlje gevoel had j. dadelijk na zijne aftakeling, zijn ontslag, van burgemeester aan Politiek overzicht. Reeds sedert'eeriige dagen hebben de dag bladen gemeld dat er tusschen de oorlogvoe rende partijen in den Oosten een wapenstilstand gesloten was; dat Turkije al de vredesvoor waarden van Rusland aangenomen had en dat. de. preliminairen van den V vde vrijdag onder- leekend’waren. nieuwe betooging. De troepen waren gecon signeerd. Tijdingen uil Weenen van den 28" zeggen dat co ;- de toestand van Griekenland zeer treurig is. De llst'lcn *>et zendt toch uwe kinderen niet troepen verbroederen mei het volk. Men vreest aai cci,.e 1*)eia‘e middelbare school, zij kun- voor oenen opstand. ‘,en slecht worden, bedorven geraken dan zou het liberalism en het pretentieus Volgens een bericht uit Copenhagen zou men geuzenbladje zou daarin nog bovenkraaien zich in Denemark’ook al aan oorlog verwachten. j 10eP?n; even luid als een zwijn, dat gekeeld AAn de gepensionneerde officiers zou gevraagd i ?'01 5’ Deugnieten alhier, schurken aldaar, zijn of zij dienst zouden willen nemen in geval j IS, lllct J00, van oorlog en men zou eerlang het leger op oor- i ^'nl aa* nlci z0,u volgen eene hede scheeps- logsvoet brengen. Zou dat soms een bondgenoot van Engeland zijn? vracht scheldwoorden(Dat is de gewoonte van de organen der grrrrrroooote liberale partij, als ze een steen op de maag krijgen.... Maar als we nu eens daarbij moesten voegen: Menschen lief, zendt toch uwe kinderen niet naar een liberaal atheneum, zij leeren er schier niets, en kunnen er schier niets leeren, dan, o dan zou de liberale maat overloopen en-de tolken van het bescliavingskamp zouden wel dreigen razend te worden, bijzonderlijk ons pre tentieus geuzenbladje. Welnu, wy zullen dat niet zeggen-, maar we zullen ’t woord laten zeggen Door 'nen kwezelaar, ’nen paap, ’nen profes- sortje, ’nen ultramontaan, ’nen jesuiet?... Verre van daar, lezer; maar door den a'.ge- meenen opziener zelf van 't middelbaar onder wijs in België, door oenen liberaal Deze zegt inderdaad, in zijn rapport, letterlijk hel volgende De leerlingéi} der koninklijke atheneums Oostende een dwingeland der armen professors te volgen, maken ongeveer hel derde uci' liiaa uil... I Het onderzoek van overgang van de tene klas tol de andere, is niet ernstig.... Het onderzoek der professors, bij denover- De schoollucht, onder ’t opzicht van bet on- De professors der atheneums mogen dan hoed sche zaken, j|. Delcour, verklaarde dal hij deze onverdraagzaamheid niet ging gedulden; dat hij ging beginnen met alle subsidieii tè Weigeren aan de scholen der steden waar men dusdanige maatregelen durfde nemen; dat hij bezig was met de zaak te bestudeeren om de :e maatregelen te breken, en jnoest deze onverdraagzaamheid voortgezel worden, dat hij zelfs eene wel zou Daar er zooveel uiteenloopcnde berichten van voordragen om ze tegen te houden. alle kanten over de voorwaarden van den vrede i In den loop der diskussie, hebben de kalho- dóór Turkije aangenomen, zijn ontvangen, zijn heken de iiberaieu harde waarheden gezeid zij i wij geneigd te gelooven dat die voorwaarden hebben bewezen, met.de stukken in de handen, j dat het, ten allen tijde, de liberalen zijn ge- Volgcns een telegram uit Weenen, wordt al- weest die onverdraagzaam waren, en zelfs dat gunste van den oorlog moeten uiteenslaan, r de menigte (10,000 manifesleerders) heeft maar geweken voor -- o - van het leger I Afgekeurd, streng afgekeurd door het Deze p- -- leen gericht legen de ministers, maar zelfs te- drie mannen, welke men altijd tcrugvindt g gekweten met de muitelingen aan te manen om mag M. Van Iseghein daarenboven zeggen, dat Sllil lC l)lijVCn I np.t rlpflicm tvoIHünVoEY<«-nnr»liilr Men verwachte zich zondag laatst aan eene gezinde land tegen hem is. - - Wanneer wij tot de ouders moesten zeggen laschrijvingsprijs 5 /r. 