L 6 Februari 1878. 34? jaar. N» 173S. NIEUWJAARGIFTEN AAN 1,734 67 3 00 102 00 8 CO 2 30 oo 10 00 5 00 Berichten uit Rome aan de Patrie van Parijs, Te zamen fr. 2,461 67 vervanging van wijlen M. Pehvyse. E. 11. Ampe, onderpastoor, Naamlooze, I 00 3 00 100 00 Engeland teekening stap naar Inschrijvingsprijs 5 /r. 'sjaars; met de ut G fr. Men schrijft in lij IIONIIOMME UYCKASEYS 5 00 1 00 V. S. S. B., Eenige Coxydenaars die den Paus ge negen zijn, 24' lijst Om den zegen van Z. II. te vragen, IIOOGSTAEUE. E. II. Pastoeren eenige parochianen, Een huisgezin dal den Paus ge nogen is. E. II. Pastoor, M. Ch. Godderis, burgemeester, en zijne zuster, E. II. Kapelaan en werkende leden van St. Vincemius, Verschillige parochianen, In do vorige lijst staat de E. II. Plaotevoet, onderpastoor van Hout- hein, maar aangeteekend voor 5 fr. T moet 7 fr. zijn. 13 00 10 00 42 00 43 00 V FURIE, Het Journal 0/Jiciel van Frankrijk bevat zeven kolommen benoemingen van mairs en adjunk- ten, ten gevolge der laatste municipale kiezin- gen. De benoemingen gelden alleen voor de hoofdplaatsen van de departementen, arron dissementen on kantons, daar de kleiner ge meenten hunne inairs en adjunklen zelve kiezen. Onnoodig te zeggen dat deze benoemingen Politiek overzicht. Eindelijk meldt een officieel bericht uit St Petersburg, dat de grondslagen van den vrede door Turkije aangenomen, en evenals de wapen stilstand onderteekend zijn, door den groot hertog en de gevolmachtigden van den Sultan. Onmiddelijk is aan al de troepen, zoowel in Azia als in Europa, bevel gezonden de vijand- lijkheden te staken. Deze uitslag is slechts be komen nadat de sultan zich persoonlijk tol den czaar had gewend, die hem den wapenstilstand toestond. Men beeft zeer opgemerkt dat de laatste be slissingen van den Bondsraad van Geneve, gun stiger zijn dan vroeger aan de vrijheid der j katholieken. Dit schijnt aan te duiden, dal men I te Geneve het juk van M. Carteret moede wordt, en vooral dal men er vreest Zwitserland te zien inpalmen door M. von Bismark, van wiens poli tiek M. Carteret een hevige voorstander is. Dus is de moorderij m Let Oosten feitelijk opgehouden, doch de uo.4ci.sehe kwestie is nog niet geregeld en Ie rust \an Europa hangt nog altijd af van de vraag, of de mogendheden eene oplossing zullen vinden die iedereen bevredigt en elks belangen waarborgt. Met dit doel heeft Oostenrijk voorgesteld eene 1 23 00 - Berichten uit Rome aan de Patrie van Parijs, 20 00 doen de aanstaande optreding voorzien van een nieuw ministerie, waarvan M. Sella zooniet het hoofd, dan toch dé bijzonderste persoon zou zijn. De Patrie gelooft niet aan bet gerucht, als zou generaal Cialdini voor zending hebben, bij zijne reis naar Berlijn, de banden van het italiaansch-duilsch verbond nauwer tie te halen. Generaal Cialdini is niet van de partij van het italiaansch ministerie, dal de duitsche politiek is toegedaan. Het is dus niet waarschijnlijk dat bet gouvernement hem met eene dergelijke zen ding zou hebben gelast. Men meldt uit Athene dal de betoogingen welke plaats hadden in de hoofdstad van Grie kenland, alsook te Chalet's, Laurium, Patras en Corinthe, echte volksbetoogingen waren ten gunste van den oorlog. Nadien echter zijn zij ontaard in politieke bewegingen, welke door de hoofden der partijen werden geleid. De Kamer geeft geene aanmoediging aan de oproerlingen, zij heeft woensdag eene zitting met gesloten deuren gehouden, waarin 111 afgeveerdigden aanwezig waren en in welke