Li I Leo xili. "o 27 Februari I74L A P :7 A A 34' janr. V I PREMIE A de prinsen I Filler. I 1-2 06 4 37 6 02 Dixinude-Nieuport, 9 50 De Pauselijke maatschappij van Oliedruk- X A dignité su- Alaoacbiige me: hunne pldinnen Hij schudde Duinkerke naar Veurne. 6 13 Veurne-Dixiuude-Lichterv.7 17 Zondag 11. zijn de leden van den katholieken en p stellen {die een leedere vader van zijne ver- A NIEUWJAARGIFTEN aan Z_ ZEÏ. LEO XIII namelijk voor, eenen wensch te onderteekenen jn; am van geven. Eenzefle optoep wordt Wij sluiten ons van harte aan bij dit yoor- 11 0B 3 40 5 00 Nieuporl-Dixniude. 7 15 ■V' 2720 17 Te rekenen van heden, is de lijst definitief fesloten. (lelijk te laten geworoen, want mimen ge dagen zal de verzending uit Italië begin nen. Al de aanvragen moeten i van den prijs van inschrijving; aan geen andere zal er gevolg gegeven worden. Très-saint Père, Prosternés aux pieds de V< treSaintelé. nous osons la prier d’accepter l'expressioti sincere de nos sentiments les plus intimes, et de datguer répandre sur nous, sur nos families et sur tuut LEO XIII, gekozen den 20 Februari 11., weergevende. De prijs van elk portret is 5 fr.; doch d krachtens eene overeenkomst welke wij met Ij Inschrijvingsprijs 5 /r. 'sjaars; met de de aarde en deed ze beven. Een moorddadige oorlog lusschen Russen en Turken had gansch Europa ontsteld. Men sprak van vrede, en er was geen vrede. De stoffelijke belangen van al de mogendheden waren gemengd in de kwestie van den Oosten. Engeland stond op tegen de redelooze eischcn van Rusland; Oostenrijk was vol angst en vrees; Duitschland was in onzeket- heid en benauwde verwachting; Frankrijk hield zich in en durfde geen woordeije reppen; Italië meer zeker. En de machtigen der aarde waren hunne handen ge bonden Pius IX, zaliger gedachtenis, komt te sterven en geen eene van eenen nieuwen Paus bezig houden. De kardi nalen zijn in volle vrijheid en den tweeden dag 11 55 4 20 2 20 kring van Veurne in algemeene vergadering bij eengeroepen geweest, om een adres te stemmen aan Z. II. Leo XIII. Vele leden waren in de ver gadering tegenwoordig en met algemeene stem men is hel voorstel van het komiteit aanveerd. Ziehier den franschon tekst en de vertaling van dal adres Très-saint Père, A '.’occasion de l'heureux avènement de te zen(jci( Een telegram uil Rome, aan den meldt t’al, uit het testament van den ll.Vd r. voor zijne erfgenamen fr iezen, blijkt, dal de per soonlijke fortuin van piU, IX n e. meer be droeg dan de nederige som van h.in e-.t vijftig duizend frank. Rij dii testament L. Mgr. I’.éiibi gelast verschillende voorwerpen, heiinneringen en geschenken, aan bijzondere le^uituïseon uil te dèelen. 1 Lichtervelde-Veurne. 8 35 1 Veurne-Duinkerke. op den troon gezet En acht dagen reeds is het goede nieuws de wereld door verspreid. Lofzangen zijn tot God geslegen: het blijde Te Deuin heeft in alle kerken gedreund en overal heeft het katholieke Oremus pro pun- tifice nostro Leone. Laai ons bidden voor onzen Wij ook wij hebben onze slem bij de stem van I i tret francS l’huis ontvangen. te ontvangen, moeten ons 2 Ir. 50 loezenden. Men wordt verzocht de aanvragen onmid- delijk te laten geworden, want binnen ee.ni- beden voor onzen 11. Vader, en in verrukking i van dit wonderbaie schouwspel, roepen wij uit: groot is God en WONDERBAAR ZIJN ZIJNE WERKEN Bij omzendbrief van 12 februari laatstleden, van de maatschappij der van St. Pieter, M. graaf' G. Agnelli,' Totaal der vorige lijsten, fr. 2715 17 Onbekende van Wulveringhem, 2 00 Naamlooze van Houlhem, 3 00 ceïle terre. Xous bénissons le Seigneur