'sjaars; met de jojit 6 fr. Men schrijft in b>J UUMIOMME atCKASEYS Duinkerke naar Veurne, 6 15 11 05 3 40 5 00 Nieuporl-Dixmude, 7 15 11 55 4 20 Lichtervelde-Veurne, Veurne-Dixmude-Lichtei-v.7 17 12 06 4 37 6 02 Dixmudë-Nieuport, 9 50 2 20 8 35 Veurne-Duinkerke, nog geheel en al onbekend zijn. zeer streng zijn, en wat bedenkelijker is, dat zij 't land te roepen, om hunnen medeburger te op verschilligc punten aan de oostenrijksche belangen raken. Een telegram uit Constantinopel meldt dat, naar men aldaar verzekerde, de voorloopige vredesvoorwaarden zaterdag te Kezanlik ondër- teekend zijn. Daarentegen melden depeclien van den 28“ uit Constantinopel, Weenen eri Londen, dal die voorwaarden nog niel zijn geteekend. Giiekenland is in volle gisting. Ernstige on- in de hoofslad Alhenen plaats gehad, ten gevolge van welke, zoo het 50 De Kamer heeft dinsdag 22:dezer hare werk zaamheden hernomen. M, Cruyt, van Gent, heeft aanstonds eene ondervraging gedaarf nöjièns -het besluit van armbestuur yan Qostende, waarbij het allen onderstand weigert aan pe armen die hunne kinders naar de gemeentescholen niet zenden. Hij bewees, zooals de andere redenaars der rechter zijde, dat deze 3 maatregel (door ons geuzenbladje goedgekeurd) regelrecht streed te gen de Grondwet én tégen den geest der wet van 1842. M. Dumortier, iti zijne verontweerdiging, - wv iw.ii övi? uur kuuihmijkb atneneums ging zelf zoo verre, dat^Hij den burgmeester die te zwak zijn om mét vrucht de lessen hunner van noemde en hem vergeleek aan den dwingeland der klas uil... der fransche revolutie, Robespierre. De burgemeester van Oostende trachte zijn armbestuur te verontschuldigen, en de andere t redenaars der linker zijde, bijzonderlijk M. gang der klassen, is even weinig ernstig.... Sainctelette, voelende hoe onweerdiglijk ze te i Oostende gehandeld hadden, wilden toch hunne derwijs is het nog minder vrienden in den brand niet laten en zochten te I' dóór Turkije aangenomen, zijn ontvangen, zijn lieken de liberalen harde waarheden gezeid zij 0 50 50 i 1 00 2 00 15 00 io oo 20 00 I lusten hebben zaterdag plaats gehad, ten gevoi^c >cui tw uci i schijnt, de koning zal verplicht wezen de hoofd stad te verlaten. Men heeft er eene betooging ter Er is geschoten, het bloed heelt gestroomd; van waardigheid, dan zou hij, dadelij r de krachtdadige tusschenkomst den koning gezonden hebben. oelige betoogingen waren niet al- j vernement, slechts half verdedigd door twee, 1.. L A M v.a M y. a M ZX 14.» 4 ZL. 41 I 1 I Y Y O t 1 Y ZX 1*Y 1 V A 1 lf V FA 4 z*—»-» z I gen den koning, die dapper zijnen plicht heeft neer er eene gemeene zaak te bepleiten valt, geheel het deftige, weldenkende, waarlijk vrij- sltil te blijven. IE VEURNAAR I f l 1 I 1'tl.SCAMP. '4* ZEN OEI 4- Bij koninklijk bestuit van den z izijn benoemd tot militai re leden van den militie-raad van 'tressort Veurne-Dixmude I.id, M. de luitenant-colonel Bérnaert; plaatsvervanger, M. de major Jacqucniin.’beide van het 4' linie te.Oostende. Annonckn. 20 cl. per rq«v.. t ld. rechterlijke, 50 et. I Eei herstellingen, 1 frank» Van 1 lot 5 reg. 1 fr. k ten nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers ▼oor artikels, enx., 20 fr. 1 hel 100. IloUTIIEM. OoSTBUVNKERKE. AAN KM- ff JtOXlKQ. ZwarUNonnenairaiil leVewrn» trrlrekureu »nu «tei» ijiereiiweB «mu Uuiiikei'ke, Veurne, Mixmuile, .\ieupurl «nar VU11 LVIVglUllI UIL VIVVUVll, >VV>' daar gezegd, dat de voorwaarden, die aan 1 gouvernement verlrouwelijk zijn medegedeeld, r..—« a I UI ACttClilclUU 13 lil VVI

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1