M. Coumoundouros het program van hel nieuw ministerie heeft ont wikkeld. De geuzen van de gemeenteraden van Brus sel, Luik, Antwerpen, Laken enz. hadden, gelijk wij reeds gemeld hebben, het van goede j; c'it gemeend, aan koning Humbert van It lie een adres te sturen om hem, over de Jood van zijnen vader, een rouwbeklag, en over zijne troonbe klimming gclukwensching op te dragen. Hun inzicht was min jegens Humbert een n plicht te kwijten, dan wel jegens den Paus Pit s IX, en jegens de katholieken eene kwetsende houding te nemen. Ondertusschen de geuskens van bovenge melde gemeenteraden 'dachten, dat al de be sturen van ’t land hun voorbeeld zouden hebb n gevolgd en dat zij alzoo eene soort van nationale betoógfng ten voordeele van he» Quirinaal en tegen hel Vatikaan, geheel Belgie door, zouden hebben te weeg gebracht. Maar het is mis I Zij komen eenen welverdienden kaakslag te krijgen van eenen hunner vrienden M. Dolez, burgemeester van Bergen, die met geheel zijnen 13 dezer zou plaats hebben. Nu rijst ook de vraag op, welke houding I zou aannemen, tegenover de onder- van den wapenstilstand. De eerste den vrede schijnt Engeland niet te I zullen beletten op zijne hoede te zijn, want men I lucidi uit Londen dat iiet gouvcrucuicui in geen Kiezlngrn van ËLuik. Maandag heeft de kiezing plaats gehad voor eenen senator, in vervanging van wijlen M. „IC„ Grandgagnage, en van een volksver’,egenwoor- r, nEuropische korde- I diger, in vervanging van M. d’Andrimont ont remde bijeen te roepen te Weenen, welke den slaggever, zie hiep jen uitslag Ingeschreven kiezers. Aanwezigen, Nietige briefjes, M. d’Andrimont bekwam M. Neujean Dus is de eerste tot^senator en de tweede tot meldt uit Londen dat het gouvernement in geen 'id dci Kamer uitgeroepen. i onder de ingeving der radikalen en met de grootste partijdigheid zijn gedaan. 243 30 - I geval zijne aanvraag van krediet aan de Kamer zal intrekken. Een ander bericht zegt dat voort- i durend meetings van konservatieven plaats heb- 1 ben, om de politiek van het gouvernement te ondersteunen. Oostenrijk zal zich evenmin ge- heel en al op Ruskinds goede trouw verlaten, i want de dagbladen der partij van hel gouverne ment melden dat een legerkorps op oorlogsvoet is gebracht en te Verschetz saamgetrokken. I Een der middelen door de fransche radikalen gebruikt om in de laatste kiezingen te zegepra len, was de handel-en nijverheidskrisis. Zoodra zij aan hel bewind kwamen, zouden handel en nijverheid een ongeboorden bloei bereiken. De konservatieve dagbladen halen echter ofticieele verslagen aan, waaruit blijkt dat de krisis, sedert de boodschap van maarschalk Mac-Mahon, nog van dag tot dag is toegenomen. De be- weering dat de slechte toestand van den handel aan de politiek van bet ministerie De Broglie moest worden toegeschreven, is dus weeral een i van die eerlijke middels geweest waarvan de radikalen, niet alleen in Frankrijk, maar overal het monopolium bezitten. 60 00 1 Het walgt ons de gezegden van Advertentie- bladje te wederleggen. Men vindt er zoovele valschheden in, zooveel grove leugentaal, zoo veel onbeschoftheid, dat wij waarlijk ons de moeite niet willen geven dit alles te doen aan inerken. Weinige of geene lezers moeten er zijn die geloof kunnen hechten aan al dat geknoeisel. Vandaag nogtans willen wij met ’t geuzen- bladje in onderbandeling komen, omdat hel zich niet schaamt ons nogmaals van leugentaal te beschuldigen, als het zelve de waarheid ver zwijgt. Wij zegden in