noire Dien de cc si lót r.u remplacement de Sa Sainleté Pie IX de I den 'Groot e le BUw|, gericht tol de catholieke publicisten. j Wij sluiten ons van harte aan bij dit yoor- j stel en twijfelen niet of al onze lezers en onze j belgische confraters zullen in denzeltden zin uitspraak doen. Indien hel voorstel van M. Agnelli waarheid wordt en er met gemeld doel petition worden in omloop gebracht, zullen de handieekens, welke dezelve bekieeden met duizenden te lellen zijn. Die lijsten zouden alsdan aan den nieuwen Paus worden voorgelegd, en deze zou dien nieuwen titel van zijn roemrijken voorganger te bekrachtigen hebben. zleelen dorst, deed beven. Duitschland was het eens met Italië, i b]tnie. u egt |e p^re de la catboiicé h l.ui pour Enfin, très-sainl Père, pleurant et gémis- sant rj' l'état indigne oü un spoliateur sacrilége rèdüi. titre Sainteté, nous promotions que 113- ire clhirué ne tarira poinl. el saura cout uuer avec gé”érosité les dóns qu'un tendre père a droit d’itiiendre de ses enfanis dévoués. I 1 Paus Leo! I het katholieke volk gevoegd wij hebben gc^ l llillie IlUplU- j bcucu >UUl UllitlU II. vergezeld zijn bij hel aanschouwen I f n I n .w.^. n I z. A n l’arrondissement de Furnes votre bënëdiclion apostolique. Allerheiligste Vader, Ter gelegenheid der gelukkige troonbe klimming van Uwe Heiligheid, komt het Comi- teil van den katholieken Kring van Veurne, in name van al de leden, ootmoediglijk aan uwe voeten nederleggeu de uitdrukking van hunne vaste verkleefdheid aan den Stoel van den H. Petrus en van hunne kinderlijke onderwerping aan den plaatsvervanger van Jesus-Christus op deze aarde. Wij loven den Heer onzen God, omdat Hij in deze beroerde tijden, geweerdigd heelt zou spoedig eenen opvolger teerleenen aan Pius IX, zaliger gedachtenis, en dat Hij heeft willen bet schuitje van Petrus toeverlrouwen aan eenen stuurman van ondervinding, die hel roer in de handen zal houden niet de manhaftige sterkte en de buitengewone voorzichtigheid die de wereld bewonderde in den heiligen kerkvoogd aan onze liefde ontrukt De hoogachting, den eerbied, dekinder lijke verkleefdheid, die wij zijne Heiligheid Pius IX toe Iroegen, als vader en lei raar der H. Kerk, wij dragen ze insgelijks toe aan zijn weerdigen Opvolger. Hij is de vuurbaak van waar de stralen der niaiilhai'v waarheid ons worden toegezonden aan Hem de volle onder werping van onzen geest. Hij is de ware op volger van den II. Pe ras en de plaatsvei vanger van O. H. Jesus Christus; aan Hem de eer en de glorie aan zijne verhevene weeidigheid ver schuldigd. Hij is de vader der kaïho ieke we reld aan Hem voor altijd de liefde onzer herten. Eindelijk, allerheiligste Vader, weenende en zuchtende over den schandelijk m staat, waarin een heiligschendende roover Uwe Hei ligheid heelt gesteld, belooven wij dat de bron onzer milddadigheid geenszins zal verdrongen, dat wij zullen voortgaan de gillen te l>e- kleefde kinderen mag verwachten. Allerheiligste Vader, Voor de voeten van Uwe Heiligheid neder- geworpen, durven wij baar bidden de oprechte uitdrukking le aanveerden van onze innigste gevoelens, alsook van wel te willen over ons, over onze familien en over geheel het arron lis- sement Veurne uwen apostelijken zegen neder h” J h 7 10 9 08 1 35 7 5() 8 20 10 15 2 39 8 5g gemelde pauselijke maatschappij hebben ge- hooveerdigen vernederd, maakt, zullen wij dezelve aan onze geabon- d neerden bijna zonder vergelding kunnen I afleveren. h Dus, elke inschrijver van den Vcurnaar h die ons 1 fr. 50 cent, toezendt, zal het por- t volk met geestdrift gezongen Degene