ons laatste nummer, dal de minister Delcour de gemeente- en armbesturen van Oostende bad gelaakt voor de onwettige en tyrannieke dwangmiddelen, die ze hebben inge spannen, om de armen te dwingen hunne kinde ren naar de geuzenscholen te zenden. Wij voeg den er bij, dat hij nog had gezegd de subsidien voortaan te zullen weigeren aan de steden, waar zulkdanige maatregelen genomen waren. Triomfant en zegevierend roept hel pretentieus vuilbladje dal dit niet waar is, en dat wij we tens en willens gelogen hebben. Daarop drukt het in’tfransch eenige regels der ledevoering van M. Delcour; maar, waarschijnlijk te goeder trouw, eindigt het waarheidminnend papiertje zijne aanhaling juist aan de woorden die betee- kenen wat wij voorhielden. Wij ook zullen de woorden van den minister in ’tfransch en in T vlaamsch overdrukken. Onze lezers zullen oordeelen L’hor.o ’able M. Van Iseghom a exprimé l’espoir que le gouvernement ne refusera pas ii la ville d'Ostende les subsides qui lui ont été accordés j usqu’ii présent, peur le service de son enseigne- ment. Je réserve ce point la. Messieurs. Le refus Kernhle être en ff et le me.al inoyen que Ie gouvernement pogsèd» de réagir >i eontre tine (situation qui procédé de motifs aussi pen legitimes et aussi peu serieux que ceux qui ont été avoués par l’honorable bourgmestre. Dat is De achtbare heer Van Iscghem heeft de hoop uit- gedrukt dal hel gouvernement de subsidien. welke tot heden aan Oostende voor het ouderwijs zijn loegestaan geweest, niet fzal weigeren. Ik onthoude mij. mijnheeren. mij op dit punt le verklaren, liet weigeren <ler Mulmidien schijnt inderdaad <ie eeniisate middel te zijn dien het nouvernenient bezit, om eenen toestand tegen te werken voortkomende uit zoo weinig wettige en zoo weinig ernstige redens als deze door den achtbaren burgemeester aange- haald. Of de woorden hebben geenen zin meer, of zij biteekenen hetgeen wij hielden staan. Iedereen oordeele nu wie zijne lezers wil be driegen! En zoo gaat hel in alle kwestien zon der de minste goede trouw, met leugentaal cu spotternij wil hel geuzenbladje bovenkraaien. T Zou moeten welen dat bij de wilden zelve de leugenaars in afschuw worden gehouden, en dat zij de schande zijn van het menschdotn. Maar hovende leugens nog anderen belichten, ’lis de overmaat der schande! 7 10 9 08 1 35 7 50 8 20 1015 2 39 8 56 at. de- n-■ro.sr*» Dninkerke naar Veurne. 6 15 11 05 3 40 5 00 Nicuporl-Dixmude. 7 15 11 55 4 20 o I Lichtervelde-Veurne, VeZe-Dixmude-Ltchlerv.7 17 12 06 4 37 6 02 Dixuiudc-Nieuport, 9 50 2 20 8 35 i Veurne-Duinkerke. 7308 1421 274 1047 stemmen. 1111 Bedrag der vorige lijst Veluxe. Gebroeders Haelewyck, Eene onbekende dienstmeid. Om den zegen van den H. Vader te bekomen, M. J. Tiinmerman-De.haeze, Familie Cuvelier, Tot bekeering der vervolgers van de II. Kerk, Alverinchem. De geestelijkheid en Im-de Congrega tiën, en eenige parochianen, Beveiiex. E. H. Pastoor cn parochianen, Bllscamp. 2* cin Een pausgezinde landbouwer, CllXYDE. POLI.IXC.HOVE. 1 OkUIEKR-CITGIVia 7wat «i te V^hF"* EgGEWAEIITSCAI’I'EI.I.E. Annonces, 20 ct. per ve ld. rechterlijke, 50 ct. Eer herstellingen, 1 frank. Van 1 let 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centiinen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 20 fr. het I00 i.weic vau huiitkerkf. Vrurne, Dixmude, iVieuport uuar LU-htervehie. 1 decemb. 1877. PAUS ff JtONING. t ei-irrUureii <iei> ijzrmi •7' JLTJST.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1