die begcercn de twee portreten AAN ONZE INSCHRIJVERS H - h kerij van Bologna (Italië) komt een merk-d weerdig tafereel (van 26 centimeters op 33) !j zep was geeil jag vrede uit te geven, verbeeldende Z. H. Pics IX van j 1 J zaliger gedachtenis. Dezelfde maatschappij zal eerlang een ti ander tafereel uilgeven, welk de tegen- j jiet konklaaf wordt vergaderd, hanger van het vorige zal zijn, en met de j (jcr niogendhcdin kon zich melde kiezing grootste nauwkeurigheid de eerbiedwaar- dige trekken van den Z. 11. den Paus h i i vn vin erolrnren de.n 20 Februari II., I van het konklaaf word: de kardinaal Pecci, met 44 stemmen op 62 kiezers. Paus uitgeroepen, en aanveerdl den naam van LEO XIII. God heeft zijn werk verricht. Hij heelt de en de oötmoedigen Votre Saintetë au Hone pontifical, le Comité du Cercle catholique de Furnes (Belgique), au oom de’.tons membres, vient Immblemem déposer [Ij ’.2.1. a vivs'piêfls*1 expression de leur profónd atta- heelt de voorzitter chément Ir la cliaire ie St’. Pierre él de leur, lifi- Advokaten ale soumission au icaire de Jesus-Chi ikt sur een iniatiel genomen, dal dooi’ alle eatholieken i gunstig zal onthaald worden. M. Agnelli stelt --- p- de namelijk voor, eenen wensch ie oiidc - que, dans nos troubles, II a daigné pourvoir strekkende om aan Pius IX tien bij véuéréo mémoire, et de cc qu’H a bien vou'u confier la barque de St. Pierre un pilote expë- I riinenté, doitl les mains sages liendiont le gou- eenen nieuwen Paus te beletten of vernail avec cette virile énergie et cede rare prudence que le monde admirail dans le saint jontife, ravi noire amour. La vénération. Ié’respect et le.culte filial que neus vouions Ir Sa Sainteté Pie IX, comme pèie et docleur de l’Église, nous les reporlons tout-entiers sur son illustre successeur. II esi le phare lumineux d’ou rayonne jusqu’h nous la doctrine infaillible Lui la soumission parfaite de nos intelligences. II est le vrai successeur de St. Pierre et le Vicaire de N. S. Jésus-Chrislh i Lui l’bonneur et la gloire dus h sa dignilé su- eii Gambetta w is naai Rome gegaan, om Frank- 1 toujours l’umoür de nos Ames. rijk in het komplot te wikkelen. De vorsten waren opgestaan en i' spanden samen tegen God en zqnen gezalfden God zij gedankt en’gebenedijd! De "Kerk Christi is in blijdschap en vreugde; de klokken, geheel de wereld door, hebben'het goede nieuws verkondigd Wij hebben eenen Paus, in (’e i persoon van LED XIII. Reeds sedert langen tijd, hadden keizers en prinsen hut hoofd le samen gesteken, om de klezing van le verhinderen; zij voorzagen dal de onsterfe lijke Pius IX, onderden ouderdom en de ziekte fjezwijketide. welhaast bij God zou geroepen worden, om de belooningcn zijner heldendeug den te ontvangen; en de verwaanden, zij hoopt en een einde te siellen aan het Pausdom, dat, nicllegciistaande i.ni ai'.e menschelijke macht beroofd, gedurig hunne geweldenarijen veroor delen dorst, en de vorsten op hunne troonen Muar'un bet f.obgste der Hemelen spotte de j I 1 rnrrhumi Paus en Koning IUII ijwreiiwru iiiii Y der vrrhrfft»* Amwmim. 12(1 et. pet r* ld. t rcbtcrlijkju. 50 et. Eri lier^lcUingi-uI frank. Van 1 lóf 5 reg 1 fr. Een nummer 15 cenhmeu. Afxnnderl'ike nummer» voor .irlikels, enx.*20 fr. het iOO I ent 6 fr. Men schrijft in tij IHl.NIIOMSIE IWCKOEYS mun tivbivta J va i ir X on,lllr, |r Vr Ufhe I UaUlMMMMUUHCMaMMrft l’ir "Tl’ 11JI I r t.uinkei-Ue. Brurue. DixmuUe, .Viewport naar Monter»ride. 1 dec mb. 1871. (Yiuuuivno --- -TER GELEGENHEID van IjF® XIII tat liet j Pauxdom.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1